Nr 9 (330) 2001

Spis treści nr 9/2001

Table of Contents

BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE W REGIONIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM. WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH –  Majka Łojko
BEZROBOCIE WIEJSKIE NA ŚLĄSKU  OPOLSKIMTomasz Szur­mak, Krzysztof Drozd
WYBRANE WYZNACZNIKI ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Rafał Piwowarski

PRAC  NAUKOWO-BADAWCZYCH
UBÓSTWO SUBIEKTYWNE W MAŁOPOLSCE. STUDIUM PRZYPADKU  – Jad­wiga Berbeka

RECENZJE
Ewa Frątczak: RODZINNE TABLICE TRWANIA ŻYCIA. POLSKA 1988/89 I 1994/95rec. Piotr Szukalski
Marta Komorowska: SYTUACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM – rec. Renata Gabryszak
Stephen A. Maisto, Mark Gal­izio, Ger­ard J. Con­nors: UZALEŻNIENIA. ZAŻYWANIE I NADUZYWANIE rec. Euge­niusz Moczuk

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNEPiotr Kurowski
REGIONALNE ASPEKTY REFORM SPOŁECZNYCH. KONFERENCJA NAUKOWAArtur Laskowski
OSOBY NAJSTARSZE W POLSCEPiotr Szukalski
WYPADKI  W  SZKOLE. KONKURS  CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY  PRACYBeata Kaczyńska

TRYBUNA  CZYTELNIKÓW
KOMINY PŁACOWE – PROBLEM NADAL AKTUALNYAdam Zych

Antoni Rajkiewicz
WSPOMNIENIE O PROF. JERZYM  ZDZISŁAWIE  HOLZERZE 
NOWOŚCI  WYDAWNICZE
DIARIUSZ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Majka Łojko
Bezrobo­cie dłu­gookre­sowe w  regionie  warmińsko-mazurskim  -  wyniki  badań  pilotażowych
Ros­nące bezrobo­cie dłu­gookre­sowe wymaga wielu szczegółowych badań, na pod­stawie których można określić jego przy­czynę, struk­turę, następstwa eko­nom­iczne, społeczne i psy­cho­log­iczne, a także metody, środki, pro­gramy ogranicza­nia jego wzrostu, a następ­nie zmniejsza­nia jego poziomu. Od dłuższego czasu ist­nieje potrzeba opra­cow­a­nia pro­gramu prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu dłu­gookre­sowemu na potrzeby lokalnego rynku pracy, ponieważ doty­chcza­sowe anal­izy sugerują, że ist­niejący sys­tem wspar­cia i pomocy nie rozwiązuje prob­lemu bezrobo­cia w regionie.

Tomasz Szur­mak, Krzysztof Drozd
bezrobo­cie  wiejskie na  Śląsku  Opol­skim
Charak­terystyka rynku pracy w odniesie­niu do wybranych grup społecznych, a także znacze­nie skuteczności uwzględ­ni­a­nia potrzeb pra­co­daw­ców i pra­cown­ików, są trwałymi ele­men­tami eko­nom­icznych i społecznych skutków zwal­cza­nia bezrobo­cia. Gen­er­al­iza­cja zagad­nień z tym związanych nigdy nie prowadz­iła do szy­bkiego i efek­ty­wnego elim­i­nowa­nia głównych zagrożeń. Z per­spek­tywy czasu widać więc wyraźnie, że pro­ces seg­men­tacji wybranych dziedzin życia gospo­dar­czego oraz stałe pod­nosze­nie kwal­i­fikacji może być znaczą­cym deter­mi­nan­tem na rynku pracy. Brak tych ele­men­tów i pojaw­ie­nie się bezrobo­cia w pier­wszej połowie lat dziewięćdziesią­tych zaskoczył zarówno bezro­bot­nych, jak i służby państ­wowe. Znalazło to odzwier­ciedle­nie w sytu­acji socjalno-społecznej bezro­bot­nych. Po pier­wszej fali wzrostu bezrobo­cia w lat­ach 1991–1993 (2,9 mln osób) aktu­alna ich liczba ksz­tał­tuje się na podob­nym poziomie, z ten­dencją wzrostową.

Rafał Piwowarski
Wybrane  wyz­naczniki roz­woju  ksz­tałce­nia  zawodowego
Zamierze­niem tego artykułu nie jest omaw­ianie i dysku­towanie obsz­ernych opra­cowań doty­czą­cych ksz­tałce­nia zawodowego, zwłaszcza w kon­tekś­cie jego efek­ty­wności, propozy­cji zmian orga­ni­za­cyjnych i pro­gramowych, czy też pow­iązań tego ksz­tałce­nia z rynkiem pracy. Zain­tere­sowani mają okazję sięgnąć do co najm­niej kilku opra­cowań książkowych (poświę­conych tej tem­atyce), które ukazały się w lat­ach 2000–2001. Wśród nich można wymienić pracę zbiorową pod redakcją Urszuli Jeruszki Efek­ty­wność ksz­tałce­nia zawodowego – ksz­tałce­nie a rynek pracy (IPiSS, Warszawa 2000), Ste­fana M. Kwiatkowskiego Ksz­tałce­nie zawodowe – dylematy teorii i prak­tyki (IBE, Warszawa 2001), czy też raport opub­likowany w czer­wcu 2001 r. w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i inte­gracji europe­jskiej pod redakcją Ste­fana M. Kwiatkowskiego.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9 (330) 2001

LONG-TIME UNEMPLOYMENT IN THE MAZURY REGION –  Majka Łojko
RURAL UNEMPLOYMENT IN THE OPOLE REGIONTomasz Szur­mak
SELECTED FACTORS OF VOCATIONAL TRAINING DEVELOPMENTRafał Piwowarski

FROM RESEARCH AND STUDIES
SUBJECTIVE POVERTY IN  MAŁOPOLSKA REGION. CASE STUDYJad­wiga Berbeka

BOOK REVIEWS
Ewa Frątczak: FAMILY LIFE-TABLES FOR POLAND 1988/89 AND 1994/1945 Reviewed by Piotr Szukalski
Marta Komorowska: DISABLED YOUTH IN POLISH SOCIETY – Reviewed by Renata Gabryszak
Stephen A. Maisto, Mark Gal­izio, Ger­ard J. Con­nors: DRUG DEPENDENCY. USE AND ABUSe – Reviewed by Euge­niusz Moczuk

INFORMACJE
SOCIAL MINIMAPiotr Kurowski
REGIONAL ASPECTS OF STRUCTURAL REFORMS IN POLISH SOCIETY. CONFERENCEArtur Laskowski
THE OLDEST GENERATION IN POLANDPiotr Szukalski
SCHOOL ACCIDENTS. AWARDS OF CENTRAL INSTITUTE FOR LABOUR PROTECTIONBeata Kaczyńska

READERSTRIBUNE
PERENNIAL PROBLEMS OF EXCESSIVELY HIGH PAY Adam Zych

Antoni Rajkiewicz
PROF. JERZY  ZDZISŁAW  HOLZER –  OBITUARY

 

NEW  BOOKS
DIARY OF SOCIAL  POLICY

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót