Nr 2 (395) 2007

Spis treści 2/2007

Table of Contents

ROZWÓJ USŁUG A ZMIANY STOSUNKÓW PRACYJózef Orczyk
PRACOWNICY PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIAAgata Drabek
AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ. RAPORTY ZA LATA 2003–2005 – Agnieszka Lipińska-Grobelny
PRAWNE RAMY PRZERYWANEGO CZASU PRACY Beata Stanibuła

 POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POLITYKA SPOŁECZNA W SŁOWENII – Grażyna Chorążykiewicz
ORGANIZACJA PUBLICZNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO W WIELKIEJ BRYTANIISyl­wia Pieńkowska

 RECENZJE
Urszula Jeruszka: KWALIFIKACJE ZAWODOWE. POGLĄDY TEORETYCZNE A RZECZYWISTOŚĆ – rec. Jolanta Buczek
Krzysztof Bondyra (red.): PRACODAWCY KONTRA NAUCZYCIELE? – rec. Robert Geisle

 INFORMACJE
POLITYKA SPOŁECZNA – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. DOROCZNA KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH – Beata Kaczyńska
REGIONALNY SYSTEM KOORDYNACJI RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRACAZATRUDNIENIESZKOLENIE. KONFERENCJA W WARSZAWIEBeata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
KOMUNIKAT DLA AUTORÓW
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Józef Orczyk
Rozwój usług a zmi­any sto­sunków pracy
Artykuł ma na celu zwróce­nie uwagi na konieczność koor­dy­nacji przek­sz­tałceń sto­sunków pracy z dynamiką zmian w struk­turze pracy. Ros­nąca rola usług, ich złożona struk­tura, wymaga zmian w prawie pracy, w sys­temie zabez­pieczenia społecznego. Pode­j­mowanie pracy w niek­tórych ważnych sek­torach usług bez tych zmian będzie utrud­nione i ryzykowne. Konieczne jest stworze­nie insty­tucjon­al­nych warunków do więk­szej akty­wności z uwzględ­nie­niem zasady wza­jem­ności. Tego nie da się osiągnąć przy utrzy­ma­niu dom­i­nacji mod­elu sto­sunków społecznych wypra­cow­anych w okre­sie indus­tri­al­iza­cji, opar­tych o zatrud­nie­nie.
Pobierz plik »

Agata Drabek
Pra­cown­icy pub­licznych służb zatrud­nienia
Opra­cow­anie zaw­iera krótką charak­terystykę kadr pub­licznych służb zatrud­nienia ze względu na aspekt jakoś­ciowy, jak i iloś­ciowy ich funkcjonowa­nia. Autorka pode­j­muje próbę anal­izy czyn­ników, od których uza­leżnione jest praw­idłowe wykony­wanie zadań służb zatrud­nienia. Zal­icza do nich: kwal­i­fikacje pra­cown­ików pub­licznych służb zatrud­nienia, konieczność ich doskonale­nia, a także dostęp do świad­c­zonych przez nich usług poprzez zapewnie­nie odpowied­niego poziomu zatrud­nienia, głównie na stanowiskach związanych z real­iza­cją akty­wnej funkcji służb zatrud­nienia. Powyższa anal­iza jest zilus­trowana danymi statysty­cznymi z ostat­nich 5 lat. Autorka pod­kreśla, że zapewnie­nie fachowości i powszech­nego dostępu do kadr admin­is­tracji pracy powinny stać się jed­nym z pri­o­ry­te­towych celów władz państwa.
Pobierz plik »

Agnieszka Lipińska-Grobelny
Agencje Prace Tym­cza­sowej. Raporty za lata 2003–2005
Celem artykułu jest doko­nanie przeglądu dzi­ałal­ności agencji pracy tym­cza­sowej w opar­ciu o najnowsze dane za lata 2003–2005, przy­go­towane przez Depar­ta­ment Rynku Pracy Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej. Dane te są ciekawe, ponieważ same agencje pracy tym­cza­sowej funkcjonują na rynku pracy od ponad dziesię­ciu lat, ale to właśnie w ciągu ostat­nich dwóch lat mówi się o prawdzi­wym zapotrze­bowa­niu na pracę tym­cza­sową. Pow­staje pytanie, czy będzie to trwałą ten­dencją czy też zjawiskiem, które przem­i­nie.… Pytanie jest o tyle zasadne, bowiem z dniem 1 sty­cz­nia 2004 r. weszła w życie długo oczeki­wana ustawa o zatrud­ni­a­niu pra­cown­ików tym­cza­sowych. Na to pytanie i kilka innych odpowiedzi szuka autorka artykułu.
Pobierz plik »

Grażyna Chorążykiewicz
Poli­tyka społeczna w Słowenii
W artykule omówiono wybrane aspekty poli­tyki społecznej Słowenii. Trans­for­ma­cja w Słowenii prze­b­ie­gała na trzech równoległych poziomach. przek­sz­tał­ca­nia gospo­darki soc­jal­isty­cznej w rynkową, prze­chodzenia z gospo­darki region­al­nej na nar­o­dową, tworzenia struk­tur i pro­gramów nieza­leżnego państwa. Trans­for­ma­cja słoweńska dzieli się na dwa okresy: pow­stanie nowego państwa i pro­ces akcesji do Unii Europe­jskiej. Według danych Eurostatu z października 2006 r. Słowe­nia w 2003 r. przez­naczyła 24,6% PKB na zabez­piecze­nie społeczne (śred­nia dla UE-25 w 2003 r. 28%). Więcej niż kraje UE przez­naczyła na rodziny i dzieci (8,6%, UE-25 8%), opiekę zdrowotną (32,4% wobec 28,3%) i niepełnosprawnych (8,2% przy 8%).
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych i zagranicznych konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (395), 2007

DYNAMICS OF SERVICES SECTOR AND CHANGING LABOUR RELATIONSJózef Orczyk
THE OFFICIALS OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES FROM THE QUALITY AND QUANTITY VIEWSAgata Drabek
THE REPORTS ON TEMPORARY EMPLOYMENT AGENCIES: 2003–2005 – Agnieszka Lipińska-Grobelny
LEGAL FRAMEWORKS OF LAW INTERRUPTED TIME OF WORKING TIMEBeata Stanibuła

SOCIAL POLICY ABROAD
SOCIAL POLICY IN SLOVENIAGrażyna Chorążykiewicz
THE PUBLIC PENSION SYSTEM IN THE UNITED KINGDOMSyl­wia Pieńkowska

BOOK REVIEWS
Urszula Jeruszka: VOCATIONAL OUALIFICATIONS. THEORETICAL APPROACH VS. REALITY – Rewieved by Jolanta Buczek
Krzysztof Bondyra (ed.): EMPLOYERS AGAINST TEACHERS? – Rewieved by Robert Geisler

INFORMATION
SOCIAL POLICY: PASTPRESENT AND THE FUTURE. ANNUAL CONFERENCE OF SOCIAL POLICYBeata Kaczyńska
REGIONAL SYSTEM OF LABOUR MARKET COORDINATIONMAZOWIAN VOIVODSHIP. CONFERENCE IN WARSAWBeata Kaczyńska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
INFORMATION FOR AUTHORS

We Rec­om­mend the papers

Józef Orczyk
DYNAMICS OF SERVICES SECTOR AND CHANGING LABOUR RELATIONS 

The arti­cles stress the impor­tance of coor­di­nat­ing trans­for­ma­tions in labor rela­tions with the struc­ture of work dynam­ics. Ser­vice sector’s role is grow­ing, it’s struc­ture becomes more com­plex, and it requires amend­ments to labor law and to social secu­rity sys­tem. Tak­ing up work in some of the cru­cial ser­vice areas might be both dif­fi­cult and risky, if those changes not take place. It becomes there­fore, nec­es­sary to cre­ate insti­tu­tional con­di­tions for a greater work activ­ity includ­ing the rule of reci­procity. This seems unachiev­able if the con­cur­rent dom­i­na­tion of employment-based social rela­tions sys­tem which was worked out dur­ing indus­tri­al­iza­tion period, remains.

Agata Drabek
THE OFFICIALS OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES FROM THE QUALITY AND QUANTITY VIEWS 

The aim of this pub­li­ca­tion is to present the qual­ity and quan­tity aspects of staff of labour force admin­is­tra­tion. The study in ques­tion is an attempt to ana­lyze fac­tors that deter­mine an effec­tive exe­cu­tion of tasks imposed on employ­ment ser­vices. Among them are the fol­low­ing: the level of edu­ca­tion of pub­lic employ­ment ser­vices work­ers, their advanced train­ing and the access to ser­vices ren­dered by them by means of assur­ance of the proper level of employ­ment, par­tic­u­larly in case of such posi­tions as employ­ment adviser and employ­ment exchange adviser. The analy­sis above is sup­ported by the data of the recent five years. The author empha­sizes that employ­ing pro­fes­sional staff and pro­vid­ing com­mon access to the labour admin­is­tra­tion offi­cials are to be given pri­or­ity by the authorities.

Agnieszka Lipińska-Grobelny
THE REPORTS ON TEMPORARY EMPLOYMENT AGENCIES: 2003–2005 

The car­di­nal pur­pose of this arti­cle is a review of tem­po­rary job recruit­ment com­pa­nies’ activ­i­ties on the basis of the Labour Mar­ket Depart­ment reports for 2003–2005. The results of these reports are very inter­est­ing if we take under con­sid­er­a­tion that tem­po­rary job recruit­ment com­pa­nies have exist on the labour mar­ket for over 10 years, but the need of tem­po­rary employ­ment has increased to a large extent espe­cially dur­ing only the last two years. The authoress asks a ques­tion: if it relates with a sta­ble ten­dency or not. On this ques­tion and on a few oth­ers she searches for answers in this article.

Grażyna Chorążykiewicz
SOCIAL POLICY IN SLOVENIA 

The arti­cle cov­ers selected aspects of social pol­icy in Slove­nia. Slove­nia passed three-fold tran­si­tion from a com­mand to a mar­ket econ­omy, from a region­ally based to a national econ­omy, and from a com­mon state to set­ting up struc­tures and pro­grams of inde­pen­dent coun­try. Slovene trans­for­ma­tion could be divided into two stages: estab­lish­ing a new state and process of acces­sion to Euro­pean Union. Accord­ing to Euro­stat (Octo­ber 2006) Slove­nia spent in 2003 24.6% of GDP (aver­age for UE 25 was in 2003 28%) for social pro­tec­tion. More than UE coun­tries it spent for fam­i­lies and chil­dren (8.6%, EU-25 8%), sickness/health care (32.4% in com­par­i­son to 28.3%) and dis­abil­ity (8.2% in com­par­i­son to 8%).

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót