Nr 9 (402) 2007

Spis treści 9/2007

Table of Contents

TRZYNAŚCIE TEZ W SPRAWIE REFORMY POLITYKI PAŃSTWA NA RYNKU PRACY W POLSCEElż­bi­eta Kryńska, Zenon Wiśniewski
OPINIA O PROJEKCIE USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ – Julian Auleyt­ner
UWAGI DOKILKU UWAG O STYPENDIACH DLA STUDENTÓWJÓZEFA ORCZYKABar­bara Szatur-Jaworska
CZYNNIKI HAMUJĄCE PODNIESIENIE MINIMUM PŁACOWEGO – Adam Zych
FUNKCJONOWANIE OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCEMaciej Zaw­is­towski

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SYSTEM EMERYTALNY W BUŁGARII – Jarosław Poteraj

RECENZJE
Marie Jahoda, Paul F. Lazars­feld, Hans Zeisel: BEZROBOTNI MARIENTHALU – rec. Bar­bara Szatur-Jaworska
Ewa Leś, Mał­gorzata Ołdak (red. nauk.): PRZDESIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W ROZWOJU LOKALNYM – rec. Albert Izdeb­ski
Teresa Chirowska-Smolak, Agata Chudz­icka (red.): CZŁOWIEK W SPOŁECZNEJ PRZESTRZENI BEZROBOCIA – rec. Karolina Grabowska
Ruth Lis­ter: BIEDA – rec. Jan­ina M. Zabielska

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DATA O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

 INFORMACJE
CZAS PRACY I JEGO ORGANIZACJA W NOWO PRZYJĘTYCH KRAJACH UE. ASPEKTY EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE. KONFERENCJA IPiSS – Monika Latos-Miłkowska, Mag­dalena Rycak
DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PAN W KADENCJI 2003–2006 – Beata Kaczyńska
NAUCZANIE DEMOGRAFII W SZKOŁACH WYŻSZYCH. KONFERENCJA W ŁODZI – Beata Kaczyńska

TRYBYNA CZYTELNIKÓW
GŁOS W DYSKUSJI: KOMENTARZ DO PROJEKTU USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ – Tadeusz Fudała

 INFORMACJA DLA AUTORÓW

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Elż­bi­eta Kryńska, Zenon Wiśniewski
Trzy­naś­cie tez w sprawie reformy poli­tyki państwa na rynku pracy w Polsce
Artykuł jest głosem w deba­cie nad pożą­danym ksz­tałtem poli­tyki państwa na pol­skim rynku pracy. Pow­stał na pod­stawie tek­stu eksper­tyzy wyko­nanej na zlece­nie Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej w sierp­niu 2007 r. Tezy w sprawie reformy poli­tyki rynku pracy opier­ają się na założe­niu, iż jej celem pod­sta­wowym powinien być wzrost zatrud­nienia poprzez tworze­nie warunków do pow­stawa­nia i przetr­wa­nia więk­szej liczby lep­szych miejsc pracy. Zwró­cono między innymi uwagę na konieczność: prze­jś­cia od poli­tyki rynku pracy do poli­tyki zatrud­nienia, zmi­any pode­jś­cia państwa do rynku pracy i wypra­cow­a­nia nowej strate­gii, która powszech­nie nazywa się filo­zofią państwa pracy (work­fare state), dal­szej dereg­u­lacji rynku pracy, zachowa­nia równowagi między elasty­cznoś­cią i bez­pieczeńst­wem na rynku pracy (flex­i­cu­rity) oraz restruk­tu­ryza­cji akty­wnej poli­tyki rynku pracy. Zajęto się również kwestią poprawy funkcjonowa­nia pub­licznych służb zatrud­nienia.
Pobierz plik »

Julian Auleyt­ner
Opinia o pro­jek­cie ustawy o zasadach prowadzenia poli­tyki społecznej
Opinia o pro­jek­cie ustawy doty­czącej zasad prowadzenia poli­tyki społecznej pod­kreśla jej prece­den­sowy charak­ter, również w skali między­nar­o­dowej. Obser­wuje się bowiem w kra­jach członkows­kich ILO prak­tykę kon­trak­towa­nia usług społecznych. Pro­jekt ustawy buduje dłu­go­falowy sposób myśle­nia o wza­jem­nych relac­jach soc­jal­nych państwo — oby­wa­tel, które powinny odchodzić od trady­cyjnego, państ­wowego pater­nal­izmu i filantropii na rzecz samozarad­ności i prze­zorności oby­wa­tel­skiej real­i­zowanych w społecznoś­ci­ach lokalnych. Opinia pod­kreśla słabość ustawy w odniesie­niu do niedoce­ni­anej roli samorządów i NGOs oraz brak diag­nozy jako pod­stawy strate­gii inte­gracji społecznej. Autor sugeruje także przyję­cie rozwiązań w odniesie­niu do kadr dla poli­tyki społecznej.
Pobierz plik »

Bar­bara Szatur-Jaworska
Uwagi do „Kilka uwag o stype­n­di­ach dla stu­den­tów” Józefa Orczyka
Odpowiada­jąc na artykuł pro­fe­sora Józefa Orczyka opub­likowany w 3 numerze „Poli­tyki Społecznej” z 2007 r. autorka przed­stawia swoją opinię na temat sys­temu stype­ndiów dla stu­den­tów. Wyraża pogląd, pomocą mate­ri­alną dla ubogich stu­den­tów nie powinny zaj­mować się uczel­nie, lecz insty­tucje soc­jalne w miejscu ich stałego zamieszka­nia. Sys­tem świad­czeń soc­jal­nych dla stu­den­tów wymaga zmian, gdyż jest nad­miernie narażony na złe adresowanie pomocy i jest niespraw­iedliwy (osoby w tej samej sytu­acji mate­ri­al­nej są różnie trak­towane). Uczel­nie powinny przyz­nawać stype­n­dia za naukę i wyniki w sporcie.
Pobierz plik »

Adam Zych
Czyn­niki hamu­jące pod­niesie­nie min­i­mum pła­cowego
Autor roz­pa­truje kwestię min­i­mum pła­cowego z per­spek­tywy włas­nych doświad­czeń zawodowych, opowiada­jąc się jed­noz­nacznie za znaczą­cym pod­niesie­niem obow­iązu­jącego obec­nie poziomu najniższych wyna­grodzeń. Intere­su­jąca – cho­ciaż z pewnoś­cią dyskusyjna – jest teza, że gospo­darka rynkowa nie sprzyja, gen­er­al­nie biorąc, samoczyn­nemu wzros­towi płac, zwłaszcza tych najniższych. Szczegól­nym zagroże­niem w tym zakre­sie jest charak­terysty­czna dla tej gospo­darki ostra konkurencja pomiędzy pod­mio­tami gospo­dar­czymi, zmusza­jąca do ciągłej obniżki kosztów, a jak uczy doświad­cze­nie najłatwiej jest obniżyć właśnie poziom płac. Dlat­ego też również w gospo­darce rynkowej państwo powinno zdaniem autora ingerować w sferę wyna­grodzeń. Czyn­nikiem hamu­ją­cym wzrost wyna­grodzeń są również słabe eko­nom­icznie, będące często fak­ty­cznymi bankru­tami, pod­mioty gospo­dar­cze, które należy możli­wie szy­bko lik­wid­ować, tak aby zatrud­nieni w nich pra­cown­icy przes­zli do innych, bardziej efek­ty­wnych jed­nos­tek. Nie można również zapom­i­nać o pra­cown­ikach sfery budże­towej, gdzie – jak wiadomo – płace są wyjątkowo niskie.
Pobierz plik »

Maciej Zaw­is­towski
Funkcjonowanie Otwartych Fun­duszy Emery­tal­nych w Polsce
Artykuł jest próbą pod­sumowa­nia dzi­ałal­ności Otwartych Fun­duszy Emery­tal­nych (OFE) na pod­stawie danych z lat 1999–2006 opub­likowanych przez Komisję Nad­zoru Finan­sowego. Przeprowad­zona anal­iza doty­czy czterech aspek­tów funkcjonowa­nia II filaru ubez­pieczeń emery­tal­nych: liczby członków, wielkości akty­wów, inwest­y­cji oraz osią­ganych stóp zwrotu. Na pod­stawie doty­chcza­sowych wyników pod­jęto próbę wskaza­nia najis­tot­niejszych wniosków doty­czą­cych funkcjonowa­nia OFE w przyszłości.
Pobierz plik »

Jarosław Poteraj
Sys­tem emery­talny w Buł­garii
Artykuł prezen­tuje his­to­ryczne i aktu­alne rozwiąza­nia w sys­temie emery­tal­nym Buł­garii w celu odnalezienia w tym sys­temie pomysłów, które w między­nar­o­dowych porów­na­ni­ach warto wyko­rzysty­wać. W pod­sumowa­niu autor wskazuje, jako ele­ment wyróż­ni­a­jący buł­garski sys­tem emery­talny na tle innych państw, spec­jalne trak­towanie, już na poziomie zbiera­nia składki emery­tal­nej, pra­cown­ików pracu­ją­cych w trud­nych warunk­ach.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji 


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9 (402), 2007

TTHIRTEEN THESES ON THE REFORM OF STATE POLICY ON THE LABOUR MARKET IN POLANDElż­bi­eta Kryńska, Zenon Wiśniewski
OPINION CONCERNING PROPOSAL FOR THE NEW LAW ON SOCIAL POLICYJulian Auleyt­ner
COMMENTS TO JOZEF ORCZYK ARTICLE: „SOME REMARKS ON STUDENT’S ALLOWANCES ONGOING DEBATE” – Bar­bara Szatur-Jaworska
FACTORS LIMITING MINIMAL WAGES INCREASE Adam Zych
OPEN RETIREMENT FUNDS IN POLANDMaciej Zaw­is­towski

SOCIAL POLICY ABROAD
THE OLD AGE PENSION SYSTEM IN BULGARIAJarosław Poteraj

BOOK REVIEWS
Marie Jahoda, Paul F. Lazars­feld, Hans Zeisel: UNEMPLOYED IN MARIENTHAL – Reviewed by Bar­bara Szatur-Jaworska
Ewa Leś, Mał­gorzata Ołdak (eds.): SOCIAL ENTERPRISE IN LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT – Reviewed by Albert Izdeb­ski
Teresa Chirowska-Smolak, Agata Chudz­icka (eds.): MAN IN SOCIAL SPACE OF UNEMPLOYMENT – Reviewed by Karolina Grabowska
Ruth Lis­ter: POVERTY – Reviewed by Jan­ina M. Zabielska

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
WORKING TIME IN THE EU NEWCOMERS. ILSS CONFERENCEMonika Latos-Miłkowska, Mag­dalena Rycak
WORK OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY POLISH ACADEMY OF SCIENCES 2003–2006 – Beata Kaczyńska
DEMOGRAPHY CURRICULUM. CONFERENCE IN ŁÓDŹ – Beata Kaczyńska

RIDERSTRIBUNE
DISCUSSION: COMMENT ON THE NEW LAW ON SOCIAL POLICY IN POLANDTadeusz Fudała

INFORMATION FOR AUTHORS

We Rec­om­mend the papers:

Elż­bi­eta Kryńska, Zenon Wiśniewski
THIRTEEN THESES ON THE REFORM OF STATE POLICY ON THE LABOUR MARKET IN POLAND

The analy­sis is the voice in a debate on the desired shape of state pol­icy on Pol­ish labour mar­ket. It was devel­oped on the basis of the text of expert analy­sis car­ried out on com­mis­sion of the Min­istry of Labour and Social Pol­icy in August 2007. The­ses on the reform of labour mar­ket pol­icy are based on an assump­tion that its main objec­tive should be the growth of employ­ment through the cre­ation of con­di­tions facil­i­tat­ing the devel­op­ment and main­te­nance of a greater num­ber of bet­ter jobs. Atten­tion is drawn, among many, to the neces­sity to: pass from labour mar­ket pol­icy to employ­ment pol­icy; change the approach of the state to the labour mar­ket and develop new strat­egy, which is com­monly known as work­fare state; fur­ther dereg­u­la­tion of the labour mar­ket; main­tain­ing bal­ance in flex­i­cu­rity, and restruc­tur­ing active labour mar­ket pol­icy (ALMP). More­over, the issue of the improve­ment of the func­tion­ing of pub­lic employ­ment ser­vices was also addressed.

Julian Auleyt­ner
OPINION CONCERNING PROPOSAL FOR THE NEW LAW ON SOCIAL POLICY 

Author presents his opin­ion con­cern­ing the Social Pol­icy Prin­ci­ples Act and stresses its prece­dent char­ac­ter, also in inter­na­tional dimen­sion. Con­trary to Pol­ish prac­tice, the social ser­vice con­tracts are observed in ILO mem­ber coun­tries. The Bill con­structs a long term way of think­ing of com­mon social rela­tion­ships between the State and cit­izien, which should avoid tra­di­tional, State pater­nal­ism and phil­an­thropy in favor of sel­f­re­sours­ful­ness and cit­i­zen far-sighted prac­ticed in local societies.Nevertheless, the opin­ion under­lines the weak­ness of the draf Act with ref­er­ence to under­es­ti­mated role of self-government and NGOs and a lack of diag­no­sis as a basis for social inte­gra­tion strat­egy. Addi­tion­ally, the author rec­om­mends adop­tion of solu­tions with respect to the prob­lem of high qual­i­fied peo­ple for social policy.

Bar­bara Szatur-Jaworska
COMMENTS TO JOZEF ORCZYK ARTICLE: „SOME REMARKS ON STUDENT’S ALLOWANCES ONGOING DEBATE” 

Respond­ing to Józef Orczyk arti­cle, pub­lished in the 3rd issue of the “Social Pol­icy” in 2007 the author presents her own opin­ion about the bur­sary sys­tem at the uni­ver­si­ties in Poland. She argues that uni­ver­si­ties should not be respon­si­ble for the social help for indi­gent stu­dents, and that this task should be within the com­pe­tence of social insti­tu­tions in their place of res­i­dence. The bur­sary sys­tem needs to be reformed, because it is prone to mis­al­lo­ca­tion of resources and it is unfair (stu­dents in sim­i­lar finan­cial sit­u­a­tion are treated dif­fer­ently). Uni­ver­si­ties should restrict to grant­ing sci­en­tific schol­ar­ships and schol­ar­ships for best results in sport.

Adam Zych
FACTORS LIMITING MINIMAL WAGES INCREASE

The author dis­cusses the issue of wage min­i­mum from the per­spec­tive of his own pro­fes­sional expe­ri­ence, and clearly sup­ports sig­nif­i­cant increase of the low­est wages cur­rently in force. Inter­est­ing — although undoubt­edly debat­able — the­sis is pre­sented, accord­ing to which mar­ket econ­omy is, gen­er­ally speak­ing, not con­ducive to spon­ta­neous growth of wages, the low­est in par­tic­u­lar. Hard com­pe­ti­tion among eco­nomic enti­ties that forces to con­stant low­er­ing of costs, char­ac­ter­is­tic for that econ­omy, is a spe­cial threat in that respect. Hence, accord­ing to the author, the state should inter­vene in the sphere of remu­ner­a­tions in the con­di­tions of mar­ket economy.

Maciej Zaw­is­towski
OPEN RETIREMENT FUNDS IN POLAND

The arti­cle is an attempt of sum­mary of Open Pen­sion Funds (OFE) activ­ity made on the basis of data pub­lished by Finan­cial Super­vi­sion Comis­sion (KNF) from 1999 to 2006. The analy­sis con­cernes on four aspects of retire­ment insur­ance in the sec­ond pil­lar: num­ber of mem­bers, scale of assets, invest­ments and the level of rates of return. The author made an effort to show the most impor­tant con­clu­sions con­cern­ing future OFE activ­ity on the basis of pre­vi­ous results.

Jarosław Poteraj
THE OLD AGE PENSION SYSTEM IN BULGARIA  

The paper presents an insight into the old age pen­sion sys­tem in Bul­garia. There, the author’s goal was to present both past and present solu­tions employed by the Bulgaria’s pen­sion sys­tem, in search for ideas worth con­sid­er­a­tion in inter­na­tional com­par­isons. In the sum­mary, the author high­lights as a par­tic­u­lar Bul­gar­ian approach the fact that employ­ees expe­ri­enc­ing dif­fi­cult work­ing con­di­tions are treated with great atten­tion from the very moment of col­lect­ing premiums.

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót