Nr 5-6 (362-363) 2004

Spis treści 5–6/2004

GENERALIZACJA UKŁADU ZBIOROWEGO PRACYKrzysztof W. Baran
ZMIANY DEMOGRAFICZNE A POTRZEBY ZDROWOTNE POLKÓWArka­diusz Przy­byłka
EDUKACJA W POLSCE WOBEC ZMIAN SYSTEMOWYCH I DEMOGRAFICZNYCHAlina Baran
PROCES INTEGRACJI UZNANYCH UCHODŹCÓW ZE SPOŁECZEŃSTWEM — Roman Staw­icki 

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI W OCZACH PRACODAWCÓWDorota Pogorzel­ska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
HISZPANIA: BEZROBOCIE I DYNAMIKA RODZINYBeata Chorąg­wicka

RECENZJE
Lucyna Frąck­iewicz (red.) BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNEKaz­imierz W. Frieske PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ — rec. Bar­tosz Pieliński
Lucyna Frąck­iewicz (red.): POSTAWY WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI oraz EDUKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH — rec. Bożena Kołaczek
Lud­miła Dziewięcka-Bokun, Katarzyna Zamorska (wybór i opra­cow­anie): POLITYKA SPOŁECZNA. TEKSTY ŹRÓDŁOWE — rec. Paweł Poławski
Janusz Cza­piński, Tomasz Panek (red.): DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW — rec. Kaz­imierz Dok­tór
Leon Dyczewski, Tadeusz Kowalewski, Zbig­niew Korzeb (red.): PROBLEMY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE BEZROBOCIA — rec. Dar­iusz Zalewski
Katarzyna Głabicka, Izabela Podobas (wybór i komen­tarz): USTAWODAWSTWO SOCJALNE — rec. Piotr Kowo­lik
Tony O’Sullivan, Ken­neth Gibb (red.), HOUSING ECONOMICS AND PUBLIC POLICY — rec. Maciej Cesarski

INFORMACJE
DIALOG SPOŁECZNY NA POZIOMIE REGIONALNYM: EUROPEJSKIEE IDEE A POLSKA RZECZYWISTOŚĆ. KONFERENCJA W WARSZAWIEDar­iusz Zalewski BEZROBOTNI WYREJESTROWANI Z EWIDENCJI URZĘDÓW PRACYElż­bi­eta Sulima
Antoni Rajkiewicz
WSPOMNIENIE O PROF. DR HAB. JANIE SZCZEPAŃSKIM


DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS

« powrót