Nr 1 (370) 2005

Spis treści 1/2005

STRATEGIA LIZBOŃSKA — NOWE WYZWANIAMał­gorzata Sul­micka
PAŃSTWO OPIEKUŃCZE — SPORY O EFEKTYWNOŚĆ — Wik­tor Rutkowski
POLUBOWNA FUNKCJA PRAWA PRACYKrzysztof W. Baran

STATUS PRAWNY BEZROBOTNYCH Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKAEwa Staszewska
PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE DOSTĘPU MŁODZIEŻY DO KSZTAŁCENIA — Bożena Kołaczek

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
SYSTEM EMERYTALNO-RENTOWY ROLNIKÓW W OPINII DWÓCH POKOLEŃ — Bar­bara Tryfan

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU W BUŁGARII — NOWE PODEJŚCIE — Stoimen Lis­sev, Władysław Bog­dan Szty­ber
MEKLEMBURGIAPOMORZEPRZEDNIENIEMIECKI PARTNER POLSKI W EUROREGIONIEPOMERANIA” - Aneta Wrońska
Pobierz plik »

RECENZJE
Mał­gorzata Hal­icka: SATYSFAKCJA ŻYCIOWA LUDZI STARYCH. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE — rec. Elż­bi­eta Trafi­ałek
Joanna Kur­czewska (red.): OBLICZA LOKALNOŚCI — rec. Jan Dzierz­gowski
Krzysztof Kołodziejczyk: SYSTEMY EMERYTALNE W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ. OD REPARTYCJI DO KAPITALIZACJI — rec. Joanna Rata­jczak

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE — WRZESIEŃ 2004 — Piotr Kurowski
PIERWSZE 180 DNI NOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ. KONFERENCJA W BERLINIEŁukasz Kowal­ski
POSIEDZENIE KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANBeata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Mał­gorzata Sul­micka
Strate­gia Lizbońska — nowe wyzwa­nia
W artykule jest mowa o propozy­c­jach zawartych w Rapor­cie Grupy Wysok­iego Szczebla pod prze­wod­nictwem Wima Koka pt. Fac­ing the chal­lenge. The Lizbon Strat­egy for growth and employ­ment, doty­czą­cym wdraża­nia Strate­gii Lizbońskiej — głównego pro­gramu społeczno-gospodarczego Unii Europe­jskiej. Szczegółowo przed­staw­iono propozy­cje autorów raportu doty­czące rynku pracy i spójności społecznej jako najis­tot­niejszych obszarów z punktu widzenia Pol­ski, z uwagi na bardzo niski poziom real­iza­cji celów Strate­gii Lizbońskiej w tym obszarze przez nasz kraj. Gen­er­al­nie raport, choć uza­sad­nia konieczność reform, to — wbrew oczeki­wan­iom — nie zaw­iera nowych propozy­cji doty­czą­cych ich real­iza­cji w sto­sunku do for­mułowanych we wcześniejszych rapor­tach UE poświę­conych oce­nie wdraża­nia SL.
Pobierz plik »

Wik­tor Rutkowski
Państwo opiekuńcze — spór o efek­ty­wność
W artykule pod­jęto prob­lematykę eko­nom­icznej i społecznej efek­ty­wności państwa dobrobytu. Metodą anal­izy jest badanie związku między wielkoś­cią wydatków soc­jal­nych i wybranymi wskaźnikami, charak­teryzu­ją­cymi sytu­ację gospo­dar­czą i społeczną kra­jów Unii Europe­jskiej. Stwierd­zono ist­nie­nie pozy­ty­wnej zależności między wielkoś­cią wydatków soc­jal­nych i PKB na mieszkańca. Ta zależność wydaje się jed­nak słab­nąć od lat 80. Zdaje się to częś­ciowo potwierdzać prawdzi­wość tezy o wymi­en­ności (trade-off) między poli­tyką wyrówny­wa­nia soc­jal­nego i efek­ty­wnoś­cią gospo­dar­czą. Jed­nakże w rachunku efek­ty­wności poli­tyki państwa dobrobytu nie mniej ważne są korzyści społeczne: zmniejsze­nie ryzyka ubóstwa, nierówności dochodowych i skali wyk­luczenia społecznego. Utrzy­manie korzyst­nego bilansu poli­tyki państwa dobrobytu wymaga mod­ern­iza­cji poli­tyki społecznej — zarówno w celu bardziej skutecznego rozwiązy­wa­nia kwestii soc­jal­nych, jak i wzmoc­nienia jej pozy­ty­wnego odd­zi­ały­wa­nia na rozwój gospo­dar­czy, wzrost zatrud­nienia i sta­bil­ność finan­sów pub­licznych.
Pobierz plik »

Krzysztof W. Baran
Pol­ubowna funkcja prawa pracy
Poję­cie funkcji prawa nie ma jed­no­litego znaczenia i może być poj­mowane dwo­jako. W szer­szym znacze­niu funkcja prawa oznacza wszelkie społeczne skutki odd­zi­ały­wa­nia norm prawnych, również te mające charak­ter aty­powy bądź pato­log­iczny. Z kolei w wąskim uję­ciu oznacza ona zaplanowane z góry użyteczne odd­zi­ały­wanie na rzeczy­wis­tość społeczną norm prawnych. Przed­miotem rozważań autora tego artykułu było to drugie znacze­nie funkcji prawa. Autor omówił szczegółowo funkcję ireniczną (pol­ubowną), pole­ga­jącą na dzi­ała­niu norm prawa pracy w sposób zabez­piecza­jący zachowanie pokoju społecznego w sto­sunkach pracy.
Pobierz plik »

Ewa Staszewska
Sta­tus prawny bezro­bot­nych z grup szczegól­nego ryzyka
Autorka przed­stawia aktu­alne reg­u­lacje prawne odnoszące się do bezro­bot­nych z grup szczegól­nego ryzyka. Przed­stawia kat­a­log osób będą­cych w szczegól­nej sytu­acji na rynku pracy oraz omawia szereg instru­men­tów i insty­tucji rynku pracy mają­cych na celu prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu przede wszys­t­kich tych osób.
Pobierz plik »

Bożena Kołaczek
Pod­sta­wowe uwarunk­owa­nia dostępu młodzieży do ksz­tałce­nia
W artykule omówiono pod­sta­wowe uwarunk­owa­nia społeczne w dostępie młodzieży do ksz­tałce­nia, jak polaryza­cja dochodów, wyk­sz­tałce­nie rodz­iców, miejsce zamieszka­nia, inne czyn­niki sta­tusu społecznego rodziny. W artykule przed­staw­iono również ele­menty poli­tyki soc­jal­nej na rzecz zapewnienia równych szans młodzieży w dostępie do ksz­tałce­nia. Na zakończe­nie w formie syn­te­ty­cznej autorka przed­stawia wnioski ze swoich rozważań.
Pobierz plik »

Bar­bara Try­fan
Sys­tem emerytalno-rentowy rol­ników w opinii dwóch pokoleń
Autorka przed­stawia wyniki badań zre­al­i­zowanego przez IRWiR PAN pro­jektu pt. “Sys­tem emerytalno-rentowy rol­ników i usługi opiekuńczo-lecznicze dla ludzi starych na wsi w opini­ach dwóch pokoleń”. Badaniem objęto 300 osób zare­je­strowanych w KRUS w kilku gmi­nach wojew­ództw pod­lask­iego i świę­tokrzyskiego.
Pobierz plik »

Stoimen Lis­sev i Władysław Bog­dan Szty­ber
Prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu w Buł­garii — nowe pode­jś­cie
W artykule omówiono dzi­ała­nia, jakie pod­jął rząd Buł­garii w celu prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu pow­stałym w związku z trans­for­ma­cją sys­te­mową w tym kraju. Przed­staw­iono zmi­anę pode­jś­cia w walce z tym zjawiskiem, a mianowicie zwięk­sze­nie środ­ków na akty­wną poli­tykę zatrud­nienia. Rząd stwierdził bowiem, że najlep­szym lekarst­wem na bezrobo­cie jest zatrud­nie­nie. Wprowad­zono zatem Nar­o­dowy Pro­gram “Od pomocy społecznej do zabez­pieczenia zatrud­nienia”. Autorzy omaw­iają efekty tej poli­tyki, która — jak potwierdzają dane — przynosi spodziewane korzyści.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych.

do Spisu treści

« powrót