Nr 7 (388) 2006

Spis treści 7/2006

Table of Contents

POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ – Cezary Miże­jew­ski
ZMIANA ROLI PAŃSTWA W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGOPaweł Zieliński
INTERWENCJE PAŃSTWA W SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJRACJE EKONOMICZNEJoanna Mucha

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWYCH CENTRÓW AKCJI SOCJALNEJ W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W ŚWIETLE BADAŃ BELGIJSKICHDanuta Graniewska
WSPÓŁCZESNE PROCESY LUDNOŚCIOWE W FEDERACJI ROSYJSKIEJPaweł Hut
SYTUACJA IMIGRANTÓW NA HISZPAŃSKIM RYNKU PRACYMikołaj Stanek

RECENZJE
Jerzy Wratny, Marek Bed­narski: WPŁYW PRYWATYZACJI NA ZBIOROWE STOSUNKI PRACY. ASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNO-EKONOMICZNE – rec. Leszek Gile­jko
Jarosław Oczki: INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ A ZACHODNIE RYNKI PRACY – rec. Mirosław Szreder

Katrin Kraus, Thomas Geisen, Krzysztof Piątek (red.): PAŃSTWO SOCJALNE W EUROPIE. HISTORIAROZWÓJPERSPEKTYWY – rec. Dar­iusz Zalewski
Natalia Marska: OBOWIĄZKOWE FUNDUSZE EMERYTALNE. ŚWIAT I POLSKA – rec. Paweł Zieliński

INFORMACJE
MIGRACJE – KORZYŚCI I WYZWANIA. KONFERENCJA W LONDYNIEMaciej Szczepański
KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM IPiSS – Mał­gorzata Rusewicz 

Stanisława Goli­nowska
 WSPOMNIENIE O PROFESORZE JANIE MUJŻELU

 

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Cezary Miże­jew­ski
Poli­tyka społeczna wobec sek­tora ekonomii społecznej
Artykuł omawia rolę ekonomii społecznej w poli­tyce społecznej państwa. Prezen­towane jest wielowymi­arowe znacze­nie ekonomii społecznej w odniesie­niu do różnych obszarów akty­wności społecznej państwa jak również rolę part­nerstwa publiczno-społecznego w budowa­niu mod­elu usług społecznych. Zarysowane zostały his­to­ryczne i funkcjon­alne uwarunk­owa­nia poli­tyki państwa w odniesie­niu do poszczegól­nych insty­tucji ekonomii społecznej oraz doko­nana anal­iza doty­chcza­sowej poli­tyki państwa w obszarze pro­gramowa­nia, reg­u­lacji, finan­sów i usług. Zaprezen­towano też propozy­cje dal­szych zadań poli­tyki społecznej w tych obszarach.
Pobierz plik »

Paweł Zieliński
Zmi­ana roli państwa w pol­skim sys­temie ubez­pieczenia emery­tal­nego
W ostat­nich kilku­nastu lat­ach na świecie można zauważyć zarówno w bada­ni­ach naukowych jak i w deba­cie pub­licznej doty­czącej ksz­tał­towa­nia się dobrobytu społeczno-gospodarczego prze­sunię­cie akcen­tów związanych z przyszłoś­cią poli­tyki społecznej z obszaru państwa opiekuńczego (wel­fare state) na rzecz innych sek­torów w gospo­darce (wel­fare plu­ral­ism). Coraz częś­ciej pojaw­iają się kwestie związane z udzi­ałem poszczegól­nych sek­torów w gospo­darce mieszanej (wel­fare mix), które to prowadzą do tworzenia dobrobytu społecznego. Wskazuje się tym samym, że wszys­tkie sek­tory – państwo, rynek i insty­tucje społeczeństwa oby­wa­tel­skiego, przy­czy­ni­ają się do tworzenia i utrzymy­wa­nia dobrobytu społecznego. Orga­ni­za­cje między­nar­o­dowe, takie jak ONZ, OECD, czy Unia Europe­jska od lat pod­kreślają konieczność włącza­nia nowego paradyg­matu poli­tyki społecznej, jakim jest wel­fare mix do poli­tyk kra­jowych. W Polsce od cza­sów trans­for­ma­cji ustro­jowej postępuje stop­niowo prze­suwanie odpowiedzial­ności z poziomu cen­tral­nego (państwa) na poziom samorzą­dowy (decen­tral­iza­cja) oraz w kierunku sek­tora pry­wat­nego (komer­c­jal­iza­cja) i pozarzą­dowego (uspołecznie­nie). Trend ten, który zauważany jest coraz moc­niej w decyz­jach poli­ty­cznych (zmi­any usta­wodaw­stwa soc­jal­nego) i prak­ty­cznych dzi­ała­ni­ach, pomi­jany jest jed­nak lub trak­towany mar­gin­al­nie w teoretyczno-naukowych anal­izach poli­tyki społecznej. Trady­cyjnie anal­izy te doty­czą w dal­szym ciągu najczęś­ciej prezen­tacji dzi­ałań państwa lub rynku, albo relacji między nimi, ale rzadko prezen­tuje się całoś­ciowy, wielosek­torowy model poli­tyki społecznej, który także poprzez społeczeństwo oby­wa­tel­skie (orga­ni­za­cje pozarzą­dowe), pry­watne przed­siębiorstwa społeczne (np. insty­tucje szkole­niowe) czy różnorodne insty­tucje niefor­malne (grupy sąsiedzkie, związki i part­nerstwa lokalne, wspól­noty) przy­czy­nia się do osią­ga­nia dobrobytu i więk­szej spójności społecznej.
Pobierz plik »

Joanna Mucha
Inter­wencje państwa w sys­tem opieki zdrowot­nej – racje eko­nom­iczne
Artykuł przed­stawia usługi medy­czne jako dobra o charak­terystykach zbliżonych do dóbr pry­wat­nych, które ze względu na niedoskon­ałości rynku nie mogą być w sposób efek­ty­wny dostar­czane poprzez mech­a­nizm rynkowy. Dodatkowym argu­mentem dla inter­wencji rządu w sek­torze opieki zdrowot­nej jest zal­icze­nie usług medy­cznych do dóbr pożą­danych społecznie. W artykule zna­j­duje się sze­roki opis tej grupy dóbr.
Pobierz plik »

Danuta Graniewska
Dzi­ałal­ność Państ­wowych Cen­trów Akcji Soc­jal­nej w zakre­sie inte­gracji społeczno-zawodowej w świ­etle badań bel­gi­js­kich
Artykuł, stanow­iący raport z badań przeprowad­zonych wśród świad­czenio­bior­ców na temat poli­tyk prowad­zonych przez PCAS w obszarze inte­gracji społeczno-zawodowej, stanowi cenny mate­riał poz­naw­czy w zakre­sie wielu prob­lemów, a w szczegól­ności: (1) orga­ni­za­cji i tech­niki przeprowad­zonych badań; (2) uwarunk­owań poli­tyk prowad­zonych przez PCAS z uwzględ­nie­niem specy­fiki poszczegól­nych regionów Walonii, (3) opinii i postaw świad­czenio­bior­ców na temat metod i rezul­tatów pracy inte­gra­cyjnej prowad­zonej przez PCAS.
Pobierz plik »

Paweł Hut
Współczesne pro­cesy lud­noś­ciowe w Fed­er­acji Rosyjskiej
Tekst opisuje przemi­any lud­noś­ciowe na obszarze Fed­er­acji Rosyjskiej. Upadek ZSRR wywołał głębokie przeo­braże­nia doty­czące głównie: postaw prokrea­cyjnych, zmian w licz­bie zaw­ier­anych i rozwiązy­wanych związków małżeńs­kich oraz ruchów wędrówkowych. Zgod­nie z wys­tępu­jącą ten­dencją liczba lud­ności FR każdego roku maleje. Widać znaczące podobieństwo pomiędzy sytu­acją demograficzną FR, Ukrainy, Białorusi i Moł­dowy.
Pobierz plik »

Mikołaj Stanek
Sytu­acja imi­grantów na hisz­pańskim rynku pracy
Artykuł omawia miejsce imi­granck­iej siły roboczej na hisz­pańskim rynku pracy. Zbiorowość tą charak­teryzuje młoda struk­tura demograficzna, wysokie wskaźniki akty­wności zawodowej oraz duży odsetek osób prze­by­wa­ją­cych i pracu­ją­cych niele­gal­nie. Ważną cechą obec­ności imi­grantów na hisz­pańskim rynku pracy jest kon­cen­tracja w kilku zaled­wie sek­torach gospo­darki. Przy­czyną tego zjawiska jest seg­men­tacja rynku pracy oraz przeo­braże­nia demograficzne i społecznych ostat­nich dziesię­ci­oleci. Zjawiskiem nabier­a­ją­cym na sile w ostat­nim okre­sie jest ros­nąca liczba małych przed­siębiorstw prowad­zonych przez imi­grantów.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje pol­s­kich pub­likacji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych konferencji

 


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7 (388), 2006

SOCIAL POLICY AND SOCIAL ECONOMYCezary Miże­jew­ski
THE GOVERNMENT IMPACT ON AN OLD AGE BENEFITS SYSTEM IN POLANDPaweł Zieliński
THE GOVERNMENT IMPACT ON HEALTH PROTECTION SECTOR. RATIONALES FROM ECONOMICSJoanna Mucha

SOCIAL POLICY ABROAD
IMPACT OF THE PUBLIC CENTER FOR SOCIAL ACTION IN BELGIUM ON SOCIAL INTEGRATIONDanuta Graniewska
CONTEMPORARY DEMOGRAPHIC PROCESSES OF THE RUSSIAN FEDERATIONPaweł Hut
LABOUR MARKET SITUATION OF MIGRANTS IN SPAINMikołaj Stanek

BOOK REVIEWS
Jerzy Wratny, Marek Bed­narski: IMPACT OF PRIVATIZATION PROCESSES ON INDUSTRIAL RELATIONS IN POLAND – Reviewed by Leszek Gile­jko
Jarosław Oczki: EU ENLARGEMENT IMPACT ON LABOUR MARKETS – Reviewed by Mirosław Szreder
Katrin Kraus, Thomasa Geisen, Krzysztof Piątek (eds.): SOCIAL AMERICA. THE SPACE OF SOCIAL ASSISTANCE AND SOCIAL WORK IN THE US – Reviewed by Dar­iusz Zalewski
Natalia Marska: OBLIGATORY PENSION FUNDS. POLAND AND THE WORLD – Reviewed by Paweł Zieliński

INFORMATION
MIGRATIONSCHALLENGES AND BENEFITS. CONFERENCE IN LONDONMaciej Szczepański
FAMILY BENEFITS COORDINATION. INTERNATIONAL SEMINAR ILSSMał­gorzata Rusewicz

Stanisława Goli­nowska
JAN MUJŻEL  – OBITUARY

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Cezary Miże­jew­ski
SOCIAL POLICY AND SOCIAL ECONOMY

The paper deals with social econ­omy sec­tor and its role in the gov­ern­ment social pol­icy as well as with public-private part­ner­ship in social ser­vices pro­vi­sion. Both his­tor­i­cal and insti­tu­tional back­ground of these rela­tion­ships is taken into con­sid­er­a­tion to present ratio­nales for fur­ther devel­op­ments in that field.

Paweł Zieliński
THE GOVERNMENT IMPACT ON AN OLD AGE BENEFITS SYSTEM IN POLAND 

In the study author makes an attempt to analyse the role of gov­ern­ment in Pol­ish pen­sion sys­tem before and after the reform (1998), and changes in the state approach to the social pro­tec­tion sys­tem over­all. The role was analysed accord­ing to three dif­fer­ent forms of state’s mar­ket inter­fer­ence: reg­u­la­tion, financ­ing and state pro­duc­tion. The reform led to changes both in a scope of the state inter­ven­tion and its meth­ods. In the pen­sion sys­tem the state grad­u­ally stops to play a role of pro­ducer, in favour of reg­u­la­tion and close super­vi­sion. The sys­tem itself is becom­ing more of insur­ance nature.

Joanna Mucha
THE GOVERNMENT IMPACT ON HEALTH PROTECTION SECTOR. RATIONALES FROM ECONOMICS

The paper depicts med­ical ser­vices as goods which pro­files are sim­i­lar to pri­vate goods. Mar­ket fail­ures make it impos­si­ble to sup­ply them effi­ciently by the mar­ket mech­a­nism. An inclu­sion of med­ical ser­vices to the group of merit goods is an addi­tional argu­ment for the government’s inter­ven­tion in the health sec­tor. There is present a wide descrip­tion of that group of goods in the article.

Danuta Graniewska
IMPACT OF THE PUBLIC CENTER FOR SOCIAL ACTION IN BELGIUM ON SOCIAL INTEGRATION

The paper pre­sent­ing a report from research, car­ried among ben­e­fi­cia­ries about pol­i­tics led in the field of socio-professional inte­gra­tion by PCAS, presents valu­able cog­ni­tive mate­r­ial in range of many prob­lems, but par­tic­u­larly: (1) orga­ni­za­tion and tech­nique of car­ried researches; (2) con­di­tion­al­ity of pol­i­tics led by PCAS with tak­ing into con­sid­er­a­tion speci­ficity of indi­vid­ual regions of Walo­nia; (3) opin­ions and atti­tudes of ben­e­fi­cia­ries about meth­ods and results of inte­grate work led by PCAS.

Paweł Hut
CONTEMPORARY DEMOGRAPHIC PROCESSES OF THE RUSSIAN FEDERATION

The paper describe demo­graphic changes of the area of the Russ­ian Fed­er­a­tion. The end of the for­mer Soviet Union made deep trans­for­ma­tion about: pro­cre­ation, changes of mar­ried and divorces and migra­tion processes. In uni­son of actual ten­den­tion the num­ber of pop­u­la­tion of the RF every year is get­tin recede. We can see a big sim­i­lar­ity between demo­graphic sit­u­a­tion of the: RF, Ukraine, Beal­rus and Moldova.

Mikołaj Stanek
LABOUR MARKET SITUATION OF MIGRANTS IN SPAIN

The paper analy­ses the issues raised by Span­ish immi­gra­tion from a labour mar­ket per­spec­tive. Sev­eral char­ac­ter­is­tics of eco­nomic migra­tion to Spain are dis­cussed. We observe that for­eign pop­u­la­tion in Spain is demo­graph­i­cally young, pro­fes­sion­ally active and char­ac­terised by high pro­por­tion of unau­tho­rised migrants. Other impor­tant fea­ture of immi­gra­tion phe­nom­ena in Spain we high­light is a con­cen­tra­tion of migrant work­ers in very few sec­tors of labour mar­ket which is due to the seg­men­ta­tion of labour mar­ket as well as social and demo­graphic changes in last decades. In the last part of the arti­cle we dis­cuss increas­ing phe­nom­e­non of eth­nic entre­pre­neur­ship in Spain.

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót