Nr 7 (328) 2001

Spis treści nr 7/2001

Table of Contents

WPŁYW ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA LOKALNY RYNEK PRACY –  Halina Sobocka-Szczapa
EKONOMICZNE I POLITYCZNE WARUNKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ BEZROBOCIAPiotr Mosiek
PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE A BEZROBOCIE W ŚRODOWISKACH POPEGEEROWSKICH. ARTYKUŁ DYSKUSYJNY  – Alina Szewc, Grażyna Szewc
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJ. PODKARPACKIMRenata Wielgos-Struck, Jacek Dziobek-Romański
INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. RZESZÓWSTUDIUM PRZYPADKUAneta Ten­del­ska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA  GRANICĄ
SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W CAMBRIDGEArka­diusz Żukiewicz

RECENZJE
Andrzej Mar­ian Świątkowski: EUROPEJSKIE PRAWO SOCJALNE – rec. Jarosław Bech
Kaz­imierz Makowski (red.): ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI. INSTRUMENTY POLITYKI PERSONALNEJ – rec. Irena Lich­niak
G. Esping-Andersen, M. Regini (red.): WHY DEREGULATE LABOUR MARKETS? – rec. Józef Orczyk

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJUZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
KOBIETY NA RYNKU PRACY. KONFERENCJA W ŁODZI – Kamila Płowiec
XII MIĘDZYUNIWERSYTECKIE KONSORCJUM NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO – Luc­jan Miś
VIII EDYCJA „MŁODZI SOBIE” – Beata Kaczyńska

NOWOŚCI  WYDAWNICZE
DIARIUSZ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Halina Sobocka-Szczapa
Wpływ Łódzkiej Spec­jal­nej Strefy Eko­nom­icznej na lokalny rynek pracy
Na przełomie wrześ­nia i października 2000 r. odd­ział łódzki Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych przeprowadził badanie pod­miotów funkcjonu­ją­cych w Łódzkiej Spec­jal­nej Stre­fie Eko­nom­icznej (ŁSSE). Pod­sta­wowym celem badań była ocena efek­tów dzi­ała­nia strefy, a zwłaszcza jej wpływu na lokalne rynki pracy. Narzędziem bada­nia były dwa kwes­t­ionar­iusze anki­etowe skierowane do dwóch grup pod­miotów: dzi­ała­ją­cych w stre­fie przed badaniem (8) i mają­cych w tym samym cza­sie tylko poz­wole­nie na prowadze­nie dzi­ałal­ności (16). Na anki­etę odpowiedzi­ało 14 pod­miotów – 5 z grupy już dzi­ała­ją­cych oraz 9, które nie prowadz­iły jeszcze dzi­ałal­ności gospodarczej.

Piotr Mosiek
Eko­nom­iczne i poli­ty­czne warunki ksz­tał­towa­nia się bezrobo­cia
Bezprece­den­sowy rozkład sys­te­mowej sub­stancji komu­nisty­cznego total­i­taryzmu zrodził w umyśle zniewolonego społeczeństwa nadzieję na pełne god­ności bytowanie. Frene­ty­czna reakcja na drasty­cznie postępu­jące możli­wości real­iza­cji samego  siebie w nowej, post­mono­cen­trycznej przestrzeni ścier­a­ją­cych się prag­nień i żądań, wypełnić miała pustym echem gmach prze­brzmi­ałej ide­ologii. Brak pomysłów na zagospo­darowanie pozostaw­ionej „infra­struk­tury” społecznej okazał się być punk­tem wyjś­cia dla zaist­nienia i późniejszej artyku­lacji niespo­tykanej dotąd obawy przed „nieszczęs­nym darem wol­ności”. Jest ona na tyle istotna, na ile real­izuje się w jed­nym z dwóch możli­wych aspek­tów wychodzenia z sys­temu niedemokraty­cznego: lib­er­al­iza­cji lub społecznej eman­cy­pacji. Mogą one prze­b­ie­gać osobno, nie zmieni­a­jąc wów­czas istot­nie struk­tury sys­temu autokraty­cznego. Zmi­ana spetry­fikowanej zależności pomiędzy pop­ulisty­czną władzą a mar­i­onetkową opozy­cją możliwa jest wów­czas, gdy demokratyza­cji (eman­cy­pacji społecznej) sys­temu państ­wowego towarzyszy prze­b­ie­ga­jąca równole­gle jego lib­er­al­iza­cja. Oczeki­wany efekt stanowić ma wów­czas R. Dahla „poliarchia inkluzy­wna”, będąca czystym odbi­ciem demokracji idealnej.

Alina Szewc, Grażyna Szewc
przek­sz­tałce­nia  włas­noś­ciowe a  bezrobo­cie w  środowiskach   popegeerows­kich — artykuł  dyskusyjny
Na początku lat dziewięćdziesią­tych rozpoczęły się pro­cesy przek­sz­tałceń włas­noś­ciowych w rol­nictwie mające na celu poprawę efek­ty­wności gospo­darowa­nia w pod­mio­tach gospo­dar­czych. W wyniku tych pro­cesów zostały zlik­wid­owane państ­wowe gospo­darstwa rolne, a ich mie­nie włąc­zono do Zasobu Włas­ności Rol­nej Skarbu Państwa. Pra­cown­icy zlik­wid­owanych przed­siębiorstw rol­nych utra­cili doty­chcza­sowe miejsca zatrud­nienia. Byli pra­cown­icy PGR-ów, tworzący środowisko popegeerowskie, stanęli wobec prob­lemów wywołanych pro­ce­sem trans­for­ma­cji rol­nictwa państ­wowego, w tym m.in. prob­lemu bezrobo­cia.
Celem artykułu jest próba rozpoz­na­nia związków między przek­sz­tałce­ni­ami włas­noś­ciowymi w rol­nictwie a bezrobo­ciem w środowiskach popegeerows­kich. Szczególną uwagę zwró­cono na istotę i kon­sek­wencje pry­watyza­cji państ­wowych przed­siębiorstw gospo­darki rol­nej, zwłaszcza na ich skutki dla środowisk byłych pra­cown­ików.
Tworzy­wem pracy są bada­nia własne doty­czące prze­biegu przek­sz­tałceń włas­noś­ciowych w rol­nictwie oraz zmian zatrud­nienia w wielkoob­szarowych gospo­darst­wach rol­nych oraz bada­nia lit­er­atur­owe doty­czące prob­lemów środowisk popegeerows­kich. Jako mate­ri­ały źródłowe do badań włas­nych posłużyły infor­ma­cje pub­likowane przez Główny Urząd Statysty­czny, Agencję Włas­ności Rol­nej Skarbu Państwa oraz Insty­tut Ekonomiki Rol­nictwa i Gospo­darki Żywnościowej.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7 (328) 2001

SPECIAL ECONOMIC ZONEAND ITS IMPACT  ON LABOR MARKETHalina Sobocka-Szczapa
ECONOMIC AND POLITICAL FRAMEWORKS OF UNEMPLOYMENTPiotr Mosiek
DYNAMICS OF PROPERTY RIGRHT AND UNEMPLOYMENT AMONG FORMER STATE FARMS EMLOYEESAlina Szewc, Grażyna Szewc
NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN CARPATHIAN VOIVODSHIPRenata Wielgos-Struck, Jacek Dziobek-Romański
INDIVIDUAL LIFE INSURANCE. CASE STUDY FROM RZESZÓWAneta Ten­del­ska

SOCIAL POLICY ABROAD
SOCIAL ASSISTANCE IN CAMBRIDGEArka­diusz Żukiewicz

BOOK REVIEWS
Andrzej Mar­ian Świątkowski: EUROPEAN SOCIAL PROTECTION REGULATIONS – Reviewed by Jarosław Bech
Kaz­imierz Makowski (ed.):  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. MEASURES OF PERSONAL POLICYReviewed by Irena Lich­niak
G. Esping-Andersen, M. Regini (eds.): WHY DEREGULATE LABOUR MARKETS? – reviewed by Józef Orczyk

CONTEMPORARY SOCIAL POLICY. DATA ON TRANSFORMATIONS: POLAND AND THE WORLD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
WOMEN AND LABOR MARKET. CONFERENCE IN ŁODZ – Kamila Płowiec
SOCIAL DEVELOPMENT, PUBLIC EXPENDITURE AND PARTICIPATIONTHE SHARING OF SOCIAL RESPONSIBILITY  – Luc­jan Miś
YOUTH FOR THEMSELVESBeata Kaczyńska

NEW  BOOKS
DIARY OF SOCIAL  POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót