Nr 3 (396) 2007

Spis treści 3/2007

Table of Contents

KILKA UWAG O STYPENDIACH DLA STUDENTÓW. ARTYKUŁ DYSKUSYJNYJózef Orczyk
UWARUNKOWANIA ROZWOJU NIEPAŃSTWOWEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE OKRESU TRANSFORMACJIHanna Bed­narska
ODPRAWA RENTOWA LUB EMERYTALNA W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO – Irena Sawa
SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 1995–2003 – Jad­wiga Berbeka

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SZTUKA ADAPTACJI. POLITYKA SPOŁECZNA W SINGAPURZEBar­tosz Pieniński
FUNDUSZE EMERYTALNE WE WSPÓŁCZESNYCH WŁOSZECH – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ – Joanna Plak

PRZEMIANY STRUKTURALNE NA RYNKU PRACY W WIETNAMIE U PROGU XXI WIEKUTrung La Duc

RECENZJE
Janusz Sztum­ski (red.): POKOLENIE WYGRANYCH? CIĄG DALSZY BADAŃ NAD SYTUACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W PROCESIE TRANSFORMACJI – rec. Cezary Żołę­dowski
Agnieszka Nau­miuk: UCZESTNICTWO SPOŁECZNE MŁODZIEŻY. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ – OPINIE I POSTAWY – rec. Jolanta Spy­chal­ska

Nowości wydawnicze IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Józef Orczyk
Kilka uwag o stype­n­di­ach dla stu­den­tów. Artykuł dyskusyjny
Jed­nym z ważniejszych celów, które staw­iają sobie rządy demokraty­cznych państw, jest wyrów­nanie szans eduka­cyjnych dla dzieci i młodzieży. Obok zabiegów orga­ni­za­cyjnych zmierza­ją­cych do wyrów­na­nia poziomu ksz­tałce­nia, ksz­tał­towa­nia infra­struk­tury szkol­nej umożli­wia­jącej podobne warunki ksz­tałce­nia, za istotny czyn­nik uznane jest kory­gowanie nierówności szans eduka­cyjnych wynika­ją­cych z odmi­en­ności sytu­acji mate­ri­al­nej rodz­iców. W odniesie­niu do stu­den­tów najczęś­ciej jest to real­i­zowane poprzez sys­tem stype­n­di­alny, często uzu­peł­ni­any przez sys­tem pref­er­en­cyjnych. Doty­chcza­sowa sytu­acja dużego zróżni­cow­a­nia wysokości stype­ndiów i nierównomier­ności warunków uzyski­wa­nia stype­ndiów naukowych jest trudna do racjon­al­nego wytłu­maczenia, choć dla wielu dogodna. Czy jed­nak tak być powinno?
Pobierz plik »

Hanna Bed­narska
Uwarunk­owa­nia roz­woju niepańst­wowego szkol­nictwa wyższego w Polsce okresu trans­for­ma­cji
W artykule, poprzez anal­izę statystyk gospodarczo-demograficznych i rozwiązań prawnych, pokazano, jak okres trans­for­ma­cji gospo­darki pol­skiej stworzył warunki do wzrostu popytu i podaży ksz­tałce­nia na poziomie wyższym w naszym kraju oraz jak doprowadz­iło to do dynam­icznego roz­woju niepańst­wowego szkol­nictwa wyższego w tym okre­sie. Zaprezen­towano również szanse i zagroże­nia (te w dużej mierze na pod­stawie badań włas­nych autorki) dla tego szkol­nictwa w nad­chodzą­cych lat­ach.
Pobierz plik »

Irena Sawa
Odprawa ren­towa lub emery­talna we świ­etle orzecznictwa Sądu Najwyższego
Artykuł poświę­cony jest prob­lematyce odpraw pieniężnych należnych pra­cown­ikom, którzy kończą swą kari­erę zawodową, a ich sto­sunek pracy ustaje wskutek prze­jś­cia na emery­turę lub rentę. Przed­staw­iono w nim przesłanki warunk­u­jące naby­cie prawa do odprawy emery­tal­nej lub ren­towej, przewidziane w różnych przepisach prawa pracy, w tym w ustawach szczegól­nych (tzw. prag­matykach zawodowych). Omówiono także charak­ter prawny odprawy, jako świad­czenia powszech­nego, oblig­a­to­ryjnego i jed­no­ra­zowego. Wskazano pod­sta­wową funkcję odprawy, którą jest złagodze­nie skutków mate­ri­al­nych i moral­nych w związku z zaprzes­taniem przez pra­cown­ika akty­wności zawodowej. W treści artykułu przy­toc­zono orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz zasyg­nal­i­zowano istotne zmi­any poglądów zmierza­jące w kierunku lib­er­al­iza­cji i upowszech­nienia prawa do odprawy emery­tal­nej lub ren­towej.
Pobierz plik »

Jad­wiga Berbeka
Spójność społeczna w kra­jach Unii Europe­jskiej w lat­ach 1995–2003
Celem artykułu była ocena spójności społecznej w kra­jach „starej” Unii Europe­jskiej w lat­ach 1995–2003. Przyjęto własną metodę kwan­ty­fikacji spójności społecznej. Oce­ni­ana była na pod­stawie 3 wskaźników: mierników poziomu życia mieszkańców; wskaźników nierówności dochodowych oraz wskaźników zasięgu ubóstwa. Do obliczenia poziomu życia rozu­mi­anego jako „stopień zaspoko­je­nia potrzeb ludz­kich wynika­jący z kon­sumpcji dóbr mate­ri­al­nych i usług oraz wyko­rzys­ta­nia walorów środowiska nat­u­ral­nego i społecznego” zas­tosowano tak­so­nom­iczną metodę wzorca roz­woju. Za wskaźniki nierówności dochodowych przyjęto relację dochodów lud­ności należącej do najwyższego i najniższego kwin­tala dochodowego (20% lud­ności) oraz współczyn­nik Giniego. Zasięg ubóstwa oce­ni­ano na pod­stawie odsetka lud­ności uzysku­ją­cych ekwi­wa­lentne dochody na osobę poniżej poziomu 60% medi­any prze­cięt­nych kra­jowych dochodów ekwi­wa­lent­nych. Oceny osiąg­niętej spójności społecznej w danym kraju doko­nano na pod­stawie sumy rang trzech powyższych wskaźników.
Pobierz plik »

Bar­tosz Pieliński
Sztuka adap­tacji. Poli­tyka społeczna w Sin­ga­purze

Mimo że Sin­ga­pur ma jedną z bardziej otwartych gospo­darek na świecie oraz bardzo niski poziom wydatków pub­licznych na cele społeczne, to jed­nocześnie posi­ada rozbu­dowany sys­tem poli­tyki społecznej. Składa się on z trzech głównych ele­men­tów: Cen­tral­nego Fun­duszu Prze­zornoś­ciowego, Rady Roz­woju Budown­ictwa oraz Rady Płac Kra­jowych. Insty­tucje te pozwalają rzą­dowi Sin­ga­puru nie tylko rozwiązy­wać najpoważniejsze prob­lemy społeczne, ale także kon­trolować sys­tem poli­ty­czny wyspy, wpły­wać na wysokość płac oraz ksz­tał­tować rynek mieszkan­iowy. Poli­tyka społeczna Sin­ga­puru charak­teryzuje się wymuszą zarad­noś­cią, elasty­cznoś­cią oraz koop­er­acją z kap­i­tałem zagranicznym. Ponieważ instru­menty poli­tyki społecznej w Sin­ga­purze były twor­zone w warunk­ach otwartej gospo­darki oraz przy przestrze­ga­niu pewnych reguł porządku demokraty­cznego, można przy­puszczać, że rozwiąza­nia rozwinięte w tym wyspi­arskim państ­wie staną się wyz­nacznikami trendów w poli­tyce społecznej w innych kra­jach świata.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych i zagranicznych konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (396), 2007

SOME REMARKS ON STUDENT’S ALLOWANCES ONGOING DEBATEJózef Orczyk
FACTORS INFLUENCING DYNAMIC OF THE HIGHER EDUCATION PRIVATE SECTOR IN CONTEMPORARY POLANDHanna Bed­narska
THE BRIEFING PENSIONOR OF PENSION IN THE LIGHT OT THE JURISDICTION THE HIGH COURTIrena Sawa
SOCIAL COHESION IN EUROPEAN UNION COUNTRIES IN YEARS 1995–2003 – Jad­wiga Berbeka

SOCIAL POLICY ABROAD
THE ART OF ADJUSTMENT. SOCIAL POLICY IN SINGAPOREBar­tosz Pieniński
PENSION FUNDS IN CONTEMPORARY ITALYJoanna Plak
STRUCTURAL CHANGES OF THE VIETNAM LABOUR MARKETTrung La Duc

BOOK REVIEWS
Janusz Sztum­ski (red.): WINNERSGENERATION? RESEARCH ON CHILDREN AND YOUTH IN TRANSITORY PERIOD . CONTINUATION – Reviewed by Cezary Żołę­dowski
Agnieszka Nau­miuk: YOUTH SOCIAL PARTICIPATION. ACTION PLANOPINIONS AND ATTITUDES – Reviewed by Jolanta Spy­chal­ska

INFORMATION
SOCIAL POLICY: PASTPRESENT AND THE FUTURE. ANNUAL CONFERENCE OF SOCIAL POLICYBeata Kaczyńska
REGIONAL SYSTEM OF LABOUR MARKET COORDINATIONMAZOWIAN VOIVODSHIP. CONFERENCE IN WARSAWBeata Kaczyńska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
INFORMATION FOR AUTHORS

We Rec­om­mend the papers

Józef Orczyk
SOME REMARKS ON STUDENT’S ALLOWANCES ONGOING DEBATE

In case of higher edu­ca­tion num­bers of state schol­ar­ships in Poland after 2004 increase remark­able. This is a result of the reform which gave a right to get it by stu­dents of non pub­lic schools and extra mural stu­dents. One of unex­pected results of this reform is vis­i­ble neces­sity of changes of the rules of divi­sion of schol­ar­ship fund. It means to give more for the stu­dents who come from low income fam­i­lies and dimin­ish a ratio for edu­ca­tional achievements.

Hanna Bed­narska
FACTORS INFLUENCING DYNAMIC OF THE HIGHER EDUCATION PRIVATE SECTOR IN CONTEMPORARY POLAND 

The arti­cle, which is based on the analy­sis of eco­nomic and demo­graphic sta­tis­tics as well as on legal reg­u­la­tions, dis­cusses how the period of the eco­nomic trans­for­ma­tion in Poland brought about the con­di­tions for the increase of the demand and sup­ply for higher edu­ca­tion in our coun­try. It also focuses on how it led to the dynamic devel­op­ment of non-state higher edu­ca­tional sys­tem in this period. The oppor­tu­ni­ties and threats for this sys­tem in the years to come, based on the author’s own research, have also been presented.

Irena Sawa
THE BRIEFING PENSIONOR OF PENSION IN THE LIGHT OT THE JURISDICTION THE HIGH COURT 

The after-mentioned sacred arti­cle is to the prob­lems of finan­cial due brief­ings to work­ers whom fin­ish their own pro­fes­sional career, and their rela­tion of the work stops in con­se­quence of the retire­ment or the pen­sion. I intro­duce in him premises the con­di­tion­ing enti­tle­ment to the retir­ing allowance or of pen­sion, pro­vided for in dif­fer­ent reg­u­la­tions of the labour law, in this in spe­cial prag­ma­tists laws. I talk over the legal char­ac­ter of the brief­ing , as the presta­tion gen­eral, oblig­a­tory and sin­gle. I show the basic func­tion of the brief­ing which is the appease­ment of results mate­r­ial and moral in con­nec­tion with the ces­sa­tion by the worker of the pro­fes­sional activ­ity. In the con­tent of the arti­cle I quote the juris­dic­tion of the High Court and I sig­nal essen­tial changes of opin­ions aim­ing toward of lib­er­al­iza­cji and dis­sem­i­na­tions of the right to the retir­ing allowance or of pension.

Jad­wiga Berbeka
SOCIAL COHESION IN EUROPEAN UNION COUNTRIES IN YEARS 1995–2003 

The aim of the arti­cle was the eval­u­a­tion of social cohe­sion in coun­tries of the “old” Euro­pean Union in years 1995–2003. An own method of social cohe­sion quan­tifi­ca­tion was applied. The final rang­ing was based on 3 indexes: (1) index of liv­ing stan­dard, (2) index of income inequal­ity; (3) index of poverty. For assess­ing liv­ing stan­dard, under­stood as: the level of meet­ing the needs of the pop­u­la­tion result­ing from con­sump­tion of the man-made mate­r­ial goods and ser­vices as well as from using the nat­ural and social envi­ron­ment, one of the tax­o­nomic method was used – the method of the pat­tern of devel­op­ment. Two indexes of income inequal­ity were sug­gested: s80/s20 income quin­tile share ratio and Gini coef­fi­cient. The poverty was esti­mated by the share of per­sons with an equiv­alised dis­pos­able income below the risk-of-poverty thresh­old, which is set at 60% of the national median equiv­alised dis­pos­able income (after social trans­fers). The final eval­u­a­tion of social cohe­sion level was based on the sum of ranges reached by indi­ca­tors pointed above.

Bar­tosz Pieliński
THE ART OF ADJUSTMENT. SOCIAL POLICY IN SINGAPORE

Despite that Sin­ga­pore is one of the most opened economies in the world and it has a very low level of the pub­lic expen­di­ture on social secu­rity and wel­fare, it also has very sophis­ti­cated social pol­icy sys­tem. It is con­sisted of three main insti­tu­tions (Cen­tral Prov­i­dent Fund, Hous­ing Devel­op­ment Board and National Wages Coun­cil) which allow the Sin­ga­porean gov­ern­ment not only to resolve some social prob­lems but also to con­trol the polit­i­cal sys­tem, the wage struc­ture and the hous­ing mar­ket of the island. The main char­ac­ter­is­tics of the social pol­icy in Sin­ga­pore are: extort thrifti­ness, flex­i­bil­ity and coop­er­a­tion with for­eign cap­i­tal. Because the social pol­icy in Sin­ga­pore has been shaped by the eco­nomic open­ness and some ele­ments of democ­racy, it is allowed to say that the future shape of the wel­fare mix in many oth­ers coun­tries will be sim­i­lar to the Sin­ga­porean insti­tu­tional pattern.

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót