Nr 7 (400) 2007

Spis treści 7/2007

Table of Contents

AKTUALNE PROBLEMY POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Gertruda Uściska
PRAWNE PROBLEMY CHORÓB ZAWODOWYCH Helena Szew­czyk

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE NA WARMII I MAZURACH W ŚWIETLE BADAŃ RYNKU OFERT PRACYAlfred Czesla

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCHWik­tor Rutkowski
DOSKONALENIE ZAWODOWE BEZROBOTNYCH W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIECZenon Wiśniewski, Michał Moszyński

W STRONĘ FLEXICURITY, CZYLI DUŃSKI MODEL ELASTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWA DLA UNII EUROPEJSKIEJKarolina March­lewska 

NFORMACJE
EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY – DOŚWIADCZENIA I KIERUNKI ZMIAN. KONFERENCJA W WARSZAWIEPiotr Sto­lar­czyk, Paweł Kar­bownik, Bar­bara Karbownik

Nowości wydawnicze IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Gertruda Uścińska
Aktu­alne prob­lemy sys­temu zabez­pieczenia społecznego w Polsce
Autorka przed­stawia i anal­izuje współczesne wyzwa­nia dla poli­tyki rodzin­nej, m.in. przemi­any demograficzne, zmi­any w sferze pracy, inwest­owanie w młode pokole­nie. Potrzeba prowadzenia poli­tyki rodzin­nej wynika z pełnionych przez rodz­inę społecznych funkcji, np. prokrea­cyjnej, która decy­duje o roz­woju iloś­ciowym i struk­turze lud­ności danego kraju i w skali glob­al­nej. Skutki funkcjonowa­nia rodzin, odnoszące się do kole­jnych gen­er­acji, prze­jaw­iają się w postaci utr­wala­nia lub zmian zachodzą­cych w struk­turze społecznej. Rodz­ina poprzez wypeł­ni­anie funkcji wychowaw­czej i soc­jal­iza­cyjnej uczest­niczy w proce­sach tworzenia i roz­woju kap­i­tału ludzkiego. Poli­tyka rodzinna zatem to ważna dziedz­ina dzi­ałal­ności państwa. Autorka prezen­tuje i omawia w artykule pro­gram poli­tyki rodzin­nej w Polsce. Cześć przyję­tych w pro­gramie propozy­cji można uznać za dyskusyjne i wyma­ga­jące dal­szych prze­myśleń.
Pobierz plik »

Helena Szew­czyk
Prawne ele­menty chorób zawodowych
Dla uzna­nia schorzenia za chorobę zawodową konieczne jest ustal­e­nie, czy dana choroba wymieniona jest w wykazie chorób zawodowych, a pon­adto stwierdze­nie bezs­pornie lub z wysokim praw­dopodobieńst­wem, że została ona spowodowana czyn­nikami szkodli­wymi dla zdrowia, wys­tępu­ją­cymi w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykony­wa­nia pracy. Kat­e­go­ria chorób zawodowych w pol­skim uję­ciu nie obe­j­muje więc wszys­t­kich skutków zdrowot­nych, jakie mogą dotknąć pra­cown­ika w związku z wykony­waną pracą. Wbrew zalece­niom Wspól­noty Europe­jskiej pol­ski usta­wodawca nie zmienił istot­nie kra­jowych reg­u­lacji w dziedzinie chorób zawodowych. Przede wszys­tkim nie rozsz­er­zono wykazu (listy) chorób zawodowych, ponieważ oznacza­łoby to wzrost kosztów pracy oraz wydatków na zabez­piecze­nie społeczne. W związku z tym należy w naszym kraju stworzyć taki sys­tem prawny w zakre­sie chorób zawodowych, który poz­woli na uznawanie za choroby zawodowe także innych schorzeń związanych z pracą, które aktu­al­nie nie zna­j­dują się na liś­cie chorób zawodowych, ale których zawodowy charak­ter i źródło można potwierdzić.
Pobierz plik »

Alfred Czesla
Zawody defi­cy­towe i nad­wyżkowe na Warmii i Mazu­rach w świ­etle ofert pracy
Artykuł pow­stał na pod­stawie bada­nia rynku ofert pracy i edukacji. Celem badań była iden­ty­fikacja zawodów poszuki­wanych przez przed­siębior­ców oraz tych, które przy­czy­ni­ają się do wzrostu bezrobo­cia na rynku pracy. Bada­ni­ami objęto pra­co­daw­ców i szkoły ponadgimnazjalne.Mimo widocznego zmniejszenia bezrobo­cia w regionie, rynek pracy nadal charak­teryzuje się głęboką nierównowagą między podażą a popy­tem. Pra­co­dawcy uważają, iż reforma szkol­nictwa zawodowego była błę­dem. Oczekują pod­ję­cia radykalnych decyzji pozwala­ją­cych reak­ty­wować zasad­nicze szkoły zawodowe oraz zwięk­szyć do nich nabór uczniów. Według prog­noz, w najbliższym cza­sie pop­u­larnoś­cią będą cieszyć się zawodówki ksz­tałcące budowlańców. Wielu przed­siębior­ców chce już przyjąć; cieśli, murarzy, tynkarzy, zbro­jarzy, beto­niarzy. Jed­nak według nauczy­cieli zawodówki są w odwro­cie głównie z powodu ambicji rodz­iców, którzy posłanie tam dziecka trak­tują jako ujmę na hon­orze. W kon­sek­wencji szkoły nadal ksz­tałcą w zawodach, na które nie ma zapotrze­bowa­nia na rynku pracy, bądź ksz­tałcą zbyt małą liczbę spec­jal­istów w zawodach defi­cy­towych. Potrze­bu­ją­cych pra­cown­ików należy szukać wśród dłu­gotr­wale bezro­bot­nych. Zwłaszcza tych ze wsi, bo tam jest najwięcej ludzi, którzy pracy nie mają od lat. Trzeba ich zachę­cać do pobiera­nia pieniędzy za pracę a nie zasiłków. Mon­i­tor­ing zawodów jest tylko jed­nym z narzędzi poli­tyki rynku ofert pracy. Uzu­pełnie­niem tego obrazu i mate­ri­ałem do dal­szej anal­izy, powinna być struk­tura zatrud­nienia na Warmii i Mazu­rach.
Pobierz plik »

Wik­tor Rutkowski
Sys­tem opieki zdrowot­nej w Stanach Zjed­noc­zonych
W artykule przed­staw­iono orga­ni­za­cję sys­temu opieki zdrowot­nej w Stanach Zjed­noc­zonych, zarówno jego części pub­licznej – na którą składają się pro­gramy Med­icaire i Med­ic­aid – jak i pry­wat­nych planów opieki zdrowot­nej, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem koor­dynowanej opieki zdrowot­nej (man­aged care). Zwró­cono uwagę zarówno na pozy­ty­wne cechy amerykańskiego mod­elu opieki zdrowot­nej, do których należą zaawan­sowany poziom tech­nologii medy­cznej i elasty­czność, jak i na cechy negaty­wne, zwłaszcza selek­ty­wność w dostępie do usług zdrowot­nych, wysokie koszty i złożoność sys­temu.
Pobierz plik »

Zenon Wiśniewski, Michał Moszyński
Doskonale­nie zawodowe bezro­bot­nych w Repub­lice Fed­er­al­nej Niemiec
W artykule doko­nano anal­izy doskonale­nia zawodowego bezro­bot­nych w Niem­czech w lat­ach 1991–2005, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem efek­tów spowodowanych reformą Hartza. Uwagę zwró­cono na stosowane instru­menty, metody ewalu­acji i efekty zatrud­nieniowe. W lat­ach dziewięćdziesią­tych doskonale­nie zawodowe bezro­bot­nych budz­iło wiele kon­trow­er­sji. Cechowało się ono negaty­wnym efek­tem lock in w krótkim okre­sie, nato­mi­ast w śred­nim i długim zauważalne były pozy­ty­wne efekty zatrud­nieniowe, przy czym we wschod­niej części Niemiec były one mniejsze niż w zachod­niej. Po wprowadze­niu reform Hartza efekty doskonale­nia zawodowego bezro­bot­nych są znacznie lep­sze, zwłaszcza w części zachod­niej. Tej pozy­ty­wnej ten­dencji towarzyszy drasty­czne ograniczanie wydatków na doskonale­nie zawodowe.
Pobierz plik »

Karolina March­lewska
W stronę flex­i­cu­rity, czyli duński model elasty­cznego bez­pieczeństwa dla UE

Społeczna Europa w gospo­darce świa­towej, oparta na zatrud­nie­niu i równych szansach dla wszys­t­kich to główny cel zre­for­mowanej Agendy Lizbońskiej. Duńską odpowiedzią na wyzy­wa­nia XXI w. stał się model flex­i­cu­rity, łączący w sobie elasty­czność i bez­pieczeństwo w sferze soc­jal­nej. O jego skuteczności decy­duje współ­granie ze sobą dobrej koni­unk­tury, właś­ci­wie skon­struowanego sys­temu edukacji oraz elasty­czny rynek pracy, na którym ochrona przed zwol­nie­niem jest co prawda mała, ale za to sys­tem soc­jalny gwaran­tuje dobrą ochronę dla osób bezro­bot­nych. Wszys­tko to złożyło się na sukces mod­elu duńskiego, określanego mianem „społecznego lekarstwa” dla Unii Europe­jskiej.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych i zagranicznych konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7 (400), 2007

THE ACTUAL PROBLEMS OF THE POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEMGertruda Uścińska
LEGAL ISSUES OF OCCUPATIONAL DISEASESHelena Szew­czyk

FROM RESEARCH AND STUDIES
SHORTAGE AND SURPLES OCCUPATIONS IN THE WARMIA AND MAZURY REGION ON THE BASIS OF RESEARCH OF THE LABOR MARKET OFFERSAlfred Czesla

SOCIAL POLICY ABROAD
HEALTH CARE SYSTEM IN THE UNITED STATESWik­tor Rutkowski
FURTHER TRAINING OF THE UNEMPLOYED IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANYZenon Wiśniewski, Michał Moszyński
TOWARDS FLEXICURITY. THE DANISH MODEL OF FLEXIBLE SECURITY FOR THE EUROPEAN UNIONKarolina March­lewska

INFORMATION
DYNAMICS OF EUROPEAN SOCIAL MODEL. CONFERENCE IN WARSAW – Piotr Sto­lar­czyk, Paweł Kar­bownik, Bar­bara Karbownik

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
INFORMATION FOR AUTHORS

We Rec­om­mend the papers

Gertruda Uścińska
THE ACTUAL PROBLEMS OF THE POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEM

The arti­cle dis­cusses the solu­tions adopted in Pol­ish sys­tem, eval­u­ates them on the back­ground of inter­na­tional solu­tions as well as presents the prob­lems that it may be nec­es­sary to solve in near future. To begin with, one may say that Pol­ish social secu­rity sys­tem is well devel­oped and its solu­tions are gen­er­ally in accor­dance with Euro­pean stan­dards as estab­lished in the reg­u­la­tions of ILO, Coun­cil of Europe and Euro­pean Union, although some of them are not. It is pos­si­ble to point down some sys­tem­atic and para­met­ric prob­lems that need solu­tion in near future. They are pre­sented in the final part of the article.

Helena Szew­czyk
LEGAL ISSUES OF OCCUPATIONAL DISEASES 

For an affec­tion to be acknowl­edged as an occu­pa­tional dis­ease, it is nec­es­sary to deter­mine whether a given dis­ease is listed on the sched­ule of occu­pa­tional dis­eases, and to be able to state unques­tion­ably or with a high dose of prob­a­bil­ity that it has either been caused by fac­tors harm­ful to health occur­ring in work set­tings, or else, that it has resulted from a par­tic­u­lar man­ner of work per­for­mance. Thus, in the con­text of Pol­ish law, the cat­e­gory of occu­pa­tional dis­eases does not cover all health out­comes that may affect an employee as a result of work per­for­mance. How­ever, there is a great num­ber of work-related affec­tions that are not fea­tured on the occu­pa­tional dis­eases’ sched­ule. There are also so-called paraoc­cu­pa­tional dis­eases, which pose just as seri­ous prob­lem as occu­pa­tional dis­eases do. Con­trary to the rec­om­men­da­tions of the Euro­pean Union, the Pol­ish leg­is­la­tor did not make any essen­tial changes to the national reg­u­la­tions in the sphere of occu­pa­tional dis­eases. Most strik­ingly, the sched­ule (list) of occu­pa­tional dis­eases has not been extended, as this would mean a rise of the cost of labour and of the social secu­rity expen­di­ture. Hence­forth, it is nec­es­sary to devise in our coun­try such legal frame­work in the sphere of occu­pa­tional dis­eases, which would allow to acknowl­edge as occu­pa­tional dis­eases also other work-related affec­tions that cur­rently do not fea­ture on the occu­pa­tional dis­eases’ sched­ule, but the pro­fes­sional nature of which and ori­gin may be con­firmed. A sig­nif­i­cant ele­ment of pre­ven­tion treat­ment as applied by employ­ers should also include the mak­ing of trans­fer onto another work post, i.e. such work post that would be suit­able due to worker’s state of health, shall his or her work­ing in the cur­rent place­ment pose a threat to health and a risk of per­ma­nent loos­ing of work­ing ability.

Alferd Czesla
SHORTAGE AND SURPLES OCCUPATIONS IN THE WARMIA AND MAZURY REGION ON THE BASIS OF RESEARCH OF THE LABOR MARKET OFFERS 

The arti­cle is based on the research pf labor mar­ket job offers as well as edu­ca­tion. The objec­tives of the research were to iden­tify the pro­fes­sions sought by the entre­pre­neurs but also those that cause the increase of unem­ploy­ment on the labor mar­ket. The research included peo­ple from post sec­ondary schools as well as employ­ers. Despite the grad­ual decrease in the unem­ploy­ment rate in the region , the labor mar­ket is still char­ac­ter­ized by the seri­ous imbal­ance between demand and sup­ply. The employ­ers state that the reor­ga­ni­za­tions of the voca­tional learn­ing was a mis­take. They expect under­tak­ing more rad­i­cal deci­sions allow­ing to reac­ti­vate voca­tional schools and what is more increas­ing the enroll­ment to those schools. Accord­ing to the fore­casts the con­struc­tion teach­ing voca­tional schools will main­tain a great inter­est among pupils. A rel­a­tive num­ber of employ­ers is already will­ing to employ car­pen­ters, brick lay­ers, plas­ter­ers or con­crete work­ers. Yet accord­ing to the teach­ers the voca­tional schools are in regress due to the par­ents’ ambi­tions who treat send­ing their chil­dren to such type of schools as infamy. As a result school teach sub­jects for which there is no demand on the labor mar­ket or too few experts in deficit pro­fes­sions. Such work­ers should be sought among the long term unem­ployed. In par­tic­u­lar those from rural areas where peo­ple tend to be unem­ployed for longer peri­ods of time. They should be encour­aged to receive money for work not to obtain money from dif­fer­ent ben­e­fits. The mon­i­tor­ing of pro­fes­sions is a nec­es­sary tool on the labor offers’ mar­ket. The com­ple­tion pic­ture as well as the a mate­r­ial for the fur­ther analy­sis should be the employ­ment struc­ture of the Warmia and Mazury region.

Wik­tor Rutkowski
HEALTH CARE SYSTEM IN THE UNITED STATES

The analy­sis focuses on the phe­nom­e­non of return migra­tions and con­clu­sions that might come for Poland in this area from expe­ri­ences of states that became mem­bers of the Euro­pean Unions ear­lier Open­ing of labor mar­kets of many Euro­pean Union mem­ber states resulted in an increase of employ­ment migra­tions among Poles. In the his­tory of the Euro­pean Union there were sev­eral increases of employ­ment migra­tions, which were related to lift­ing of restric­tions. At the same time, how­ever, all typ­i­cal emi­gra­tion coun­tries recorded return migra­tions after some period of mem­ber­ship. An analy­sis of expe­ri­ences of emi­gra­tion states, which became Euro­pean Union mem­bers, can bring out a con­clu­sion that also in the case of Poland a sig­nif­i­cant scale of return migra­tion will take place within s few years, and the num­ber of Poles under­tak­ing employ­ment in other mem­ber states will first stop ris­ing, fol­lowed by a drop.

Zenona Wiśniewskiego, Michała Muszyńskiego
FURTHER TRAINING OF THE UNEMPLOYED IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

Since 2002, Ger­many has been involved in exten­sive labour mar­ket reform effort. The reduc­ing long-term unem­ploy­ment and devel­op­ing low-skilled labour was one of the main ele­ments of new employ­ment pol­icy. That is why so-called mini­jobs which con­sist of part-time work with reduced social cov­er­age have grad­u­ally come to occupy a cen­tral place in Ger­man low-wage job devel­op­ment strat­egy. The arti­cle presents the his­tor­i­cal back­ground of mini­jobs’ expan­sion in Ger­many, describes pre­cisely recent reforms and analy­ses the effec­tive­ness of pre­sented new labour mar­ket instruments.

Karolina March­lewska
TOWARDS FLEXICURITY. THE DANISH MODEL OF FLEXIBLE SECURITY FOR THE EUROPEAN UNION 

Since 2002, Ger­many has been involved in exten­sive labour mar­ket reform effort. The reduc­ing long-term unem­ploy­ment and devel­op­ing low-skilled labour was one of the main ele­ments of new employ­ment pol­icy. That is why so-called mini­jobs which con­sist of part-time work with reduced social cov­er­age have grad­u­ally come to occupy a cen­tral place in Ger­man low-wage job devel­op­ment strat­egy. The arti­cle presents the his­tor­i­cal back­ground of mini­jobs’ expan­sion in Ger­many, describes pre­cisely recent reforms and analy­ses the effec­tive­ness of pre­sented new labour mar­ket instruments.

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót