Nr 2 (383) 2006

Spis treści 2/2006

Table of Contents

NAUKI O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ W PROGRAMACH NAUCZANIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCEElż­bi­eta Kryńska, Zdzisław Pisz
PROBLEMY KSZTAŁCENIA I ZATRUDNIENIA KADR Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM NA DOLNYM ŚLĄSKU – Woj­ciech Sku­bis
DETERMINANTY PODAŻY PRACY W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Mał­gorzata Woź­niak 

INICJATYWY REGIONALNE I LOKALNE
ANALIZA SWOT W STRATEGICZNEJ OCENIE LOKALNEGO RYNKU PRACY. PRZYPADEK RYNKU PRACY M.ST. WARSZAWYHalina Sobocka-Szczapa

Z PRAC BADAWCZO-NAUKOWYCH
BEZROBOCIE MŁODZIEŻY NA WARMII I MAZURACHAlfred Czesla
REAKCJE ADAPTACYJNE NA TRUDNYM RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – Lidia Domańska

WSPOMNIENIA I ROZMOWY
ZREWIDOWANA EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA W PRZEDEDNIU RATYFIKACJI. ROZMOWA Z PROF. JERZYM WRATNYM

RECENZJE
Józef Orczyk: POLITYKA SPOŁECZNA. UWARUNKOWANIA I CELE – rec. Cezary Żołę­dowski
Tadeusz Szum­licz: UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. TEORIA DLA PRAKTYKI – rec. Gertruda Uścińska 

INFORMACJE
DECENTRALIZACJA DIALOGU SPOŁECZNEGO. KONFERENCJA W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – Kamila Hernik
GOSPODARKA SPOŁECZNA – PRACA I SOLIDARNOŚĆ. NOWI PARTNERZY ROZWOJU LOKALNEGO. KONFERENCJA W WARSZAWIEAndrzej Smosarski, Paulina Chodyra

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Elż­bi­eta Kryńska i Zdzisław Pisz
Nauki o pracy i poli­tyce społecznej w pro­gra­mach naucza­nia szkół wyższych w Polsce
Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, którego członkami są autorzy pole­canego artykułu, pode­j­muje inic­jatywy zmierza­jące do pop­u­laryza­cji oraz upowszech­ni­a­nia wiedzy z obszaru nauk o pracy i poli­tyce społecznej. Dlat­ego też dydak­tyka dyscy­plin tworzą­cych obszar tem­aty­czny wyżej wspom­ni­anych nauk była i pozostaje w orbicie zain­tere­sowa­nia Komitetu. Z jego inic­jatywy w 2005 r. powtór­zono bada­nia son­dażowe na temat obec­ności dyscy­plin z obszaru przed­miotowego nauk o pracy i poli­tyce społecznej w pro­gra­mach naucza­nia real­i­zowanych w szkołach wyższych o pro­filu eko­nom­icznym oraz na wydzi­ałach eko­nom­icznych uni­w­er­sytetów i innych szkół. Celem badań było zgro­madze­nie infor­ma­cji na temat prak­tyki ksz­tałce­nia na poziomie wyższym umożli­wia­ją­cym iden­ty­fikację, anal­izę i ocenę prob­lemów zal­iczanych do obszaru tem­aty­cznego nauk o pracy i poli­tyce społecznej. W bada­ni­ach starano się ustalić ich obec­ność w pro­gra­mach naucza­nia, zain­tere­sowanie stu­den­tów spec­jal­iza­c­jami studiów kon­cen­tru­ją­cymi się wokół zagad­nień pracy i poli­tyki społecznej, starano się także rozpoz­nać potenc­jał kadrowy, jakim dys­ponują uczel­nie lub wybrane jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne w uczel­ni­ach. Wyniki tych badań oraz ich ocenę prezen­tuje pole­cany artykuł.
Pobierz plik »

Woj­ciech Sku­bis
Prob­lemy ksz­tałce­nia i zatrud­nienia kadr z wyk­sz­tałce­niem wyższym na Dol­nym Śląsku
początkiem lat 90. nastąpił w Polsce prawdziwy skok eduka­cyjny w zakre­sie szkol­nictwa aka­demick­iego. W niezwykłym tem­pie pow­stawać zaczęły kole­jne uczel­nie wyższe, a doty­chczas funkcjonu­jące ośrodki znacząco zwięk­szały swoją ofertę eduka­cyjną. Efek­tem powyższych zmian był stale ros­nący od 1989 r. odsetek osób decy­du­ją­cych się na kon­tynu­ację nauki na poziomie szkoły wyższej. Duże braki w zakre­sie ksz­tałce­nia aka­demick­iego w okre­sie real­nego soc­jal­izmu spowodowały, iż w początkowych lat­ach pod­dawana trans­for­ma­cjom wol­no­rynkowym gospo­darka wchła­ni­ała nowe zasoby kadr z wyk­sz­tałce­niem wyższym. Posi­adanie tytułu mag­is­tra lub inżyniera stało się szy­bko prze­pustką do zdoby­cia nowej, lep­iej płat­nej pracy, lub utrzy­ma­nia już posi­adanej, przy czym często nie ważne było, jakie kierunki się kończy, decy­dował bowiem sam fakt posi­ada­nia wyk­sz­tałce­nia wyższego. Niniejszy artykuł poświę­cony został przed­staw­ie­niu pod­sta­wowych zmian dokonu­ją­cych się w sys­temie edukacji wyższej na Dol­nym Śląsku po 1989 r. Pod­sta­wowym celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób współczesny rynek pracy dokonuje wery­fikacji zdobytego przez kole­jne roczniki wyk­sz­tałce­nia wyższego, jak również ukazanie, czy i jak w powyższym zakre­sie dopa­sowana jest oferta eduka­cyjna uczelni wyższych wojew­ództwa dol­nośląskiego.
Pobierz plik »

Mał­gorzata Woź­niak
Deter­mi­nanty podaży pracy w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji
Artykuł ma na celu przy­bliże­nie zmian, jakie dokon­ały się w akty­wności zawodowej lud­ności w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji oraz jej wpływu na rynek pracy. Przed­staw­ione zostały deter­mi­nanty, które miały wpływ na ksz­tał­towanie się podaży pracy, czyli struk­tura siły roboczej, liczba lud­ności w wieku pro­duk­cyjnym, współczyn­nik akty­wności zawodowej oraz wyk­sz­tałce­nie lud­ności.
Pobierz plik »

Alfred Czesla
Bezrobo­cie młodzieży na Warmii i Mazu­rach
Lidia Domańska
Reakcje adap­ta­cyjne na trud­nym rynku pracy wojew­ództwa warmińsko-mazurskiego
Oba artykuły przy­bliżają sytu­ację na rynku pracy Warmii i Mazur. Alfred Czesla prezen­tuje wyniki badań doty­czące bezrobo­cia młodzieży w regionie, które przeprowad­zono latem 2005 r. Anal­izie pod­dano przy­czyny bezrobo­cia i sytu­ację mate­ri­alną oraz oso­bistą młodzieży, postawy i oczeki­wa­nia młodych ludzi doty­czące swo­jej drogi zawodowej oraz doko­nano oceny sytu­acji na lokalnym rynku pracy. Z kolei Lidia Domańska anal­izuje wpływ dłu­gotr­wałego utrzymy­wa­nia się wysok­iej stopy bezrobo­cia w regionie na konkurencję na rynku pracy oraz na sto­sunki pracy.
Pobierz plik »
Pobierz plik »

Zrewid­owana Europe­jska Karta Społeczna w przed­ed­niu raty­fikacji
roz­mowa z prof. Jerzym Wrat­nym, kierown­ikiem Zakładu Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego w IPiSS
PW dniu 25 października 2005 r. Pol­ska pod­pisała uch­waloną przez państwa Rady Europy w 1996 r. Zrewid­owaną Europe­jską Kartę Społeczną (ZEKS). Stanowi ona rozsz­er­zoną wer­sję Europe­jskiej Karty Społecznej z 1961 r.; prokla­muje 31 społecznych praw człowieka, pod­czas gdy poprzedni doku­ment zaw­ierał ich 19. Pod­pisanie ZEKS, co stanowi zapowiedź jej raty­fikacji, wywołuje dyskusję doty­czącą roli, jaką Karta może ode­grać w warunk­ach pol­s­kich, oraz jej charak­teru prawnego. O opinię w tych sprawach zwró­cil­iśmy się spec­jal­isty prof. Jerzego Wratnego.

Pon­adto w numerze:
recen­zje pol­s­kich i zagranicznych pub­likacji, spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji, diar­iusz poli­tyki społecznej.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (383), 2006

 LABOUR AND SOCIAL POLICY IN HIGHER EDUCATION CURRICULAElż­bi­eta Kryńska, Zdzisław Pisz
EDUCATION AND ENPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES LOWER SILESIA REGIONWoj­ciech Sku­bis
IMPACT OF TRANSITION ON LABOUR SUPPLY IN POLANDMał­gorzata Woźniak

REGIONAL AND LOCAL INITIATIVES
SWOT ANALYSIS IN LOCAL LABOUR MARKET ESTIMATES. THE CASE OF WARSAWHalina Sobocka-Szczapa

FROM RESEARCH AND STUDIES
YOUTH UNEMPLOYMENT IN NORTH-EAST POLANDAlfred Czesla
ADAPTATIVE REACTIONS AT THE DIFFICULT LABOUR MARKET OF WARMINSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIPLidia Domańska

RECOLLECTIONS AND REVIEWS
REVISED EUROPEAN SOCIAL CHARTER IN THE WAKE OF RATIFICATION. REFLECTIONS OF PROFESSOR JERZY WRATNY

BOOK REVIEWS
Józef Orczyk: SOCIAL POLICY. GOALS AND DETERMINANTS – Reviewed by Cezary Żołę­dowski
Tadeusz Szum­licz: SOCIAL INSURANCE SCHEMES. THEORY FOR PRACTICAL PURPOSES – Reviewed by Gertruda Uścińska

INFORMATION
DECENTRALISING SOCIAL DIALOQUE. MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL POLICY CONFERENCEKamila Hernik
SOCIAL ECONOMYLABOUR AND SOLIDARITY: NEW PARTNERS OF LOCAL DEVELOPMENT. CONFERENCE IN WARSAWAndrzej Smosarski, Paulina Chodyra

DIARY OF SOCIAL POLICY 

prze­jdź do Spisu treści

« powrót