Nr 8 (329) 2001

Spis treści  nr 8/2001

Table of Contents

UKŁADY ZBIOROWE  PRACY PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY –  Krzysztof Baran
WYBRANE UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NAKŁADCZĄ – Fran­ciszek Małysz
BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK Lech Dawydzik, Zdzisław Sobczak

POLITYKA  SPOŁECZNA  ZA  GRANICĄ
WYBRANE KWESTIE OCHRONY  STOSUNKU PRACYGrażyna Spytek

PRAC  NAUKOWO-BADAWCZYCH
SYTUACJA ŻYCIOWA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI BYŁYCH PGRZofia Kawczyńska-Butrym
MARGINALIZACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA  MIESZKAŃCÓW OSIEDLI BYŁYCH PGR. TESTOWANIE HIPOTEZYMarek Butrym
STRATEGIE RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH STOSOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLI POPEGEEROWSKICH Elż­bi­eta Czapka
PLANY, DĄŻENIA I CELE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY Z OSIEDLI BYŁYCH PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCHEwa Sikora
POSTULOWANE SPOSOBY ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW OSIEDLI BYŁYCH PGR-ÓWZofia Kawczyńska-Butrym

RECENZJE
Janusz Sztum­ski: KONFLIKTY SPOŁECZNE I NEGOCJACJE JAKO PRÓBY ICH  PRZEZWYCIĘŻANIA  – rec. Witold Nieci­uński
Elż­bi­eta Trafi­ałek: ŚRODOWISKO SPOŁECZNE I PRACA SOCJALNArec. K.W.F.
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE pod red. Mirosławy Rybak – rec. Tadeusz Szum­licz

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNEPiotr Kurowski
WIĘZI SPOŁECZNE WŚRÓD OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM. STUDIUM PRZYPADKUAneta Ten­del­ska

Jerzy Unolt
WSPOMNIENIE O PROF. MIECZYSŁAWIE PRZEDPELSKIM

 

NOWOŚCI  WYDAWNICZE
DIARIUSZ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Krzysztof Woj­ciech Baran
Układy  zbiorowe  pracy po  now­eliza­cji  kodeksu  pracy  
Praźródeł układów zbiorowych pracy należy szukać w zaw­ier­anych w XIX wieku umowach taryfowo-cennikowych między fab­rykan­tami a świeżo zale­gal­i­zowanymi związkami zawodowymi. W warunk­ach lib­er­al­nej, dziewięt­nas­towiecznej gospo­darki kra­jów wkracza­ją­cych w epokę indus­tri­alną stanow­iły one instru­ment łagodzenia ostrych sprzeczności wys­tępu­ją­cych między pracą a kap­i­tałem. W początkowej fazie „taryfy” reg­u­lowały przede wszys­tkim wysokość należnych pra­cown­ikom wyna­grodzeń. Z cza­sem ich zakres znacząco się posz­erzył, obe­j­mu­jąc także inne ele­menty sto­sunku pracy, takie jak: czas pracy, dep­u­taty, urlopy oraz różne świad­czenia socjalne.

Fran­ciszek Małysz
Wybrane uprawnienia pra­cown­icze osób wykonu­ją­cych pracę nakład­czą
Praca nakład­cza jest jedną z form zatrud­nienia umożli­wia­ją­cych akty­wiz­a­cję zawodową niek­tórych grup lud­ności, przy­czy­ni­a­jąc się do zwięk­szenia pro­dukcji lub świad­c­zonych usług kosztem niewiel­kich nakładów inwest­y­cyjnych. Z tej formy zatrud­nienia korzys­tać mogą np. osoby bezro­botne, co przy obec­nej skali bezrobo­cia ma niemałe znacze­nie, a także kobi­ety samotne opieku­jące się małymi dziećmi, kobi­ety korzys­ta­jące z urlopów wychowaw­czych nie pobier­a­jące zasiłku wychowaw­czego, osoby niepełnosprawne, emeryci, ren­ciści. Tym sposobem mogą, bowiem uzyskać określone dochody, stanow­iące niekiedy jedyne źródło utrzy­ma­nia, bądź też jako dochody dodatkowe. Praca nakład­cza umożli­wia też danej oso­bie swo­bodne dys­ponowanie cza­sem i – co bardzo istotne – może być wykony­wana we włas­nym mieszka­niu, pozwala­jąc np. matce na bezpośred­nie opiekowanie się małymi dziećmi i wykony­wanie prac domowych, zaś osobom niepełnosprawnym – wye­lim­i­nowanie uciążli­wych dojazdów do miejsca pracy.

Lech Dawydzik
Bez­pieczeństwo pracy i ochrona zdrowia osób pracu­ją­cych na własny rachunek
Po 1989 r. nastąpił gwał­towny rozwój drob­nej przed­siębior­c­zości, w tym wzrost liczby osób pracu­ją­cych na własny rachunek, których wymi­en­nie w tekś­cie określamy również jako osoby samoza­trud­ni­a­jące się. Ter­min „osoby pracu­jące na własny rachunek” (per­sons employed on their own account) jest stosowany w rocznikach statysty­cznych i przez organy admin­is­tracji państ­wowej, rzadko zaś w pra­cach naukowych. Z kolei ter­min „osoby samoza­trud­ni­a­jące się” (self-employed per­sons) jest często uży­wany w anglosas­kich pub­likac­jach naukowych.

Grażyna Spytek
Wybrane kwestie ochrony sto­sunku pracy
Celem artykułu jest doko­nanie między­nar­o­dowego przeglądu usta­wodaw­stwa w zakre­sie zwol­nień grupowych z powołaniem się na przykłady rozwiązań stosowanych w wybranych kra­jach Europy Zachod­niej – Francji, Niem­czech i Wielkiej Bry­tanii.
Powołuję się na najnowszy raport doty­czący rozwiąza­nia sto­sunku pracy, opra­cow­any przez Między­nar­o­dowe Biuro Pracy w Genewie. Został on przy­go­towany głównie w odpowiedzi na zapotrze­bowanie rządów oraz przed­staw­icieli pra­co­daw­ców i związków zawodowych. Jego zakres jest sze­roki. Obe­j­muje usta­wodaw­stwo pracy w 72 kra­jach w zakre­sie indy­wid­u­al­nego rozwiąza­nia sto­sunku pracy oraz zwol­nień grupowych spowodowanych przy­czy­nami leżą­cymi po stronie pra­co­dawcy. Doty­czy pra­cown­ików sek­tora pry­wat­nego, albowiem w więk­szości sys­temów prawnych sytu­acja pra­cown­ików sek­tora pub­licznego w zakre­sie bez­pieczeństwa zatrud­nienia i trwałości sto­sunku pracy została ure­g­u­lowana w sposób całkowicie odmienny.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 8 (329) 2001

COLLECTIVE AGREEMENTS AND LABOUR CODE CHANGES –  Krzysztof Baran
SELECTED RIGHTS OF EMPLOYEES ON THE SECONDARY LABOUR MARKETFran­ciszek Małysz
WORK SAFETY AND HEALTH CARE PROVISIONS FOR SELF-EMPLOYEDLech Dawydzik, Zdzisław Sobczak

SOCIAL POLICY ABROAD
SELECTED ISSUES OF THE WORK CONTRACTS PROTECTIONGrażyna Spytek

FROM RESEARCH AND STUDIES
LIFE OF THE FORMER STATE FARMS EMPLOYEESZofia Kawczyńska-Butrym
PRESUMED SOCIAL AND POLITICAL MARGINALIZATION OF THE FORMER STATE FARMS EMPLOYEESMarek Butrym
STRATEGIES OF PROBLEM-SOLVING WORKED OUT BY THE FORMER STATE FARMS EMPLOYEESElż­bi­eta Czapka
YOUNG PEOPLE FROM THE FORMER STATE FARMS SETTLEMENTS PLANS FOR FUTURE AND ASPIRATIONS  – Ewa Sikora
SUGGESTIONS FOR STRUCTURAL CHANGES IMPROVING FATE OF THE FORMER STATE FARMS EMPLOYEESZofia Kawczyńska-Butrym

BOOK REVIEWS
Janusz Sztum­ski: OVERCOMING SOCIAL CONFLICTS THROUGH NEGOTIATIONS – Reviewed by Witold Nieci­uński
Elż­bi­eta Trafi­ałek: SOCIAL ENVIRONMENTS AND SOCIAL WORK Reviewed by K.W.F.
Mirosława Rybak (ed.): HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE COMPANY – Reviewed by Tadeusz Szum­licz

INFORMATION
SOCIAL  MINIMUMPiotr Kurowski
SOCIAL BONDS AMONG THE ELDERLY. CASE STUDYAneta Ten­del­ska

Jerzy Unolt
MIECZYSŁAW PRZEDPELSKIOBITUARY

 

NEW  BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót