Nr 11-12 (332-333) 2001

Spis treści  nr 11–12/2001

Table of Contents

Z PERSPEKTYWY CZASU: POCZĄTKI „MINIMUM SOCJALNEGO”.  WSPOMINA prof. Andrzej Tymowski
O GENEZIE MINIMUM SOCJALNEGO W POLSCE I DALSZYM JEGO CIĄGU Antoni Rajkiewicz
KILKA UWAG O HISTORII I FUNKCJACH MINIMUM SOCJALNEGOLucyna Deniszczuk
O FUNKCJACH I ZNACZENIU MINIMUM SOCJALNEGOStanisława Goli­nowska
ŚNIADANIE ZA MINIMUM. 20-LECIE MINIMUM SOCJALNEGO. DYSKUSJA REDAKCYJNAKaz­imierz W. Frieske, Zofia Jacukow­icz, Piotr Kurowski, Antoni Rajkiewicz, Jan­ina Szum­licz, Ewa Tomaszewska, Alek­san­dra Wiktorow

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
WSPÓŁCZESNA REPATRIACJA DO POLSKIPaweł Hut

HISTORII POLITYKI  SPOŁECZNEJ
POLSKIE TOWARZYSTWO POLITYKI  SPOŁECZNEJ W LATACH 1924–1948 – Julian Auleyt­ner

POLITYKA  SPOŁECZNA  ZA  GRANICĄ
ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY W FEDERACJI ROSYJSKIEJAndrzej Wierzbicki

RECENZJE
PISMO PREZYDENTA RP
Mieczysław Kabaj: PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA UBÓSTWU I BEZROBOCIU – rec. Elż­bi­eta Kryńska
BADANIE BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO pod red. Mieczysława Kabaja – Tomasz Holecki
Tadeusz Kowalak: UBÓSTWO W BIAŁYMSTOKU. RAPORT Z BADAŃ – rec. Danuta Graniewska
O HISTORII POLAKÓW W KAZACHSTANIE (1936–1956). ZBIÓR DOKUMENTÓW – rec. Paweł Hut

WSPÓŁCZESNA  POLITYA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT  WSPOŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
II EDYCJA KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  – Beata Kaczyńska
III EDYCJA KONKURSU IPISSBożena Kołaczek
NOWY KSZTAŁT POLITYKI MIGRACYJNEJ I INTEGRACYJNEJ Jacek Męcina

NOWOŚCI  WYDAWNICZE
DIARIUSZ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

wspom­ina  pro­fe­sor Andrzej  Tymowski
Z  per­spek­tywy  czasu: początki  „min­i­mum  soc­jal­nego” 
Dwie okoliczności spraw­iły, że około połowy lat sześćdziesią­tych zacząłem się intere­sować prob­lematyką min­i­mum soc­jal­nego. Po pier­wsze, w wielu środowiskach naukowych wrażli­wych na sytu­ację społeczną PRL-u coraz dotk­li­wiej odczuwal­iśmy roz­bieżności między realiami, warunk­ami, w jakich przy­chodz­iło żyć „szaremu człowiekowi”  fraze­ologią, którą karmiły nas sfery rządzące. Rzec by można, że papka codzi­en­nych frazesów miała ludziom wystar­czyć i zastąpić odczuwane boleśnie, codzi­enne braki. Powód drugi, to rezul­taty moich kon­tak­tów ze związkow­cami fran­cuskimi. Moja biografia ułożyła się tak, że miałem okazję spędzić we Francji jakiś czas, miałem też okazję czer­pać niemało z fran­cuskiej lit­er­atury eko­nom­icznej, co wyko­rzys­tałem przy­go­towu­jąc pracę dok­torską na temat roli banku emisyjnego w gospo­darce soc­jal­isty­cznej. Nie umiem, po lat­ach, powiedzieć, które z tych okoliczności sil­niej uksz­tał­towała moje zain­tere­sowa­nia prob­lematyką min­i­mum soc­jal­nego, warto może powiedzieć jed­nak, że jako oso­biste rozczarowanie – ba – jako swoistą klęskę odczuwałem wtedy to, że nie udało mi się zain­tere­sować prob­lematyką min­i­mum soc­jal­nego nikogo z peerelows­kich związków zawodowych. Jeśli kogokol­wiek to wtedy obchodz­iło, to byli to raczej koledzy „po fachu”, badacze zain­tere­sowa­niu  skąd­inąd fas­cynu­ją­cymi i spornymi do dzisiaj, ale jed­nak bardziej teo­re­ty­cznymi, niźli prak­ty­cznymi, zagad­nieni­ami min­i­mum socjalnego.

Antoni Rajkiewicz
O genezie min­i­mum soc­jal­nego w Polsce i dal­szym jego ciągu
Do napisa­nia niniejszego szkicu skłoniło mnie nie tylko 20-lecie uch­wały Rady Min­istrów z 10 sierp­nia 1981 r. w sprawie bada­nia i określa­nia min­i­mum soc­jal­nego oraz sys­tem­aty­cznego jego oblicza­nia przez ostat­nie dwa dziesię­ci­ole­cia w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Obec­nie, w końcu 2001 r., gdy kat­e­go­ria ta staje się przed­miotem kon­trow­er­sji poli­ty­cznych, nie sposób też nie zabrać głosu. Upoważ­ni­ają mnie do tego wielo­let­nie zma­gania o trak­towanie owego min­i­mum jako ważnej kat­e­gorii poli­tyki społecznej w oce­ni­a­niu poziomu warunków życia lud­ności. W pełni przy tym podzielam pogląd zawarty w drukowanej w niniejszym numerze „Poli­tyki Społecznej” wypowiedzi pro­fe­sora Andrzeja Tymowskiego, że żadną miarą nie wolno mylić min­i­mum soc­jal­nego z kat­e­gorią min­i­mal­nego dochodu gwaran­towanego i nie powinno (ono) stać się pod­stawą do jakichkol­wiek roszczeń. Z kolei uważam, że każda szanu­jąca się władza powinna wiedzieć, jaki miesięczny min­i­malny dochód netto powinny mieć różne gospo­darstwa domowe na zaspoka­janie swoich pod­sta­wowych potrzeb według przyję­tych naukowo oraz społecznie wery­fikowanych koszyków dóbr i usług.

Stanisława Goli­nowska
O funkc­jach i znacze­niu min­i­mum soc­jal­nego
Zaprosze­nie do wypowiedzi na temat kat­e­gorii min­i­mum soc­jal­nego związane jest z rocznicą (minęło 20 lat) uzna­nia jej – pod wpły­wem żądań „Sol­i­darności” – za ofic­jalną kat­e­gorię anal­i­ty­czną. Stąd też wyniknęło zobow­iązanie IPiSS do sys­tem­aty­cznego określa­nia (sza­cow­a­nia) jej wartości. Mija­jąca rocznica wpływa na oczy­wistą chęć przy­pom­nienia his­torii pow­sta­nia idei min­i­mum soc­jal­nego w Polsce, trud­ności z jej opracjon­al­iza­cją, „walki” o dostęp do infor­ma­cji o wysokości (wartości) min­i­mum oraz kłopotów z inter­pre­tacją. Tak na prawdę, to każda z wymienionych spraw zasługuje dzisiaj na uwagę i ma wymiar aktualności.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 11–12 (332–333) 2001

OVER THE TIME: BEGINNINGS OF THESOCIAL MINIMA”. REMEMBERS Pro­fes­sor Andrzej Tymowski
ON THE BEGINNINGS OF THESOCIAL MINIMAAND ON WHAT FOLLOWED Antoni Rajkiewicz
SOME REMARKS ON THE HISTORY AND FUNCTIONS OF THESOCIAL MINIMA” – Lucyna Deniszczuk
MEANING AND FUNCTION OF SOCIAL MINIMUM Stanisława Goli­nowska
BRUNCH WITH THE EDITOR: 20 YEARS OF THESOCIAL MINIMA” — Kaz­imierz W. Frieske, Zofia Jacukow­icz, Piotr Kurowski, Antoni Rajkiewicz, Jan­ina Szum­licz, Ewa Tomaszewska, Alek­san­dra Wiktorow

FROM RESEARCH AND STUDIES
CONTEMPORARY REPATRIATION TO POLANDPaweł Hut

FROM  HISTORY  OF SOCIAL   POLICY
POLISH ASSOCIATION OF SOCIAL POLICY BETWEEN 1924 AND 1948 – Julian Auleyt­ner

SOCOAL  POLICY  ABROAD
EMPLOYMENT AND LABOUR MARKET IN RUSSIAN FEDERATION Andrzej Wierzbicki

BOOK  REVIEWS
LETTER FRON THE PRESIDENT
Mieczysław Kabaj: STRATEGY OF COPING WITH UNEMPLOYMENT– Reviewed by Elż­bi­eta Kryńska
RESEARCH ON LONG-TIME UNEMPLOYMENT pod red. Mieczysława Kabaja – Reviewed by Tomasz Holecki
Tadeusz Kowalak: POVERTY IN BIALYSTOK. RESEARCH REPORT – Reviewed by Danuta Graniewska
ON THE HISTORY OF POLES IN KZAKHSTAN (1936–1956) COLLECTION OF DOCUMENTS –Reviewed by Paweł Hut

CONTEMPORARY SOCIAL POLICY
DATA ON TRANSFORMATIONS: POLAND AND THE WORLD

CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
SECOND COMPETITION FOR LEADER OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENTBeata Kaczyńska
THIRD COMPETITION OF IPISSBożena Kołaczek
NEW FORMS OF MIGRATION AND INTEGRATION POLICYJacek Męcina

NEW  BOOKS
DIARY  OF  SOCIAL  POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót