Nr 3 (384) 2006

Spis treści 3/2006

Table of Contents

CZTERY – A NIE DWIEWIZJE ŁADU SPOŁECZNEGO W POLSCEWitold Nieci­uński
GLOBALIZACJA I PRACA – PRZEGLĄD DYSKUSJIJan Dzierz­gowski

OCENA LOKALNYCH ZASOBÓW PRACY NA PRZYKŁADZIE POWIATU NIDZICKIEGO Piotr Raźniewski, Adam Pawlewicz
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE POLAKÓW Bożena Kołaczek

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
STRATEGIA LIZBOŃSKA: REAKTYWACJA? – Rafał Graczkowski
FRANCJAUMOWA O PIERWSZĄ PRACĘ – Alek­san­dra Zubrzycka

RECENZJE
Leon Dyczewski: RODZINA TWÓRCĄ I PRZEKAZICIELEM KULTURY – rec. Danuta Graniewska
PAMIĘTNIKI POLAKÓW NA WSCHODZIE: BIAŁORUŚ, UKRAINA, KAZACHSTANLOSY POKOLEŃ. Opra­cował i wstępem opa­trzył Andrzej Budzyński – rec. Paweł Hut

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE W 2005 R. DANE ŚREDNIOROCZNE – Piotr Kurowski
MINIMUM EGZYSTENCJI W 2005 R. DANE ŚREDNIOROCZNE – Piotr Kurowski
EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGOUNIJNY DOKUMENT UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGOGertruda Uścińska

PRZECIWDZIAŁAĆ DRODZE OD UBÓSTWA DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO. DEBATA FUNDACJI FRIEDRICHA EBERTAAnna Ruzik, Marta Styrc

WSPOMNIENIE  prof. Lucyny Frąck­iewicz o
PROFESORZE  ALOJZYM MIELICHU


 

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Witold Nieci­uński
Cztery – a nie dwie – wizje ładu społecznego w Polsce
Artykuł naw­iązuje do polemiki W. Nieci­uńskiego z M. Ziółkowskim, która była prezen­towana w numerze 9/2002. Artykuł M. Ziółkowskiego przed­staw­iał model ładu społecznego, do jakiego Pol­ska powinna zmierzać. Jest to wizja kap­i­tal­izmu wol­no­rynkowego, efek­ty­wnoś­ciowego dzięki postępom tech­no­log­icznym, innowa­cyjności i wyda­jności pry­wat­nego sek­tora gospo­darki, konkuren­cyjnego i wpisu­jącego się w trend glob­al­iza­cji. Z kolei W. Nieci­uński prezen­tował wizję kap­i­tal­izmu reg­u­lowanego rynku i społecznej ori­en­tacji, państwa o mniejszych rozpię­toś­ci­ach i nierównoś­ci­ach, łagodzącego pod­sta­wowe kon­flikty i lik­widu­jącego źródła głównych sprzeczności, się­ga­jącego do dobrych trady­cji soc­jaldemokraty­cznych i państwa dobrobytu. W związku z dokonu­ją­cymi się głębokimi zmi­anami w postawach i zachowa­ni­ach społecznych i uwidocznie­niu rysu­jącego się podzi­ału społeczeństwa na część kon­ser­waty­wną i kulturowo-liberalną W. Nieci­uński uznał, że wizja ładu społecznego wymaga nowego spo­jrzenia, które prezen­tuje pole­cany artykuł.
Pobierz plik »

 Jan Dzierz­gowski
Glob­al­iza­cja i praca – przegląd dyskusji
W dyskusji na temat wpływu glob­al­iza­cji na rolę państwa nar­o­dowego wyróżnić można dwa stanowiska. Według pier­wszego następuje nieuchronna erozja i spadek znaczenia państwa, które traci wpływ i możli­wość reg­u­lacji. Niek­tórzy główną przy­czynę upa­trują w proce­sach gospo­dar­czych, inni dodają, że suw­eren­ność państwa nar­o­dowego podlega erozji również od dołu poprzez coraz sil­niejsze aspiracje do samorząd­ności i autonomii wyrażane przez grupy sub­nar­o­dowe. Nieza­leżnie jed­nak od przy­czyn, kon­kluzja pozostaje jedna: glob­al­iza­cja powoduje zmierzch suw­eren­ności i znaczenia państw nar­o­dowych. Stanowisko drugie nie jest prostym zaprzecze­niem tezy o zmierzchu państw nar­o­dowych i stwierdze­niem, że nil novi sub sole. Mamy tu raczej do czynienia z tezą, że znacze­nie państw nar­o­dowych zmienia się, ale niekoniecznie in minus. Pobieżny przegląd lit­er­atury doty­czącej pracy i rynku pracy, jakiego dokonał autor w tekś­cie, uporząd­kował według tych dwóch stanowisk. Na początek przed­stawił tezy autorów, którzy uważają, że glob­alne przemi­any mają ujemny wpływ na możli­wość wpły­wa­nia przez państwo (a ściślej: przez rozwinięte państwa nar­o­dowe tzw. Pier­wszego Świata) na rynek pracy. W dal­szej części autor zajął się zreka­pit­u­lowaniem poglądów, według których dzi­ała­nia państwa nar­o­dowego nadal pozostają istotne, choć w pewnym stop­niu ogranic­zona zostaje jego rola w wyborze celów, do których owe dzi­ała­nia mają prowadzić.
Pobierz plik »

Piotr Rażniewski i Adam Pawlewicz
Ocena lokalnych zasobów pracy na przykładzie powiatu nidz­ick­iego
Cechą charak­teryzu­jącą rozwi­ja­jącą się gospo­darkę jest per­ma­nentna zmi­ana warunków funkcjonowa­nia pod­miotów gospo­dar­czych. Szy­bki rozwój tech­nologii, infor­matyza­cja, rozbu­dowa infra­struk­tury powoduje wzrost konkuren­cyjności między pod­mio­tami gospo­dar­czymi. Sytu­acja ta zwięk­sza również wyma­gania w sto­sunku do pra­cown­ików, zwłaszcza w odniesie­niu do poziomu ich wiedzy, kwal­i­fikacji, świado­mości i aspiracji. Celem artykułu było pokazanie oczeki­wań pra­co­daw­ców z sek­tora małych i śred­nich, przed­siębiorstw posi­ada­ją­cych swoje firmy na tere­nie powiatu nidz­ick­iego, co do kwal­i­fikacji i umiejęt­ności, jakich oczekują od pra­cown­ików. Artykuł oparto na wynikach badań przeprowad­zonych wśród 1603 pod­miotów gospo­dar­czych z powiatu niedz­ick­iego.
Pobierz plik »

Bożena Kołaczek
Ścieżki eduka­cyjne Polaków
W 2004 r. Główny Urząd Statysty­czny przeprowadził po raz pier­wszy bada­nia mod­ułowe ścieżek eduka­cyjnych Polaków, metodą reprezen­ta­cyjną na grupie gospo­darstw domowych biorą­cych udział w bada­ni­ach budżetów gospo­darstw domowych (Infor­ma­cje i Opra­cow­a­nia Statysty­czne GUS, Warszawa, grudzień 2005). Autorka przy­bliża wyniki uzyskane dzięki tym badan­iom, a dostar­czyły one wiedzy o czyn­nikach deter­min­u­ją­cych prze­bieg karier eduka­cyjnych Polaków, o rozpoz­na­niu potrzeb i aspiracji eduka­cyjnych lud­ności oraz o opini­ach o możli­woś­ci­ach ich real­iza­cji, pozwala­jąc zwery­fikować tezy o zależnoś­ci­ach pomiędzy aspirac­jami eduka­cyjnymi i poziomem wyk­sz­tałce­nia a wyk­sz­tałce­niem rodz­iców i ich dzieci oraz o wpły­wie innych czyn­ników na ksz­tał­towanie drogi ksz­tałce­nia.
Pobierz plik »

Rafał Graczkowski
Strate­gia Lizbońska: reak­tywacja?
Europe­jskie pro­cesy inte­gra­cyjne nie prze­b­ie­gają w próżni. Pod­sta­wowym ich wyz­nacznikiem są pro­cesy glob­al­iza­cji i jej wyzwa­nia Dla państw członkows­kich inte­gracja europe­jska okazała się źródłem dobrobytu i sukcesu gospo­dar­czego. Obec­nie jed­nak ist­nieje konieczność ponownego prze­myśle­nia pod­staw, na których opiera się gospo­darka Unii Europe­jskiej. Nowe wyzwa­nia związane z glob­al­iza­cją i ros­nącą konkurencją innych gospo­darek świa­towych, pojaw­ie­nie się w kra­jach Unii barier struk­tu­ral­nych spowal­ni­a­ją­cych, a nawet hamu­ją­cych wzrost gospo­dar­czy, oraz wysoki poziom bezrobo­cia doprowadz­iły do sze­rok­iej dyskusji nad koniecznoś­cią określe­nia nowego pro­gramu reform gospo­dar­czych UE. Obecna dekada, a także następne dziesię­ci­ole­cia będą dla Europy z pewnoś­cią okre­sem bardzo poważnych wyzwań i licznych nowych zagrożeń. Czy UE będzie w stanie sprostać wyzwan­iom współczes­nego świata? Czy Unia stworzy najbardziej konkuren­cyjną, opartą na wiedzy gospo­darkę? Czy Europa, uży­wa­jąc słów feli­eton­isty „Finan­cial Times”, nie stanie się „jed­nym wielkim domem star­ców”? Odpowiedź na te pytanie zna­jdziecie państwa w tym artykule.
Pobierz plik »

Alek­san­dra Zubrzy­cka
Francja – umowa o pier­wszą pracę
Ostat­nie protesty fran­cus­kich stu­den­tów i związkow­ców prze­ci­wko wprowadze­niu nowego typu umowy o pracę wzbudz­iły liczne kon­trow­er­sje. Artykuł prezen­tuje kon­testowane rozwiązanie prawne, tj. fran­cuską umowę o pier­wszą pracę, nakreśla cele jego wprowadzenia oraz przed­stawia najważniejsze przy­czyny społecznego sprze­ciwu wobec wdrażanej reformy. W artykule zna­j­duje się też próba pod­sumowa­nia wydarzeń i ogólna reflek­sja nad rolą protestów społecznych w ksz­tał­towa­niu poli­tyki społecznej we Francji.
Pobierz plik »

Piotr Kurowski
Min­i­mum soc­jalne w 2005 r. oraz Min­i­mum egzys­tencji w 2005 r.
W artykułach zaprezen­towano sza­cunki wartości min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji w 2005 r., opier­a­jąc się na danych śred­niorocznych. Prezen­towane wyniki otrzy­mano na pod­stawie notowań wybranych cen dóbr i usług kon­sump­cyjnych, udostęp­nionych przez Główny Urząd Statystyczny.

Gertruda Uścińska
Europe­jska Karta Ubez­pieczenia Zdrowot­nego – uni­jny doku­ment ubez­pieczenia zdrowot­nego
Od 1 sty­cz­nia 2006 r. do obiegu w europe­jskiej przestrzeni społecznej, tj. we wszys­t­kich państ­wach członkows­kich Unii Europe­jskiej oraz w kra­jach Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego, wprowad­zono Europe­jską Kartę Ubez­pieczenia Zdrowot­nego. Kto ma prawo do tego doku­mentu, jak wygląda pro­ce­dura jej wyda­nia, do czego upraw­nia ta Karta – na te i inne pyta­nia odpowiada artykuł.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (384), 2006

NOT TWO BUT FOUR POSSIBLE INTERPRETATIONS OF POLISH SOCIAL ORDERWitold Nieci­uński
GLOBALIZATION AND LABOURAN OVERVIEWJan Dzierz­gowski
LOCAL LABOUR SUPPLY AND DEMANDPiotr Raźniewski, Adam Pawlewicz
EDUCATIONAL ROUTES OF POLESBożena Kołaczek

SOCIAL POLICY ABROAD
LISBON STRATEGYREACTIVATION? – Rafał Graczkowski
FRANCE: FIRST JOB CONTRACTAlek­san­dra Zubrzycka

BOOK REVIEWS
Leon Dyczewski: FAMILY IN THE PROCESS OF CULTURE CREATION AND TRANSMISSION – Reviewed by Danuta Graniewska
DIARIES OF POLES FROM THE EAST: BELARUS, UKRAINE, KASAKHSTAN. FORTUNES OF GENERATIONS. Prepa­ra­tion and pref­ace Andrzej Budzyński – Reviewed by Paweł Hut

CONTEMPORARY SOCIAL POLICY. DATA ON TRANSFORMATIONS: POLAND AND THE WORLD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
SOCIAL MINIMA 2005 – Piotr Kurowski
EXISTENCY MINIMA 2005 – Piotr Kurowski
EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARDEUROPEAN UNION HEALTH INSURANCE DOCUMENTGertruda Uścińska
HOW TO BREAK CONNECTION BETWEEN POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION? FRIEDRICH EBERT FOUNDATION CONFERENCEAnna Ruzik, Marta Styrc

Lucyna Frąck­iewicz
PROFESOR  ALOJZY MIELICH   – OBITUARY

 

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści


« powrót