Nr 9 (378) 2005

Spis treści 9/2005

CZY MAMY W POLSCE „ABSURDALNĄ SKALĘ WYDATKÓWPUBLICZNYCH? – Ryszard Szarf­fen­berg
OBCIĄŻENIE SPOŁECZEŃSTWA WYDATKAMI DOKONYWANYMI ZA POŚREDNICTWEM ‘WSPÓLNEJ KASY” – Marek Góra
CELE ROZWOJU W TRZECIM TYSIĄCLECIU – Tadeusz Kowalak
ROZWÓJ IDEI I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEMEwa Jarosz
STRUKTURA BAZY DANYCH RODAKPaweł Hut

DO CZYTELNIKÓW
GRZECHY INTELEKTUALISTÓW: PLAGIATY

RECENZJE
Lucyna Frąck­iewicz (red.): WYKLUCZENIE. REWITALIZACJA. SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA – rec. Dar­iusz Zalewski

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE: MARZEC 2005 – Piotr Kurowski
OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH – Marta Świder­ska ZARZĄDZANIE TALENTAMI. KONFERENCJA IPISSBar­bara Sajkiewicz

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Ryszard Szarfen­berg
Czy mamy w Polsce „absurdalną skalę wydatków” pub­licznych?
Marka Góry
Obciąże­nie społeczeństwa wydatkami dokony­wanymi za pośred­nictwem „wspól­nej kasy”
Artykuł Ryszarda Szarfen­berga stanowi polemikę z artykułem prof. Marka Góry z SGH, opub­likowanym w dzi­en­niku „Rzecz­pospolita” 30 maja 2005 r. Nato­mi­ast tekst prof. Marka Góry odpowiada na tę polemikę. Ciekawa, żywa i intere­su­jąca dyskusja.
Pobierz plik »

Tadeusz Kowalak
Cele roz­woju w trzecim tysią­cle­ciu
Autor pod­jął próbę oceny doko­nanego postępu w real­iza­cji celów Deklaracji Tysią­cle­cia, uch­walonej przez Zgro­madze­nie Ogólne ONZ w 2000 r. Autor szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego po upły­wie zaled­wie pię­ciu lat więk­szość ter­minów wyz­nac­zonych na wyko­nanie celów zawartych w doku­men­cie pt. „Mileni­jne cele roz­woju” okazała się nietrafna. Więk­szość z tych celów zostanie osiąg­nięta później (nowego ter­minu nie ustalono) albo około 2040 r.
Pobierz plik »

Ewa Jarosz
Rozwój idei i dzi­ałań społecznych w zakre­sie ochrony dzieci przed krzy­wdze­niem
Przez całe stule­cia sytu­acja dzieci nie była właś­ci­wie przed­miotem jakiejś spec­jal­nej troski społecznej ani pogłębionej reflek­sji. Zaczęła się ona zmieniać tak naprawdę w XIX w. Autorka przed­staw­iła ten­dencje w dzi­ała­ni­ach wobec prob­lemu krzy­wdzenia dzieci widoczne w poszczegól­nych okre­sach na tle tych społeczeństw, które charak­teryzują się najwięk­szym i najdłuższym dorobkiem w dziedzinie prewencji zjawiska.
Pobierz plik »

Paweł Hut
Struk­tura bazy danych RODAK
Artykuł prezen­tuje struk­turę lud­ności pol­skiej oczeku­jącej na możli­wość prze­siedle­nia się do naszego kraju z azjaty­c­kich repub­lik byłego ZSRR. Prezen­towany w artykule sys­tem RODAK, dzi­ała­jący od maja 2001 r., pozwala kojarzyć anon­i­mowe pol­skie rodziny ze Wschodu z gmi­nami w kraju, które deklarują możli­wość przyję­cia rodaków.
Pobierz plik »

Piotr Kurowski
Min­i­mum soc­jalne: marzec 2005 r.
Artykuł prezen­tuje dane doty­czące min­i­mum soc­jal­nego za marzec 2005 r.

Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

do Spisu treści

« powrót