Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 4/2011

pobierz PDF

ASPEKTY MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, SOCJOLOGICZNE I EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ LUDZI W POLSCE.
PolSe­nior

Redakcja naukowa: dr hab. Piotr Błę­dowski (prof. Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­wie, prof. nadzw. w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych)

Recen­zent: prof. dr hab. Adam Kurzynowski (Akademia Human­isty­czna im. A. Gieysz­tora w Pułtusku)

SPIS TREŚCI

Table of Contents

OD REDAKTORA NUMERU Piotr Błędowski

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTUMał­gorzata Mossakowska, Alek­san­dra Szy­bal­ska, Piotr Błę­dowski
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA POLSENIOR Ewa Piechór, Adam Manikowski, Mał­gorzata Mossakowska, Tomasz Zdro­jew­ski
FORMY ŻYCIA RODZINNEGO LUDZI STARYCHBar­bara Szatur-Jaworska
OPINIE POLSKICH SENIORÓW NA TEMAT STAROŚCI I PRZYGOTOWANIA SIĘ DO NIEJ Mał­gorzata Hal­icka, Jerzy Hal­icki
SATYSFAKCJA Z KORZYSTANIA Z OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ OSOBY STARSZEBeata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski, Alek­sander Gałaś, Piotr Błę­dowski, Tomasz Grodz­icki
SYTUACJA EKONOMICZNA I POTRZEBY OPIEKUŃCZE OSÓB STARSZYCH W POLSCEPiotr Błę­dowski
WARUNKI ZAMIESZKANIA POLSKICH SENIORÓW W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGÓW I ARCHITEKTÓW W PROJEKCIE POLSENIORAdam Bar­toszek, Elż­bi­eta Niez­abitowska, Beata Kucharczyk-Brus, Marek Niez­abitowski
REKREACJA FIZYCZNA A SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA I JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCHRafał Row­iński, Andrzej Dąbrowski
SUBIEKTYWNA OCENA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA POLAKÓW W WIEKU POPRODUKCYJNYMLud­miła Waszkiewicz, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Ein­horn, Dag­mara Gaweł-Dąbrowska, Bar­bara Grabowska, Katarzyna Zatońska

NOTKI O AUTORACH

OD REDAKTORA NUMERU
Odd­a­jemy do rąk Czytel­nika numer, zaw­ier­a­jący pier­wsze wyniki dob­ie­ga­jącego właśnie końca pro­gramu badaw­czego pod tytułem Aspekty medy­czne, psy­cho­log­iczne, socjo­log­iczne i eko­nom­iczne starzenia się ludzi w Polsce. Pro­gram, znany już pod nazwą PolSe­nior, był real­i­zowany w lat­ach 2007–2011 przez kon­sor­cjum badaw­cze złożone z ponad 40 placówek badaw­czych: wyższych uczelni i insty­tutów badaw­czych.
Najważniejszym z pewnoś­cią celem pro­jektu zamówionego przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego było określe­nie sytu­acji społecznej i zdrowot­nej starszych osób w Polsce, zdefin­iowanie związanych z nią potrzeb oraz wskazanie wynika­ją­cych stąd przesłanek dla dzi­ała­nia admin­is­tracji pub­licznej. Taki cel zakładał przeprowadze­nie bada­nia, które miało odz­naczać się nie tylko bardzo sze­rokim zakre­sem, ale i inter­dyscy­pli­narnym charak­terem, koniecznym do uwzględ­nienia wszys­t­kich najważniejszych aspek­tów pro­cesu starzenia się we współczes­nym społeczeńst­wie.
Real­iza­cja bada­nia wyma­gała zatem stworzenia spec­jal­nego kon­sor­cjum wyło­nionego spośród najlep­szych ofer­en­tów. Siłą kon­sor­cjum pro­gramu PolSe­nior okazała się być różnorod­ność pode­jść badaw­czych i celów szczegółowych przy jed­noczes­nej gotowości i umiejęt­ności zna­j­dowa­nia takich rozwiązań, które pozwalałyby na real­iza­cję celów całego bada­nia i uwzględ­nie­nie najważniejszych ele­men­tów ofert każdego z uczest­niczą­cych w bada­niu ośrod­ków.
Bez prze­sady można stwierdzić, że pow­stał duży, kom­pe­tentny zespół badaczy, którzy w trak­cie wielu dyskusji przy­go­towali pro­gram nowego bada­nia, zaplanowali jego prze­bieg i opra­cow­ali spec­jal­nie do niego dos­tosowane narzędzia badaw­cze. Cechą wyróż­ni­a­jącą ten pro­jekt badaw­czy była nie tylko wielkość i struk­tura zespołu badaw­czego, ale i sama skala bada­nia: objęto nim niemal 5700 osób.
Pro­jekt PolSe­nior w wielu miejs­cach naw­iązy­wał do przeprowad­zonych wcześniej badań nad staroś­cią w Polsce. Szczegól­nie wiele z tych badań miało charak­ter medy­czny lub bio­log­iczny, ale z racji charak­teru prezen­towanego zeszytu nie sposób w tym miejscu nie wspom­nieć o pier­wszym bada­niu ogólnopol­skim. Obe­j­mowało ono w niewielkim wprawdzie stop­niu aspekty medy­czne, ale poświę­cało wiele uwagi aspek­tom społecznym. Było to badanie zre­al­i­zowane w lat­ach 1966–1967 przez zespół Insty­tutu Gospo­darstwa Społecznego Szkoły Głównej Hand­lowej (wów­czas SGPiS) pod kierunk­iem prof. Jerzego Piotrowskiego. Książka zaw­ier­a­jąca pod­sumowanie wyników tego bada­nia (Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeńst­wie) na wiele lat stała się najważniejszą pub­likacją pol­skiej geron­tologii społecznej.
35 lat później, z inic­jatywy Pol­skiego Towarzystwa Geron­to­log­icznego i jego ówczes­nego prze­wod­niczącego prof. Woj­ciecha Pędicha, przy wspar­ciu Komitetu Badań Naukowych, zre­al­i­zowany został pro­jekt naw­iązu­jący do badań J. Piotrowskiego. Kierownik zespołu badaw­czego, prof. Brunon Synak, opa­trzył pub­likację zaw­ier­a­jącą rezul­taty bada­nia tytułem Pol­ska starość. Oba te bada­nia wywarły duży wpływ na zakres zagad­nień uwzględ­nionych w pro­jek­cie PolSe­nior.
Niniejszy zeszyt zaw­iera wybrane infor­ma­cje uzyskane z pro­jektu PolSe­nior pod­czas anal­izy aspek­tów społecznych i eko­nom­icznych. Na całość składają się dwa opra­cow­a­nia, infor­mu­jące bliżej o celach i metodzie pro­jektu oraz o pod­sta­wowych wskaźnikach. Artykuły te powinny unaocznić Czytel­nikowi, jak rozbu­dowany i wszech­stronny był zre­al­i­zowany właśnie pro­jekt. Kole­jne tek­sty doty­czą sytu­acji rodzin­nej i form życia rodzin­nego ludzi starych, postrze­ga­nia przez nich starości oraz przy­go­towa­nia do niej, a także dokony­wanej oceny korzys­ta­nia z usług zdrowot­nych. Artykuły te dobrze pokazują, jak zmienia się obraz starości, formy życia w rodzinie oraz jak coraz częś­ciej osobom starszym towarzyszy świado­mość bycia klien­tem sys­temu usług społecznych, a nie tylko biernym odbiorcą świad­czeń.
W dal­szej części zeszytu Czytel­nik zna­jdzie infor­ma­cje na temat sytu­acji eko­nom­icznej oraz zapotrze­bowa­nia na świad­czenia opiekuńcze, ocenę warunków mieszkan­iowych seniorów, ich akty­wności fizy­cznej i rekrea­cyjnej oraz wyniki badań doty­czą­cych samooceny stanu zdrowia i jakości życia ludzi starych.
We wszys­t­kich artykułach można znaleźć ciekawe wyniki zaprzecza­jące powszech­nym stereo­ty­pom, według których osoba starsza jest chorowita, skon­cen­trowana na sobie samej i skłonna przede wszys­tkim do for­mułowa­nia negaty­wnych ocen w sto­sunku do swo­jej sytu­acji życiowej, a zarazem do wielu roszczeń pod adresem społeczeństwa i państwa. Stoimy zapewne wobec potrzeby rein­ter­pre­tacji starości, dyskusji nad nowym określe­niem jej granicy, a przede wszys­tkim – wobec konieczności pod­ję­cia ogól­nospołecznej dyskusji nad miejscem ludzi starych w lokalnych społecznoś­ci­ach i poli­tyką wobec starzenia się społeczeństwa.
Dob­ie­ga­jący końca Między­nar­o­dowy Rok Wolon­tariatu i zbliża­jący się Europe­jski Rok Akty­wności Osób Starszych i Sol­i­darności Między­pokole­niowej sprzy­jają dostrzeże­niu ludzi starych jako akty­wnych uczest­ników życia społecznego, na przykład wolon­tar­iuszy czy słuchaczy Uni­w­er­sytetów Trze­ciego Wieku. Są coraz lep­iej wyk­sz­tałceni, stają się coraz bardziej świadomymi kon­sumen­tami i coraz częś­ciej sami uczest­niczą w wyt­warza­niu usług, nie tylko najbliższemu otocze­niu rodzin­nemu. Pora dostrzec tę zmi­anę, wesprzeć ją i wyciągnąć wnioski dla i w intere­sie całego społeczeństwa.
Jestem przeko­nany, że pro­jekt PolSe­nior dostar­cza argu­men­tów prze­maw­ia­ją­cych za wprowadze­niem kom­plek­sowej i wielowymi­arowej poli­tyki wobec starzenia się ludzi w Polsce. Korzys­tam z okazji, by podz­iękować całemu Zespołowi Badaw­czemu za wysiłek oraz możli­wość i przy­jem­ność współpracy.

Piotr Błę­dowski
Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie

AUTORZY
Adam Bar­toszek: dr hab., pro­fe­sor nadzwycza­jny w Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach i Górnośląskiej Wyższej Szkole Hand­lowej w Katow­icach. Jego dorobek naukowy obe­j­muje pub­likacje z zakresu socjologii orga­ni­za­cji i zarządza­nia, teorii struk­tur społecznych, prob­lemów społecznych miasta, badań kap­i­tałów społecznych i kul­tur­owych, tożsamości region­al­nej i osobowości społecznej, metodologii badań rynku i opinii pub­licznej. Autor oraz współau­tor dziesię­ciu książek, m.in. Społeczne tworze­nie osobowości. Zarys socjo­log­icznych teorii osobowości (1994), Kap­i­tał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku (2003), Tożsamość młodych Śląza­ków. Między patri­o­tyzmem lokalnym a europe­jskoś­cią (2009), wspól­nie z T. Nawrockim i J. Kijonką-Niezabitowską.

Piotr Błę­dowski: dr hab., ekon­o­mista, poli­tyk społeczny i geron­tolog, pro­fe­sor w Szkole Głównej Hand­lowej oraz Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych, autor około 200 pub­likacji, w tym książki Lokalna poli­tyka społeczna wobec ludzi starych oraz – wspól­nie z B. Szatur-Jaworską i M. Dzięgielewską – Pod­stawy geron­tologii społecznej, pier­wszego podręcznika z tego zakresu w Polsce. Kierownik pro­jektu i prze­wod­niczący Rady Naukowej kon­sor­cjum pro­jektu PolSe­nior, prze­wod­niczący Pol­skiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Piotr Brzyski: dr, statystyk, zatrud­niony w Zakładzie Socjologii Medy­cyny Kat­edry Epi­demi­ologii i Medy­cyny Zapo­b­ie­gaw­czej UJ CM. Uczest­niczy w bada­ni­ach nad stanem zdrowia i jakoś­cią życia warunk­owaną stanem zdrowia osób starszych wiekiem. Jest autorem lub współau­torem prawie 50 pub­likacji. Spec­jal­izuje się w bada­ni­ach nad trafnoś­cią i rzetel­noś­cią skal mierzą­cych stan zdrowia i jakość życia oraz prob­lematyką adap­tacji kul­tur­owej takich skal.

Andrzej Dąbrowski: pro­fe­sor Akademii Wychowa­nia Fizy­cznego Józefa Pił­sud­skiego w Warsza­wie. Pełnił m.in. funkcje: prorek­tora ds. dydak­tyki i sportu, prodziekana, dyrek­tora Insty­tutu Turystyki i Rekreacji. Pełnił także funkcje redak­tora naczel­nego kwartal­nika „Wychowanie Fizy­czne i Sport”. Pro­mo­tor sied­miu prac dok­tors­kich, autor przeszło 180 prac naukowych. Kierownik wielu pro­jek­tów badaw­czych, w tym Wychowanie fizy­czne dzieci i młodzieży, Uczest­nictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunk­owa­nia, Wychowanie do turystyki – w świ­etle badań turystyki rodzinnej.

Jakub Ein­horn: ukończył kierunek finan­sów przed­siębiorstw na Akademii Eko­nom­icznej we Wrocławiu i kierunek zarządza­nia orga­ni­za­c­jami opieki zdrowot­nej i społecznej na Akademii Medy­cznej we Wrocławiu. Dok­torant w Kat­e­drze i Zakładzie Medy­cyny Społecznej Akademii Medy­cznej we Wrocławiu. Zain­tere­sowa­nia naukowe doty­czą osób starszych (akty­wność społeczna, wyk­lucze­nie społeczne, ksz­tałce­nie ustaw­iczne, dzi­ałal­ność uni­w­er­sytetów trze­ciego wieku) i zdrowia pub­licznego oraz zmian społeczno-demograficznych.

Alek­sander Gałaś: dr n. med., epi­demi­olog, pracuje na stanowisku adi­unkta w Zakładzie Epi­demi­ologii, Kat­edry Epi­demi­ologii i Medy­cyny Zapo­b­ie­gaw­czej, Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego – Col­legium Medicum w Krakowie. Ma duże doświad­cze­nie w bada­ni­ach epi­demi­o­log­icznych i anal­izie statysty­cznej. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze obe­j­mują między innymi ocenę potrzeb zdrowot­nych osób starszych oraz ocenę ele­men­tów stylu życia i czyn­ników gene­ty­cznych w eti­ologii chorób przewlekłych.

Dag­mara Gaweł-Dąbrowska: lek. med., wykład­owca w Kat­e­drze i Zakładzie Medy­cyny Społecznej Akademii Medy­cznej im. Piastów Śląs­kich we Wrocławiu. Spec­jal­ista II stop­nia z chorób wewnętrznych. Autorka lub współau­torka 17 prac i doniesień zjaz­dowych z zakresu zdrowia publicznego.

Bar­bara Grabowska: absol­wen­tka Wydzi­ału Fizjoter­apii AWF we Wrocławiu. Od 2007 r. uczest­nik studiów dok­toranc­kich na Akademii Medy­cznej we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego w Kat­e­drze i Zakładzie Medy­cyny Społecznej – kierunek zdrowie pub­liczne. Fizjoter­apeuta w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kom­prach­ci­cach. Autorka jed­nej pracy i trzech doniesień zjazdowych.

Tomasz Grodz­icki: prof. dr hab. n. med., kierownik Kat­edry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geri­atrii, dziekan Wydzi­ału Lekarskiego Col­legium Medicum Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Autor wielu prac naukowych i podręczników z zakresu interny, nad­ciśnienia tęt­niczego i geri­atrii, red. naczelny kwartal­nika „Geron­tolo­gia Pol­ska”, członek kolegiów redak­cyjnych i rad naukowych wielu renomowanych cza­sop­ism medy­cznych kra­jowych i zagranicznych, członek wielu między­nar­o­dowych towarzystw naukowych.

Mał­gorzata Hal­icka: dr hab. prof. Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku, socjolog, geron­tolog, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Wydzi­ału Ped­a­gogiki i Psy­chologii Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku, wiceprze­wod­nicząca Zarządu Głównego Pol­skiego Towarzystwa Geron­to­log­icznego, członek Pol­skiego Towarzystwa Socjo­log­icznego. Obszary zain­tere­sowań: socjolo­gia ludzi starych i socjolo­gia starości, geron­tolo­gia społeczna, praca socjalna.

Jerzy Hal­icki: dr n. hum. w zakre­sie ped­a­gogiki, p.o. kierown­ika Zakładu Andr­a­gogiki i Geron­tologii Wydzi­ału Ped­a­gogiki i Psy­chologii Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku. Obszary zain­tere­sowań: andr­a­gogika, geron­tolo­gia eduka­cyjna i społeczna…

Beata Kucharczyk-Brus: dr inż. arch., pra­cownik Kat­edry Sztuk Pięknych i Użytkowych. Członek Inter­na­tional Asso­ci­a­tion of People-Environment Stud­ies. Prak­tyka zawodowa doty­czy inter­dyscy­pli­narnych badań jakości środowiska zbu­dowanego oraz jego wyceny. Prace badaw­cze kon­cen­trują się na aspek­tach oceny jakości budynków mieszkalnych wielorodzin­nych. Uczest­nik pro­jektu Wczo­raj, dziś i jutro pol­s­kich i niemiec­kich osiedli mieszkan­iowych. Studium porów­naw­cze mod­eli roz­woju urban­isty­cznego i ich akcep­tacji na przykładzie Lip­ska i Katowic, we współpracy z Cen­trum UFZ – Leipzig, real­i­zowanego w lat­ach 2011–2012. Autorka 10 artykułów i rozdzi­ałów w książkach i mono­grafi­ach, współredak­torka mono­grafii pt. Mieszkalnictwo i środowisko zbu­dowane w kra­jach postkomunistycznych.

Adam Manikowski: absol­went Wydzi­ału Eko­nom­icznego Uni­w­er­sytetu Gdańskiego. Ekspert iloś­ciowych badań rynkowych, społecznych oraz medy­cznych. Autor i pomysło­dawca nowa­tors­kich rozwiązań anal­i­ty­cznych oraz metodolog­icznych. Kierował real­iza­cją ponad 100 pro­jek­tów badaw­czych, w tym wielu z dziedziny medy­cyny (m.in. Polkard, Wobasz, Wobasz Senior, Pol­ski Pro­jekt 400 Miast). Zmarł w marcu 2011 r. w wieku 34 lat.

Mał­gorzata Mossakowska: dok­tor nauk bio­log­icznych, pracuje w Między­nar­o­dowym Insty­tu­cie Biologii Moleku­larnej i Komórkowej w Warsza­wie. W lat­ach 1999–2005 koor­dynowała ogólnopol­skie bada­nia pol­s­kich stu­latków (PoStu99, PolStu2001), a od 2007 r. Pro­gram PolSe­nior. Jest autorem i współau­torem wielu pub­likacji naukowych, w tym 35 cytowanych w bazie Med­line. Jest członkiem Pol­skiego Towarzystwa Geron­to­log­icznego i założy­cielem Pol­skiego Towarzystwa Wspiera­nia Osób z Nieswoistymi Zapale­ni­ami Jelita “J-elita”.

Elż­bi­eta Niez­abitowska: prof. zw. na Wydziale Architek­tury Politech­niki Śląskiej w Gli­wicach, kierownik Kat­edry Strate­gii Pro­jek­towa­nia i Nowych Tech­nologii w Architek­turze. Zain­tere­sowa­nia naukowe kon­cen­trują się wokół prob­lemów jakoś­ciowych architek­tury i służą do przy­go­towywa­nia pro­gramów funkcjonalno-przestrzennych nowo pro­jek­towanych obiek­tów i sprawdza­nia jakości pro­jek­tów przez­naczanych do real­iza­cji. Uczest­nik i kierownik wielu pro­jek­tów w bada­ni­ach jakoś­ciowych obiek­tów mieszkan­iowych (m.in. Pro­jekt 2010–2021 Polsko-Niemieckiej Fun­dacji na rzecz Nauki we współpracy z Insty­tutem Helmhotza w Lip­sku), szpi­tal­nych, domów dla seniorów, biurowych i szkol­nictwa wyższego z uwzględ­nie­niem prob­lematyki ener­gooszczęd­ności i tzw. „inteligencji budynków”. Autor ponad 140 artykułów, kilku książek i podręczników z zakresu architektury.

Marek Niez­abitowski: dr, socjolog, adi­unkt w Kat­e­drze Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Orga­ni­za­cji i Zarządza­nia Politech­niki Śląskiej. Zain­tere­sowa­nia naukowe związane głównie z geron­tologią społeczną, socjologią starości i socjologią społeczności lokalnych. Od kilku lat współpracuje ze środowiskiem naukowym architek­tów i urban­istów, m.in. uczest­niczył jako wykon­awca w pro­jek­cie badaw­czym pt. Wczo­raj, dzisiaj i jutro pol­s­kich i niemiec­kich wiel­kich osiedli mieszkan­iowych. Studium porów­naw­cze mod­eli roz­woju urban­isty­cznego i ich akcep­tacji na przykładzie Katowic i Lip­ska. Pub­likacje z dziedziny geron­tologii m.in. w „Stu­di­ach Socjo­log­icznych” i „Przeglądzie Socjo­log­icznym”. W 2007 r. w Wydawnictwie „Śląsk” w serii Bib­lioteka Pra­cown­ika Soc­jal­nego opub­likował książkę Ludzie starsi w per­spek­ty­wie socjo­log­icznej. Prob­lemy uczest­nictwa społecznego.

Ewa Piechór: socjolog, badacz rynku i opinii, absol­wen­tka Wydzi­ału Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego. Zaj­muje się iloś­ciowymi bada­ni­ami społecznymi, medy­cznymi oraz mar­ketingowymi. Przez 7 lat pra­cow­ała w fir­mie badaw­czej, gdzie m.in. spec­jal­i­zowała się w kierowa­niu i real­i­zowa­niu dużych pro­jek­tów badaw­czych prowad­zonych zarówno dla pod­miotów insty­tucjon­al­nych jak i komer­cyjnych. Od lipca 2011 roku zaj­muje się inter­ne­towymi bada­ni­ami mar­ketingowymi. W lat­ach 2008–2010 kierownik mery­to­ryczny bada­nia PolSe­nior w PBS DGA.

Katarzyna Połtyn-Zaradna: dr n. med., asys­tent w Kat­e­drze i Zakładzie Medy­cyny Społecznej Akademii Medy­cznej im. Piastów Śląs­kich we Wrocławiu. Autor lub współau­tor 47 prac i doniesień zjaz­dowych z zakresu zdrowia pub­licznego. W lat­ach 2006–2009 uczest­nik pro­jektu Dis­abled Adult Method­olo­gies – DAM. Członek komitetu recen­zen­tów mono­grafii pt. Rola i zada­nia medy­cyny społecznej u progu XXI wieku, pow­stałej pod­czas VIII Kra­jowego Zjazdu Pol­skiego Towarzystwa Medy­cyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Rafał Row­iński: dr, adi­unkt w Insty­tu­cie Sportu Akademii Wychowa­nia Fizy­cznego Józefa Pił­sud­skiego w Warsza­wie. W lat­ach 2006–2011 zastępca dyrek­tora Insty­tutu Turystyki i Rekreacji w tej uczelni. Autor przeszło 70 pub­likacji naukowych. Od 2009 r. skarb­nik Zarządu Głównego Pol­skiego Towarzystwa Geron­to­log­icznego. Zastępca redak­tora naczel­nego cza­sopisma naukowego „Turystyka i Rekreacja”. Doradca w Pol­skiej Agencji Roz­woju Turystyki S.A. Ekspert Pol­skiej Orga­ni­za­cji Turystycznej.

Bar­bara Szatur-Jaworska: dr hab., prof. Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, poli­tyk społeczny i geron­tolog społeczny; pra­cownik naukowo-dydaktyczny Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego; zain­tere­sowa­nia badaw­cze: społeczne prob­lemy ludzi starych, kwestie społeczne we współczes­nej Polsce; metodolo­gia poli­tyki społecznej; służby społeczne i praca socjalna.

Alek­san­dra Szy­bal­ska: absol­wen­tka kierunku zdrowie pub­liczne Akademii Medy­cznej we Wrocławiu. Od października 2007 r. pracuje w Między­nar­o­dowym Insty­tu­cie Biologii Moleku­larnej i Komórkowej w Warszawie.

Beata Tobiasz-Adamczyk: prof. dr hab., socjolog medy­cyny, kierownik Zakładu Socjologii Medy­cyny oraz Kat­edry Epi­demi­ologii i Medy­cyny Zapo­b­ie­gaw­czej, Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego – Col­legium Medicum. Główne kierunki badań: jakość życia osób starszych wiekiem oraz pac­jen­tów z chorobami nowot­worowymi (rola subiek­ty­wnej per­cepcji stanu zdrowia, sieci społecznych oraz wspar­cia społecznego), deter­mi­nanty prze­mocy wobec osób starszych, zachowa­nia w choro­bie oraz różnice w stanie zdrowia związane z płcią, a także społeczne deter­mi­nanty zdrowia i predyk­tory umier­al­ności osób starszych. Autorka ponad 280 pub­likacji i książek, oraz rozdzi­ałów w książkach.

Lud­miła Waszkiewicz: pro­fe­sor zw. Akademii Medy­cznej im. Piastów Śląs­kich we Wrocławiu. Wiceprezes Pol­skiego Towarzystwa Medy­cyny Społecznej i Zdrowia Pub­licznego, członek Rady ds. Osób Niesamodziel­nych przy Min­istrze Zdrowia. Kierownik wielu edy­cji studiów pody­plo­mowych: „Menedżer Ochrony Zdrowia” i „Orzecznictwo i Ubez­pieczenia” i kursów spec­jal­iza­cyjnych z zakresu zdrowia pub­licznego dla lekarzy. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze: zagad­nienia z zakresu zdrowia pub­licznego, demografii, teorii orga­ni­za­cji i zarządza­nia, zas­tosowa­nia statystyki w naukach społecznych i medy­cznych. Dorobek naukowy obe­j­muje ponad 200 pub­likacji. Kierownik pol­s­kich zespołów w bada­ni­ach: Dis­abled Adult Method­olo­gies – DAM, Med­ical Assis­tance and Ther­appy in Europe – METE i Net­work of Nurs­ing Educators.

Katarzyna Zatońska: dr n. med., p.o. kierown­ika w Kat­e­drze i Zakładzie Medy­cyny Społecznej Akademii Medy­cznej im. Piastów Śląs­kich we Wrocławiu. Spec­jal­ista II stop­nia z chorób wewnętrznych i dia­betologii. W lat­ach 2006–2009 uczest­nik pro­jektu Dis­abled Adult Method­olo­gies – DAM Od 2007 r. koor­dy­na­tor bada­nia epi­demi­o­log­icznego PURE (Prospec­tive Urban and Rural Epi­demi­ol­ogy). Od 2010 r. współre­al­iza­tor pro­jektu PONS (Pol­ish Nor­we­gian Study) – nad­zoruje część medy­czną. Autor lub współau­tor ponad 100 prac i doniesień zjaz­dowych z zakresu zdrowia publicznego.

Tomasz Zdro­jew­ski: dr hab. n. med., lekarz spec­jal­ista chorób wewnętrznych i hiperten­sjologii. Pra­cownik naukowo-dydaktyczny w Gdańskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym. Był stype­ndystą Fun­dacji Koś­ciuszkowskiej w Klin­ice Kar­di­ologii Uni­w­er­sytetu Stanu Ohio w Colum­bus, USA oraz Fun­dacji Alek­san­dra von Hum­boldta w Uni­w­er­syte­cie w Würzburgu w Niem­czech. Od 1994 r. zaj­muje się epi­demi­ologią klin­iczną, prewencją chorób nieza­kaźnych, far­makoekonomią, mod­e­lowaniem w dziedzinie chorób serca i naczyń oraz poli­tyką zdrowotną. W ciągu ostat­niej dekady zainicjował, przy­go­tował i koor­dynował ogólnopol­skie pro­jekty epi­demi­o­log­iczne z uży­ciem metody reprezen­taty­wnej w celu oceny rozpowszech­nienia i kon­troli głównych czyn­ników ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce NATPOL 2002 i 2011 oraz kra­jowe pro­gramy inter­wen­cyjne, jak Pol­ski Pro­jekt 400 Miast. Był sekre­tarzem Nar­o­dowego Pro­gramu Pro­fi­lak­tyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD w Min­is­terst­wie Zdrowia oraz doradcą ds. zdrowia w Kance­larii Prezy­denta RP. Od 2010 r. członek Komitetu Naukowego Kon­gresów Europe­jskiego Towarzystwa Kar­di­o­log­icznego, od 2011 r. prze­wod­niczący Komitetu Zdrowia Pub­licznego Pol­skiej Akademii Nauk. Autor i współau­tor ponad 190 pub­likacji naukowych, w tym artykułów opisu­ją­cych sytu­ację epi­demi­o­log­iczną w Polsce w renomowanych pis­mach zagranicznych.


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 4 2011

NOTE FROM EDITORPiotr Błę­dowski

AIMS AND FOUNDATION OF THE PROJECTMał­gorzata Mossakowska, Alek­san­dra Szy­bal­ska, Piotr Błę­dowski
KEY INDICATORS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE POLSENIOR RESEARCHEwa Piechór, Adam Manikowski, Mał­gorzata Mossakowska,Tomasz Zdro­jew­ski
FORMS OF FAMILY LIFE OF THE AGEDBar­bara Szatur-Jaworska
POLISH SENIORSCOMMENTS ON BEING OLD AND THEIR PREPARING FOR ITMał­gorzata Hal­icka, Jerzy Hal­icki
SATISFACTION FROM THE USE OF HEALTH CARE SERVICES BY OLDER ADULTSBeata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski, Alek­sander Gałaś, Piotr Błę­dowski, Tomasz Grodz­icki
ECONOMIC SITUATION AND PROTECTING NEEDS OF THE ELDERLY IN POLANDPiotr Błę­dowski
CONDITIONS OF THE POLISH SENIORS RESIDENCE IN THE LIGHT OF SOCIOLOGISTS AND ARCHITECTS RESEARCH IN THE POLSENIOR PROJECTAdam Bar­toszek, Elż­bi­eta Niez­abitowska, Beata Kucharczyk-Brus, Marek Niez­abitowski
PHYSICAL RECREATION IN THE RELATION OF THE FUNCTIONAL EFFICIENCY AND THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLERafał Row­iński, Andrzej Dąbrowski
HEALTH AND QUALITY OF LIFE IN A SELF ASSESSMENT OF POLES IN AN RETIREMENT AGEPOLSENIOR PROJECTLud­miła Waszkiewicz, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Ein­horn, Dag­mara Gaweł-Dąbrowska, Bar­bara Grabowska, Katarzyna Zatońska

ABOUT AUTHORS

prze­jdź do Spisu treści

« powrót