Nr 10 (379) 2005

Spis treści 10/2005

BLIŻEJ JUNK JOB NIŻ WORKING POOR. NISKO KWALIFIKOWANA NISKO PŁATNA PRACA W USŁUGACH W POLSCEWiesława Kozek, Julia Kubisa, Piotr Ostrowski
DYLEMATY POLITYKI EDUKACYJNEJ WOBEC NAUCZYCIELIRobert Pawlak

DO CZYTELNIKÓW
LIST OD WYDAWNICTWA DIFIN

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
STATYSTYKI I NARZĘDZIA BADAWCZE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO ZWIĄZANEGO Z MIESZKANIEM Danuta Graniewska
KANADYJSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCHSyl­wia Pieńkowska
NOWA POLITYKA INTEGRACJI OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ – GRECKICH Paulina Chodyra

RECENZJE
Grażyna Firlit-Fesnak: WSPÓLNOTOWA POLITYKA NA RZECZ RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN. EWOLUCJA CELÓW I INSTRUMENTÓW DZIAŁANIA – rec. Danuta Graniewska
Mar­i­ola Racław-Markowska (red.): POMOC DZIECIOM I RODZINIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM. DEBATA O NOWYM SYSTEMIE – Sabina Pawlas-Czyż

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE: CZERWIEC 2005 – Piotr Kurowski
REGIONALNE I LOKALNE RYNKI PRACYOD DYSPROPORCJI DO SPÓJNOŚCI. KONFERENCJI NAUKOWA W BIAŁOWIEŻY – Beata Kaczyńska, Mag­dalena Pielińska
SPOŁECZNE ASPEKTY UBEZPIECZENIA. KONFERENCJA KATEDRY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SGHJoanna Owczarek
WPŁYW PROCESÓW MIGRACYJNYCH NA RYNEK PRACY I DYSHARMONIĘ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. KONFERENCJA W OPOLUAndrzej Brzez­ina

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Wiesława Kozek, Julia Kubisy i Piotr Ostrowski
Bliżej junk job niż work­ing poor. Nisko kwal­i­fikowana nisko płatna praca w usłu­gach Polsce
 Artykuł omawia zagad­nie­nie pracy nisko kwal­i­fikowanej i nisko płat­nej wykony­wanej przez pra­cown­ików w specy­ficznych kat­e­go­ri­ach. Bada­ni­ami objęto pra­cown­ików firm ochro­niars­kich, sklepów wielkopowierzch­niowych, barów szy­bkiej obsługi i stu­den­tów pracu­ją­cych w trzech przy­toc­zonych kat­e­go­ri­ach zatrud­nienia. Autorów intere­sowało głównie zjawisko reakcji na pracę niezłożoną, praca pole­ga­jąca na prostych czyn­noś­ci­ach. Czy zatem lep­sza praca jakakol­wiek niż brak pracy?
Pobierz plik »

Robert Pawlak
Dylematy poli­tyki eduka­cyjnej wobec nauczy­cieli
Świat staje w obliczu nowych wyzwań, co spraw­iam, że edukacja powinna przy­go­towywać do życia w nieprzewidy­wal­nych warunk­ach. Od nauczy­cieli oczekuje się nie tylko przekazy­wa­nia wiedzy, ale również wskazy­wa­nia sposobów pozyski­wa­nia i selekcjonowa­nia infor­ma­cji, uatrak­cyjnienia pro­cesu ksz­tałce­nia oraz uczenia samodziel­nej nauki po zakończe­niu edukacji for­mal­nej. Wzros­towi oczeki­wań wobec nauczy­cieli towarzyszy jed­nak naras­tanie różnorod­nych prob­lemów rodzin­nych i społecznych, które są przenos­zone na grunt szkoły. Im więk­sze przeszkody ma do poko­na­nia uczeń, tym więcej wymaga się od nauczy­ciela, by skutecznie im prze­ci­wdzi­ałał. Wzrost zróżni­cow­a­nia pop­u­lacji uczniów wymaga wyposaże­nia nauczy­cieli w różnorodne kom­pe­tencje z zakresu ksz­tał­towa­nia wza­jem­nych relacji, komu­nikowa­nia, rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów pojaw­ia­ją­cych się w klasie i w szkole. Jaka zatem powinna być poli­tyka eduka­cyjna wobec nauczy­cieli. O tym dowiecie się Państwo w artykule.
Pobierz plik »

Danuta Graniewska (tłu­macze­nie i opra­cow­anie)
Statystyki i narzędzia badaw­cze doty­czące wyk­luczenia społecznego związanego z mieszkaniem
Autorka prezen­tuje Czytel­nikom infor­ma­cje statysty­czne doty­czące sytu­acji wyk­luczenia społecznego związanego z mieszkaniem w jego zróżni­cow­anych for­mach. Zostały one opub­likowane w rapor­cie, który prezen­tuje 15 analiz statystyk kra­jowych doko­nanych przez kore­spon­den­tów Europe­jskiego Obser­wa­to­rium Bez­dom­ności i Europe­jskiego Sto­warzyszenia (FEANTSA), współpracu­jącego z Obser­wa­to­rium. Jak stwierdzają autorzy, w ten sposób mają nadzieję przy­czynić się do debaty ma europe­jskim poziomie doty­czącej porówny­wal­nych wskaźników na temat wyk­luczenia społecznego związanego z mieszkaniem.
Pobierz plik »

Syl­wia Pieńkowska
Kanadyjski sys­tem ubez­pieczeń społecznych

Kanada jest jed­nym z najwięk­szych i najbo­gat­szych kra­jów świata. Sze­roko rozbu­dowany sys­tem ubez­pieczenia społecznego powoduje, że Kanada postrze­gana jest jako najlep­sze miejsce do życia i zabez­pieczenia okresu starości. Jak jest zbu­dowany i jak dzi­ała sys­tem ubez­pieczeń społecznych w Kanadzie – o tym w artykule. 
Pobierz plik »

 Paulina Chodyra
Nowa poli­tyka inte­gracji osób chorych psy­chicznie na przykładzie doświad­czeń grec­kich 

Poli­tyka inte­gracji społecznej, której celem jest możli­wie najsz­er­sze włącze­nie osób zagrożonych z różnych względów wyk­lucze­niem społecznym w uczest­nictwo w życiu społecznym, zawodowym i kul­tur­al­nym, jest real­i­zowana przez kraje Unii Europe­jskiej od wielu lat. jedną z grup docelowych tych dzi­ałań są osoby chore psy­chiczne. Jak real­izuje tę poli­tykę wobec tej kat­e­gorii osób Grecja, przy­bliża nam autorka.
Pobierz plik »

Piotr Kurowski
Min­i­mum soc­jalne: czer­wiec 2005 r.
Artykuł prezen­tuje dane doty­czące min­i­mum soc­jal­nego za czer­wiec 2005 r.

Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

do Spisu treści

« powrót