Nr 5-6 (326-327) 2001

Spis treści nr 5–6/2001

Table of Contents

ROLA MINIMUM SOCJALNEGO I MINIMUM EGZYSTENCJI W KSZTAŁTOWANIU KATEGORII DOCHODOWYCHPiotr Kurowski
PRZEMIANY W POZIOMIE I STRUKTURZE KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH W OKRESIE TRANSFORMACJIUrszula Grzega
PRZEMIANY WARTOŚCI I POSTAW KONSUMENCKICH. Przykład woj. pod­karpack­iego – Paulina Filip
ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ SPOŁECZNĄ ZAKŁADU PRACYJerzy Paszkowski
ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM – Gertruda Uścińska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA  GRANICĄ
SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W CAMBRIDGEArka­diusz Żukiewicz

RECENZJE
Julian Auleyt­ner: POLITYKA SPOŁECZNA. TEORIA I ORGANIZACJA – rec. Lucyna Frąck­iewicz
Tadeusz Kowalak: POLITYKA SPOŁECZNA. Wybrane zagad­nienia (zarys wykładu) – rec. K.W.F
J. Supińska, J. Hal­ber­sz­tadt, M. Puchal­ska (red.): Pol­ska przed nowymi wyb­o­rami. BAROMETR SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 2000 – rec. Paweł Poławski
G. Esping-Andersen, M. Regini (red.): WHY DEREGULATE LABOUR MARKETS? – rec. Józef Orczyk

INFORMACJE
TERYTORIALNE ZRÓŻNICOWANIE MINIMUM SOCJALNEGO W LATACH 1998–2000 – Piotr Kurowski
POSZUKIWANIE IDEALNEGO PODRĘCZNIKA – Ryszard Szarfen­berg
POMIAR I MONITORING W POLITYCE SPOŁECZNEJ. DOROCZNA KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH – Beata Kaczyńska
III KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ – Agnieszka Włodyka
KOBIETY NA RYNKU PRACY. KONFERENCJA W ŁODZI – Kamila Płowiec

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
ZROZUMIEĆ BEZDOMNYCHArka­diusz Peisert

NOWOŚCI  WYDAWNICZE
DIARIUSZ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Piotr Kurowski
Rola min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji w ksz­tał­towa­niu kat­e­gorii dochodowych
Kat­e­gorie min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji stanowią ważny punkt odniesienia w dyskusji nad poziomem życia lud­ności w Polsce. Za tymi sze­roko naz­nac­zonymi nazwą poję­ci­ami stoją konkretne założe­nia, które zawarto w momen­cie ich defin­iowa­nia. Dlat­ego nie bez znaczenia jest, czy kat­e­gorie te są uży­wane i anal­i­zowane we właś­ci­wych sobie kon­tek­stach; ich niez­na­jo­mość może prowadzić do wniosków i ocen, które nie zawsze są uzasadnione.Niniejszy artykuł zarysowuje główne cechy i funkcje obu tych nor­maty­wnych linii poziomu życia. W jego pier­wszej części doko­nano krótkiej charak­terystyki obu kat­e­gorii. Druga część przed­stawia najczęst­sze zas­tosowa­nia tych kat­e­gorii. Przedysku­towano także przy­woły­wane ostat­nio pomysły czynienia z min­i­mum soc­jal­nego kry­terium oceny poziomu niek­tórych kat­e­gorii dochodowych.

Urszula Grzega
Przemi­any  w  poziomie i  struk­turze  kon­sumpcji gospo­darstw  domowych w  okre­sie  trans­for­ma­cji
Kon­sumpcja pełni niezwykle ważną rolę w życiu gospo­darstwa domowego oraz całej gospo­darki. Pro­ces trans­for­ma­cji gospo­dar­czej wywołał istotne zmi­any w sytu­acji pod­miotów gospo­daru­ją­cych, w tym również gospo­darstw domowych. Prze­jś­cie od gospo­darki cen­tral­nie planowanej do gospo­darki reg­u­lowanej prawami rynku przyniosło duże zmi­any w warunk­ach real­iza­cji potrzeb kon­sump­cyjnych, zaś zachodzące zmi­any społeczno-gospodarcze wpłynęły zarówno na poziom, jak i na struk­turę rzec­zową oraz orga­ni­za­cję konsumpcji.

Paulina Filip
Przemi­any  wartości  i  postaw  kon­sumenc­kich - przykład  woj.  pod­karpack­iego
W lat­ach dziewięćdziesią­tych nastąpiły w naszym kraju zmi­any w gospo­darce nar­o­dowej. Ich znacząca część miała swoje uwarunk­owa­nia w makrostruk­tu­ral­nych rozwiąza­ni­ach sys­te­mowych, inne we właś­ci­woś­ci­ach region­al­nych i lokalnych czyn­nikach, bari­er­ach i ograniczeni­ach. Różnorodny zespół czyn­ników, w którym znalazły swoje miejsce doświad­czenia poli­ty­czne, gospo­dar­cze i społeczne, deter­mi­nował pro­ces przys­tosowa­nia się poszczegól­nych pod­miotów do reguł gospo­darki rynkowej i korzys­ta­nia z jego rozwiązań.

Gertruda Uścińska
Zasady  podle­ga­nia ubez­pieczeniom  społecznym
W 2000 r. weszły w życie nowe przepisy doty­czące zasad podle­ga­nia ubez­pieczeniom społecznym. Ustawa z 23 grud­nia 1999 r. o zmi­anie ustawy o sys­temie ubez­pieczeń społecznych oraz o zmi­anie innych ustaw (zwana dalej ustawą sys­te­mową) dokon­ała now­eliza­cji ustawy z 13 października 1998 r. o sys­temie ubez­pieczeń społecznych.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6 (326–327) 2001

INCOME MINIMA: “SOCIAL MINIMUMANDSURVIVAL MINIMUMAND THEIR IMPACT ON INCOME STRUCTUREPiotr Kurowski
INCOME STRUCTUREPiotr Kurowski
DYNAMICS OF HOUSEHOLDS CONSUMPTION STRUCTUREUrszula Grzega
CHANGES IN CONSUMERS VALUES AND ORIENTATION. VOIVODSHIP CASE STUDY Paulina Filip
THE ENTERPRISE SOCIAL FUNCTION MANAGEMENT Jerzy Paszkowski
SOCIAL SECURITYRULES OF APPLICABILITYGertruda Uścińska

SOCIAL POLICY ABROAD
SOCIAL ASSISTANCE IN CAMBRIDGEArka­diusz Żukiewicz

BOOK REVIEWS
Julian Auleyt­ner: SOCIAL POLICY. THEORY AND ORGANIZATION – reviewed by Lucyna Frąck­iewicz
Tadeusz Kowalak: Social Pol­icy. Selected Prob­lems – reviewed by  K.W.F
J. Supińska, J. Hal­ber­sz­tadt, M. Puchal­ska (eds.): POLAND IN THE WAKE OF ELECTIONS. POLITICAL AND ECONOMIC BAROMETER READINGS IN 2000 – reviewed by Paweł Poławski
G. Esping-Andersen, M. Regini (eds.): WHY DEREGULATE LABOUR MARKETS? – reviewed by Józef Orczyk

INFORMATION
SOCIAL MINIMUM LOCAL DIFFERENTIATION 1998–2000 – Piotr Kurowski
IN SEARCH FOR EXCELLENCESOCIAL POLICY HANDBOOKSRyszard Szarfen­berg
SOCIAL POLICY MEASURES AND MONITORING. SOCIAL POLICY PROFESSIONALS CONFERENCEBeata Kaczyńska
III  ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH ASSOCIATION FOR SOCIAL POLICYAgnieszka Włodyka
WOMEN AND LABOR MARKET. CONFERENCE IN ŁODZ – Kamila Płowiec

READERSTRIBUNE
MEANINGS OF HOMELESSNESS Arka­diusz Peisert

NEW  BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót