Nr 1 (382) 2006

Spis treści 1/2006

Table of Contents

ZWROT W POLITYCE RYNKU PRACYMał­gorzata Szylko-Skoczny
POLSKA MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W ROK PO WEJŚCIU POLSKI DO UEAndrzej Ziomek
EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKIRomuald Jończy
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE REPATRIACJĘ POLONII Z KRAJÓW B. ZSRR W ŚWIETLE USTAWY O REPATRIACJI Bro­nisław Jan Kozłowski
O ZWIĄZKACH EWALUACJI I SOCJOTECHNIKIPiotr Ozier­ański 

DO CZYTELNIKÓW
LIST OD REDAKCJI

Z HISTORII POLITYKI SPOŁECZNEJ
BRYTYJSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE: PERSPEKTYWA HISTORYCZNO-TEORETYCZNAPiotr Zien­tara

Z PRAC BADAWCZO-NAUKOWYCH
WPŁYW BEZROBOCIA NA FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI I RODZINY NA PODSTAWIE BADAŃ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE DOBRZEŃ WIELKILucyna Rusek

RECENZJE
Lucyna Frąck­iewicz (red. nauk): ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU – rec. Zdzisław Pisz
Julian Auleyt­ner: POLSKA POLITYKA SPOŁECZNA. KREOWANIE ŁADU SPOŁECZNEGO – rec. Andrzej Rejzner
Sła­womir Łodz­iński: RÓWNOŚĆ I RÓŻNICA. MNIEJSZOŚCI NARODOWE W PORZĄDKU DEMOKRATYCZNYM W POLSCE PO 1989 ROKU – rec. Cezary Żołę­dowski
Jerzy Mikul­ski (red.): REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO SŁUŻBA SPOŁECZNA TWK – rec. Bożena Kołaczek

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE: GRUDZIEŃ 2005 R. – Piotr Kurowski
BIEDA: KONTROWERSJE WOKÓŁ POMIARUMarta Styrc

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Mał­gorzata Szylko-Skoczna
Zwrot w poli­tyce rynku pracy  
Autorka anal­izuje ustawę o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy z 20 kwiet­nia 2004 r. Choć do jej manka­men­tów należą: duża obję­tość, nad­mierna szczegółowość, niespójność i nie­jas­ność, to jed­nak ta reg­u­lacja prawna wprowadz­iła nowe zasady, które zmieniły wiele obow­iązu­ją­cych przez ostat­nie lata rozwiązań. Autorka przed­stawia te zmi­any i opa­truje je swoim wnikli­wym i obiek­ty­wnym komen­tarzem.
Pobierz plik »

 Andrzej Ziomek
Pol­ska młodzież na rynku pracy w rok po wejś­ciu Pol­ski do Unii Europe­jskiej
W artykule zaprezen­towano sytu­ację młodzieży na rynku pracy w Polsce oraz chęci młodzieży, możli­wości i kierunki pracy za granicą związane z akcesją Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Artykuł zaw­iera wiele danych statysty­cznych będą­cych ilus­tracją do poruszanych i omaw­ianych zagad­nień.
Pobierz plik »

Romuald Jończy
Exo­dus zarobkowy lud­ności autochton­icznej z wojew­ództwa opol­skiego i jego skutki
Wojew­ództwo opol­skie, a właś­ci­wie jego centralno-wschodnia część zamieszkała przez autochtonów, stanowi z uwagi na skalę wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza zarobkowych, obszar wyjątkowy w skali europe­jskiej. Specy­fika ta wynika z tego, że obszar ten zamieszkany jest przez rodz­imą lud­ność śląską, która poprzez zachowanie oby­wa­telstwa niemieck­iego posi­ada nieogranic­zone możli­wości do pode­j­mowa­nia pracy zarówno w Niem­czech, jak i w innych państ­wach Europy Zachod­niej. Rezul­tatem tej swo­body są masowe migracje, głównie zarobkowe, których nasile­nie nie ma prece­densu w Europie. Bezprece­den­sowe są również skutki migracji, zwłaszcza te w sferze eko­nom­icznej, wywołane odpły­wem zasobów pracy i trans­ferem zarobków z migracji. Prowad­zone bada­nia dowodzą, że pro­ces migracji doprowadził na Opol­szczyźnie do wys­tąpi­enia zjawisk i stanów szczegól­nych tylko dla tego obszaru. Niniejszy artykuł oparto na wynikach najnowszych, bo doty­czą­cych 2004 r. badań, przeprowad­zonych na ogrom­nej pró­bie 14 784 osób. Ma on na celu zarówno przed­staw­ie­nie obec­nej skali poszczegól­nych form migracji wraz z dokonu­ją­cymi się w tym zakre­sie zmi­anami, jak i zobra­zowanie najważniejszych ekonomiczno-społecznych skutków, jakie swo­boda pode­j­mowa­nia pracy za granicą może spowodować w roz­woju region­al­nym. 
Pobierz plik »

Bro­nisław Jan Kozłowski
Czyn­niki deter­min­u­jące repa­tri­ację Polonii z kra­jów b. ZSRR w świ­etle real­iza­cji ustawy o repa­tri­acji
Pię­ci­o­letni okres, jaki upłynął od wejś­cia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repa­tri­acji, pozwala na doko­nanie oceny prze­biegu i skutków osied­la­nia się Polaków ze Wschodu w ojczyźnie przod­ków. Przy­pom­nieć należy, że pra­com nad przy­go­towywaniem ustawy towarzyszyły bur­zliwe dyskusje toc­zone w różnych gremi­ach poli­ty­cznych i społecznych na temat zasięgu tery­to­ri­al­nego, zakresu przed­miotowego i kosztów tego przed­sięwz­ię­cia. Autor przy­bliża kon­trow­er­sje, jakie ustawa ta wzbudzała zanim jeszcze została uch­walona, utrud­nienia w jej real­iza­cji oraz przed­stawia bilans pię­ci­o­let­niego okresu jej obow­iązy­wa­nia.
Pobierz plik »

Piotr Zien­tara
Bry­tyjskie związki zawodowe: per­spek­tywa historyczno-teoretyczna
Przy­pada­jąca w 2006 r. setna rocznica uch­wale­nia ustawy o warunk­ach prowadzenia sporów zbiorowych w Wielkiej Bry­tanii (Trade Dis­putes Act) skła­nia do zas­tanowienia się nad ewolucją ang­iel­skiego ruchu związkowego i rolą, jaką ode­grał w ksz­tał­towa­niu się współczes­nego mod­elu społeczno-gospodarczego. Wspom­ni­ana ustawa – przyz­na­jąc dzi­ałac­zom orga­ni­za­cji pra­cown­iczych pon­ad­prze­ciętną ochronę prawną (immu­nitet) – stanowi istotną cezurę w his­torii bry­tyjs­kich związków zawodowych, których dzi­ałal­ność od samego zara­nia była przed­miotem debat i analiz. W żad­nym innym kraju akty­wność dzi­ałaczy związkowych nie odd­zi­ały­wała tak sil­nie na sytu­ację polityczno-ekonomiczną, jak w Zjed­noc­zonym Królest­wie. Jed­nocześnie to właśnie w Anglii kon­flikt między rządzą­cymi a reprezen­tan­tami interesów pra­cown­iczych przy­brał najbardziej dra­maty­czna formę, w wyniku czego bry­tyjskiego związki poniosły dotk­liwą porażkę, która stała się zwias­tunem schyłku trade unon­izmu. Warto zatem ukazać, jak prze­b­ie­gała ewolucja ang­iel­skiego ruchu związkowego – akcen­tu­jąc okres dom­i­nacji związków w lat­ach 70. i reformy Thatcher z drugiej połowy lat 80. – oraz omówić najbardziej kon­trow­er­syjne aspekty jego rai­son d’etre.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
min­i­mum soc­jalne: grudzień 2005 r., recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej, nowości wydawnicze Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1 (382), 2006

NEW DIRECTIONS IN LABOUR MARKET POLICYMał­gorzata Szylko-Skoczny
POLISH YOUTH NAD LABOUR MARKET – A YEAR IN EU Andrzej Ziomek
OUTCOMES OF LABOUR MIGRATIONS FROM OPOLE VOIVODSHIP Romuald Jończy
POLES COMING BACK FROM THE FORMER USSR COUNTRIES: IMPACT OF LEGAL REGULATIONSBro­nisław Jan Kozłowski
EVALUATION AND SOCIAL ENGENEERINGPiotr Ozier­ański

FROM THE EDITOR
EDITORS LETTER

FROM HISTORY OF SOCIAL POLICY
BRITISH TRADE UNIONS: HISTORY AND THEORY Piotr Zientara

FROM RESEARCH AND STUDIES
IMPACT OF UNEMPLOYMENT ON AN INDIVIDUAL AND FAMILY WELL-BEING: CASE STUDY IN DOBRZEŃ WIELKILucyna Rusek

RECOLLECTIONS AND CONVERSATIONS
REVISED EU SOCIAL CHARTER. PROFESSOR J. WRATNY COMMENTS

BOOK REVIEWS
Lucyna Frąck­iewicz (ed.): PREVENTING SOCIAL EXCLUSION – Reviewed by Zdzisław Pisz
Julian Auleyt­ner: POLISH SOCIAL POLICY: CREATION OF ORDER – Reviewed by Andrzej Rejzner
Sła­womir Łodz­iński: EQUALITY AND DIFFERENCE. MINORITIES IN DEMOCRATIC ORDER OF POLAND AFTER 1989 – Reviewed by Cezary Żołę­dowski
Jerzy Mikul­ski (ed.): REHABILITATION OF DISABLED AS PUBLIC SERVICE OF THE POLISH SOCIETY FOR REHABILITATION OF THE DISABLED – Reviewed by Bożena Kołaczek

INFORMATION
SOCIAL MINIMA: DECEMBER 2005 – Piotr Kurowski
POVERTYDILEMMAS OF MEASUREMENTMarta Styrc

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY 

prze­jdź do Spisu treści

« powrót