Nr 7 (376) 2005

Spis treści 7/2005

FINANSOWANIE PRZECIWDZIAŁANIA SPOŁECZNEMU WYKLUCZENIU W RAMACH EFSJarosław Pichla
WYBRANE MONETARNE WSKAŹNIKI SPOŁECZNEGO WYKLUCZENIA W NOWYCH KRAJACH UESła­womir Kali­nowski, Władysława Łuczka-Bakuła
BYLI PRACOWNICY PGR JAKOPRZEGRANITRANSFORMACJI USTROJOWEJRenata Marks-Bielska
WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI NA UTRZYMANIUMar­lena Piekut, Wacław Laskowski
FUNKCJA ORGANIZACYJNA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH WYMIAR I ROZKŁAD CZASU PRACY Mag­dalena Rycak 

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC NORM PRAWNYCH I MORALNYCH REGULUJĄCYCH ZDOBYWANIE ŚRODKÓW DO ŻYCIA (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO) – Elż­bi­eta Czapka

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
JAKI KAPITALIZM W UNII EUROPEJSKIEJ? – Marta Styrc

RECENZJE
Józef Jagas (red. nauk.): UWARUNKOWANIA PRODUKTYWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI W WARUNKACH AKCESJI POLSKI DO UE – rec. Halina Różańska
Michał Moszyński: NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC – rec. Tomasz Bud­nikowski

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MATKA I DZIECKO NADE WSZYSTKO. KONFERENCJA W WARSZAWIEMag­dalena Pielińska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Jarosław Pichla
Finan­sowanie prze­ci­wdzi­ała­nia społecznemu wyk­lucze­niu w ramach EFS
Artykuł poświę­cono zagad­nieniom konkursu ogłos­zonego w 2004 r. przez Depar­ta­ment Wdraża­nia EFS w Min­is­terst­wie Gospo­darki i Pracy na real­iza­cję pro­jek­tów skierowanych do osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym, współ­fi­nan­sowanych z EFS. Przed­staw­iono w nim m.in. pro­ce­durę wyboru wniosków oraz prob­lemy pro­jek­to­daw­ców na etapie aplikowa­nia o środki EFS. Pon­adto, anal­izu­jąc grupy wniosko­daw­ców, uczest­ników pro­jek­tów, a także zawartość mery­to­ryczną wniosków zaprezen­towano wyniki konkursu w Dzi­ała­niu 1.5 SPO RZL. W artykule zwró­cono również uwagę na newral­giczne ele­menty sys­temu wdraża­nia EFS w Polsce, które mają znaczący wpływ na stopień wyko­rzys­ta­nia uni­jnych środ­ków. 
Pobierz plik »

Sła­womir Kali­nowski i Władysława Łuczka-Bakuła
Wybrane mon­e­tarne wskaźniki społecznego wyk­luczenia w nowych kra­jach UE
Przed­miotem prezen­towanej w artykule anal­izy jest 5 mon­e­tarnych wskaźników wyk­luczenia społecznego: zagroże­nia ubóst­wem przed i po uwzględ­nie­niu trans­ferów społecznych, kwinty­lowego zróżni­cow­a­nia dochodów, współczyn­nika Giniego oraz zagroże­nia ubóst­wem trwałym. Wskaźniki wyk­luczenia społecznego stanowią pod­stawę badań nad ubóst­wem. Ich efek­tem jest rozpoz­nanie skali wyk­luczenia społecznego oraz iden­ty­fikacja związanego z nim ryzyka. Powalają one na zdi­ag­no­zowanie przy­czyn wyk­luczenia społecznego oraz postępu­ją­cych zmian w cza­sie, co z kolei stwarza więk­sze możli­wości adek­wat­nego ukierunk­owa­nia pomocy osobom najbardziej zagrożonym, a tym samym mobi­liza­cji dzi­ałań różnych insty­tucji sfery społecznej.
Pobierz plik »

Mar­lena Piekut i Wacław Laskowski
Wydatki kon­sump­cyjne gospo­darstw domowych z dziećmi na utyrzy­ma­niu
W artykule przed­staw­iono wydatki kon­sump­cyjne gospo­darstw domowych z dziećmi na utrzy­ma­niu. Gospo­darstwa dzielono ze względu na fazę cyklu roz­woju rodziny oraz liczbę dzieci w gospo­darst­wie. Dla porów­na­nia dołąc­zono grupę gospo­darstw bez dzieci. Mate­riał źródłowy stanow­iły indy­wid­u­alne bada­nia budżetów gospo­darstw domowych za 2003 r.
Pobierz plik »

Marta Styrc
Jaki kap­i­tal­izm w Unii Europe­jskiej?
Artykuł Michaela Ehrke Das neue Europa: Ökonomie, Poli­tik und Gesellschaft des postkom­mu­nis­tis­chen Kap­i­tal­is­mus (Nowa Europa: ekono­mia, poli­tyka i społeczeństwo postko­mu­nisty­cznego kap­i­tal­izmu) dostar­cza opisu sytu­acji rozsz­er­zonej Unii Europe­jskiej, która po 1 maja 2004 r. stanęła przed nowym wyzwaniem real­i­zowa­nia włas­nego roz­woju przy wewnętrznym struk­tu­ral­nym zróżni­cow­a­niu pomiędzy nowymi i starymi kra­jami członkowskimi. Na tle spostrzeżeń na temat doty­chcza­sowego prze­biegu inte­gracji europe­jskiej zostają pod­kreślone cechy charak­terysty­czne sys­temów gospo­dar­czych, społecznych i poli­ty­cznych postko­mu­nisty­cznego kap­i­tal­izmu. Nakreślony obraz dwóch grup kra­jów członkows­kich służy postaw­ie­niu pyta­nia o przyszłość Unii Europe­jskiej, która zna­j­duje się przed wyzwaniem przezwycięże­nia wewnętrznej niejed­norod­ności ale jed­nocześnie jako całość doświad­cza przemian o charak­terze glob­al­nym. Ostate­cznie jed­nak Michael Ehrke nie for­mułuje żad­nej wskazówki czy też przy­puszczenia na temat przyszłości kra­jów europe­js­kich. Tekst jest zaled­wie diag­nozą sytu­acji obec­nej i jako taki stanowi dopiero wstęp do dyskusji na temat przyszłego ksz­tałtu kap­i­tal­izmu europe­jskiego.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

do Spisu treści

« powrót