Nr 2 (323) 2001

Spis treści nr 2/2001

Table of Contents

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHJarosław Koźmiński
MECHANIZM WYRÓWNYWANIA FINANSOWEGO MIĘDZY KASAMI CHORYCH. PROPOZYCJE ZMIANDar­iusz Winek, Sła­womir Fido, Maciej Miłkowski
KOBIETY NA RYNKU PRACY W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – Bożena Kołaczek

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
JAPONIA: PROBLEM STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – Dorota Gło­gosz

RECENZJE
Marek Bed­narski, Jerzy Wratny: POROZUMIENIA SOCJALNE ZWIĄZANE Z PRYWATYZACJĄ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH. FENOMEN SPOŁECZNY I PRAWNYrec. Zofia Morecka
PO DZIESIĘCIU LATACHTRANSFORMACJA I ROZWÓJ W KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNYCH pod redakcją Jarosława Nen­e­m­ana – rec. K.W.F.
Zofia Czepulis-Rutkowska: SYTEMY EMERYTALNE A POZIOM ZABEZPIECZENIA MATERIALNEGO EMERYTÓW  — rec. Maciej Żukowski
Sara Arber, Clau­dine Attias-Donfut (red.) THE MYTH OF GENERATIONAL CONFLICTS. THE FAMILY AND STATE IN AGEING COCIETIES (MIT KONFLIKTU POKOLENIOWEGO. RODZINA I PAŃSTWO W STARZEJĄCYCH SIĘ SPOŁECZEŃSTWACH) – rec. Piotr Szukalski 

WSPÓŁCZESNA  POLITYKA SPOŁECZNA. DANE W PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SCOCJALNEPiotr Kurowski
DEKADA TRANSFORMACJI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W WARSZAWIEGrażyna Spytek

SEMINARIA I KONFERENCJE INSYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (323) 2001

CONTRACTING HEALTH SERVICESJarosław Koźmiński
RULES OF FINANCIAL TRANSFERS BETWEEN HEALTH SERVICES UNITSDar­iusz Winek, Sła­womir Fido, Maciej Miłkowski
WOMEN ON LABOUR MARKET IN THE EAST-EUROPEAN COUNTRIESBożena Kołaczek

SOCIAL POLICY ABROAD
JAPAN: PROBLEMS OF THE GROWING OLD SOCIETYDorota Gło­gosz

BOOKS REVIEWS
Marek Bed­narski, Jerzy Wratny: PHENOMENON OF THE PRIVATIZATION RELATED SOCIAL PACTS IN THE STATEOWNED ENTERPRISES – Reviewed by Zofia Morecka
Jarosław Nen­e­man (eds.): TEN YEARS LATER: TRANSITION AND DEVELOPMENT IN THE POST-COMMUNIST COUNTRIES – Reviewed by K.W.F.
Zofia Czepulis-Rutkowska: PENSION SYSTEMS AND INCOME STABILITY OF THE ELDERLY Reviewed by Maciej Żukowski
Sara Arber, Clau­dine Attias-Donfut (eds.) THE MYTH OF GENERATIONAL CONFLICT. THE FAMILY AND STATE IN AGEING SOCIETIESRviewed by Piotr Szukalski

CONEMPORARY SOCIAL POLICY DATA ON TRANSFORMATIONS: POLNAD AND THE WORLD

CONTEPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
SOCIAL MINIMUMPiotr Kurowski
TEN YERS OF TRANSITION. AN INTERNATIONAL CONFERENCE IN WARSAWGrażyna Spytek

SEMINAR AND CONFERENCE OF THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót