Nr 4 (397) 2007

Spis treści 4/2007

Table of Contents

OD REDAKCJI
PROJEKT USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

RECENZJE
William A. Cor­saro: THE SOCIOLOGY OF CHILDHOOD (SOCJOLOGIA DZIECIŃSTWA) – rec. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

INFORMACJE
SWOBODA PRZEPŁYWU OSÓB I JEJ OGRANICZENIA W UNII EUROPEJSKIEJ. KONFERENCJA NAUKOWA W OPOLUSabina Kubi­ciel
POLSKA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ UE. KONFERENCJA W RADOMIUMaria Gagacka
SYSTEM EMERYTALNO-RENTOWY W POLSCE. DOKOŃCZENIE REFORMY KONFERENCJA MPIPS ORAZ IPISS Maciej Zaw­is­towski
PRACA ZAWODOWA A OBOWIĄZKI RODZINNE. KONFERENCJA W WARSZAWIEAnna Ruzik

Nowości wydawnicze IPiSS
IX EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PROBLEMÓW PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – INFORMACJA
KOMUNIKAT DLA AUTORÓW 

 W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Pro­jekt ustawy o zasadach prowadzenia poli­tyki społecznej
Socjolodzy nie potrafią jed­noz­nacznie odpowiedzieć na pytanie o rolę prawa w proce­sach zmi­any społecznej. Jedni z nich wskazują na to, że we współczes­nym świecie prawo zostało zin­stru­men­tal­i­zowane, stało się narzędziem osią­ga­nia celów wyz­naczanych przez elity poli­ty­czne – nieza­leżnie od tego, czy elity te zostały wyło­nione w demokraty­cznym pro­ce­sie poli­ty­cznym, czy w jakikol­wiek inny sposób. Więc – nie ma powodów, dla których przepisy prawne miałyby być trak­towane jako wyraz jakiejś „woli powszech­nej”. Stanowią one obcy, narzu­cony społeczeństwu zestaw reguł. Siła ich odd­zi­ały­wa­nia jest miarkowana przez to, że znają je tylko spec­jal­iści i służą real­iza­cji interesów tych lub innych seg­men­tów plu­ral­isty­cznego społeczeństwa i tylko w wyjątkowych sytu­ac­jach społeczeństwu jako całości. Oczy­wiś­cie, pisana forma prawa, ros­nące możli­wości wymuszenia zachowań zgod­nych z jego przepisami, rozbu­dowany, biurokraty­czny aparat stosowa­nia prawa – to okoliczności wskazu­jące na to, że rola prawa w proce­sach zmi­any społecznej jest współcześnie więk­sza niż kiedykol­wiek. Ale, w tym momen­cie odzy­wają się ci, którzy przekonują, że to nie same przepisy mają znacze­nie, lecz sposób ich inter­pre­tacji. Przed wielu laty pol­ski, nieżyjący już socjolog, Adam Podgórecki, kładł nacisk na to, że nie przepisy same, lecz sposób ich inter­pre­tacji ma tu zasad­nicze znacze­nie i przy­pom­i­nał o tym, że między­wo­jenne przepisy karne wyko­rzysty­wane m.in. w pro­ce­sie brzeskim, po wojnie służyły komu­nisty­cznej władzy do „zwal­cza­nia zbro­jnego podziemia”, służyły więc wspiera­niu władzy tych, którzy kilka­naś­cie lat wcześniej byli na ich pod­stawie skazy­wani. Zatem nie same przepisy prawne, ale prak­tyka ich stosowa­nia – mówiłoby się w tym przy­padku – to pod­sta­wowy czyn­nik zmi­an­otwór­czy. Wiele jest przykładów, które demon­strują to, że przepisy prawne są marnym sposobem osią­ga­nia celów, w każdym razie tych, które są przez usta­wodawcę otwar­cie deklarowane: zwykle nie udaje się ure­g­u­lować nimi takich kwestii, jak pro­hibicja, abor­cja czy uni­w­er­sal­iza­cja praw soc­jal­nych. Przepisy prawne, jeśli wpły­wają na dynamikę społeczną, robią to w sposób pośredni: ksz­tał­tu­jąc insty­tucje stosowa­nia prawa, usta­la­jąc reguły alokacji zasobów wspier­a­ją­cych zmi­anę społeczną itp. Możemy – powiadają inni – wskazać na okoliczności ksz­tał­tu­jące wkład prawa na tok zmi­any społecznej. Zależy on od społecznego auto­ry­tetu usta­wodawcy, od spójności stosowa­nia prawa, od trafnego łączenia sankcji negaty­wnych i pozy­ty­wnych, wresz­cie, od zgod­ności tych czy innych przepisów z domin­u­jącą kul­turą prawną. W sumie, wypada zdawać sobie sprawę z tego, że opór przed pod­porząd­kowaniem się sile przepisów jest ceną, jaką trzeba płacić za życie w plu­ral­isty­cznym, demokraty­cznym – więc szanu­ją­cym opinie i interesy mniejs­zości – społeczeńst­wie. Nai­wny instru­men­tal­izm, żar­liwe przeko­nanie o tym, że życie zbiorowe zmieni się z chwilą wprowadzenia tych czy innych przepisów, to jedno z pod­sta­wowych złudzeń prawników. Wszys­tko to – i więcej jeszcze – warto wiedzieć, zabier­a­jąc się do lek­tury pro­jektu przepisów Ustawy o zasadach prowadzenia poli­tyki społecznej, zna­j­du­jącego się w Sejmie RP. W redakcji „Poli­tyki Społecznej” zde­cy­dowal­iśmy się na krok bezprece­den­sowy: postanow­iliśmy poświę­cić znaczną część bieżącego wyda­nia miesięcznika na prze­druk pro­jektu wspom­ni­anej ustawy, która może (słówko „może” jest tu użyte świadomie) mieć zasad­niczy wpływ na prak­tykę poli­tyki społecznej, a także – pośred­nio, na przykład, poprzez usta­wową definicję poli­tyki społecznej (art. 2 ust. 1) – na naukę o poli­tyce społecznej. Wprawdzie pro­jekt ustawy jest dostępny na stronie inter­ne­towej Sejmu, ale wydawało się nam, że sprawa jest na tyle ważna, że warto przy­czynić się do jego pop­u­laryza­cji i przed­stawić go także tym, którzy nie mają nawyku sprawdza­nia tego, jak toczą się prace sejmowe.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych i zagranicznych konferencji


SOCIAL POLICY
Table of Con­tents No 4 (397), 2007

EDITORS NOTE
NEW LAW ON SOCIAL POLICY MAKING

BOOK REVIEWS
William A. Cor­saro: THE SOCIOLOGY OF CHILDHOOD – Reviewed by Grażyna Mikołajczyk-Lerman

INFORMATION
LIMITS TO THE FREEDOM OF MOVEMENT FOR CITIZENS IN THE EU. CONFERENCE IN OPOLESabina Kubi­ciel
CHALLENGE OF SOCIO-ECONOMIC COHESION AND POLISH SOCIAL POLICY. CONFERENCE IN RADOMMaria Gagacka
PENSION SYSTEM IN POLAND. FINISHING OF THE REFORM. CONFERENCE MLSP AND ILSSMaciej Zaw­is­towski
WORK AND FAMILY DUTIES. CONFERENCE IN WARSAW Anna Ruzik

NEW BOOK PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICY
INFORMATION FOR AUTHORS

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót