Nr 1 (406) 2008

Spis treści 1/2008

Table of Contents

DEMOGRAFICZNE ASPEKTY ZASOBÓW PRACY W POLSCE DO 2030 R.  – Andrzej Ros­ner, Monika Stanny
O PROBLEMIE ZDROWEJ STAROŚCI –Marcin Golec

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
WSPÓŁPRACA MIĘDZY URZĘDAMI PRACY A AGENCJAMI ZATRUDNIENIA W OBSŁUDZE RYNKU PRACYIwona Kukulak-Dolata

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
DUŃSKI SYSTEM EMERYTALNYJarosław Poteraj
ZAKŁADOWE SYSTEMY EMERYTALNE W NIEMCZECH I AUSTRIIJakub Paw­elec
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE WE WSPÓŁCZESNYM KAZACHSTANIEGul’nara Bazarbaeva, Andrzej Wierzbicki

RECENZJE
Julia Lynch: AGE IN THE WELFARE STATE. THE ORIGINS OF SOCIAL SPENDING ON PENSIONERS, WORKERS, AND CHILDREN – rec.  Piotr Szukalski

INFORMACJE
DZIECKOETYKAEKONOMIA. KONFERENCJA NAUKOWA W AUGUSTOWIEElwira Bon­isławska
XVI KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Jad­wiga Pawłowska-Chłystowska
DEBATA NAD ODPŁYWEM LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Z OPOLSZCZYZNYDiana Rokita
IX EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  – Bożena Kołaczek

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Andrzej Ros­ner, Monika Stanny
Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r.

Przed­staw­iona anal­iza ujaw­nia ważne fakty, na które warto zwró­cić uwagę: (1) Okres przemian sys­te­mowych zapoc­zątkowanych w 1989 r. zbiegł się z fazą roz­woju demograficznego charak­teryzu­jącą się szczegól­nie sil­nie rozsz­er­zoną repro­dukcją lud­ności w wieku pro­duk­cyjnym. (2) Po 2009 r. repro­dukcja demograficzna zasobów pracy będzie miała charak­ter zawężony (w mias­tach pro­ces rozpoczął się w 2005 r.). Nastąpią więc sprzy­ja­jące warunki do redukcji skali bezrobo­cia. (3) Na wsi zawężona repro­dukcja pojawi się (w 2014 r.) później niż w mias­tach i będzie miała mniej dynam­iczny prze­bieg. Pow­staną wów­czas bardziej korzystne warunki do restruk­tu­ryza­cji rol­nictwa, której celem będzie zmniejsze­nie zatrud­nienia rol­niczego i udzi­ału zatrud­nienia rol­niczego w zatrud­nie­niu ogółem. (4) Jed­nak już po kilku lat­ach wys­tąpi nowe nieko­rzystne zjawisko: starze­nie się zasobów pracy i co się z tym wiąże zmniejszanie się skłon­ności poszuku­ją­cych zatrud­nienia do mobil­ności zarówno przestrzen­nej jak i zawodowej. Pro­ces starzenia się zasobów pracy będzie się nasi­lał w relaty­wnie szy­bkim tem­pie, szczegól­nie po 2020 r. Choć ten­dencja ta wys­tąpi zarówno na wsi jak i w mieś­cie, zasoby pracy na wsi będą relaty­wnie młod­sze, a co za tym idzie bardziej mobilne.
Pobierz plik »

 Marcin Golec
O prob­lemie zdrowej starości
Starość, ele­men­tarne zjawisko biologii, nigdy nie była tak powszechna. Stało się tak głównie dzięki przedłuże­niu prze­cięt­nego wieku, zwłaszcza w kra­jach wysoko rozwinię­tych. Spowodowało to wzrost kosztów funkcjonowa­nia opieki zdrowot­nej i społecznej oraz konieczność przedefin­iowa­nia sposobu dzi­ała­nia tych sek­torów. Pro­cesy starzenia się, które mogą być określone jako wzrost entropii w komórce, orga­nizmie, powodują spadek zdol­ności naprawy, co znacznie zwięk­sza praw­dopodobieństwo choroby. Zdrowa starość (niezbędna do efek­ty­wnego pod­wyższenia wieku emery­tal­nego) jest związana z zachowaniem funkcji organów. Nie­u­niknione jest prze­sunię­cie akcen­tów w opiece zdrowot­nej z efek­townego zwal­cza­nia ostrych chorób na mniej spek­taku­larne i bardziej skom­p­likowane metody pow­strzymy­wa­nia pro­cesów starzenia i utraty funkcji narządów. Sys­tem opieki zdrowot­nej jest przek­sz­tał­cany w sys­tem zdrowia, z udzi­ałem pro­mocji zdrowia.
Pobierz plik »

Iwona Kukulak-Dolata
Współpraca między urzę­dami pracy a agenc­jami zatrud­nienia w obsłudze rynku pracy
Artykuł przed­stawia wyniki badań, jakie prowad­zono w ramach real­iza­cji pro­jektu ”Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. Przed­staw­iono w nim obszary współpracy agencji zatrud­nienia z urzę­dami pracy, oraz wskazano na jej bari­ery. Pod­jęto próbę zdefin­iowa­nia możli­wości utrzy­ma­nia kon­tak­tów part­ner­s­kich między anal­i­zowanymi insty­tuc­jami w przyszłości. Wyniki badań upoważ­ni­ają do postaw­ienia tezy, że PSZ rzadko pode­j­mują współpracę z agenc­jami, a jej charak­ter i zakres jest deter­mi­nowany prob­le­mami, jakie one napo­tykają w ramach real­iza­cji usług rynku pracy. Współpraca jest najbardziej rozwinięta w sferze wymi­any infor­ma­cji o popy­towej i podażowej stronie rynku pracy, spo­rady­cznie jest obser­wowana w ramach usług pośred­nictwa pracy czy porad­nictwa zawodowego.
Pobierz plik »

 Jarosław Poteraj
Duński sys­tem emery­talny

Artykuł prezen­tuje his­to­ryczne i aktu­alne rozwiąza­nia w sys­temie emery­tal­nym Danii w celu odnalezienia w tym sys­temie pomysłów, które w między­nar­o­dowych porów­na­ni­ach warto wyko­rzysty­wać. W pod­sumowa­niu autor wskazuje, jako ele­ment wyróż­ni­a­jący duński sys­tem emery­talny na tle innych państw, funkcjonowanie zin­te­growanej plat­formy infor­maty­cznej Pen­sion­Info, na której emeryci mogą znaleźć wszelkie infor­ma­cje doty­czące zasad funkcjonowa­nia emery­tur i stanu ich oso­bistych rachunków emery­tal­nych.
Pobierz plik »

Jakub Paw­elec
Zakład­owe sys­temy emery­talne w Niem­czech i Aus­trii

Przed­miotem artykułu jest charak­terystyka zakład­owych sys­temów emery­tal­nych w Niem­czech i Aus­trii. Autor przed­stawia genezę zakład­owych sys­temów emery­tal­nych oraz przy­tacza dane statysty­czne na temat emery­tur zakład­owych w Niem­czech i Aus­trii. W artykule omówiona została kon­strukcja zakład­owych sys­temów emery­tal­nych: zakres pod­miotowy reg­u­lacji usta­wowej, formy prawne oraz metody finan­sowa­nia. Autor wskazuje pon­adto na zasad­nicze funkcje, które emery­tury zakład­owe w Niem­czech i Aus­trii mają do spełnienia dla pra­co­dawcy i pra­cown­ika – przede wszys­tkim wzmoc­nie­nie lojal­ności pra­cown­ika wobec zakładu pracy. Pod­jęta została również ocena funkcjonowa­nia i efek­ty­wności zakład­owych sys­temów emery­tal­nych w Niem­czech i Aus­trii.
Pobierz plik »

Gul’nara Bazarbaeva, Andrzej Wierzbicki
Zabez­piecze­nie społeczne we współczes­nym Kazach­stanie

Artykuł przed­stawia sys­tem zabez­pieczenia społecznego w Kazach­stanie, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem reformy sys­temu emery­tal­nego. Autorzy zwracają uwagę na uwarunk­owa­nia sys­temu zabez­pieczenia w tym kraju, cele reformy emery­tal­nej, prob­lemy związane z wiekiem emery­tal­nym i funkcjonowaniem fun­duszy emery­tal­nych. Zmi­any w sys­temie zabez­pieczenia społecznego sytu­ują Kazach­stan jako lid­era państw WNP, a także na tle kra­jów Europy Środ­kowej i Wschod­niej.
Pobierz plik »

 Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1 (406), 2008

DEMOGRAPHIC ASPECTS OF LABOUR RESOURCES IN POLAND TILL 2030 – Andrzej Ros­ner, Monika Stanny
HEALTHY AGEINGMarcin Golec

FROM RESEARCH AND STUDIES
COOPERATION BETWEEN LABOUR OFFICES AND EMPLOYMENT AGENCIESIwona Kukulak-Dolata

SOCIAL POLICY ABROAD
PENSION SYSTEM IN DENMARKJarosław Poteraj
COMPANY PENSION SCHEMES IN GERMANY AND AUSTRIAJakub Paw­elec
SOCIAL SECURITY IN CONTEMPORARY KAZAKHSTANGul’nara Bazarbaeva, Andrzej Wierzbicki

BOOK REVIEWS
Julia Lynch: AGE IN THE WELFARE STATE. THE ORIGINS OF SOCIAL SPENDING ON PENSIONERS, WORKERS, AND CHILDREN – Reviewed by Piotr Szukalski

INFORMATION
CHILDETHICECONOMICS. CONFERENCE IN AUGUSTÓWElwira Bon­isławska
14th CONFERENCE POLISH SOCIAL INSURANCE ASSOCIATIONJad­wiga Pawłowska-Chłystowska
DEBATE CONCERNING OUTFLOW OF RURAL MIGRANTS FROM OPOLE REGIONDiana Rokita
COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYBożena Kołaczek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Andrzej Ros­ner, Monika Stanny
DEMOGRAPHIC ASPECTS OF LABOUR RESOURCES IN POLAND TILL 2030
The pre­sented analy­sis reveal some impor­tant facts to which atten­tion should be drawn: (1) The period of sys­temic reforms inau­gu­rated in 1989 coin­cided with the phase of demo­graphic devel­op­ment char­ac­terised by excep­tion­ally strongly extended repro­duc­tion of the pop­u­la­tion of work­ing age. (2) After 2009 the demo­graphic repro­duc­tion of labour resources will have a nar­rowed char­ac­ter. This fact will con­tribute to the emer­gence of far more favourable con­di­tions for reduc­ing unem­ploy­ment. How­ever, in rural areas nar­rowed repro­duc­tion will start later than in urban areas and it will have a less dynamic char­ac­ter. (3) In rural areas the nar­rowed repro­duc­tion of labour resources will start after 2014. More favourable con­di­tions will emerge then for the restruc­tur­ing of agri­cul­ture designed to lead to a reduc­tion in the num­ber of per­sons employed in agri­cul­ture and in the share of farm­ing in the total struc­ture of employ­ment. (4) How­ever, after a few years a new unfavourable phe­nom­e­non will sur­face, namely the phe­nom­e­non of the age­ing of the labour resources and, con­se­quently, of dimin­ished propen­sity of per­sons look­ing for a job to show both spa­tial and voca­tional mobil­ity. The process of age­ing of the labour resources will be inten­si­fy­ing at a rel­a­tively high rate, espe­cially after 2020. Although this ten­dency will sur­face both in rural and urban areas the labour resources in rural areas will be rel­a­tively younger and, con­se­quently, char­ac­ter­ized by greater mobility.

Marcin Golec
HEALTHY AGEING

Age­ing – this ele­men­tary bio­log­i­cal process never before was so com­mon within human pop­u­la­tion. This is due to pro­lon­ga­tion of an aver­age age, espe­cially in devel­oped coun­tries. Pop­u­la­tion age­ing results in deep changes within health­care sys­tems. Age­ing processes can be described as growth of entropy caus­ing decrease of repair. This results in ele­vated risk of dis­ease. Healthy age­ing is strictly con­nected to preser­va­tion of organs func­tion­al­ity. This depends on repair poten­tial: proper response to stress fac­tors. Thus it seems inevitable to change the main inter­est within health care sec­tor from treat­ment of acute dis­eases to less spec­tac­u­lar, more com­posed meth­ods of main­tain­ing organs func­tion­al­ity and slow­ing down age­ing processes. Due to these needs health­care sys­tem is inevitably evolv­ing into inter­dis­ci­pli­nary health sec­tor with increas­ing role of health promotion.

Iwona Kukulak-Dolata
COOPERATION BETWEEN LABOUR OFFICES AND EMPLOYMENT AGENCIES

In the pre­sented arti­cle the results of research on coop­er­a­tion between the county labour offices and employ­ment agen­cies were shown. The research was con­ducted in 2007 as a part of a project “The poten­tial and per­spec­tives of coop­er­a­tion between the employ­ment agen­cies and pub­lic employ­ment ser­vices,” which was co-funded with resources form the Euro­pean Social Fund. Up-to-date fields of coop­er­a­tion and its fre­quency were cov­ered in the analy­sis. The pub­lic ser­vice staff were asked their opin­ions about con­tin­u­ing the coop­er­a­tion in the future. If a sit­u­a­tion where there was no coop­er­a­tion with the employ­ment agen­cies occurred, the cru­cial thing was to eval­u­ate the rea­sons of such a state.

Jarosław Poteraj
PENSION SYSTEM IN DENMARK

The paper presents an insight into the old age pen­sion sys­tem in Den­mark. The intro­duc­tion is fol­lowed by tree topic para­graphs: (1) the his­tor­i­cal devel­op­ment of its pen­sion sys­tem, (2) the present sit­u­a­tion and (3) chal­lenges and fore­seen changes. There, the author’s goal was to present both past and present solu­tions employed by the Danish’s pen­sion sys­tem, in search for ideas worth con­sid­er­a­tion in inter­na­tional com­par­isons. In the sum­mary, the author high­lights as a par­tic­u­lar Dan­ish approach the fact of exist­ing inte­grated IT-platform Pen­sion­Info, where pen­sion­ers can find all the data accord­ing to the rules of pen­sion per­for­mance and the state of their per­sonal pen­sion accounts.

Jakub Paw­elec
COMPANY PENSION SCHEMES IN GERMANY AND AUSTRIA

The sub­ject of the arti­cle is the analy­sis of the com­pany pen­sion schemes in Ger­many and Aus­tria. The author explains the ori­gin of com­pany pen­sion schemes and presents sta­tis­ti­cal data on the com­pany pen­sion schemes in Ger­many and Aus­tria. A con­struc­tion of com­pany pen­sion schemes was described in the arti­cle: sub­ject scope of the reg­u­la­tion, legal forma and financ­ing meth­ods. The author refers to fun­da­men­tal func­tions that com­pany pen­sion scheme are to ful­fill for an employer and an employee – in par­tic­u­lar rein­forc­ing an employee’s loy­alty to a com­pany. A gen­eral assess­ment of the func­tion­ing and effec­tive­ness of the com­pany pen­sion schemes in Ger­many and Aus­tria was also made.

Gul’nara Bazarbaeva, Andrzej Wierzbicki
SOCIAL SECURITY IN CONTEMPORARY KAZAKHSTAN

The paper ana­lyzes social secu­rity sys­tem in Kaza­khstan, in par­tic­u­lar reform of pen­sion scheme. Authors pay atten­tion to con­di­tions social secu­rity sys­tem in this coun­try, goals of pen­sion reform, prob­lems of pen­sion age and func­tion of pen­sion funds. Changes in social secu­rity sys­tem sit­u­ate Kaza­khstan as leader CIS coun­tries and against of back­ground coun­tries of Cen­tral and East Europe.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót