Nr 10 (403) 2007

Spis treści 10/2007

Table of Contents

POLSKA MŁODZIEŻ W ŚWIETLE BADAŃ MIĘDZYKRAJOWYCH – Krzysztof Koseła
REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO, CZYLI O WYLEWANIU DZIECKA Z KĄPIELĄ – Marta Zahorska
UNDEREMPLOYMENT: NOWE ZJAWISKO CZY NOWY TERMIN? – Anna Kier­sz­tyn

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACYOPINIE MATURZYSTÓWSła­womir Gawroński

RECENZJE
Zofia Jacukow­icz: ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ – rec. Janusz Meller
Andrzej Rącza­szek, Wiesław Koczur (red.): POLITYKA SPOŁECZNA W ŻYCIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM KRAJU – rec. Elż­bi­eta Trafiałek

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE W 2096 R., W MARCU I CZERWCU 2007 R. ORAZ ZMODYFIKOWANE MINIMUM EGZYSTENCJI W 2006 R. – Piotr Kurowski
POLITYKA SPOŁECZNA – BADANIA DYDAKTYKA, ROZWÓJ. DOROCZNA KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH W SIENIAWIEBeata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Krzysztof Koseła
Pol­ska młodzież w świ­etle badań międzykra­jowych
W pub­licznych debat­ach reg­u­larnie powraca temat młodzieży i trud­ności, które sprawia wychowaw­com. Okazji do dyskusji o młodzieży dostar­czają pow­tarza­jące się sytu­acje – początek roku szkol­nego oraz sprawdziany przy­pada­jące na miesiące zamyka­jące czas nauki. Ton debatom narzu­cają wychowawcy i poli­tycy. Kadencja rządów rozpoczęta jesienią 2005 r. stoi pod znakiem dyscy­plinowa­nia młodzieży; media infor­mują o bul­w­er­su­ją­cych zdarzeni­ach z udzi­ałem uczniów. Czarnej serii niepoko­ją­cych opisów towarzyszą wezwa­nia: „stop prze­mocy w szkołach” i „zero tol­er­ancji”. Socjolog młodzieży zdążył zauważyć, że przed­miot jego badań bywa uży­wany do straszenia i częś­ciej nieza­służe­nie niż zasłuże­nie budzi obawy, niekiedy nawet grozę. Wezwa­nia do wzmoc­nienia dyscy­pliny i hasło „zero tol­er­ancji” prowokują do pyta­nia – za co, dlaczego, czym sobie młodzi zasłużyli? Prze­moc w szkole nie jest wymysłem; ma potwierdze­nie w wynikach socjo­log­icznych son­daży, pozostaje jed­nak wąt­pli­wość, czy incy­denty prze­mocy mówią o najważniejszej właś­ci­wości pol­s­kich nas­to­latków. Czy impet min­is­te­ri­al­nych pro­gramów jest skierowany na najpoważniejsze, doniosłe i kłopotliwe zjawisko? Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że wezwanie „zero tol­er­ancji” zwró­ciło się prze­ci­wko jed­nej z bardziej kolorowych, wyrazistych, przy­cią­ga­ją­cych uwagę grup młodzieży w skali Europy. Wychowawcy wielu europe­js­kich kra­jów chcieliby pra­cować z młodzieżą taką jak pol­ska, tym­cza­sem poli­tycy oświa­towi wymyślają, jak ją kon­trolować, powś­cią­gać, utrzymy­wać w porządku i karności. Wyniki porów­naw­czego bada­nia uczniów wielu kra­jów przeprowad­zone na przełomie stuleci (1999/2000) pokazały wychowanków pol­s­kich szkół w sposób, który doma­gał się zwięzłego pod­sumowa­nia. Po zestaw­ie­niu empirycznych ustaleń trudno było oprzeć się wraże­niu, że na tle zagranicznych rówieśników jest to nietuzinkowa zbiorowość intere­su­ją­cych osób. W artykule przed­stawię swoje argu­menty; uza­sad­nię, dlaczego o pol­s­kich ucz­ni­ach myślę z sym­pa­tią i pytam – „za co zero tol­er­ancji?”.
Pobierz plik »

Marta Zahorska
Reforma szkol­nictwa zawodowego, czyli o wyle­wa­niu dziecka z kąpiela
W okre­sie PRL szkol­nictwo zawodowe stanow­iło najbardziej rozbu­dowany seg­ment sys­temu eduka­cyjnego. Ogranicze­nie liczby szkół zawodowych, a zwłaszcza zasad­niczych szkół zawodowych (ZSZ), nastąpiło w lat­ach trans­for­ma­cji. Szczegól­nie nieko­rzystny był dla nich okres reformy eduka­cyjnej z 1999r. Młodzież wybier­ała inne szkoły, wiele ZSZ upadło. Obec­nie na skutek zwięk­szonego zapotrze­bowa­nia na robot­ników wyk­wal­i­fikowanych rośnie ponownie atrak­cyjność tych szkół. Niestety, nie doko­nano wielu niezbęd­nych zmian w pro­gra­mach tych szkół, a zwłaszcza w warunk­ach odby­wa­nia prak­tyk, które dla tego typu ksz­tałce­nia mają zasad­nicze znacze­nie.
Pobierz plik »

Anna Kier­sz­tyn
Under­em­ploy­ment” nowe zjawisko czy nowy ter­min?
Obecne zain­tere­sowanie prob­lematyką under­em­ploy­ment (“niedostate­czne zatrud­nie­nie”) ma związek przede wszys­tkim z przemi­anami na współczes­nym rynku pracy, których prze­jawem jest m.in. wzrost pop­u­larności tzw. alter­naty­wnych czy elasty­cznych form zatrud­nienia. Aktu­al­nym i ważnym (także z prak­ty­cznego punktu widzenia) prob­le­mem, przed którym stoją badacze rynku pracy, jest ustal­e­nie, czy i w jakich warunk­ach wzrost udzi­ału osób zatrud­nionych na pod­stawie niety­powych kon­trak­tów wśród ogółu pracu­ją­cych przekłada się na pogorsze­nie warunków pracy. Ponieważ jedną z ważniejszych przy­czyn obec­nych kon­trow­er­sji wokół tego zagad­nienia jest niejed­noz­naczność poję­cia under­em­ploy­ment, pier­wsza część niniejszego artykułu poświę­cona jest rekon­strukcji i anal­izie różnych, funkcjonu­ją­cych w lit­er­aturze przed­miotu, sposobów rozu­mienia tego poję­cia. Druga część doty­czy związków między under­em­ploy­ment a zatrud­nie­niem elasty­cznym. W trze­ciej części przed­staw­ione zostały wyniki analiz danych statysty­cznych pochodzą­cych z ogólnopol­s­kich badań kwes­t­ionar­ius­zowych. Celem analiz było przede wszys­tkim ustal­e­nie, w jakim stop­niu prob­lem under­e­moy­ment w Polsce doty­czy ludzi młodych (do 30 roku życia).
Pobierz plik »

Sła­womir Gawroński
Młodzież na rynku pracy
Trudna sytu­acja młodych ludzi na rynku pracy od dłuższego czasu jest jed­nym z istot­niejszych prob­lemów społecznych, z jakimi boryka się Pol­ska. Bezrobo­cie młodzieży utrzy­muje się wciąż na wysokim poziomie, a duży udział młodzieży w pop­u­lacji osób bezro­bot­nych jest jedną z charak­terysty­cznych cech zjawiska bezrobo­cia w Polsce. Z tego punktu widzenia ważne jest, w jaki sposób młodzi ludzie postrze­gają rynek pracy i jak oce­ni­ają swoje szanse na nim. Próbą znalezienia odpowiedzi na tak sfor­mułowane pyta­nia było badanie: „Młodzież na rynku pracy – opinie maturzys­tów”, przeprowad­zone w 2007 r. przez Wyższą Szkołę Infor­matyki i Zarządza­nia w Rzes­zowie, którego wyniki prezen­tuje niniejszy artykuł.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10/2007

THE POLISH YOUTHRESULTS OF INTERNATIONAL COMPARISONSKrzysztof Koseła
REFORM OF VOCATIONAL EDUCATION ASTHROWING THE BABY OUT WITH THE BATHWATER” – Marta Zahorska
WHAT IS NEW IN THE UNDEREMPLOYMENT CONCEPCT? – Anna Kier­sz­tyn

FROM RESEARCH AND STUDIES
YOUTH AND THE LABOUR MARKETSła­womir Gawroński

BOOK REVIEWS
Zofia Jacukow­icz: ANALYSING MINIMAL WAGES – Reviewed by Janusz Meller
Andrzej Rącza­szek, Wiesław Koczur (eds.): SOCIAL POLICY AND SOCIO-ECONOMIC PROCESS – Reviewed by Elż­bi­eta Trafiałek

INFORMATION
MODIFICATION OF SOCIAL MINIMUM: 2006, MARCH 2007, JUNE 2007 AND MODYFICATION SUBSISTANCE MINIMUM: 2006 – Piotr Kurowski
SOCIAL POLICY: RESEARCH, EDUCATION, DEVELOPMENT. CONFERENCE IN SIENIAWABeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Krzysztof Koseła
THE POLISH YOUTHRESULTS OF INTERNATIONAL COMPARISONS

Soci­eties want to know what are achieve­ments of stu­dents edu­cated in var­i­ous edu­ca­tional sys­tems. Also prepa­ra­tion of stu­dents to life in demo­c­ra­tic soci­eties is the sub­ject of inter­na­tional sur­vey com­par­isons. One assess­ment of effects of cit­i­zen­ship edu­ca­tion was car­ried out in 1999, next will be done in 2009. In 1999 our 14 years old teenagers turned out to be very suc­cess­ful in tests of cit­i­zen­ship knowl­edge and very dis­tinct in com­par­isons of atti­tudes toward pub­lic affairs. By no means Pol­ish youth deserves the “zero tol­er­ance pro­gram”. Review of 1999 results will enable researchers to see trends, because the next mea­sure­ment of the same traits is processed.

Marta Zahorska
REFORM OF VOCATIONAL EDUCATION ASTHROWING THE BABY OUT WITH THE BATHWATER 

In Poland dur­ing the com­mu­nist period of time, voca­tional edu­ca­tion con­sti­tuted the most devel­oped seg­ment of the edu­ca­tional sys­tem. Lim­it­ing of the num­ber of voca­tional schools, in par­tic­u­lar, basic voca­tional schools (ZSZ), took place after 1990, in the trans­for­ma­tion period. The period of the edu­ca­tion reform of 1999 was par­tic­u­larly dis­ad­van­ta­geous for them. Young peo­ple tended to select other schools, many ZSZ were liq­ui­dated. At present, due to the increased demand for qual­i­fied blue col­lar work­ers, their attrac­tive­ness is grow­ing again. Unfor­tu­nately, many essen­tial changes in the cur­ric­ula of these schools have not been intro­duced, espe­cially when it comes to the intern­ship con­di­tions, which are of key impor­tance for edu­ca­tion of this type.

Anna Kier­sz­tyn
WHAT IS NEW IN THE UNDEREMPLOYMENT CONCEPCT? 

The cur­rent research inter­est in the prob­lem of under­em­ploy­ment is asso­ci­ated with recent changes on the labor mar­ket, in par­tic­u­lar, the growth in the so-called alter­na­tive or flex­i­ble employ­ment rela­tions. Today, deter­min­ing whether and under what con­di­tions a growth in the pro­por­tion of work­ers employed on the basis of atyp­i­cal con­tracts results in a dete­ri­o­ra­tion of work con­di­tions poses an impor­tant (also from a prac­ti­cal point of view) ques­tion for labor mar­ket stud­ies. Since the cur­rent con­tro­ver­sion sur­round­ing this issue can be attrib­uted to the vague­ness of the term under­em­ploy­ment, the first part of this arti­cle presents and analy­ses dif­fer­ent ways in which this term is defined in the labor mar­ket lit­er­a­ture. The sec­ond part analy­ses the rela­tion­ships between under­em­ploy­ment and flex­i­ble employ­ment. In the third part, I present the results of sta­tis­ti­cal analy­ses of data from Pol­ish sur­vey research. The object of these analy­ses was to deter­mine the extent to which young peo­ple (under 30 years of age) in Poland are affected by underemoyment.

Sła­womir Gawroński
YOUTH AND THE LABOUR MARKET

Dif­fi­cult sit­u­a­tion of young peo­ple on the labour mar­ket has been one of the major social prob­lems which our coun­try has to face for quite a long time. The rate of unem­ploy­ment among young peo­ple is per­ma­nently high and high per­cent­age of young peo­ple in the whole pop­u­la­tion of the unem­ployed is char­ac­ter­is­tic for Poland. From this point of view it is par­tic­u­larly impor­tant to under­stand how the young peo­ple per­ceive labour mar­ket and how they esti­mate pos­si­bil­ity of suc­cess. The sur­vey “Young peo­ple on the labour mar­ket – Sec­ondary school grad­u­ates opin­ions” con­ducted in 2007 by Uni­ver­sity of Infor­ma­tion Tech­nol­ogy and Man­age­ment in Rzes­zow tried to answer this ques­tion. This arti­cle presents the results of the survey.

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót