Nr 11-12 (404-405) 2007

Spis treści 11–12/2007

Table of Contents

ELASTYCZNOŚĆ ZATRUDNIENIA NA POLSKIM RYNKU PRACYElż­bi­eta Kryńska
KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ Andrzej Szy­bkie
NIEPEŁNOSPRAWNI W SPOŁECZEŃSTWIE – Mar­lena Kilian

Z HISTORII POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ. JUBILEUSZ 30-LECIA INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ UWGrażyna Firlit-Fesnak

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
NAUCZYCIELE I DYREKTORZY SZKÓŁ O PROGRAMIEZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE” – Robert Pawlak

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
PROGRAMY ZATRUDNIANIA OBCOKRAJOWCÓW W EUROPIE I USAKrystyna Iglicka,  Agata Młodawska

RECENZJE
Ryszard Szarfen­berg: KRYTYKA I AFIRMACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ – rec. Cezary Żołę­dowski
Leon Dyczewski (red.): KULTURA GRUP MNIEJSZOŚCIOWYCH I MARGINALNYCH – rec. Mag­dalena Twar­dowska
Leon Dyczewski (red.): MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE – rec. Mag­dalena Twardowska

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DATA O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO. KONFERENCJA W WIELICZCEBeata Kaczyńska WSPOMNIENIE O PROF. TADEUSZU KOWALAKUAntoni Rajkiewicz

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Elż­bi­eta Kryńska
Elasty­czność zatrud­nienia na pol­skim rynku pracy
Artykuł zaw­iera anal­izę elasty­czności zatrud­nienia na pol­skim rynku pracy. Dla jej przeprowadzenia posłużono się indek­sem Prawnej Ochrony Zatrud­nienia (EPL) oraz wysokoś­cią udzi­ałów pracu­ją­cych w niety­powych for­mach w ogól­nej licz­bie pracu­ją­cych. Dla obiek­ty­wiz­a­cji ocen doko­nano porów­nań badanych wskaźników w Polsce i w pozostałych kra­jach Unii Europe­jskiej.
Pobierz plik »

Andrzej Szy­bkie
Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego we Wspól­no­cie Europe­jskiej 

Niniejsza pub­likacja wyjaś­nia kon­cepcję koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego w Unii Europe­jskiej. Uwagę zwraca się zarówno na ewolucję koor­dy­nacji w długim okre­sie czasu, jak również na specy­ficzny charak­ter roz­porządzeń uni­jnych wobec postanowień umów między­nar­o­dowych o zabez­piecze­niu społecznym. Istotne jest także, że prawo wspól­no­towe nie zmienia warunków naby­cia prawa do świad­czeń z zabez­pieczenia społecznego określonych w usta­wodaw­st­wie kra­jowym. Koor­dy­nacja ma zag­waran­tować zachowanie naby­tych praw z zabez­pieczenia społecznego oraz praw będą­cych w trak­cie naby­wa­nia tak, aby osoby które chcą sko­rzys­tać ze swo­body przemieszcza­nia w ramach Wspól­noty, nie były trak­towane gorzej w zakre­sie zabez­pieczenia społecznego niż osoby, które pra­cow­ały tylko w jed­nym państ­wie członkowskim.
Pobierz plik »

Mar­lena Kil­ian
Niepełnosprawni w społeczeńst­wie
Celem artykułu jest określe­nie społecznych deter­mi­nan­tów niepełnosprawności w starszym wieku w opar­ciu o obec­nie funkcjonu­jącą definicję niepełnosprawności według Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia. W definicji tej pod­kreśla się społeczne źródła niepełnosprawności uwarunk­owanej nie tylko fizy­cznym uszkodze­niem, ale również odd­zi­ały­waniem otoczenia fizy­cznego i społecznego, którego właś­ci­wości mogą prowadzić do zmin­i­mal­i­zowa­nia lub pogłę­bi­enia skutków tegoż uszkodzenia. Podob­nie w przy­padku niepełnosprawnych seniorów pewne aspekty życia społecznego mogą narus­zoną w wymi­arze fizy­cznym sprawność dodatkowo ograniczać lub pełnić wręcz domin­u­jącą rolę w pro­ce­sie przed­w­czes­nego i pato­log­icznego starzenia się, co potwierdzają licznie cytowane bada­nia przeprowad­zone w tej dziedzinie. Wśród nich zwró­cono uwagę na: poczu­cie osamot­nienia seniorów, społeczne uprzedzenia i dyskrymi­nację ze względu na wiek, postawy nadopiekuńcze, społeczną niewiedzę na temat rzeczy­wis­tości biopsy­chospołecznego stanu w zaawan­sowanym wieku, czy niedos­tosowane do potrzeb osób starszych otocze­nie fizy­czne. Tem­atykę dopeł­nia zagad­nie­nie pozy­ty­wnego społecznego wspar­cia w zakre­sie całoś­ciowego funkcjonowa­nia starszych ludzi.
Pobierz plik »

Grażyna Firlit-Fesnak
Przeszłość zachowana w pamięci staje się ter­aźniejs­zoś­cią
Jubileusz 30-lecia Insty­tutu Poli­tyki Społecznej UW Pra­cown­icy Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Wydzi­ału Dzi­en­nikarstwa i Nauk Poli­ty­cznych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego pod­jęli wysiłek zor­ga­ni­zowa­nia w tym roku uroczys­tości jubileuszowych, bowiem właśnie w październiku 2007 r. Insty­tut ukończył 30 lat. W porów­na­niu z wielu sza­cownymi, o wiele starszymi placówkami naukowymi w Polsce, jest to młody wiek i „mały” jubileusz. Jeśli jed­nak weźmiemy pod uwagę his­torię placówek naukowych zaj­mu­ją­cych się w Polsce nauką o poli­tyce społecznej i ksz­tałce­niem stu­den­tów na spec­jal­iza­cji czy kierunku „poli­tyka społeczna”, to możemy śmi­ało powiedzieć, że – obok Insty­tutu Gospo­darstwa Społecznego Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­wie – Insty­tut Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego jest najs­tarszym i doświad­c­zonym ośrod­kiem aka­demickim, ofer­u­ją­cym ksz­tałce­nie stu­den­tów w zakre­sie poli­tyki społecznej oraz bada­nia nad poli­tyką społeczną rozu­mi­aną jako nauka i rodzaj poli­tyki pub­licznej.
Pobierz plik »

Robert Pawlak
Nauczy­ciele i dyrek­torzy szkół o pro­gramie „Zero tol­er­ancji dla prze­mocy w szkole”

Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie opinii nauczy­cieli i dyrek­torów szkół na rzą­dowego pro­gramu poprawy stanu bez­pieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tol­er­ancji dla prze­mocy w szkole”. Szczególną uwagę poświę­cono czterem ele­men­tom tego pro­gramu: wprowadze­niu mundurków szkol­nych, nada­niu nauczy­cielom sta­tusu funkcjonar­iusza pub­licznego, kon­cepcji instalowa­nia w szkołach kamer oraz planom utworzenia szkół o spec­jal­nym nad­zorze ped­a­gog­icznym.
Pobierz plik »

Krystyna Iglicka, Agata Mło­dawska
Pro­gramy zatrud­ni­a­nia obcokra­jow­ców w Europie i USA Pon­adto w numerze:

Artykuł opisuje pro­gramy rekru­tacji migrantów w kra­jach Europy Zachod­niej i USA od roku 1945 do chwili obec­nej. Rozważa również poli­tyki migra­cyjne anal­i­zowanych obszarów w kon­tekś­cie migracji pra­cown­iczych. Artykuł ten powinien służyć jako doku­ment dla tych wszys­t­kich twór­ców prawa migra­cyjnego, zwłaszcza z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy tworząc to prawo chcą uczyć się i wycią­gać wnioski z błędów przeszłości popeł­ni­anych w kra­jach o znacznie dłuższej od Pol­ski his­torii imi­gracji.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 11–12 (404–405), 2007

FLEXIBLE EMPLOYMENT AND POLISH LABOUR MARKETElż­bi­eta Kryńska
CO-ORDINATION OF SOCIAL SECURITY SCHEMES IN EUROPEAN COMMUNITYAndrzej Szy­bkie
THE DISABLED IN THE POLISH SOCIETYMar­lena Kilian

FROM HISTORY OF SOCIAL POLICY
30th ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY AT THE UNIVERSITY OF WARSAWGrażyna Firlit-Fesnak

FROM RESEARCH AND STUDIES
OPINIONS OF TEACHERS AND SCHOOL MASTERS ON THE GOVERNMENTAL PROGRAM OF IMPROVEMENT OF SECURITY AT SCHOOLS AND ESTABLISHMENTSZERO TOLERANCE FOR VIOLENCE AT SCHOOLRobert Pawlak

SOCIAL POLICY ABROAD
EMPLOYMENT PROGRAMS FOR FOREIGNERS IN EUROPE AND IN THE UNITED STATESKrystyna Iglicka, Agata Młodawska

BOOK REVIEWS
Ryszard Szarfen­berg: SOCIAL POLICY: CRITIQUE AND AFIRMATION – Reviewed by Cezary Żołę­dowski
Leon Dyczewski (ed.): CULTURE OF MINORITIES AND MARGINAL GROUPS – Reviewed by Mag­dalena Twar­dowska
Leon Dyczewski (ed.): MARRIAGE AND FAMILY IN CONTEMPORARY SOCIETIES – Reviewed by Mag­dalena Twardowska

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
HUMAN CAPITAL QUALITY. CONFERENCE IN WIELICZKA – Beata Kaczyńska
PROFESSOR TADEUSZ KOWALAKOBITUARYAntoni Rajkiewicz

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Elż­bi­eta Kryńska
FLEXIBLE EMPLOYMENT AND POLISH LABOUR MARKET 

The arti­cle presents an analy­sis of the flex­i­bil­ity of employ­ment on the Pol­ish labour mar­ket. EPL indi­ca­tor and the share of the employed in non-standard forms of employ­ment in the total num­ber of the employed were used in the analy­sis. In order to achieve objec­tive assess­ments the analysed indi­ca­tors in Poland and other EU coun­tries were compared.

Andrzej Szy­bkie
CO-ORDINATION OF SOCIAL SECURITY SCHEMES IN EUROPEAN COMMUNITY

The paper explains the idea of co-ordination of social secu­rity schemes in Euro­pean Union. The atten­tion was paid both to the evo­lu­tion of co-ordination within a long period of time and to par­tic­u­lar char­ac­ter of EC Reg­u­la­tion in com­par­i­son to pro­vi­sions of inter­na­tional agree­ments on social secu­rity. It is also very impor­tant that the Euro­pean Com­mu­nity law doesn’t change con­di­tions of acqui­si­tion of the right to social secu­rity ben­e­fits laid down in the national leg­is­la­tion. The co-ordination is sup­posed to guar­an­tee keep­ing rights acquired result­ing from the social secu­rity and rights being in the course of acqui­si­tion so that per­sons which want to make a use of free move­ment of per­sons within Com­mu­nity would not be treated worse in the scope of the social secu­rity than per­sons which worked only in one Mem­ber State.

Mar­lena Kil­ian
THE DISABLED IN THE POLISH SOCIETY

The pur­pose of the arti­cle is to present social deter­mi­nants of age-related dis­abil­ity derived from the actual def­i­n­i­tion of dis­abil­ity accord­ing to World Health Orga­ni­za­tion. This def­i­n­i­tion empha­sizes social causes of dis­abil­ity deter­mined not solely by phys­i­cal impair­ment but also by influ­ence of phys­i­cal and social envi­ron­ment. The envi­ron­men­tal char­ac­ter­is­tics may lead to min­i­miza­tion or inten­si­fi­ca­tion of expe­ri­enced impair­ment effects. Sim­i­larly in the case of dis­abled peo­ple in older age some aspects of social life may fur­ther limit their phys­i­cal abil­ity or even play a dom­i­nant role in the process of pre­ma­ture and patho­log­i­cal aging, what is con­firmed by richly cited research stud­ies in this area. The major atten­tion was paid to: feel­ing of lone­li­ness of seniors, social prej­u­dices and dis­crim­i­na­tion because of age, over­pro­tec­tive atti­tudes, social unaware­ness about the real­ity of biopsy­choso­cial con­di­tion in older age or insuf­fi­cient adap­ta­tion of phys­i­cal envi­ron­ment not sat­is­fy­ing older peo­ple needs. The study is com­pleted by the prob­lem of pos­i­tive social sup­port in the area of the com­plex func­tion­ing of the aged.

Grażyna Firlit-Fesnak
30th ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY AT THE UNIVERSITY OF WARSAW

The paper presents research and didac­tic achieve­ments of the Insti­tute of Social Pol­icy of War­saw Uni­ver­sity, one of the old­est aca­d­e­mic cen­ters which edu­cates stu­dents in the sphere of social pol­icy and does the research in the field of social pol­icy, under­stood as a sci­ence and a form of pub­lic activ­ity. The text intro­duces into the very idea of the jubilee and presents the activ­i­ties which the team of the Insti­tute under­took to cel­e­brate its 30-th anniver­sary. The work presents the ori­gins of the Insti­tute and its cre­ators, char­ac­ter­izes its research achieve­ments in the past 30 years, presents the evo­lu­tion of didac­tic pro­grams, forms and part­ners of sci­en­tific and didac­tic coop­er­a­tion in Poland and abroad. It also presents per­sons and insti­tu­tions impor­tant for the devel­op­ment of the Insti­tute and its achieve­ments. Finally the paper includes plans for the future of the Insti­tute as the aca­d­e­mic cen­tre influ­en­tial for the devel­op­ment of the sci­ence of social policy.

Robert Pawlak
OPINIONS OF TEACHERS AND SCHOOL MASTERS ON THE GOVERNMENTAL PROGRAM OF IMPROVEMENT OF SECURITY AT SCHOOLS AND ESTABLISHMENTSZERO TOLERANCE FOR VIOLENCE AT SCHOOL

The aim of the paper is to present opin­ions of teach­ers and school mas­ters on the Gov­ern­men­tal Pro­gram of Improve­ment of Secu­rity at Schools and Estab­lish­ments “Zero Tol­er­ance for Vio­lence at School”. The spe­cial atten­tion was paid to their views on four ele­ments of the pro­gram: intro­duc­ing school uni­forms for stu­dents, grant­ing teacher pro­tec­tion afforded to pub­lic offi­cers, imple­men­ta­tion of video sur­veil­lance of entrances of schools and con­sid­er­a­tion of intro­duc­tion of schools for aggres­sive students.

Krystyna Iglicka, Agata Mło­dawska
EMPLOYMENT PROGRAMS FOR FOREIGNERS IN EUROPE AND IN THE UNITED STATES

Authors of his paper describe tem­po­rary work­ers schemes in West­ern Europe and US since 1945 till pres­ence. They also analyse migra­tion poli­cies of the regions in ques­tion in the con­text of labour migra­tion. This paper should serve as an doc­u­ment for all those who are in charge of migra­tion law. It should espe­cially serve as an back­ground paper for those pol­icy mak­ers in CEE region, who while cre­at­ing the law would like to avoid mis­takes and, learn lessons form coun­tries with much longer than Poland immi­gra­tion history.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót