Nr 2 (407) 2008

Spis treści nr 2/2008

Table of Contents

KONCENTRACJA I REGRESYWNOŚĆ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH – Ewa Aks­man
TRANSFORMACJA ZASOBÓW PRACY W POLSCE W LATACH 1990–2006 – Mag­dalena
Knapińska
PRAWO WOBEC KWESTII ŻEBRACTWA – Radosław Kra­jew­ski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
KOMPLEMENTARNA ROLA AGENCJI ZATRUDNIENIA I PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA RYNKU PRACYJarosław Pichla
MIGRACJE POLSKICH PIELĘGNIAREK – WSTĘPNE INFORMACJE Joanna Leśniowska

DYSKUSJE
REFORMOWANIE SŁUŻBY ZDROWIAWYMIARY SPORU DYLEMATY WOKÓŁ REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE —  Grażyna Sor­dyl, Joanna Niżnik
PEŁNYM ZDANIEM O PRYWATNYCH UBEZPIECZENIACH ZDROWOTNYCHChristoph Sowada

RECENZJE
Beata Bury: PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH JAKO OBOWIĄZEK PRACOWNIKA – rec. Marcin Wojew­ódka

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DATA O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU 2007 R. – Piotr Kurowski
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRACY NA POCZĄTKU XXI WIEKU. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE. KONFERENCJA NAUKOWA W GONIĄDZU – Beata Kaczyńska

JAKA POLITYKA SPOŁECZNA DLA EUROPY? JAKA POLITYKA SPOŁECZNA DLA POLSKI? KONFERENCJA IPS UW Maria Theiss

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Ewa Aks­man
Kon­cen­tracja i regresy­wność świad­czeń społecznych
Celem artykułu jest anal­iza świad­czeń społecznych w Polsce z punktu widzenia ich kon­cen­tracji i regresy­wności. Główne źródło danych stanow­iło GUS-owskie badanie budżetów gospo­darstw domowych w lat­ach 2000–2005. W statystyczno-ekonometrycznej anal­izie wyko­rzys­tano współczyn­niki kon­cen­tracji i regresy­wności łącznych świad­czeń, a także dekom­pozy­cję tych mierników w świ­etle podzi­ału całkow­itych świad­czeń na świad­czenia objęte ubez­piecze­niem społecznym i nie objęte tym ubez­piecze­niem (mierniki te zostały wprowad­zone przez N.C. Kak­waniego). Przeprowad­zone badanie empiryczne pokazało, że zagre­gowane świad­czenia społeczne w Polsce są ujem­nie skon­cen­trowane wzglę­dem dochodów pier­wot­nych gospo­darstw, a w kon­sek­wencji są też regresy­wne — w omaw­ianym okre­sie współczyn­nik ich kon­cen­tracji wyniósł od –0,4022 do –0,3521, nato­mi­ast współczyn­nik ich regresy­wności osiągnął poziom od 0,6824 do 0,7414. Świad­czenia poza ubez­pieczeniowe cechuje zarówno wyraźnie sil­niejsza ujemna kon­cen­tracja wzglę­dem dochodów pier­wot­nych, jak i w rezulta­cie też znacznie więk­sza regresy­wność w porów­na­niu ze świad­czeni­ami ubez­pieczeniowymi. Dodatkowo przeanal­i­zowano redys­try­bucyjny efekt wszys­t­kich świad­czeń — w branym pod uwagę przedziale cza­sowym przyjął on wartość od –7,16% do –6,40%.
Pobierz plik »

Mag­dalena Knapińska
Trans­for­ma­cja zasobów pracy w lat­ach 1990–2006

Celem opra­cow­a­nia jest prezen­tacja, anal­iza i ocena ten­dencji wys­tępu­ją­cych w zakre­sie ksz­tał­towa­nia się pod­sta­wowych mierników eko­nom­icznych związanych z poziomem, struk­turą i dynamiką podaży pracy w Polsce po roku 1990. W pier­wszej części opra­cow­a­nia zaprezen­towano wielkość zasobów ludz­kich biorąc pod uwagę pop­u­lację lud­ności w wieku pro­duk­cyjnym w relacji z pop­u­lacją w wieku przed– i popro­duk­cyjnym. Następ­nie zaprezen­towano i doko­nano oceny zmian akty­wności zawodowej i poziomu wyk­sz­tałce­nia w Polsce. W kole­jnej części artykułu pod­jęto próbę oceny ten­dencji w migrac­jach zagranicznych związanych z inte­gracją Pol­ski z Unią Europe­jską. Wresz­cie zaprezen­towano także popyt na pracę w szczegól­ności biorąc pod uwagę poziom i dynamikę liczby pracu­ją­cych w gospo­darce nar­o­dowej.
Pobierz plik »

 Radosław Kra­jew­ski
Prawo wobec kwestii żebractwa
Żebranie jest sposobem zdoby­wa­nia środ­ków egzys­tencji w drodze wyprasza­nia datków pieniężnych lub rzec­zowych i to o charak­terze względ­nie stałym. Prawo przewiduje odpowiedzial­ność karną osoby, która żebrze w miejscu pub­licznym, mając środki egzys­tencji lub będąc zdolną do pracy, jak również osoby żebrzącej w miejscu pub­licznym w sposób natar­czywy lub oszukańczy. Odpowiedzial­ności karnej podlega także ten, kto skła­nia do żebra­nia mało­let­niego lub osobę bezradną albo pozosta­jącą w sto­sunku zależności od niego lub odd­aną pod jego opiekę. Przepisy te nie są jed­nak stanow­czo egzek­wowane przez insty­tucje wymi­aru spraw­iedli­wości, co przy pode­jś­ciu soc­jal­nym należy uznać za właś­ciwe, zaś z per­spek­tywy lib­er­al­nej pos­tu­lować można więk­szy rygo­ryzm w tym zakre­sie.
Pobierz plik »

Jarosław Pichla
Kom­ple­men­tarna rola agencji zatrud­nienia i pub­licznych służb zatrud­nienia rynku pracy
Na przestrzeni min­ionego dwudziestole­cia w wielu kra­jach możemy zaob­ser­wować istotne zmi­any w mod­elu insty­tucjon­al­nej obsługi rynku pracy, pole­ga­jące m.in. na utra­cie monopolu pub­licznych służb zatrud­nienia w zakre­sie świad­czenia usług rynku pracy. Kon­sek­wencją tego jest rozwój wielu różnorod­nych pod­miotów niepub­licznych kieru­ją­cych swoją ofertę zarówno do pra­co­daw­ców jak i osób poszuku­ją­cych pracy. Tam gdzie agencje zatrud­nienia obsługują te same grupy klien­tów co pub­liczne służby zatrud­nienia tam jest miejsce na międzyin­sty­tucjon­alną współpracę (ewen­tu­al­nie na konkurencję). Tam gdzie obsługa doty­czy różnych seg­men­tów rynku i zróżni­cow­anej oferty usłu­gowej, tam można mówić o kom­ple­men­tarności niepub­licznych i pub­licznych insty­tucji rynku pracy.
Pobierz plik »

Joanna Leśniowska
Migracje pol­s­kich pielęg­niarek – wstępne infor­ma­cje
W wielu kra­jach UE nasila się zjawisko defi­cytu i migracji per­son­elu medy­cznego. Przy­czyną wzrostu popytu na lekarzy i pielęg­niarki jest zjawisko starzenia się społeczeństwa. Braki kadrowe wynikają również ze zjawiska starzenia się per­son­elu i zmniejsza­nia się liczby pra­cown­ików opieki zdrowot­nej. Wyma­ga­jące warunki pracy i umi­arkowane płace prowadzą do wysok­iej fluk­tu­acji per­son­elu. Jest to szczegól­nie widoczne w przy­padku pol­s­kich pielęg­niarek, które migrują do „starych” kra­jów UE. Autorka przed­stawia wybrane wyniki bada­nia przeprowad­zonego w kra­jach UE. Dokonuje anal­izy skali zjawiska migracji pol­s­kich pielęg­niarek do wybranych kra­jów UE. Prezen­tuje również dane doty­czące defi­cytu pielęg­niarek w Polsce.
Pobierz plik »

Grażyna Sor­dyl, Joanna Niżnik
Dylematy wokół reformy sys­temu ochrony zdrowia w Polsce
W artykule przed­staw­iono i pod­dano anal­izie kon­cepcje reformy sys­temu ubez­pieczeń zdrowot­nych w Polsce, opra­cow­ane przez zespół ekspertów powołanych przez Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich oraz Pio­tra Kulpę Dyrek­tora Depar­ta­mentu Ubez­pieczeń Zdrowot­nych Min­is­terstwa Zdrowia. W oby­dwu pro­jek­tach przyjęto trój­fi­larowy model sys­temu ubez­pieczeń zdrowot­nych, jed­nakże wprowad­zono odmi­enne zasady związane z funkc­jami pry­wat­nych ubez­pieczeń i dobrowol­noś­cią zawar­cia umowy. Celem pro­ponowanych rozwiązań jest usprawnie­nie sys­temu ochrony zdrowia poprzez dostar­cze­nie dodatkowych środ­ków poz­abudże­towych sta­bi­lizu­ją­cych sys­tem, zwięk­sze­nie poziomu efek­ty­wności wydatkowa­nia środ­ków na ochronę zdrowia, pod­niesie­nie poziomu świado­mości zdrowot­nej i bez­pieczeństwa zdrowot­nego oby­wa­teli oraz ogranicze­nie negaty­wnych zjawisk. W artykule scharak­tery­zowano sys­temy ubez­pieczeń zdrowot­nych w wybranych kra­jach, które mogą stanowić odniesie­nie dla oceny pro­ponowanych zmian. 
Pobierz plik »

 Christoph Sowada
Pełnym zdaniem o pry­wat­nych ubez­pieczeni­ach zdrowot­nych
W stanow­ią­cym komen­tarz do artykułu G. Sor­dyl i J. Niżnik tekś­cie autor kon­cen­truje się na oce­nie pro­jek­tów reform sys­temu ubez­pieczeń zdrowot­nych zgłos­zonych w 2007 r. przez Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich oraz P. Kulpę, dyrek­tora Depar­ta­mentu w Min­is­terst­wie Zdrowia. Autor scep­ty­cznie oce­nia możli­wość osiąg­nię­cia celów postaw­ionych przez P. Kulpę w jego kon­cepcji pry­wat­nych ubez­pieczeń zdrowot­nych (usprawnie­nie sys­tem i sta­bi­liza­cja sys­temu, zwięk­sze­nie efek­ty­wności, pod­niesie­nie bez­pieczeństwa zdrowot­nego, ogranicze­nie korupcji) for­mułu­jąc jed­nocześnie szereg wąt­pli­wości doty­czą­cych uza­sad­nienia dla pro­ponowanych rozwiązań szczegółowych, np. uza­sad­nienia dla regresy­wnie dzi­ała­ją­cych sub­wencji podatkowych dla osób zakupu­ją­cych pry­watne ubez­pieczenia, kon­cen­tracji na celu zwięk­szenia stawek dla szpi­tali, pod­wójnego płace­nia za część stan­dar­d­owej (i zgod­nie z deklaracją gwaran­towanej przez NFZ) jakości świad­czeń zdrowot­nych. Autor wskazuje pon­adto na niedostate­czne jego zdaniem propozy­cje P. Kulpy doty­czące rozwiąza­nia prob­lemu selekcjonowa­nia ryzyka przez firmy ubez­pieczeniowe oraz brak uza­sad­nienia dla odręb­nego oblig­a­to­ryjnego ale zarządzanego przez pry­watne insty­tucje ubez­pieczenia na świad­czenia częś­ciowo finan­sowane przez NFZ, pro­ponowanego przez RPO.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (407), 2008

CONCENTRATION AND REGRESSIVITY OF SOCIAL BENEFITSEwa Aks­man
TRANSFORMATION OF LABOUR RESOURCES IN POLAND 1990–2006 – Mag­dalena Knapińska
REGULATING BEGGARSRadosław Kra­jew­ski

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE COMPLEMENTARY ROLE OF EMPLOYMENT AGENCIES AND PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE ON THE LABOUR MARKETJarosław Pichla
SHORTAGES OF NURSING STAFF AND MIGRATION OF THE POLISH NURSES TO THE EUJoanna Leśniowska

DISCUSSION
REFORMING HEALTH SYSTEM: DYMENSIONS OF THE DEBATE

  • DILEMMAS AROUND REFORM OF THE HEALTH INSURANCE SYSTEM IN POLAND Grażyna Sor­dyl, Joanna Niżnik
  • WHAT IS MISSING IN THE DEBATE CONCERNING PRIVATE HEALTH INSURANCEChristoph Sowada

BOOK REVIEWS
Beata Bury: ON OBLIGATORY OVERTIME – Reviewed by Marcin Wojew­ódka

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
MODIFICATION OF SOCIAL MINIMUMSEPTEMBER 2007 – Piotr Kurowski
MACROECONOMICS OF LABOUR MANAGEMENT. CONFERENCE IN GONIĄDZ – Beata Kaczyńska
SOCIAL POLICY FOR EUROPE? SOCIAL POLICY FOR POLAND? UNCERTAIN CONNECTION. CONFERENCE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY WARSAW UNIVERSITYMaria Theiss

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Ewa Aks­man
CONCENTRATION AND REGRESSIVITY OF SOCIAL BENEFITS

The aim of this paper is to inves­ti­gate con­cen­tra­tion and regres­siv­ity of social ben­e­fits in Poland. House­hold Bud­get Sur­veys car­ried out by the Cen­tral Sta­tis­ti­cal Office in 2000–2005 is the source of data for the study. Under sta­tis­ti­cal analy­sis ben­e­fit con­cen­tra­tion coef­fi­cient and ben­e­fit regres­siv­ity coef­fi­cient intro­duced by N.C. Kak­wani are used. The empir­i­cal results demon­strate that social ben­e­fits in Poland are neg­a­tively con­cen­trated with respect to house­hold orig­i­nal income and that is why they are regres­sive. Ben­e­fit con­cen­tra­tion coef­fi­cient was cal­cu­lated between –0.4022 and –0.3521, while the ben­e­fit regres­siv­ity coef­fi­cient was cal­cu­lated between 0.6824 and 0.7414. Ben­e­fits not cov­ered by social insur­ance sys­tem are more neg­a­tively con­cen­trated with respect to house­hold orig­i­nal income and more regres­sive as com­pared with ben­e­fits cov­ered by social insur­ance sys­tem. More­over, the analy­sis regards redis­trib­u­tive effect of all ben­e­fits: the effect reached the value between –7.16% and –6.40%.

Mag­dalena Knapińska
TRANSFORMATION OF LABOUR RESOURCES IN POLAND 1990–2006

The goal of the elab­o­ra­tion is to present, ana­lyze and eval­u­ate ten­den­cies in main eco­nomic ratios con­nected with level, struc­ture and dynam­ics of labour sup­ply in Poland after 1990. In the first part the size of human resources was pre­sented, in par­tic­u­lar it was the pop­u­la­tion at the work­ing age in rela­tion with the pop­u­la­tion at the pre– and post-working age. Than the pre­sen­ta­tion and eval­u­a­tion of changes in eco­nomic activ­ity and level of edu­ca­tion in Poland was made. In the next part of the elab­o­ra­tion the attempt to eval­u­ate the ten­den­cies in abroad migra­tions under con­di­tions of Pol­ish acces­sion to the Euro­pean Union. Finally, labour demand was pre­sented, espe­cially the level and dynam­ics of the num­ber of employed per­sons. The main the­sis of the elab­o­ra­tion is to present changes in Pol­ish human resources in the last sev­en­teen years tak­ing into con­sid­er­a­tions demo­graphic con­di­tions and Euro­pean inte­gra­tion. The main method used in the research was the descrip­tive statistics.

Radosław Kra­jew­ski
REGULATING BEGGARS
Beg­ging is a way of obtain exis­tence resources in the means of plead finan­cial alms or non-cash in per­ma­nent char­ac­ter. The law pre­dict penal respon­si­bil­ity to per­son which beg in pub­lic place in spite of own exis­tence resources or to be capa­ble of work also per­son to beg in pub­lic place impor­tu­nate or fraud­u­lent way. Per­son which to induce to beg infant or help­less per­son or which is under his atten­tion, is liable for penal respon­si­bil­ity. How­ever prin­ci­ples are not cat­e­gor­i­cally enforce through the judi­ciary insti­tu­tions, in a social approach can accept appro­pri­ate, while lib­eral per­spec­tive can call for more rig­orism in this range.

Jarosław Pichla
THE COMPLEMENTARY ROLE OF EMPLOYMENT AGENCIES AND PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE ON THE LABOUR MARKET

Over the past twenty years we have wit­nessed impor­tant changes in the model of insti­tu­tional infra­struc­ture of the labour mar­ket in many coun­tries. Pub­lic Employ­ment Ser­vices (PES) have lost their monop­oly in job-broking ser­vices, voca­tional guid­ance etc. As a con­se­quence, there has been a dynamic growth in the num­ber of pri­vate and non-profit orga­ni­za­tions ren­der­ing a broad range of ser­vices both to employ­ers and employ­ees. There is oppor­tu­nity for coop­er­a­tion (or com­pe­ti­tion) between employ­ment agen­cies and PES, espe­cially when the insti­tu­tions deal with the same client, and there is also room for com­ple­men­tar­ity when the insti­tu­tions oper­ate in dif­fer­ent seg­ments of the labour market.

Joanna Leśniowska
SHORTAGES OF NURSING STAFF AND MIGRATION OF THE POLISH NURSES TO THE EU

Many Euro­pean Union coun­tries face seri­ous prob­lems with the lack and migra­tion of health­care per­son­nel. The main rea­son of the increase of demand for doc­tors and nurses is soci­ety aging. Short­ages of employ­ees in the health­care sec­tor are also a result of the aging of health­care per­son­nel and decreas­ing of the num­ber of work­ing staff. More­over chal­leng­ing and effort­ful work con­di­tions together with low salary leads to sig­nif­i­cant staff turnover. Phe­nom­e­non of nurs­ing per­son­nel turnover can be observed espe­cially on the exam­ple of Pol­ish nurses migrat­ing to the “old” EU countries.

Grażyna Sor­dyl, Joanna Niżnik
DILEMMAS AROUND REFORM OF THE HEALTH INSURANCE SYSTEM IN POLAND

The arti­cle presents an analy­sis of pro­pos­als of the reform of the health insur­ance sys­tem in Poland, cre­ated by teams of experts estab­lished by the Civil Rights Ombuds­man (first) and by Piotr Kulpa, Direc­tor of the Health Insur­ance Depart­ment in the Min­istry of Health (sec­ond). Both projects adopt a tri-partite model for the health insur­ance sys­tem, but intro­duce dif­fer­ent prin­ci­ples regard­ing the func­tions of pri­vate insur­ance and the free­dom of enter­ing a con­tract. The aim of the pro­posed solu­tions is to increase the effi­ciency of the health­care sys­tem by mak­ing avail­able addi­tional, extra-budgetary resources, which would sta­bi­liz­ing the sys­tem, increas­ing the level of effi­ciency of allo­cat­ing resources in the health ser­vice, rais­ing health aware­ness of cit­i­zens and health secu­rity and lim­it­ing neg­a­tive fac­tors. The work char­ac­terises the health insur­ance sys­tems in selected coun­tries, which could pro­vide a basis for the assess­ment of the pro­posed changes.

Christoph Sowada
WHAT IS MISSING IN THE DEBATE CONCERNING PRIVATE HEALTH INSURANCE
In the text which is a com­men­tary to the arti­cle writ­ten by G. Sor­dyl and J. Niżnik, the author con­cen­trates on the eval­u­a­tion of the health insur­ance reform projects for­mu­lated by the Pol­ish ombuds­man and P. Kulpa Direc­tor in the Min­istry of health in 2007. The author is skep­ti­cal to the pos­si­bil­ity of achiev­ing the goals stated by P. Kulpa in rela­tion to pri­vate health insur­ance (mod­ern­iza­tion and sta­bi­liza­tion of the sys­tem, increas­ing the effi­ciency, ris­ing health secu­rity and lim­it­ing the cor­rup­tion). At the same time the author for­mu­lates a num­ber of doubts con­cern­ing the sug­gested detailed solu­tions, e.g. the lack of jus­ti­fi­ca­tion for regres­sive tax sub­ven­tion for peo­ple pur­chas­ing pri­vate insur­ance, con­cen­tra­tion on the increase of the hos­pi­tal rates, lack of jus­ti­fi­ca­tion for dou­ble pay­ment for stan­dard (and quar­an­teed by NHF) qual­ity of ser­vices. The author finally points to the insuf­fi­cient tools for reduc­ing the cream skim­ming by pri­vate insur­ance com­pa­nies and the lack of jus­ti­fi­ca­tion for a sep­a­rate (but pri­vate man­aged) oblig­a­tory health insur­ance for partly paid by NHF health ser­vices rec­om­mended by the ombudsman.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót