Nr 10 (391) 2006

Spis treści 10/2006

Table of Contents

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA POD ADRESEM POLITYKI SPOŁECZNEJ – Piotr Sałus­tow­icz
EXODUS ZAROBKOWY OPOLSKIEJ MŁODZIEŻY – Romuald Jończy
PRZEMOC W RODZINIE W ŚWIETLE STATYSTYKI POLICYJNEJ Z LAT 1999–2006 – Mar­i­ola Kardas-Surowiec

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
REFORMA AMATO I DINIEGO WE WŁOSZECH – W POSZUKIWANIU IDEALNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGOJoanna Plak

RECENZJE
Jerzy Wratny, Marek Bed­narski: WPŁYW PRYWATYZACJI NA ZBIOROWE STOSUNKI PRACY. ASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNO-EKONOMICZNE – rec. Zofia Morecka
Tadeusz Kowalak: KOBIETA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – rec. Danuta Graniewska
Anna Kwak (red.): Z OPIEKI ZASTĘPCZEJ W DOROSŁE ŻYCIE– rec. Dorota Gło­gosz

INFORMACJE
MAŁŻEŃSTWO – ETYKAEKONOMIA. KONFERENCJA W AUGUSTOWIEElwira Bon­isławska
TRZECI SEKTOR – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIEPOLITYKA PAŃSTWA. KONFERENCJA INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCHKatarzyna Woj­nar
PERSPEKTYWY ROZWOJU REPREZENTACJI PRACOWNIKÓW NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA. KONFERENCJA W WARSZAWIEDar­iusz Zalewski

VIII EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – Bożena Kołaczek

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Piotr Sałus­tow­icz
Współczesne wyzwa­nia pod adresem poli­tyki społecznej
Głównym tem­atem artykułu są dwa wyzwa­nia, przed jakimi stoi szczegól­nie poli­tyka społeczna w Polsce ale także w innych kra­jach europe­js­kich. Do nich należą negaty­wne zmi­any w struk­turze demograficznej i seg­men­tacja rynku pracy i struk­tu­ralne bezrobo­cie. Na negaty­wne zmi­any struk­tury demograficznej poli­tyka społeczna może szukać odpowiedzi w drodze:

  1. wzmoc­nienia poli­tyki prona­tal­isty­cznej i prorodzinnej,
  2. nowej poli­tyki migracyjnej,
  3. poli­tyki rynku pracy i zatrud­nienia skierowanej na kat­e­gorie wiekową pra­cown­ików powyżej 50 lat. 

Drugim aktu­al­nym wyzwaniem poli­tyki społecznej jest ros­nąca niepewność zatrud­nienia, obe­j­mu­jąca coraz szer­szą liczbę zatrud­nionych oraz struk­tu­ralne bezrobo­cie. Oba zjawiska mają wiele negaty­wnych kon­sek­wencji dla jed­nos­tki jak i dla społeczeństwa. Spec­jalna uwaga w artykule została poświę­cona prob­le­mowi pracy w tzw. szarej sferze, pozosta­jącego w ścisłym związku ze struk­tu­ral­nym bezrobo­ciem. Zdaniem autora wymaga ona znaczniej bardziej akty­wnej reakcji ze stron.
Pobierz plik »

Romuald Jończy
Exo­dus zarobkowy opol­skiej młodzieży
Jed­nym z najpoważniejszych prob­lemów społeczno-ekonomicznych Pol­ski, po jej akcesji do Unii Europe­jskiej są migracje zagraniczne o podłożu eko­nom­icznym i zarobkowym dokonu­jące się masowo od otwar­cia dla Polaków rynku pracy Unii. Pro­ces tych migracji nie jest w skali państwa mon­i­torowany, a ofic­jalne dane nie mogą być raczej źródłem danych o stanie fak­ty­cznym. Nieustalona pozostaje zarówno skala, jak i motywy oraz rzeczy­wisty charak­ter (trwałość) tych wyjazdów. Tym­cza­sem sam pro­ces migracji cią­gle się nasila i ewolu­uje; charak­terysty­czne są obec­nie masowe migracje zarobkowe młodzieży mające ten­dencje do trans­for­ma­cji w emi­grację stałą. W niniejszym artykule zajęto się właśnie najnowszą migracją młodzieży, jej deter­mi­nan­tami i per­spek­ty­wami. Jako przed­miot analiz posłużyła młodzież autochton­iczna z wojew­ództwa opol­skiego, dys­ponu­jąca z racji posi­ada­nia pod­wójnego oby­wa­telstwa (pol­skiego i niemieck­iego) już od dłuższego czasu swo­bodą wyjazdów i pode­j­mowa­nia pracy w kra­jach Europy Zachod­niej.
Pobierz plik »

Mar­i­ola Kordas-Surowiec
Prze­moc w rodzinie w świ­etle statystyki pol­i­cyjnej z lat 1999–2006
Artykuł pokazuje, jakie infor­ma­cje na temat prze­mocy w rodzinie można uzyskać na pod­stawie danych statysty­cznych, którymi dys­ponuje Policja. Jak pow­stają statystyki pol­i­cyjne i jakie trud­ności wiążą się z ich inter­pre­tacją. Artykuł zaw­iera dane doty­czące inter­wencji policji wobec prze­mocy w rodzinie oraz ofiar i spraw­ców, zare­je­strowanych w pro­gramie „Niebieskie Karty” w lat­ach 1999–2005. W artykule zostały zamieszc­zone także dane z tego okresu, na temat przestępstw związanych z prze­mocą w rodzinie oraz osób pokrzy­wd­zonych i pode­jrzanych o znę­canie się nad rodz­iną.
Pobierz plik »

Joanna Plak
Reforma Amato i Diniego we Włoszech – w poszuki­wa­niu ide­al­nego sys­temu emery­tal­nego
Artykuł prezen­tuje sposób, w jaki Włosi refor­mowali swój sys­tem emery­talny, poszuku­jąc rozwiąza­nia bliskiego ideałowi. Autorka wyjaś­nia, dlaczego konieczne były zmi­any w sys­temie obow­iązu­ją­cym przed 1992 r. Wskazuje jego najwięk­sze słabości i pokazuje, w jaki sposób kole­jni refor­ma­torzy próbowali się z nimi zmierzyć. Prezen­tuje założe­nia dwóch najważniejszych reform lat 90. XX w., zwraca­jąc szczególną uwagę na rozwiąza­nia nowa­torskie, które mogą stać się wzorem do naślad­owa­nia dla innych kra­jów sto­ją­cych przed koniecznoś­cią refor­mowa­nia swoich sys­temów emery­tal­nych. Autorka przed­stawia wybrane wyniki bada­nia przeprowad­zonego we Włoszech dla potrzeb pracy mag­is­ter­skiej. Wspom­ni­ane wyniki umożli­wiają czytel­nikowi zapoz­nanie się z opini­ami Włochów na temat wad i zalet przeprowad­zonych reform. Autorka, pisząc artykuł dokon­ała anal­izy tek­stów poświę­conych tem­atowi, zamieszc­zonych w prasie pol­skiej, zagranicznej oraz na stosownych stronach inter­ne­towych. Artykuł został podzielony na kilka części: wstęp, przed­staw­ie­nie założeń reformy Amato z komen­tarzem, przed­staw­ie­nie założeń reformy Diniego z komen­tarzem, przed­staw­ie­nie wybranych wyników bada­nia z komen­tarzem oraz zakończenia – tabelarycznego pod­sumowa­nia założeń obu reform. 
Pobierz plik »

 Pon­adto w numerze:
Recen­zje pol­s­kich pub­likacji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (420), 2009

CHALLENGES FACING MODERN SOCIAL POLICYPiotr Sałus­tow­icz
MIGRATIONS FOR WORK AND BETTER, WAGES AMONG YOUTH IN OPOLE REGION Romuald Jończy
FAMILY VIOLENCE: THE POLICE CRIMINAL DATA FROM 1999–2006 – Mar­i­ola Kordas-Surowiec

SOCIAL POLICY ABROAD
AMATO NAD DINI REFORMS IN ITALY: IN SEARCH OF THE BEST PENSION SYSTEMJoanna Plak

BOOK REVIEWS
Jerzy Wratny, Marek Bed­narski: IMPACT OF PRIVATIZATION ON INDUSTRIAL LABOUR RELATIONS. LEGAL AND SOCIO-ECONOMIC ISSUES – Reviewed by Zofia Morecka
Tadeusz Kowalak: FEMALES IN CONTEMPORARY WORLD – Reviewed by Danuta Graniewska
Anna Kwak (red.): FROM FOSTER CARE TO ADULT LIFE. ASSUMPTIONS AND REALITY – Reviewed by Dorota Głogosz

INFORMATION
MARRIAGEETHICSECONOMICS. CONFERENCE IN AUGUSTÓWElwira Bon­isławska
THE THIRD SEKTORCIVIL SOCIETYTHE GOVERNMENT POLICY. CONFERENCE OF THE PUBLIC POLICY INSTITUTEKatarzyna Woj­nar
ON THE PERSPETIVES OF THE EMPLOYEES REPRESENTATION AT THE ENTERPRISE LEVEL. CONFERENCE IN WARSAWDar­iusz Zalewski
COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYBożena Kołaczek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Piotr Sałus­tow­icz
CHALLENGES FACING MODERN SOCIAL POLICY 

The paper con­cerns the ques­tion of the chal­lenges with which the cur­rent wel­fare pol­icy, pri­mar­ily in Poland, but also in other Euro­pean coun­tries, has been faced. There are two very urgent social ques­tions need­ing a response of wel­fare pol­icy. First: demo­graphic changes, labour-market seg­men­ta­tion and struc­tural unem­ploy­ment. The pre­dicted neg­a­tive con­se­quences of the change of the age-groups struc­ture in the near future require the wel­fare pol­icy to search for effi­cient mea­sures respond­ing to this change. There are three direc­tions of reac­tion of wel­fare pol­icy: 1. an increase in of fam­ily pro­tec­tion and sup­port; 2. a new migra­tion pol­icy; 3. a larger and bet­ter inte­gra­tion of work­ers agedg over 50 on labour-market. The sec­ond urgent social ques­tion is the growth of work pre­car­ity and struc­tural unem­ploy­ment. Both have a dys­func­tional impact on indi­vid­u­als and on soci­ety. The paper draws spe­cial atten­tion to the rela­tion­ship between the struc­tural unem­ploy­ment and infor­mal and ille­gal activ­i­ties. It con­cludes that the large extent of unde­clared work in Poland deserves much more atten­tion of wel­fare pol­icy than it does nowadays.

Romuald Jończy
MIGRATIONS FOR WORK AND BETTER, WAGES AMONG YOUTH IN OPOLE REGION

The paper treats about fac­tors deter­mi­nat­ing migra­tions of young native peo­ple from the Opole region who have dual cit­i­zen­ship (pol­ish and ger­man) out­side the coun­try. This migra­tion process still gets stronger and stronger. From the work­ing peo­ple who are 18–25 years old, 84% take job out­side the boarder. In the migra­tion rea­sons still rel­a­tive payable takes advan­tage. The prob­lem is not lack of job at all but lack of steady work in pro­fes­sions and for salaries, which would be attrac­tive for peo­ple who may as well take job out­side the bor­der. The arti­cle presents argu­ments which proves that eco­nomic emi­gra­tion of young peo­ple will change, in major part, into per­ma­nent emi­gra­tion. It becomes nec­es­sary to take urgent actions to with­hold peo­ple leav­ing the region and the country.

Mar­i­ola Kordas-Surowiec
FAMILY VIOLENCE: THE POLICE CRIMINAL DATA FROM 1999–2006

The paper shows, what infor­ma­tion about domes­tic vio­lence you can obtain from sta­tis­ti­cal data, which police has at one’s com­mand. How the sta­tis­tics are revolted and what dif­fi­cul­ties are con­nected with inter­pre­ta­tion of them. The paper con­tains data con­cern­ing police inter­ven­tion in con­fronting domes­tic vio­lence and data about vic­tims and offend­ers who were reg­is­tered in “Blue Cards” in the years 1999–2005.The paper also includes data about offences con­nected with domes­tic vio­lence, wronged and sus­pected of fam­ily ill-treatment.

Joanna Plak
AMATO NAD DINI REFORMS IN ITALY: IN SEARCH OF THE BEST PENSION SYSTEM

The paper presents man­ner in which one Ital­ians reformed their pen­sion sys­tem seek­ing ideal solu­tions. The author explains why changes was nec­es­sary in pen­sion sys­tem in Italy before 1992 year. The arti­cle shows its biggest weak­nesses and presents the way to elim­i­nate them. The reader finds some infor­ma­tions about the most impor­tant reforms in Italy – Amato and Dini. He may know some­thing about inno­va­tory solu­tions which can become exam­ple to imi­ta­tions for another coun­tries. The author presents some Italian’s opin­ions con­nected with reform of pen­sion sys­tem in their coun­try. The reader knows what Ital­ians think about advan­tages and defects of men­tioned reforms. At writ­ing of arti­cle author used infor­ma­tions con­tained in Pol­ish and for­eign books, news­pa­pers and also in Internet.

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót