Nr 4 (373) 2005

Spis treści 4/2005

EWOLUCJA SZWEDZKIEGO PAŃSTWA DOBROBYTUWik­tor Rutkowski
SYSTEM DIALOGU SPOŁECZNEGO W LATACH 2001–2003. ANALIZA UCZESTNIKA. CZĘŚĆ I – Dag­mir Dłu­gosz
PRZEJŚCIOWE RYNKI PRACY JAKO NOWA KONCEPCJA EUROPEJSKIEJ STRATEGII ZATRUDNIENIA Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki
PROBLEM MIGRACJI POLSKIEJ KADRY MEDYCZNEJJoanna Leśniowska
KOSZTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH JAKO PROBLEM BADAWCZYWoj­ciech Jarecki

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
RODZINA WOBEC WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO – ANALIZA „PAMIĘTNIKÓW BEZROBOTNYCH” – Paweł Kubicki, Ewa Cichowicz

RECENZJE
QUALITY OF LIFE IN EUROPE. FIRST RESULTS OF NEW PAN-EUROPEAN SURVEY – rec. Maciej Cesarski

INFORMACJE
BADANIA NAD UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – METODY I WYNIKI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA IPISSPrze­mysław Chmiel
EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY. DYSKUSJA PANELOWAPiotr W. Zawadzki
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PROBLEMÓW PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Wik­tor Rutkowski
Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu
W artykule pod­jęto próbę przed­staw­ienia kierunków ewolucji szwedzkiego mod­elu państwa dobrobytu. Pier­wsza części artykułu zaw­iera charak­terystykę „szwedzkiego mod­elu”. Zwró­cono, między innymi, uwagę na takie jego cechy, jak: wysoki poziom, powszech­ność i równość praw soc­jal­nych wszys­t­kich oby­wa­teli, poli­tykę pełnego zatrud­nienia i sol­idarysty­czną poli­tykę płac. Właś­ci­woś­cią „szwedzkiego mod­elu” jest bardzo wysoki poziom wydatków soc­jal­nych, w związku z czym przed­staw­iono ich wielkość, struk­turę i źródła finan­sowa­nia. Następ­nie omówiono zmi­any w orga­ni­za­cji pod­sta­wowych dziedzin zabez­pieczenia społecznego: sys­temu emery­tal­nego, opieki zdrowot­nej, poli­tyki rynku pracy oraz poli­tyki wobec rodziny i pomocy społecznej. Dal­sza część artykułu poświę­cona jest ten­dencjom roz­woju szwedzkiej gospo­darki, z uwzględ­nie­niem tempa wzrostu gospo­dar­czego, pro­duk­cyjności, poziomu bezrobo­cia i stanu finan­sów pub­licznych. Przeprowad­zona anal­iza prowadzi do wniosku, że nierzadko głos­zona teza o upadku „szwedzkiego mod­elu” powinna być zwery­fikowana. Mamy tu do czynienia nie z upad­kiem, lecz z ewolucją, świad­czącą o znacznych zdol­noś­ci­ach adap­ta­cyjnych „szwedzkiego mod­elu”.
Pobierz plik »

Dag­mir Dłu­gosz
Sys­tem dia­logu społecznego w lat­ach 2001–2003. Anal­iza uczest­nika. Część I
W artykule podzielonym na dwie części (część druga w numerze 5–6/2005) zaprezen­towano tem­atykę dia­logu społecznego w Polsce. W części pier­wszej przed­staw­iono sytu­ację wyjś­ciową – pol­ski dia­log społeczny w lat­ach 1998–2001. Następ­nie omówiono insty­tucje dia­logu społecznego w sys­temie poli­ty­cznym i stan gospo­darki, a także przy­bliżono part­nerów społecznych biorą­cych udział w dia­logu społecznym – związki zawodowe, pra­co­dawcy, samorząd tery­to­ri­alny. W artykule przeanal­i­zowano także przyjęty przez rząd w październiku 2002 r. doku­ment pro­gramowy Zasady Dia­logu Społecznego. W części tej przed­staw­iono także zasady dzi­ała­nia Trójstron­nej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, utwor­zonej na pod­stawie uch­wały Rady Min­istrów nr 7/94 z dnia 15 lutego 1994 r.
Pobierz plik »

Zenon Wiśniewski i Kamil Zawadzki
Prze­jś­ciowe rynki pracy jako nowa kon­cepcja Europe­jskiej Strate­gii Zatrud­nienia
W artykule zaprezen­towano jedną z propozy­cji holisty­cznej poli­tyki rynku pracy, która ma szansę stać się wzbo­gace­niem teo­re­ty­cznym i źródłem prak­ty­cznych rozwiązań przy wdraża­niu Europe­jskiej Strate­gii Zatrud­nienia, a mianowicie kon­cepcję prze­jś­ciowych rynków pracy. Prze­jś­ciowe rynki pracy (Tran­si­tional Labour Mar­kets – TLM) defini­uje się jako zespół insty­tucjon­al­nych unor­mowań i instru­men­tów (insti­tu­tional arrange­ments) – między innymi insty­tucji, przepisów, źródeł finan­sowa­nia – które pozwalają na znalezie­nie się w warunk­ach znacznie odb­ie­ga­ją­cych od stanu pełnego zatrud­nienia (tj. w warunk­ach zatrud­nienia prze­jś­ciowego – tran­si­tional employ­ment). Wskazano również najważniejsze rekomen­dacje zespołu W. Koka, powołanego do zbada­nia kluc­zowych wyzwań poli­tyki zatrud­nienia i ziden­ty­fikowa­nia prak­ty­cznych dzi­ałań, które mogłyby bezpośred­nio i pośred­nio wpłynąć na zdol­ność kra­jów członkows­kich UE do wdroże­nia pos­tu­latów zmody­fikowanej Europe­jskiej Strate­gii Zatrud­nienia i osiąg­nię­cia jej celów.
Pobierz plik »

Joanna Leśniowska
Prob­lem migracji pol­skiej kadry medy­cznej
Na całym świecie nasila się zjawisko migracji per­son­elu medy­cznego. W UE bezrobo­cie ksz­tał­tuje się w grani­cach 10%, a zapotrze­bowanie na usługi medy­czne jest duże. Podob­nie jak w Polsce chorzy stoją w kole­jkach do spec­jal­istów. Według sza­cunków anal­i­tyków w najbliższych lat­ach w kra­jach UE może zwol­nić się nawet 60 tys. etatów dla lekarzy. Skala defi­cytu wynika m.in. ze zmi­any w prawie pracy wprowad­zonej uni­jną dyrek­tywą, która zabra­nia lekar­zom pra­cować dłużej niż 48 godzin w tygod­niu. Przy­czyną wzrostu popytu na lekarzy i pielęg­niarki jest również zjawisko starzenia się społeczeństwa. Sytu­acja ta oraz świado­mość znacznie lep­szych warunków mate­ri­al­nych i zawodowych stanowi dla pol­skiej kadry medy­cznej istotny impuls do wyjazdów zagranicznych. Nasi­la­jąca się migracja lekarzy, lekarzy den­tys­tów oraz pielęg­niarek prowadzi nieuchron­nie do dezor­ga­ni­za­cji pracy odd­zi­ałów szpi­tal­nych i może jeszcze bardziej utrud­nić dostęp do spec­jal­istów. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie prob­lemu migracji pol­skiej kadry medy­cznej. Przed­staw­iono przy­czynę i skalę zjawiska migracji. Porus­zono również kwestie zagrożeń związanych z migracją oraz sposoby jej prze­ci­wdzi­ała­nia.
Pobierz plik »

Paweł Kubicki, Ewa Cichow­icz
Rodz­ina wobec wyk­luczenia społecznego – Anal­iza „Pamięt­ników bezro­bot­nych”
W tekś­cie prezen­towane są postawy rodziny wobec wyk­luczenia społecznego na pod­stawie anal­izy wypowiedzi osób bezro­bot­nych. Artykuł kon­cen­truje się na trzech kluc­zowych obszarach: zmian zachodzą­cych w życiu rodzin­nym i relac­jach między ich członkami, źródłach wspar­cia, jakie otrzy­muje rodz­ina w sytu­acji wyk­luczenia oraz położe­nia dzieci osób dłu­gotr­wale bezro­bot­nych i kon­sek­wenc­jach mate­ri­al­nych i psy­chicznych życia w ubóst­wie. Na pow­strzy­ma­niu katas­troficznego pro­cesu „stawa­nia się wyk­luc­zonymi” zależy przede wszys­tkim samym bezro­bot­nym, jak i ich najbliższej rodzinie, a zwłaszcza pozostałym domown­ikom. Należy przy tym dodać, że według autorów anal­i­zowanych pamięt­ników w pro­ce­sie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia wyk­luczenia społecznego rodzin osób bezro­bot­nych liczy się nie tylko pomoc mate­ri­alna, ale w równym stop­niu i wspar­cie psy­chiczne, często zwykła roz­mowa – chęć wysłucha­nia człowieka pozosta­jącego bez pracy. Cichymi bohat­erami tego pro­cesu, jak i jego najwięk­szymi ofi­arami są dzieci i młodzież, które poza ubóst­wem mate­ri­al­nym, będą musi­ały w dorosłym życiu zma­gać się z równie niebez­piecznym ubóst­wem zako­rzenionym w ich psy­chice. Taki przy­na­jm­niej obraz rodziny wyła­nia się po lek­turze „Pamięt­ników bezro­bot­nych”, które naszym zdaniem powinny stanowić obow­iązkową lek­turę każdego socjologa i poli­tyka społecznego.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych

do Spisu treści

« powrót