Nr 4 (385) 2006

Spis treści 4/2006

Table of Contents

POLITYKA SPOŁECZNA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH. WARUNKI WIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI – Stanisława Goli­nowska
FUNKCJA OCHRONNA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH CZAS PRACYMag­dalena Rycak
PRÓBY DORADZANIA WŁADZOM W SPRAWACH POLITYKI MIESZKANIOWEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJWitold Nieci­uński
DOCHÓD PODSTAWOWY – Bar­bara Surdykowska 

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
STRATEGIA LIZBOŃSKA: REAKTYWACJA? – Rafał Graczkowski
FRANCJAUMOWA O PIERWSZĄ PRACĘ – Alek­san­dra Zubrzy­cka 

RECENZJE
Paweł Kacz­mar­czyk: MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW W DOBIE PRZEMIAN – rec. Justyna Godlewska
THE THIRD SECTOR IN EUROPE (EUROPEJSKIE SPOJRZENIE NA TRZECI SEKTOR) – rec. Anna Domaradzka

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
EDUKACJASUKCESY, ZŁUDZENIA, ZAGROŻENIA – Ryszard Bugaj

 INFORMACJE
AKTYWIZUJĄCA POLITYKA SPOŁECZNA: OD PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ DO PAŃSTWA PRACY. KONFERENCJA NAUKOWA W POZNANIUBeata Kaczyńska

KOMUNIKAT DLA AUTORÓW
NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Stanisława Goli­nowska
Poli­tyka społeczna samorządów tery­to­ri­al­nych. Warunki więk­szej efek­ty­wności
Artykuł przy­bliża poli­tykę społeczną samorządów tery­to­ri­al­nych. Według autorki ocena prze­biegu pol­skiej reformy decen­tral­iza­cyjnej wymaga osądu dwóch jej per­spek­tyw: roz­woju pro­cesów polityczno-społecznych oraz efek­ty­wności real­iza­cji poli­tyki społecznej. Taka anal­iza jest wyrazem troski o jakość państwa i rządzenia w nim. Także pro­ces decen­tral­iza­cji wymaga ewalu­acji. Z jed­nej strony z punktu widzenia skuteczności real­iza­cji zakładanych funkcji, a z drugiej – efek­ty­wności społecznej i kosz­towej wykony­wa­nia powier­zonych do real­iza­cji zadań pub­licznych, a wśród nich – zadań społecznych. We wnioskach autorka stwierdza, że prowadze­nie zde­cen­tral­i­zowanej poli­tyki społecznej napo­tyka zarówno klasy­czne trud­ności, jak i specy­ficzne, wynika­jące z fazy roz­woju kraju i prze­biegu pro­cesu trans­for­ma­cji ku gospo­darce rynkowej. Prob­le­mem jest brak zdefin­iowanych zasad poli­tyki społecznej, jej kon­cepcji i zasad­niczych kierunków, a także brak instru­men­tów. Na zakończe­nie rozważań zamieszc­zone są rekomendacje.

Mag­dalena Rycak
Funkcja ochronna przepisów reg­u­lu­ją­cych czas pracy
Autorka omawia funkcję ochroną przepisów reg­u­lu­ją­cych czas pracy. W artykule rozważa także zagad­nie­nie kon­fliktu między prawami a intere­sami pra­cown­ika. Okazuje się bowiem, że niek­tóre przepisy służą tylko pra­wom pra­cown­ika, nie służą nato­mi­ast indy­wid­u­al­nym intere­som. Omaw­ia­jąc funkcję ochroną przepisów reg­u­lu­ją­cych wymiar i rozkład czasu pracy zas­tanawia się także, czy na przykład skra­canie czasu pracy zawsze służy pra­cown­ikowi. We wnioskach autorka stwierdza, że uwarunk­owa­nia społeczno-ekonomiczne mają istotny wpływ na ochronę pra­cown­ików i rodzaje pod­miotów decy­du­ją­cych o rodzaju i zakre­sie tej ochrony. Naras­ta­jąca konkurencja glob­alna, wysokie koszty pracy i wzras­ta­jące bezrobo­cie w kra­jach europe­js­kich powodują, że reor­ga­ni­za­cja czasu pracy – nie tylko jego uelasty­cznie­nie, ale też w wielu przy­pad­kach jego wydłuże­nie – staje się konieczna, jeśli pol­ska gospo­darka nie chce dalej tracić miejsc pracy.

Witold Nieci­uński
Próby doradza­nia wład­zom w sprawach poli­tyki mieszkan­iowej w okre­sie trans­for­ma­cji ustro­jowej
Artykuł zaw­iera przegląd kry­ty­cznych ocen i pos­tu­latów zmian doty­czą­cych poli­tyki mieszkan­iowej kole­jnych rządów okresu trans­for­ma­cji ustro­jowej po przewro­cie w 1989 r. Oceny te i pos­tu­laty for­mułowali eksperci z Insty­tutu Gospo­darki Mieszkan­iowej i inni, popier­a­jący masowe budown­ictwo mieszkań na wyna­jem (czyn­szowych) w Polsce. Zarówno rządy praw­icowe, jak i lewicowe prefer­owały budown­ictwo włas­noś­ciowe, uzna­jąc, że jedyną drogą uzyska­nia mieszka­nia jest jego budowa lub kupno. Zapowiedź roz­woju budown­ictwa mieszkan­iowego przez pre­miera nowego rządu PiS nie zapowiada ode­jś­cia od popiera­nia budown­ictwa własnościowego.

Bar­bara Sur­dykowska
Dochód pod­sta­wowy
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie dyskusji toczą­cych się wokół kon­strukcji dochodu pod­sta­wowego (świad­czenia powszech­nego, zindy­wid­u­al­i­zowanego, nieza­leżnego od kry­terium dochodowego i nie uwarunk­owanego gotowoś­cią do pod­ję­cia pracy bądź szkole­nia). Kon­strukcja dochodu pod­sta­wowego zaprezen­towana jest na tle obec­nie zachodzą­cych zmian na rynku pracy i toczą­cych się dyskusji wokół prze­bu­dowa­nia mod­elu poli­tyki społecznej.

Filip Chy­bal­ski
Fun­dusze emery­talne w kra­jach OECD
W dobie pro­cesu starzenia społeczeństw coraz mniej efek­ty­wne stają się repar­ty­cyjne sys­temy emery­talne, oparte na sol­idaryzmie między­pokole­niowym. Wymusza to przeprowadzanie reform sys­temów emery­tal­nych, które prowadzą do gen­er­al­nie w jed­nym kierunku, mianowicie do roz­woju części kap­i­tałowej sys­temu emery­tal­nego. Kap­i­tałowe ubez­pieczenia emery­talne są real­i­zowane przede wszys­tkim przez fun­dusze emery­talne. Przed­miotem artykułu jest klasy­fikacja fun­duszy emery­tal­nych, charak­terystyka ich dzi­ałal­ności w kra­jach OECD oraz metod prowadzenia nad­zoru nad ich działalnością

Pon­adto w numerze:
Recen­zje pol­s­kich pub­likacji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych kon­fer­encji
Try­buna czytelników


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4 (385), 2006

CONDITIONS FOR INCREASING EFFECTIVENESS OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS SOCIAL POLICIESStanisława Goli­nowska
THE PROTECTIVE FUNCTION OF REGULATIONS GOVERNING WORKING TIME AND WORK SCHEDULESMag­dalena Rycak
FUTILE ATTEMPTS TO ADVICE ON HOUSING POLICY – Witold Nieci­uński
BASIC INCOMEBar­bara Surdykowski

SOCIAL POLICY ABROAD
PENSION FUNDS IN OECD COUNTRIESFilip Chy­bal­ski

BOOK REVIEWS
Paweł Kacz­mar­czyk: LABOUR MIGRATIONS OF POLES AT THE TIME OF TRANSITION – Reviewed by Justyna Godlewska
THE THIRD SECTOR IN EUROPE – Reviewed by Anna Domaradzka

INFORMATION
TOWARDS ACTIVE SOCIAL POLICY. FROM WELFARE TO WORK-FARE. CONFERENCE IN POZNAŃ – Beata Kaczyńska
SOCIAL INCLUSION IN THE EU8Anna Ruzik

READERSTRIBUNE
EDUCATION: SUCCESS, MYTHS AND FAILURESRyszard Bugaj

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY 

We rec­om­mend the papers:

Stanisława Goli­nowska
CONDITIONS FOR INCREASING EFFECTIVENESS OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS SOCIAL POLICIES

Decen­tral­i­sa­tion, encom­pass­ing also decon­cen­tra­tion and devo­lu­tion, is an impor­tant fac­tor influ­enc­ing social pol­icy. Social pol­icy insti­tu­tions since 1999 carry out their activ­i­ties at dif­fer­ent lev­els of the ter­ri­to­r­ial gov­ern­ments and social sec­tors have dif­fer­ent place­ment struc­ture at the ter­ri­to­r­ial self-governments. More­over Poland – as the mem­ber of the Euro­pean Union — has now one addi­tional level of social pol­icy – Euro­pean one. At that level Poland car­ries out sev­eral Euro­pean social strate­gies within the frame­work of the OMC (open method of coor­di­na­tion). Out comes of the new insti­tu­tional sit­u­a­tion are not yet well known. At the same time, one could observe dif­fi­cul­ties in the process of coor­di­na­tion from the com­mon inter­est point of view as well as from the long – term per­spec­tive. Proper assess­ment of effi­ciency and ade­quacy of decen­tralised activ­i­ties in social pol­icy, improve­ment of man­age­ment and bet­ter state level gov­er­nance require devel­op­ment of infor­ma­tion base and ana­lyt­i­cal capa­bil­i­ties at all lev­els, increase in skills and knowl­edge of admin­is­tra­tion staff and greater con­sis­tency in rules defin­ing who is respon­si­ble for par­tic­u­lar areas and tasks at every level of ter­ri­to­r­ial self– government.

Mag­dalena Rycak
THE PROTECTIVE FUNCTION OF REGULATIONS GOVERNING WORKING TIME AND WORK SCHEDULES

The paper focuses on the pro­tec­tive func­tion of reg­u­la­tions con­cern­ing work­ing time and works sched­ules. This func­tion is first of all car­ried out by pro­vid­ing employ­ees with the right to rest. It may hap­pen, how­ever, that while labour law grants all work­ers the right to rest, it some­times makes again their indi­vid­ual inter­ests. This prob­lem is dis­cussed from the per­spec­tive of the con­sti­tu­tional right to live. The pop­u­lar view, widely shared within the employ­ment law doc­trine, that short­en­ing work­ing hours always serves the pro­tec­tion of work­ers, is crit­i­cized here. The analy­sis of Pol­ish and Euro­pean Union reg­u­la­tions time work­ing leads to unex­pect­eds conclusions.

Witold Nieci­uński
FUTILE ATTEMPTS TO ADVICE ON HOUSING POLICY 

Crit­i­cal eval­u­a­tion of tran­si­tory hous­ing pol­icy is offered by authors from the Hous­ing Research Insti­tute and those who sup­port mas­sive pub­lic involve­ment in sup­ply of rel­a­tively inex­pen­sive apart­ments for rent. Both right as well as left gov­ern­ments in Poland sup­ported hous­ing poli­cies based on an idea of indi­vid­ual own­er­ship, new polit­i­cal dec­la­ra­tions do not indi­cate any sig­nif­i­cant changes in these policies.

Bar­bara Sur­dykowska
BASIC INCOME

Per­sist­ing unem­ploy­ment, poverty and social exclu­sion, labour mar­ket flex­i­bil­ity, job inse­cu­rity and higher wage inequal­ity, chang­ing pat­terns of work and fam­ily life are among the fac­tors that exert pres­sure on wel­fare states in Europe. The paper explores the poten­tial of an uncon­di­tional basic income, with­out means test or work requirment, to meet the chal­lenges posed by the new social ques­tion. The idea of basic income apart from a brief period of the 1960s and 1970s has not been a sig­nif­i­cant part of the pub­lic debate. How­ever, inter­est in the basic income is grow­ing; numer­ous paper and books have been writ­ten on the topic. Most of the recent inter­est has arisen in Europe but there has been some grow­ing inter­est in the United States too.

Filip Chy­bal­ski
PENSION FUNDS IN OECD COUNTRIES

Age­ing soci­ety makes the repar­ti­tion pen­sion sys­tems (PAYG – pay as you go) inef­fec­tive. This is the main rea­son for reform­ing PAYG sys­tems and for the devel­op­ment of cap­i­tal pen­sion insur­ances. These insur­ances are mainly or framed by pen­sion funds that are respon­si­ble for invest­ing con­tri­bu­tions paid to them and accu­mu­lat­ing pen­sion cap­i­tal. The main topic the paper is the clas­si­fi­ca­tion of pen­sion funds, the pro­file of their activ­ity in OECD coun­tries and meth­ods of super­vis­ing them.

prze­jdź do Spisu treści

« powrót