Nr 5-6 (386-387) 2006

Spis treści 5–6/2006

Table of Contents

NOWE METODY BADANIA JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH – Mieczysław Kabaj
WIELOSEKTOROWA POLITYKA SPOŁECZNA – W KIERUNKU WELFARE PLURALISMMirosław Grewiński
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – KONIECZNOŚĆ CZY MOŻE LUKSUS? – Agnieszka Jachow­icz

RECENZJE
Krzysztof Frysz­tacki: SOCJALNA AMERYKA. O OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH – rec. Dar­iusz Zalewski
Helena Szew­czyk: ZATRUDNIENIE W SŁUŻBIE CYWILNEJ – rec. Bolesław Maciej Ćwiert­niak

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY. KONFERENCJA IPiSS – Bożena Kołaczek, Dorota Gło­gosz
WPŁYW PRYWATYZACJI NA STOSUNKI PRACY. KONFERENCJA IPiSS – Joanna Węgrowska
ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI POLITYKI RODZINNEJ. KONFERENCJA W WARSZAWIEBożena Kołaczek
KU DOSKONAŁOŚCI HRM. KONFERENCJA IPiSS – Bar­bara Sajkiewicz

Witold Nieci­uński
WSPOMNIENIE O PROFESORZE JANIE DANECKIM

 

KOMUNIKAT DLA AUTORÓW
NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Mieczysław Kabaj
Nowe metody jakości i przy­dat­ności ksz­tałce­nia w szkołach wyższych
Artykuł oparty jest na bada­ni­ach losów i karier absol­wen­tów Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warsza­wie. W bada­ni­ach zas­tosowano i wytestowano nowe metody bada­nia jakości i przy­dat­ności ksz­tałce­nia na pod­stawie opinii absol­wen­tów. Sfor­mułowano kon­cepcje wartości dodanej studiów wyższych i doko­nano jej sza­cunku na przykładzie WSSE, opier­a­jąc się na pię­ciu głównych kry­te­ri­ach. Zas­tosowane metody badaw­cze mogą być wyko­rzys­tane przez inne wyższe uczel­nie.
Pobierz plik »

Mirosław Grewiński
Wielosek­torowa poli­tyka społeczna – w kierunku wel­fare plu­ral­ism
W ostat­nich kilku­nastu lat­ach na świecie można zauważyć zarówno w bada­ni­ach naukowych jak i w deba­cie pub­licznej doty­czącej ksz­tał­towa­nia się dobrobytu społeczno-gospodarczego prze­sunię­cie akcen­tów związanych z przyszłoś­cią poli­tyki społecznej z obszaru państwa opiekuńczego (wel­fare state) na rzecz innych sek­torów w gospo­darce (wel­fare plu­ral­ism). Coraz częś­ciej pojaw­iają się kwestie związane z udzi­ałem poszczegól­nych sek­torów w gospo­darce mieszanej (wel­fare mix), które to prowadzą do tworzenia dobrobytu społecznego. Wskazuje się tym samym, że wszys­tkie sek­tory – państwo, rynek i insty­tucje społeczeństwa oby­wa­tel­skiego, przy­czy­ni­ają się do tworzenia i utrzymy­wa­nia dobrobytu społecznego. Orga­ni­za­cje między­nar­o­dowe, takie jak ONZ, OECD, czy Unia Europe­jska od lat pod­kreślają konieczność włącza­nia nowego paradyg­matu poli­tyki społecznej, jakim jest wel­fare mix do poli­tyk kra­jowych. W Polsce od cza­sów trans­for­ma­cji ustro­jowej postępuje stop­niowo prze­suwanie odpowiedzial­ności z poziomu cen­tral­nego (państwa) na poziom samorzą­dowy (decen­tral­iza­cja) oraz w kierunku sek­tora pry­wat­nego (komer­c­jal­iza­cja) i pozarzą­dowego (uspołecznie­nie). Trend ten, który zauważany jest coraz moc­niej w decyz­jach poli­ty­cznych (zmi­any usta­wodaw­stwa soc­jal­nego) i prak­ty­cznych dzi­ała­ni­ach, pomi­jany jest jed­nak lub trak­towany mar­gin­al­nie w teoretyczno-naukowych anal­izach poli­tyki społecznej. Trady­cyjnie anal­izy te doty­czą w dal­szym ciągu najczęś­ciej prezen­tacji dzi­ałań państwa lub rynku, albo relacji między nimi, ale rzadko prezen­tuje się całoś­ciowy, wielosek­torowy model poli­tyki społecznej, który także poprzez społeczeństwo oby­wa­tel­skie (orga­ni­za­cje pozarzą­dowe), pry­watne przed­siębiorstwa społeczne (np. insty­tucje szkole­niowe) czy różnorodne insty­tucje niefor­malne (grupy sąsiedzkie, związki i part­nerstwa lokalne, wspól­noty) przy­czy­nia się do osią­ga­nia dobrobytu i więk­szej spójności społecznej.
Pobierz plik »

Agnieszka Jachow­icz
Domy pomocy społecznej – konieczność czy może luk­sus?
W trady­cyjnym mod­elu rodziny człowiek starszy cieszył się poważaniem. Jed­nakże w miarę upływu czasu rola trady­cji rodzin­nej ulega zmi­anom. Młodzi ludzie zajęci rozwi­janiem kari­ery na opiekę nad dzi­ad­kami czy rodzi­cami nie mają już czasu, dlat­ego zna­j­dują im miejsce w domu pomocy społecznej. W Polsce dopiero w 1990 r. uch­walono Ustawę o pomocy społecznej, znow­eli­zowaną w 2004 r., która określa typy domów pomocy, zakres usług przez nie świad­c­zone, pod­mioty i tryb kierowa­nia osób do tych placówek, jak również sposób dokony­wa­nia odpłat­ności, zwięk­sza­jąc udział jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego w finan­sowa­niu kosztów utrzy­ma­nia mieszkańców. Zmi­any te jed­nak mogą spowodować, że pobyt w takiej placówce stanie się luk­susem, a nie koniecznoś­cią. 
Pobierz plik »

 Pon­adto w numerze:
Recen­zje pol­s­kich pub­likacji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6 (386–387), 2006

NEW METHODS FOR QUALITY EVALUATION IN HIGHER EDUCATIONMieczysław Kabaj
MULTI-SECTORAL SOCIAL POLICY: TOWARDS WELFARE PLURALISMMirosław Grewiński
RESIDENTAL HOMES FOR THE ELDERLYNECESSITY OR LUXURY? – Agnieszka Jachow­icz

BOOK REVIEWS
Krzysztof Frysz­tacki: SOCIAL AMERICA. THE SPACE OF SOCIAL ASSISTANCE AND SOCIAL WORK IN THE US – Reviewed by Dar­iusz Zalewski
Helena Szew­czyk: CIVIL SERVICE EMPLOYMENT – Reviewed by Bolesław Maciej Ćwiertniak

CONTEPORARY SOCIAL POLICY. DATA ON TRANSFORMATIONS: POLAND AND THE WORLD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
AN ANALYSIS OF STATUTORY MINIMAL WAGES AND LABOUR MARKET. CONFERENCE ILSS Bożena Kołaczek, Dorota Gło­gosz
IMPACT OF PRIVATIZATION ON LABOR RELATIONS. CONFERENCE ILSS – Joanna Węgorowska
LOCAL SELF-GOVERNMENTS AND SOCIAL POLICY. CONFERENCE IN WARSAWBożena Kołaczek
ON THE PERFECT HRM. CONFERENCE ILSSBar­bara Sajkiewicz

Witold Nieci­uński
PROF. JAN DANECKI  – OBITUARY

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Mieczysław Kabaj
NEW METHODS FOR QUALITY EVALUATION IN HIGHER EDUCATION

The paper deals with new meth­ods of qual­ity eval­u­a­tion and value added of higher edu­ca­tion based on the opin­ions of stu­dents grad­u­at­ing from School of Eco­nom­ics and Social Pol­icy in War­saw. The meth­ods have been tested and value added of higher edu­ca­tion has been esti­mated. The sys­tem of 5 cri­te­ria of edu­ca­tion qual­ity of has been devel­oped and tested.

Mirosław Grewiński
MULTI-SECTORAL SOCIAL POLICY: TOWARDS WELFARE PLURALISM

In recent years one might have wit­nessed, a shift in the empha­sis from the tra­di­tional wel­fare to wel­fare plu­ral­ism. Wel­fare mix ideas, seem to appear with an increas­ing fre­quency. Thus it becomes evi­dent that all sec­tors – the gov­ern­ment, the mar­ket, and the insti­tu­tions of civil soci­ety, con­tribute to the cre­ation and main­te­nance of social pros­per­ity. Inter­na­tional orga­ni­za­tions, such as the UN, OECD, or the EU have been stress­ing the neces­sity to intro­duce the new par­a­digm of social pol­icy. In Poland, a grad­ual shift of respon­si­bil­ity from the cen­tral gov­ern­ment level to the level of self-government (decen­tral­iza­tion) as well as towards the pri­vate sec­tor (com­mer­cial­iza­tion) and the non-governmental one (social­iza­tion) may be observed. This ten­dency seems to remain mostly ignored or under­es­ti­mated in the­o­ret­i­cal and schol­arly analy­sis of social policy.

Agnieszka Jachow­icz
RESIDENTAL HOMES FOR THE ELDERLYNECESSITY OR LUXURY?

In tra­di­tional fam­ily an old per­son was treated with respect. Nowa­days young­sters do not have even time enough to take care for their grand­fa­thers and par­ents. In con­se­quence they place them in res­i­den­tial homes. As late as in the 90th and at the begin­ning of ’04 new reg­u­la­tions have been pro­mul­gated, describ­ing types of res­i­den­tial homes, range of pro­vided ser­vices, enti­tle­ments and the way to cover nec­es­sary expen­di­tures. It is quite pos­si­ble that all these adjust­ments will make liv­ing in res­i­den­tial homes the kind of lux­ury and not only the painful necessity

prze­jdź do Spisu treści

« powrót