Nr 2 (371) 2005

Spis treści 2/2005

NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE – JĘZYK OPISUBogu­miła Szopa
DOCHODY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I Z PRACYBożena Kołaczek
INTELIGENCJA EMOCJONALNA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE U OSÓB PRACUJĄCYCH I BEZROBOTNYCHMag­dalena Joanna Caban, Tomasz Rew­er­ski
KWESTIA SPRAWIEDLIWEJ ZAPŁATY ZA PRACĘ W KATOLICKIEJ NAUCE SPOŁECZNEJ – Aure­lia Polańska 

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
USŁUGI OPIEKUŃCZO-LECZNICZE DLA LUDZI STARSZYCH W OPINII DWÓCH POKOLEŃ – Beata Pięcek
AKTYWNOŚĆ BEZROBOTNYCH W POSZUKIWANIU ZATRUDNIENIAKrystyna Leszczewska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POLITYKA WOBEC NARKOMANII W UNII EUROPEJSKIEJAntoni Zieliński
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W ISLAMIEKatarzyna Górka-Sosnowska, Paweł Kubicki

RECENZJE
Witold Nieci­uński: STUDIA I PRACE 1964–2004. SPRAWY MIESZKANIOWE, POLITYKA SPOŁECZNA, PROBLEMY POLITYCZNE – rec. Paweł Hut
Ks. Bro­nisław Mierzwiński: KOŚCIÓŁ WOBEC PROBLEMU BEZROBOCIA – rec. Jerzy Wratny

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE GRUDZIEŃ 2004 – Piotr Kurowski
MINIMUM SOCJALNE W 2004 R. – Piotr Kurowski
MINIMUM EGZYSTENCJI W 2004 R. – Piotr Kurowski
DIALOG SPOŁECZNY WYMIARZE REGIONALNYM. KONFERENCJA W WARSZAWIEMag­dalena Pielińska, Beata Kaczyńska
POMÓŻMY KOBIETOM POLSKIMMał­gorzata Ołdak

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Bogu­miła Szopa
Nierówności dochodowe – język opisu
Częs­tość wyko­rzysty­wa­nia pewnych pojęć wiążą­cych się ze zróżni­cow­aniem w podziale dochodów – jak też wys­tępu­ją­cych w szer­szym kon­tekś­cie, czyli zróżni­cow­a­nia społeczno-ekonomicznego – skła­nia do pod­ję­cia próby porząd­kowa­nia, a przy­na­jm­niej bliższego ich zdefin­iowa­nia. W artykule uwzględ­nione zostały następu­jące ter­miny: dyfer­enc­jacja, dys­per­sja, dys­pro­por­cje, dyw­er­gencja, dyw­er­sy­fikacja, nierówności, nierównomier­ność, polaryza­cja, rozkład, rozpię­tości, rozwarst­wie­nie, zróżni­cow­anie. W więk­szości przy­pad­ków są one syn­on­i­mami, ale niek­tóre z nich mają specy­ficzną, przykład­owo zawężoną, treść, co uświadamia potrzebę daleko idącej rozwagi i umi­aru w korzys­ta­niu z nich.
Pobierz plik »

Bożena Kołaczek
Dochody osób niepełnosprawnych ze świad­czeń społecznych i z pracy
W artykule pod­jęto prob­lematykę różnorod­nych dochodów osób niepełnosprawnych. Część z tych osób otrzy­muje wyna­grodzenia z pracy, ale więk­szość pobiera świad­czenia społeczne, głównie ren­towe: z tytułu niez­dol­ności do pracy wypła­cane z ubez­pieczenia społecznego bądź rentę soc­jalną przysługu­jącą w sytu­acji braku prawa renty z tytułu niez­dol­ności do pracy. W artykule autorka dokon­ała anal­izy statysty­cznej dochodów tej grupy osób, udzi­ału poszczegól­nych dochodów w prze­cięt­nym miesięcznym dochodzie roz­porządzal­nym na osobę w gospo­darst­wie domowym i na jej pod­stawie sfor­mułowała wnioski.
Pobierz plik »

Mag­dalena Caban i Tomasz Rew­er­ski
Inteligencja emocjon­alna i kom­pe­tencje społeczne u osób pracu­ją­cych i bezro­bot­nych
W artykule zaprezen­towano bada­nia, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy między grupą osób zare­je­strowanych jako bezro­botne w powia­towych urzę­dach pracy a grupą osób pracu­ją­cych wys­tępują różnice istotne statysty­cznie między poziomem inteligencji emocjon­al­nej a kom­pe­tenc­jami społecznymi, oraz czy zmi­enne te mają wpływ na pod­ję­cie zatrud­nienia. Na ich pod­stawie wynika, że inteligencja emocjon­alna i kom­pe­tencje warunk­u­jące efek­ty­wność zachowań w sytu­ac­jach wyma­ga­ją­cych aser­ty­wności różnią badane grupy w sposób istotny. 
Pobierz plik »

Aure­lia Polańska
Kwes­tia spraw­iedli­wej zapłaty za pracę w katolick­iej nauce koś­cioła
Autorka przed­stawia szereg twierdzeń katolick­iej nauki społecznej, które defini­ują, czym jest spraw­iedliwa zapłata i co robić, aby właśnie taką zapłatę człowiek otrzymy­wał. Twierdzenia te są prezen­towane w licznych tek­stach. W artykule autorka wyko­rzys­tuje kilka opra­cowań autorów kra­jowych: Ste­fana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Jacka Woronieck­iego i Czesława Skrzeszewskiego.
Pobierz plik »

Beata Pięcek
Usługi opiekuńczo-lecznicze dla ludzi starszych w opinii dwóch pokoleń
Autorka przed­stawia wyniki badań, zre­al­i­zowanego przez IRWiR PAN pro­jektu pt. „Sys­tem emerytalno-rentowy rol­ników i usługi opiekuńczo-lecznicze dla ludzi starych na wsi w opini­ach dwóch pokoleń”. Badaniem objęto 300 osób zare­je­strowanych w KRUS w kilku gmi­nach wojew­ództw pod­lask­iego i świę­tokrzyskiego. Artykuł sku­pia się na zagad­nieni­ach doty­czą­cych anal­izy sytu­acji zdrowot­nej starszych mieszkańców obszarów wiejs­kich, relacji między zapotrze­bowaniem a możli­woś­cią real­iza­cji usług medy­cznych w układach lokalnych, różnic w dostępie do placówek służby zdrowia i opieki społecznej różnych grup wieku, prob­lemów finan­sowych osób starszych związanych z ochroną włas­nego zdrowia.
Pobierz plik »

Krystyna Leszczewska
Akty­wność osób bezro­bot­nych w poszuki­wa­niu zatrud­nienia
W teorii ekonomii coraz więk­szą rolę przyp­isuje się czyn­nikowi ludzkiemu, pod­kreśla się rolę kap­i­tału ludzkiego jako czyn­nika określa­jącego pozy­cję jed­nos­tki na rynku pracy. W artykule przestaw­iono wyniki badań przeprowad­zonych wśród bezro­bot­nych zare­je­strowanych w powia­towym urzędzie pracy w Łomży. Celem badań było rozpoz­nanie potenc­jału osób bezro­bot­nych, ich akty­wności w poszuki­wa­niu pracy, w pod­nosze­niu kwal­i­fikacji, skłon­ności do mobil­ności. Zaprezen­towane wyniki bada­nia wskazują, iż pode­j­mowane przez osoby bezro­botne dzi­ała­nia okazują się niewystar­cza­jące, by uzyskać zatrud­nie­nie. 
Pobierz plik »

 Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

do Spisu treści

« powrót