Nr 5-6 (398-399) 2007

Spis treści 5–6/2007

Table of Contents

PRZYCZYNEK DO MIGRACJI PRACOWNICZYCH Z POLSKI Cezary Żołę­dowski
ROLA TRANSFERÓW PRYWATNYCH W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH Mał­gorzata Kalbar­czyk
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ. PROJEKCJA ZAPOTRZEBOWANIAZofia Szweda-Lewandowska
STACJONARNA OPIEKA SPOŁECZNA. SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ – Łukasz Jurek

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ŹRÓDŁA STRESU PRACOWNIKÓW SOCJALNYCHTeresa Zbyrad

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
MIGRACJE POWROTNE: DOŚWIADCZENIA INNYCH Maciej Duszczyk
MINIPOSADY JAKO INSTRUMENT WALKI Z BEZROBOCIEM. DOŚWIADCZENIA NIEMIECKIE Jad­wiga Nadolska

Z WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH WE KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. KONFERENCJA W KATOWICACHWiesława Walkowska, Dominika Błasiak 

Nowości wydawnicze IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Cezary Żołę­dowski
Przy­czynek do migracji pra­cown­iczych z Pol­ski
Emi­gracja zarobkowa i migracje powrotne to obec­nie niewąt­pli­wie najważniejsze prob­lemy pol­skiej poli­tyki migra­cyjnej. Kwes­t­iom tym od lat poświęca się w naszym kraju wiele uwagi, szczegól­nie po 2004 r., w kon­tekś­cie otwiera­nia się kole­jnych rynków pracy w Unii Europe­jskiej dla pra­cown­ików z Pol­ski. Sza­cunki sprzed akcesji do Wspól­noty określały skalę ure­g­u­lowanych wyjazdów zarobkowych z Pol­ski na około 400–450 tys. osób rocznie, a ówczesne prog­nozy rozmi­arów legal­nego zatrud­nienia Polaków za granicą bezpośred­nio po wstąpi­e­niu do Unii Europe­jskiej najczęś­ciej przewidy­wały jego wzrost do poziomu około 600 tys. w kra­jach członkows­kich. Wypowiedź autora to kole­jny głos doty­czący tych zagad­nień.
Pobierz plik »

Mał­gorzata Kalbar­czyk
Rola trans­ferów pry­wat­nych w budże­tach gospo­darstw domowych
Anal­i­zowanym w artykule zagad­nie­niem są trans­fery pry­watne. Autorka zas­tanawia się, jaka jest rola tych trans­ferów w Polsce i jaki jest ich udział w dochodach. Wydaje się bowiem, że trans­fery pry­watne odgry­wają dużą rolę zwłaszcza w kra­jach rozwi­ja­ją­cych się. Szczegól­nie tam warto się przyjrzeć ich roli i sile, jaką wywier­ają na efek­ty­wne dochody. W artykule przeprowad­zono również porów­nanie wyników uzyskanych dla Pol­ski z rezul­tatami dla trzech wybranych kra­jów europe­js­kich: Anglii i Danii (kraje reprezen­tu­jące prze­ci­w­stawny, lib­er­alny i opiekuńczy typ poli­tyki społecznej) oraz Niemiec (kraj, w którym miała miejsce specy­ficzna trans­for­ma­cja).
Pobierz plik »

Zofia Szweda-Lewandowska
Domy pomocy społecznej: pro­jekcja zapotrze­bowa­nia
W artykule doko­nano anal­izy obec­nej liczby miejsc dla osób starszych w domach pomocy społecznej oraz przed­staw­iono prog­nozę zapotrze­bowa­nia na miejsca w takich domach do 2030 r. Zaprezen­towano demograficzne starze­nie się społeczeństwa Pol­ski do 2050 r., omówiono insty­tucjon­alne i nie­in­sty­tucjon­alne form pomocy osobom starszym, wyko­nano symu­lację liczby niepełnosprawnych do 2030 r. dla sub­pop­u­lacji osób w wieku 60–74 lat oraz 75 lat i więcej. Symu­lacja ta będzie pod­stawą do wyko­na­nia prog­nozy odnośnie do zapotrze­bowa­nia na liczbę miejsc w domach pomocy społecznej dla niepełnosprawnych seniorów.
Pobierz plik »

Maciej Duszczyk
Migracje powrotne: doświad­czenia innych
Obec­nie zachodzące zmi­any w zakre­sie migracji zarobkowych Polaków skła­ni­ają do zas­tanowienia się nad ich kon­sek­wenc­jami w dłuższej per­spek­ty­wie. Więk­szość racjon­al­nych argu­men­tów zwery­fikowanych na pod­stawie doświad­czeń innych państw w tym zakre­sie dowodzi, iż obecna fala migra­cyjna uleg­nie zahamowa­niu, a następ­nie odwróce­niu. Do wniosków takich prowadzi anal­iza zmian, jakie następowały w państ­wach typowo emi­gra­cyjnych, które stawały się członkami Unii Europe­jskiej. Artykuł przed­stawia doświad­czenia innych państw członkows­kich w tym zakre­sie.
Pobierz plik »

Jad­wiga Nadol­ska
Mini­posady jako instru­ment walki z bezrobo­ciem. Doświad­czenia niemieckie

Mini­posady to jeden z kilku­nastu instru­men­tów poli­tyki rynku pracy w RFN, zre­for­mowanych w lat­ach 2003–2005 na mocy reg­u­lacji tzw. komisji Hartza. Aby zlik­wid­ować „gen­erowane przez państwo soc­jalne bezrobo­cie” i rozbu­dować sek­tor nis­kich płac, zde­cy­dowano się na zaostrze­nie kry­ter­iów przyz­nawa­nia świad­czeń kom­pen­sacyjnych i obniże­nie ich wysokości, a jed­nocześnie postaw­iono na rozwój mini­posad. W artykule zamieszc­zono ocenę skuteczności mini­posad w walce z bezrobo­ciem.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych i zagranicznych konferencji

 


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6 (398–399), 2007

COMMENTS ON JOB MIGRATION FROM POLANDCezary Żołę­dowski
IMPACT OF PRIVATE TRANSFERS ON HOUSHOLDSINCOMEMał­gorzata Kalbar­czyk
RESIDENTIAL HOMES FOR THE ELDERLY. ESTIMATION OF FUTURE DEMANDZofia Szweda-Lewandowska
DATA ON RESIDENTIAL HOMES FOR THE NEEDY. ESTIMATES OF FUTURE DEVELOPMENTŁukasz Jurek

FROM RESEARCH AND STUDIES
TRESEARCH ON STRESS SOURCES OF SOCIAL WORKERSTeresa Zbyrad

SOCIAL POLICY ABROAD
IMMIGRANTS COME-BACKS: EUROPEAN EXPERIENCEMaciej Duszczyk
COPING WITH UNEMPLOYMENT: MINI-JOBS IN GERMANYJad­wiga Nadolska

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
COPING WITH SOCIAL EXCLUSION OF DISABLED. CONFERENCE IN KATOWICEWiesława Walkowska, Dominika Błasiak

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
INFORMATION FOR AUTHORS

We Rec­om­mend the papers

Cezary Żołę­dowski
COMMENTS ON JOB MIGRATION FROM POLAND

Job migra­tion and re-emigration are the most impor­tant prob­lems of Pol­ish migra­tion pol­icy. Social and eco­nomic assess­ment of their results should take into account the pre­vi­ously estab­lished mech­a­nisms of job resources usage in Poland, which are dis­ad­van­ta­geous and push many peo­ple to leave the job mar­ket low­er­ing job activ­ity. Slow­ing down reforms length­en­ing fac­tual time of employ­ment, increas­ing activ­ity of the unem­ployed, and speed­ing up the flow of rural pop­u­la­tion to out-agricultural jobs makes job emi­gra­tion a seri­ous fac­tor caus­ing finan­cial prob­lems of social secu­rity insti­tu­tions. It also causes the deficit of qual­i­fied work­ers on the home mar­ket. The activ­i­ties aim­ing at decreas­ing the costs of cre­at­ing new work places and elim­i­nat­ing the dif­fer­ences in attrac­tive­ness between home and for­eign job mar­kets are the con­di­tions of lim­it­ing such a large scale of job emi­gra­tion and encour­ag­ing the emi­grants to return home.

Mał­gorzata Kalbar­czyk
IMPACT OF PRIVATE TRANSFERS ON HOUSHOLDSINCOME

The increas­ing degree of income inequal­ity in Poland rises a ques­tion whether these inequal­i­ties should be reduced and if so, how the income equal­iza­tion should be done. In this work the role of pri­vate trans­fers in the house­hold income is shown. It was stud­ied what affects the prob­a­bil­ity of a pri­vate trans­fer and what are the fac­tors which deter­mine the trans­fer value. The obtained results sug­gest the moti­va­tion for pri­vate trans­fers and an effect of crowd­ing out pri­vate trans­fers by pub­lic trans­fers. The results for Poland are com­pared with the results for Eng­land, Den­mark and Germany.

Zofia Szweda-Lewandowska
RESIDENTIAL HOMES FOR THE ELDERLY. ESTIMATION OF FUTURE DEMAND 

The aim of this work is the attempt to deter­mine the future demand for places in social aid homes for those over 60 and 75 years old in 2010–2030. The pro­jec­tion was made in four vari­ants. In the basis vari­ant changes in the fre­quency of dis­abil­ity were assumed. In another ones, the per­cent­age of dis­abil­ity was decreased by 2%, 1% and 0,5%. Accord­ing to the basic vari­ant of the fore­cast, the num­ber of res­i­dents of social aid homes at the age of over 60 will increase by 72% within the space of 25 years, from 41 850 in 2005 to 72 080 in 2030. How­ever, the num­ber of res­i­dents who will be over 75 will almost dou­ble. Accord­ing to the sec­ond vari­ant of the fore­cast, (the dec­la­ra­tions of dis­abil­ity will be lower by 2%) the num­ber of res­i­dents aged 60 and more will vary from 39 390 and 41 740, and of those aged 75 and more will increase by 21% from 21 910 in 2005 to 26 680 in 2030.

Maciej Duszczyk
IMMIGRANTS COME-BACKS: EUROPEAN EXPERIENCE 

The analy­sis focuses on the phe­nom­e­non of return migra­tions and con­clu­sions that might come for Poland in this area from expe­ri­ences of states that became mem­bers of the Euro­pean Unions ear­lier Open­ing of labor mar­kets of many Euro­pean Union mem­ber states resulted in an increase of employ­ment migra­tions among Poles. In the his­tory of the Euro­pean Union there were sev­eral increases of employ­ment migra­tions, which were related to lift­ing of restric­tions. At the same time, how­ever, all typ­i­cal emi­gra­tion coun­tries recorded return migra­tions after some period of mem­ber­ship. An analy­sis of expe­ri­ences of emi­gra­tion states, which became Euro­pean Union mem­bers, can bring out a con­clu­sion that also in the case of Poland a sig­nif­i­cant scale of return migra­tion will take place within s few years, and the num­ber of Poles under­tak­ing employ­ment in other mem­ber states will first stop ris­ing, fol­lowed by a drop.

Jad­wiga Nadol­ska
COPING WITH UNEMPLOYMENT: MINI-JOBS IN GERMANY 

Since 2002, Ger­many has been involved in exten­sive labour mar­ket reform effort. The reduc­ing long-term unem­ploy­ment and devel­op­ing low-skilled labour was one of the main ele­ments of new employ­ment pol­icy. That is why so-called mini­jobs which con­sist of part-time work with reduced social cov­er­age have grad­u­ally come to occupy a cen­tral place in Ger­man low-wage job devel­op­ment strat­egy. The arti­cle presents the his­tor­i­cal back­ground of mini­jobs’ expan­sion in Ger­many, describes pre­cisely recent reforms and analy­ses the effec­tive­ness of pre­sented new labour mar­ket instruments.

Fur­ther­more: 
Book reviews

prze­jdź do Spisu treści

« powrót