Nr 8 (377) 2005

Spis treści 8/2005

PŁACA MINIMALNA I BEZROBOCIEHIPOTETYCZNE ZWIĄZKI – Zofia Jacukow­icz
SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCHZMIANY W KONSUMPCJIUrszula Grzega
DOCHODY ROLNICZYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCEMał­gorzata Leszczyńska
ZWIĄZKI PRACY SOCJALNEJ Z POLITYKĄ I PEDAGOGIKĄ SPOŁECZNĄ – Jerzy Mikul­ski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
GÓRNICY WOBEC RESTRUKTURYZACJIBADANIE PORÓWNAWCZEAnna Sow­ińska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
EKONOMICZNE IMPLIKACJE AGENDY 2010 DLA NIEMIECKIEGO RYNKU PRACYAnna Marsza­łek

RECENZJE
Gertruda Uścińska (red. meryt.): KOORDYNACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z REGULACJAMI WSPÓLNOTOWYMI (Tom I i II) – rec. Wiesław Koczur

INFORMACJE
EWALUATORZY WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ! – Kaz­imierz W. Frieske
ZAWANSOWANIE PROCESU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJMag­dalena Andrałojć

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
CO DALEJ Z 50% STAWKĄ PIT? – Adam Zych

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Zofia Jacukow­icz
Płaca min­i­malna i bezrobo­cie – hipote­ty­czne związki
 Artykuł ma na celu przy­bliże­nie czytel­nikom głównych nurtów dyskusji poli­tyków i uczonych na temat przy­czyn bezrobo­cia, a zwłaszcza dostar­czyć mate­ri­ałów i argu­men­tów do oceny, czy pod­wyższe­nie min­i­mal­nego wyna­grodzenia w Polsce stanowi zagroże­nie dla zatrud­nienia i sprzyja bezrobo­ciu. Przed­staw­ione zostały w skró­cie te poglądy i dzi­ała­nia, które w różnych okre­sach miały wpływ na ksz­tał­towanie się w prak­tyce min­i­mal­nego wyna­grodzenia oraz na leg­is­lację w tej dziedzinie.
Pobierz plik »

Urszula Grzega
Sytu­acja pol­s­kich gospo­darstw domowych – zmi­any w kon­sumpcji
Trans­for­ma­cja pol­skiej gospo­darki stała się bezpośred­nią przy­czyną zmian w kon­sumpcji lud­ności. Lata 1989–2002, oprócz korzyst­nych przemian związanych z uru­chomie­niem mech­a­nizmu rynkowego, przyniosły niez­nane, często nieko­rzystne warunki real­iza­cji potrzeb kon­sump­cyjnych. Radykalna zmi­ana sytu­acji bytowej wielu gospo­darstw domowych wymusiła zmi­anę ich zachowań i postaw celem przys­tosowa­nia się do nowych warunków. Efek­tem owych przys­tosowań są istotne przemi­any w poziomie i struk­turze kon­sumpcji pol­s­kich gospo­darstw domowych. I te właśnie zagad­nienia przy­bliża niniejszy artykuł.
Pobierz plik »

Mał­gorzata Leszczyńska
Dochody rol­niczych gospo­darstw domowych w Polsce
W artykule pod­dano anal­izie przemi­any poziomu i źródeł dochodów glob­al­nych lud­ności w lat­ach 90. i na początku XIX w. W szczegól­ności zwró­cono uwagę na dochody gospo­darstw domowych uzyski­wanych z dzi­ałal­ności rol­niczej. O ile zaob­ser­wowane ten­dencje zmian w płaszczyźnie głównych ele­men­tów dochodów glob­al­nych: płac pra­cown­ików najem­nych, dochodów pracu­ją­cych na własny rachunek oraz wypła­canych świad­czeń społecznych, w tym emery­tur i rent, pozwalają na pozy­ty­wną ich ocenę, o tyle nie można tego powiedzieć o ksz­tał­towa­niu się wskaźników dynamiki dochodów z dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w rol­nictwie i to zarówno w uję­ciu nom­i­nal­nym, jak i real­nym. Pod­sta­wowe makrowskaźniki dochodów wskazują bowiem na drasty­czne obciąże­nie rol­nictwa kosz­tami trans­for­ma­cji.
Pobierz plik »

Anna Sow­ińska
Gór­nicy wobec restruk­tu­ryza­cji – badanie porów­naw­cze
Pol­skie gór­nictwo węgla kami­en­nego z początkiem lat 90. weszło wraz z innymi sek­torami gospo­darki w okres głębo­kich przemian. Restruk­tu­ryza­cja – jak każda innowacja – narusza sys­tem nawyków i stan­dar­d­owych zachowań, budząc nieufność, lęk, opór. Dla górników innowacje te są tym trud­niejsze, że nie prowadzą do roz­woju ich zakładów pracy, lecz wręcz prze­ci­wnie – do znacznych ograniczeń, czy nawet lik­widacji. Zmi­ana burzy zbu­dowany wcześniej sys­tem ori­en­tacji człowieka i wymaga od niego poszuki­wa­nia nowych rozwiązań, co przy nie­jas­ności nowych reguł i punk­tów odniesienia, rodzi poczu­cie niepewności czy wręcz zagroże­nia. Bada­nia poglądów, postaw i oczeki­wań, jak również emocji przeży­wanych przez górników w związku z wprowad­zoną restruk­tu­ryza­cją przeprowad­zono jesienią 1994 r. Dokład­nie 10 lat­ach później, przy uży­ciu tego samego narzędzia badaw­czego i z zachowaniem tych samych pro­ce­dur, w kopal­ni­ach tej samej spółki węglowej, przeprowad­zono ponownie bada­nia, w którym wzięło udział 209 osób. Artykuł zestawia wyniki tych dwóch badań.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

do Spisu treści

« powrót