Nr 8 (389) 2006

Spis treści 8/2006

Table of Contents

KOSZT INDYWIDUALNYCH WYNAGRODZEŃ A SZARA STREFA PŁAC – Zofia Jacukow­icz
POZIOM WYKSZTAŁCENIA A KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ Woj­ciech Jarecki
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ. WYMOGI PRAWNO-INSTYTUCJONALNEZofia Godz­won
METODY BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH – Urszula Jeruszka

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
NIEMIECKI MODEL FLEXICURITYKamil Zawadzki
FRIMHURST FAMILY HOUSE. ALTERNATYWNA FORMA POMOCY UBOGIM RODZINOM W WIELKIEJ BRYTANII Katarzyna Nawrocka

RECENZJE
Stanisława Goli­nowska: INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. OCENA DZIAŁAŃ INSTYTUCJI – rec. Piotr Błę­dowski
Anna Jad­wiga Łojew­ska: PAMIĘTNIK Z DEKADY BEZDOMNOŚCI – rec. Andrzej Przymeński 

INFORMACJE
POLITYKA SPOŁECZNA A ROZWÓJ. KONFERENCJA Z OKAZJI 85-LECIA IGSBeata Kaczyńska

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Zofia Jacukow­icz
Koszt indy­wid­u­al­nych wyna­grodzeń a szara strefa płac
Artykuł poświę­cony jest obciąże­niom indy­wid­u­al­nych wyna­grodzeń oraz praw­dopodobieństwu wpływu wyso­kich składek ubez­pieczeniowych oraz podatku od dochodów na rozsz­erzanie się szarej strefy wyna­grodzeń. Przeprowad­zono anal­izę narzutów na płacę netto zależnie od kwoty wypła­canego wyna­grodzenia oraz skład­ników kosztów obciąża­ją­cych pra­co­dawcę i pra­cown­ika. Biorąc pod uwagę, że płace w Polsce są niskie w porów­na­niu z min­i­mum soc­jal­nym, rozważano kwestię roli szarej strefy wyna­grodzeń. Czy jej wys­tępowanie oznacza naduży­cie ze strony nieucz­ci­wych firm, czy jest następst­wem niemożności zaspoka­ja­nia pod­sta­wowych potrzeb z pracy jed­nego członka rodziny (w przy­padku rodziny kilku­osobowej mogą nie wystar­czać nawet zarobki dwóch osób)? 
Pobierz plik »

Woj­ciech Jarecki
Poziom wyk­sz­tałce­nia a ksz­tałce­nie ustaw­iczne w Polsce i w Unii Europe­jskiej
Czyn­nikiem odgry­wa­ją­cym istotną rolę na rynku pracy jest edukacja. Jej rola zarówno dla poszczegól­nych osób, jak i całego społeczeństwa będzie rosła. Jedną z form edukacji jest ksz­tałce­nie ustaw­iczne. W artykule pod­jęto prob­lem związku poziomu wyk­sz­tałce­nia i sta­tusu osób na rynku pracy z akty­wnoś­cią w różnych for­mach ksz­tałce­nia ustaw­icznego. Wyniki jed­noz­nacznie wskazują, że szczegól­nie w Polsce wyk­sz­tałce­nie wyższe sprzyja tej akty­wności, a osoby bierne zawodowo uczest­niczą w tych for­mach w stop­niu min­i­mal­nym.
Pobierz plik »

Zofia Godz­won
Jakość ksz­tałce­nia w szkole wyższej. Wymogi prawno-instytucjonalne
Artykuł opisuje wyma­gania, wynika­jące z reg­u­lacji prawnych oraz ustaleń pro­cesu bolońskiego, którym uczel­nia powinna się pod­porząd­kować, aby posi­adać uprawnienia do ksz­tałce­nia na odpowied­nim poziomie oraz do wiary­god­nego nadawa­nia stopni i tytułów naukowych. Przez narzu­canie i kon­trolowanie odpowied­nich stan­dardów Rada Główna Szkol­nictwa Wyższego, Cen­tralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów oraz Państ­wowa Komisja Akredy­ta­cyjna wymuszają jakość ksz­tałce­nia, aczkol­wiek można tu mówić bardziej o stan­dar­d­ach min­i­mal­nych niż wyso­kich. W gestii i intere­sie samych uczelni leży przekraczanie w sen­sie pozy­ty­wnym tych stan­dardów. Skła­nia do tego zarówno troska o prestiż uczelni, jak i wymogi konkuren­cyjnego rynku eduka­cyjnego.
Pobierz plik »

Urszula Jeruszka
Metody bada­nia jakości ksz­tałce­nia w szkołach wyższych
Artykuł prezen­tuje metody bada­nia jakości ksz­tałce­nia w szkołach wyższych. Zaw­iera część teo­re­ty­czną i część empiryczną. W części empirycznej przed­staw­iono wyko­rzys­tanie metod w prak­tyce na przykładzie bada­nia opinii absol­wen­tów Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warsza­wie. 
Pobierz plik »

Kamil Zawadzki
The Ger­man Model of Flex­i­cu­rity
Artykuł zaw­iera charak­terystykę pode­jś­cia opartego na idei flex­i­cu­rity w poli­tyce zatrud­nienia i rynku pracy. Zdefin­iowano obszary elasty­czności i bez­pieczeństwa, które mogą w ramach niego współist­nieć. Pod­dano anal­izie pakiet ustaw o nowoczes­nych usłu­gach rynku pracy (tzw. reforma Hartza) wdrażany w Niem­czech w lat­ach 2003–2005, pod kątem jego zbieżności z omaw­ianym pode­jś­ciem. Wskazano kon­sek­wencje zmian funkcjonowa­nia pub­licznych służb zatrud­nienia w Repub­lice Fed­er­al­nej Niemiec oraz mody­fikacji narzędzi akty­wnej i pasy­wnej poli­tyki rynku pracy dla poziomu bez­pieczeństwa zatrud­nienia i elasty­czności na rynku pracy.
Pobierz plik »

Katarzyna Nawrocka
Frimhurst Fam­ily House. An alter­na­tive way of sup­port­ing fam­i­lies liv­ing in poverty in United King­dom
Artykuł przed­stawia dzi­ałal­ność Rodzin­nego Domu Frimhurst w Wielkiej Bry­tanii, która jest skierowana na wspieranie rodzin zna­j­du­ją­cych się w ubóst­wie i które z tego powodu stoją w obliczu ode­bra­nia im dzieci i umieszczenia ich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pub­licznego sek­tora pomocy społecznej, bądź w rodz­i­nach zastępczych. Frimhurst według pier­wot­nej idei założy­cieli jest alter­natywą do ogranic­zonych możli­wości niesienia pomocy przez orga­ni­za­cje pub­liczne i uzu­peł­nia wspar­cie poza wymiar mate­ri­alny. 
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje pol­s­kich pub­likacji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 8 (389), 2006

THE TOTAL COST OF INDIVIDUAL REMUNERATION AND THE LEVEL OF UNDERREPORTED SALARIESZofia Jacukow­icz
THE LEVEL OF EDUCATION VERSUS CONSTANT TRAINING IN POLAND AND EUWoj­ciech Jarecki
TEACHING QUALITY IN THE POLISH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. LEGA AND INSTITUTIONAL REQUIREMENTSZofia Godz­won
METHODS FOR RESEARCH ON TEACHING QUALITY IN THE POLISH SYSTEM OF HIGHER EDUCATIONUrszula Jeruszka

SOCIAL POLICY ABROAD
THE GERMAN MODEL OF FLEXICURITYKamil Zawadzki
FRIMHURST FAMILY HOUSE. AN ALTERNATIVE WAY OF SUPPORTING FAMILIES LIVING IN POVERTY IN UNITED KINGDOMKatarzyna Nawrocka

BOOK REVIEWS
Stanisława Goli­nowska: SOCIAL INTEGRATION OF DISABLED PERSONS. INSTITUTIONAL EVALUATION – Reviewed by Piotr Błę­dowski
Anna Jad­wiga Łojew­ska: MEMOIRES OF THE DECADE OF HOMELESSNESS. Z DEKADY BEZDOMNOŚCI – Reviewed by Andrzej Przymeński

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPOPRARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
SOCIAL POLICY FOR SOCIAL DEVELOPMENT. CONFERENCE OF THE INSTITUTE OF SOCIAL ECONOMY OF WARSAW SCHOOL OF ECONOMICSBeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Zofia Jacukow­icz
THE TOTAL COST OF INDIVIDUAL REMUNERATION AND THE LEVEL OF UNDERREPORTED SALARIES 

The paper addresses the total cost of indi­vid­ual remu­ner­a­tion and the like­li­hood that the high insur­ance pre­mi­ums and pay­roll taxes paid by the employer could increase the amount of under­re­ported remu­ner­a­tion. The analy­sis of add-ons to the nom­i­nal salary with respect to the remu­ner­a­tion paid and the dif­fer­ent por­tions paid by the employee and the employer is pre­sented. Tak­ing into account that the salaries in Poland are low by com­par­i­son with the social min­i­mum, the issue of under­re­ported remu­ner­a­tion is con­sid­ered. Does the under­re­port­ing of salaries arise from the abuse by dis­hon­est employ­ers or is it sim­ply an unavoid­able con­se­quence of the inabil­ity of a fam­ily to sat­isfy its basic needs on the reported earned income of a sin­gle fam­ily mem­ber (in the case of a sev­eral per­son fam­ily even the income of two fam­ily mem­bers may prove insuf­fi­cient) is addressed

Woj­ciech Jarecki
THE LEVEL OF EDUCATION VERSUS CONSTANT TRAINING IN POLAND AND EU

In the study author makes an attempt to analyse the role of gov­ern­ment in Pol­ish pen­sion sys­tem before and after the reform (1998), and changes in the state approach to the social pro­tec­tion sys­tem over­all. The role was analysed accord­ing to three dif­fer­ent forms of state’s mar­ket inter­fer­ence: reg­u­la­tion, financ­ing and state pro­duc­tion. The reform led to changes both in a scope of the state inter­ven­tion and its meth­ods. In the pen­sion sys­tem the state grad­u­ally stops to play a role of pro­ducer, in favour of reg­u­la­tion and close super­vi­sion. The sys­tem itself is becom­ing more of insur­ance nature.

Zofia Godz­won
TEACHING QUALITY IN THE POLISH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. LEGA AND INSTITUTIONAL REQUIREMENTS

The paper depicts med­ical ser­vices as goods which pro­files are sim­i­lar to pri­vate goods. Mar­ket fail­ures make it impos­si­ble to sup­ply them effi­ciently by the mar­ket mech­a­nism. An inclu­sion of med­ical ser­vices to the group of merit goods is an addi­tional argu­ment for the government’s inter­ven­tion in the health sec­tor. There is present a wide descrip­tion of that group of goods in the article.

Urszula Jeruszka
METHODS FOR RESEARCH ON TEACHING QUALITY IN THE POLISH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

The paper deals with meth­ods of qual­ity eval­u­a­tion and value addend of higher edu­ca­tion. The paper deals part of the­o­ret­i­cal and part of empir­i­cal. Part of empir­i­cal deals use meth­ods in of expe­ri­ence based on the opin­ion of stu­dents grad­u­at­ing from School of Eco­nomic and Social Pol­icy in Warsaw.

Kamil Zawadzki
THE GERMAN MODEL OF FLEXICURITY 

The paper con­tains char­ac­ter­is­tics of the flexicurity-based approach in the employ­ment and labour mar­ket pol­icy. The fields of flex­i­bil­ity and secu­rity, that can co-exist within it, are defined. The set of ‘Mod­ern labour mar­ket acts’ (called ‘Hartz’s reform’), intro­duced in Ger­many since 2003 to 2005, is ana­lyzed, regard­ing its con­ver­gence with the flex­i­cu­rity con­cept. Results of changes in func­tion­ing of the pub­lic employ­ment ser­vices in Fed­eral Repub­lic of Ger­many, as well as the con­se­quences of mod­i­fi­ca­tion of the active and pas­sive labour mar­ket mea­sures for the secu­rity and flex­i­bil­ity level, are pointed out.

Katarzyna Nawrocka
FRIMHURST FAMILY HOUSE. AN ALTERNATIVE WAY OF SUPPORTING FAMILIES LIVING IN POVERTY IN UNITED KINGDOM

The paper is pre­sent­ing work of Frimhurst Fam­ily House in the UK, with its focus on sup­port­ing fam­i­lies liv­ing in poverty and which for this rea­son are at risk of tak­ing away their chil­dren and plac­ing them in social care insti­tu­tions or send­ing them to fos­ter fam­i­lies or adop­tion. Accord­ing to the basic idea of the Frimhurst founders, it is an alter­na­tive for lim­ited forms of sup­port offered by pub­lic social services.

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót