Nr 5-6 (374-375) 2005

Spis treści 5–6/2005

STANOWISKO RADY SPOŁECZNEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE PODATKU LINIOWEGO

PARTYCYPACJA PRACOWNICZA W PRYWATYZOWANYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH A ZATRUDNIENIEMarek Bed­narski
SYSTEM DIALOGU SPOŁECZNEGO W LATACH 2001–2003. ANALIZA UCZESTNIKA. CZĘŚĆ IIDag­mir Dłu­gosz
BEZROBOCIE A ROZWÓJ GOSPODARCZYEuge­niusz Niedziel­ski, Lidia Domańska
 ROLA EWALUACJI W USPRAWNIANIU DZIAŁAŃ – Dorota Pawluś

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
JAK KORZYSTAĆ Z DOBRYCH POMYSŁÓW INNYCH. O POJĘCIACH „DOBREJ PRAKTYKI” I „SUKCESU” W PRZECIWDZIAŁANIU UBÓSTWU I MARGINALIZACJIMateusz Fałkowski

RECENZJE
Alesino E.L. Glaeser: FIGHTING POVERTY IN THE US AND EUROPE. A WORLD OF DIFFERENCE – rec. Józef Orczyk
Zenon Jasiński, Tadeusz Lewow­icki (red.): KULTURA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I GRUP ETNICZNYCH W EUROPIE – rec. Paweł Hut

INFORMACJE
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ. KONFERENCJA W BIAŁYMSTOKU – Beata Kaczyńska
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH – Beata Kaczyńska
MĘŻCZYŹNI W ZAWODACH SFEMINIZOWANYCH. SEMINARIUM W WARSZAWIEMał­gorzata Ołdak

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Stanowisko Rady Społecznej przy Preze­sie rady Min­istrów w sprawie podatku liniowego

Marek Bed­narski
Par­ty­cy­pacja pra­cown­icza w pry­waty­zowanych pol­s­kich przed­siębiorstwach a zatrud­nie­nie

Artykuł pokazuje strate­gie związane z zatrud­nie­niem real­i­zowane przez nowych właś­ci­cieli i reakcje na te zachowa­nia pra­cown­ików, możliwe dzięki zapisanym w pol­skim prawie pry­watyza­cyjnym uprawnieniom załóg do par­ty­cy­pacji. Powinno to pokazać, jak pry­watyza­cja wpłynęła na stan równowagi na rynku pracy. Ze względu na specy­ficzną rolę tak zwanych około­pry­watyza­cyjnych porozu­mień soc­jal­nych, tworzą­cych swoisty „okres ochronny” dla załogi po przek­sz­tałce­ni­ach włas­noś­ciowych, ich rola zostanie pokazana odręb­nie od dzi­ałań związanych z innymi for­mami par­ty­cy­pacji. Na wstępie przed­staw­iono teo­re­ty­czne przesłanki pry­watyza­cji, by wykazać, że w warunk­ach trans­for­ma­cji są to pro­cesy nieuchronne, konieczne i próba ich pow­strzy­ma­nia nie jest sposobem na ratowanie równowagi na rynku pracy. Mate­riał empiryczny wyko­rzys­tany w artykule pow­stał w rezulta­cie serii badań real­i­zowanych przez autora opra­cow­a­nia i Jerzego Wrat­nego w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych.
Pobierz plik »

Dag­mir Dłu­gosz
Sys­tem dia­logu społecznego w lat­ach 2001–2003. Anal­iza uczest­nika. Część II
W drugiej części tego artykułu omaw­ia­jącego sys­tem dia­logu społecznego w Polsce zaprezen­towano rzą­dową inic­jatywę Paktu dla Pracy i Roz­woju, omówiono wojew­ódzkie komisje dia­logu społecznego, dia­log branżowy i auto­nom­iczny.
Pobierz plik »

Euge­niusz Niedziel­ski i Lidia Domańska
Bezrobo­cie a rozwój gospo­dar­czy

W artykule zawarto anal­izę współza­leżności poziomu bezrobo­cia i możli­wości roz­woju gospo­dar­czego gmin na przykładzie wojew­ództwa warmińsko-mazurskiego. W anal­izie uwzględ­niono sprzęże­nia zwrotne pomiędzy roz­pa­try­wanymi zmi­en­nymi, bowiem poziom akty­wności gospo­dar­czej wpływa na stopę bezrobo­cia i odwrot­nie. Te zależności potwierdzają zawarte w pracy wyniki anal­izy statysty­cznej pomiędzy stopą bezrobo­cia a pod­sta­wowymi wskaźnikami roz­woju gospo­dar­czego gmin.
Pobierz plik »

Dorot Pawluś
Rola ewalu­acji w uspraw­ni­a­niu dzi­ałań
Ocena, kon­trola, mon­i­tor­ing, to tylko niek­tóre z wielu pojęć, z jakimi jest utożsami­ana ewalu­acja. Równocześnie coraz częś­ciej wyko­rzysty­wana w pol­s­kich reali­ach poli­tyki społecznej, edukacji, ochronie zdrowia itp. staje się ważnym ele­mentem strate­gii dzi­ałań społecznych. Artykuł przed­stawia ewalu­ację jako instru­ment, który właś­ci­wie zas­tosowany może się przy­czy­niać między innymi do poprawy funkcjonowa­nia insty­tucji i pro­jek­tów real­i­zowanych z myślą o poprawie jakości życia oby­wa­teli.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych

do Spisu tresci

« powrót