Nr 3 (408) 2008

Spis treści nr 3/2008

Table of Contents

POLITYKA RODZINNA: KOSZTY DEMOKRACJIJan Dzierz­gowski, Kaz­imierz W. Frieske
ROLA PAŃSTWA W KSZTAŁTOWANIU WZROSTU PRZECIĘTNYCH WYNAGRODZEŃ – Adam Zych
POJĘCIE „POKUSY NADUŻYCIA” W OPIECE ZDROWOTNEJJoanna Mucha
FLEXICURITY JAKO KONCEPCJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIAKarolina Czer­wińska
STOSOWANIE PRZEPISÓW O ZATRUDNIENIU TYMCZASOWYM: SAME KŁOPOTY – Mag­dalena Pędzi­wiatr
ZASADNOŚĆ WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SN Irena Sawa

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
MOBBINGCHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA W POLSCEMonika Miedzik

RECENZJE
Maria Theiss: KREWNIZNAJOMIOBYWATELE. KAPITAŁ SPOŁECZNY A LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA – rec. Jan Dzierz­gowski

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DATA O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
POLSKIE I NIEMIECKIE REGIONALNE PROBLEMY SPOŁECZNE. KONFERENCJA W GLIWICACHDiana Rokita

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Jan Dzierz­gowski, Kaz­imierz W. Frieske
Poli­tyka rodzinna: koszty demokracji
W tekś­cie tym autorzy zas­tanaw­iają się, jakiego rodzaju logika kryje się w sys­temie świad­czeń rodzin­nych i pro­rodzin­nych ulg podatkowych we współczes­nej Polsce i jakie założe­nia doty­czące benefic­jen­tów są weń wpisane. W ich opinii trudno powiedzieć, czy świad­czenia, o których tu mowa mają służyć dochodowemu wspar­ciu rodzin, albowiem ist­niejący test dochodowy doty­czący świad­czeń rodzin­nych czy ulgi podatkowe spraw­iają, że niemała część świad­czeń trafia do osób względ­nie dobrze sytuowanych. Kon­kludują, że być może tego typu niekon­sek­wencje stanowią swoisty koszt demokracji, a poli­tyka społeczna – zwłaszcza poli­tyka rodzinna – nie powinna wręcz być nad­miernie racjon­alna.
Pobierz plik »

Adam Zych
Rola państwa w ksz­tał­towa­niu wzrostu prze­cięt­nych wyna­grodzeń

Celem opra­cow­a­nia jest prezen­tacja, anal­iza i ocena ten­dencji wys­tępu­ją­cych w zakre­sie ksz­tał­towa­nia się pod­sta­wowych mierników eko­nom­icznych związanych z poziomem, struk­turą i dynamiką podaży pracy w Polsce po roku 1990. W pier­wszej części opra­cow­a­nia zaprezen­towano wielkość zasobów ludz­kich biorąc pod uwagę pop­u­lację lud­ności w wieku pro­duk­cyjnym w relacji z pop­u­lacją w wieku przed– i popro­duk­cyjnym. Następ­nie zaprezen­towano i doko­nano oceny zmian akty­wności zawodowej i poziomu wyk­sz­tałce­nia w Polsce. W kole­jnej części artykułu pod­jęto próbę oceny ten­dencji w migrac­jach zagranicznych związanych z inte­gracją Pol­ski z Unią Europe­jską. Wresz­cie zaprezen­towano także popyt na pracę w szczegól­ności biorąc pod uwagę poziom i dynamikę liczby pracu­ją­cych w gospo­darce nar­o­dowej.
Pobierz plik »

Janna Mucha
Poję­cie pokusy naduży­cia w opiece zdrowot­nej

Artykuł poświę­cony jest wys­tępowa­niu zjawiska pokusy naduży­cia (haz­ardu moral­nego) w opiece zdrowot­nej. Zjawisko to polega na tym, że w sytu­acji braku bezpośred­niej płat­ności (lub niepełnej płat­ności) za świad­cze­nie zdrowotne w chwili korzys­ta­nia z niego pac­jenci mają skłon­ność do naduży­wa­nia świad­czeń, żąda­nia świad­czeń wyższej niż konieczna jakości a także – w innym wymi­arze tego zjawiska – do braku dbałości o własne zdrowie. W artykule autorka omawia m.in. typy pokusy naduży­cia, przy­czyny i kon­sek­wencje wys­tępowa­nia tego zjawiska oraz sposoby jego neu­tral­i­zowa­nia.
Pobierz plik »

Karolina Czer­wińska
Flex­i­cu­rity jako kon­cepcja poli­tyki społecznej i zatrud­nienia
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie flex­i­cu­rity jako kon­cepcji poli­tyki społecznej i zatrud­nienia. Po przy­bliże­niu założeń poli­tyki flex­i­cu­rity zaprezen­towane zostały jej trzy główne definicje: flex­i­cu­rity jako strate­gia, sposób uksz­tał­towa­nia poli­tyki i narzędzie anal­i­ty­czne. Następ­nie anal­izie pod­dane zostały dwa prak­ty­czne przykłady funkcjonowa­nia kon­cepcji flex­i­cu­rity: model holen­der­ski i model duński. Ostat­nią część pracy stanowi zarys zin­te­growanego pode­jś­cia do wdraża­nia flex­i­cu­rity na poziomie Unii Europe­jskiej. 
Pobierz plik »

Mag­dalena Pędzi­wiatr
Stosowanie przepisów o zatrud­nie­niu tym­cza­sowym: same kłopoty
Około roku 1994 na pol­skim rynku pracy zaczęły pojaw­iać się pier­wsze agencje pracy tym­cza­sowej. Potrzeby pod­miotów uczest­niczą­cych w relacji zatrud­nienia tym­cza­sowego przesądz­iły o gwał­townym roz­woju tej formy zatrud­nienia. Praca tym­cza­sowa nie była wów­czas przed­miotem żad­nej reg­u­lacji prawnej, więc interesy pra­cown­ików tym­cza­sowych pozbaw­ione były ochrony. Z tego też powodu w dniu 9 lipca 2003 r. uch­walono ustawę o zatrud­ni­a­niu pra­cown­ików tym­cza­sowych. Prak­tyka stosowa­nia jej przepisów ujawniła wiele niedoskon­ałości, które doty­czą przede wszys­tkim reg­u­lacji okresu zatrud­nienia tym­cza­sowego, obow­iązku zapewnienia pra­cown­ikom tym­cza­sowym bez­piecznych i higien­icznych warunków pracy, pod­stawy prawnej zatrud­nienia tym­cza­sowego oraz zasady równego trak­towa­nia pra­cown­ików tym­cza­sowych z pra­cown­ikami pra­co­dawcy użytkown­ika. Artykuł stanowi próbę inter­pre­tacji prob­lematy­cznych przepisów o zatrud­nie­niu tym­cza­sowym i doko­na­nia oceny zasad­ności pos­tu­latów zmian, wysuwanych przez agencje pracy tym­cza­sowej.
Pobierz plik »

Irena Sawa
Zasad­ność wypowiedzenia umowy o pracę przez pra­co­dawcę w świ­etle orzecznictwa SN
W artykule autorka stara się przy­bliżyć prob­lematykę wypowiada­nia umów o pracę. Uwagę czytel­nika sku­pia głównie na dylemat­ach pra­co­daw­ców związanych z usta­wowym obow­iązkiem uza­sad­ni­a­nia dokony­wanych wypowiedzeń. Przed­stawia i omawia najczęst­sze przy­czyny rozwiąza­nia umowy za wypowiedze­niem, ksz­tał­tu­jące się na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Wskazuje, iż na przestrzeni ostat­nich lat zarówno w dok­trynie, jak i w orzecznictwie nastąpiła grun­towana zmi­ana poglądu na temat aspektu prawnego wypowiedzenia umowy o pracę
Pobierz plik »

Monika Miedzik
Mob­bing – charak­terystyka zjawiska w Polsce
Przed­miotem artykułu jest przed­staw­ie­nie bada­nia, którego celem było iloś­ciowe i jakoś­ciowe zilus­trowanie zjawiska doświad­cza­nia mob­bingu przez osoby zatrud­nione w różnych sek­torach gospo­darki w Polsce. Przed badaniem postaw­iono trzy cele: określe­nie rozmi­aru zjawiska w Polsce, iden­ty­fikacja sek­torów gospo­darki, w których ist­nieje najwyższe ryzyko doświad­czenia mob­bingu oraz ustal­e­nie najczęś­ciej stosowanych form dzi­ałań mob­bin­gowych. W bada­niu wzięły udział 643 dorosłe osoby, zatrud­nione w różnych sek­torach gospo­darki. Wyniki wskazują, iż około 25% pracu­ją­cych doświad­czyło mob­bingu w pracy.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (408), 2008

FAMILY POLICY: A COST OF DEMOCRACY – Jan Dzierz­gowski, Kaz­imierz W. Frieske
THE STATE AND IT’S ROLE In SHAPING THE GROWTH OF NATIONAL WAGESAdam Zych
MORAL HAZARDIN HEALTH CAREJoanna Mucha
FLEXICURITYAN APPROACH TO REGULATING SOCIAL AND EMPLOYMENT POLICIESKarolina Czer­wińska
USAGE OF TEMPORARY EMPLOYMENT REGULATIONS: A LOTS OF DIFFICULTYMag­dalena Pędzi­wiatr
RELEVANCE OF TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT BY AN EMPLOYER IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS OF THE SUPREME COURTIrena Sawa

FROM RESEARCH AND STUDIES
MOBBINGTHE DESCRIPTION OF THE PHENOMENON IN POLANDMonika Miedzik

BOOK REVIEWS
Maria Theiss: FRIENDSRELATIVESCITIZENS. SOCIAL CAPITAL AND LOCAL SOCIAL POLICY – Reviewed by Jan Dzierz­gowski

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
THE PROBLEM OF MIGRATIONS AND CHANGE OF AGED STRUCTURE FROM A REGIONAL PERSPECTIVE. CONFERENCE IN GLIWICEDiana Rokita

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Jan Dzierz­gowski, Kaz­imierz W. Frieske
FAMILY POLICY: A COST OF DEMOCRACY

In our text we try to ana­lyze, what is the logic of the sys­tem of fam­ily ben­e­fits and fam­ily tax expen­di­tures in con­tem­po­rary Poland and what pre­sump­tions about ben­e­fi­cia­ries does it entail. In our view, it is hard to say, whether the afore­men­tioned ben­e­fits are designed to sup­port the income of the poor­est fam­i­lies, since, as a result of fam­ily tax expen­di­tures and the way of means-testing fam­ily ben­e­fits, quite a few ben­e­fi­cia­ries are peo­ple of rel­a­tively good income sta­tus. Our con­clu­sion says, that this kind of incon­sis­tency is sim­ply a cost of democ­racy, and social pol­icy – espe­cially when it con­cerns fam­i­lies – should not be overly rational.

Adam Zych
THE STATE AND IT’S ROLE In SHAPING THE GROWTH OF NATIONAL WAGES
The arti­cle is devoted to the prac­ti­cal aspects of the 1995 law on nego­ti­a­tions relat­ing to the increas­ing of aver­age remu­na­ra­tion. Gen­er­ally speak­ing the author judges the law neg­a­tively, call­ing it even the dead let­ter of the law. Hence — some pro­pos­als to make fun­da­men­tal or even rev­o­lu­tion­ary changes in the law. The most impor­tant pro­posal is undoubt­edly to intro­duce the prin­ci­ple that the set­tled at the begin­ning of the year rate of increase of remu­na­ra­tions should refer to each worker employd in a com­pany. Accord­ing to the author – work­ers should even have the right to aacount the employee after the end ote year. Should the finan­cial results of the com­pany be bet­ter than those set­tled dur­ing nego­ti­a­tions at the begin­ning of the year – work­ers had the right to finan­cial com­pe­sa­tion. The State Labour Inspec­tion should uphold the above rules because trade unions are now very weak in Poland.

Janna Mucha
MORAL HAZARDIN HEALTH CARE

The fol­low­ing arti­cle will deal with the issue of moral haz­ard in the health care sys­tem. In the case of the lack of imme­di­ate pay­ment (or incom­plete pay­ment) for health ser­vice pro­vided, patients tend to abuse the ben­e­fit sys­tem demand­ing extra ser­vices which exceed the nec­es­sary level in terms of qual­ity. Also, it is a com­mon fact that they neglect to fos­ter indi­vid­ual health respon­si­bil­i­ties. The author presents dif­fer­ent types of abuse in this sphere, roots and con­se­quences of this phe­nom­e­non and ways of neu­tral­iz­ing the problem.

Karolina Czer­wińska
FLEXICURITYAN APPROACH TO REGULATING SOCIAL AND EMPLOYMENT POLICIES

This arti­cle aims at pre­sent­ing flex­i­cu­rity as an approach to reg­u­lat­ing social and employ­ment poli­cies. A brief intro­duc­tion of flex­i­cu­rity prin­ci­ples is fol­lowed by a pre­sen­ta­tion of the three main def­i­n­i­tions of the con­cept: flex­i­cu­rity as a strat­egy, a state of the labour mar­ket and an ana­lyt­i­cal tool. Then, the Dan­ish and the Dutch mod­els are analysed as impor­tant exam­ples of appli­ca­tion of flex­i­cu­rity pol­icy in prac­tice. Finally, an inte­grated flex­i­cu­rity approach at the EU level is described.

Mag­dalena Pędzi­wiatr
USAGE OF TEMPORARY EMPLOYMENT REGULATIONS: A LOTS OF DIFFICULTY

About 1994 the first tem­po­rary agen­cies started appear­ing at the pol­ish labour mar­ket. The needs of indi­vid­u­als involved in tem­po­rary rela­tion­ship caused that this form of employ­ment to expand rapidly. Tem­po­rary employ­ment was not reg­u­lated by any acts of law and inter­ests of tem­po­rary work­ers were not pro­tected. There­fore pol­ish leg­is­la­ture enacted the Tem­po­rary Work­ers Employ­ment Act of 9th July 2003 as a mean of pro­tec­tion from breach­ing tem­po­rary work­ers’ rights. Since then the rules con­cern­ing tem­po­rary employ­ment were intro­duced into the pol­ish legal sys­tem. The prac­tice has shown that bind­ing law is ambigu­ous and not plain enough to use it with­out hes­i­ta­tion. Usage of this reg­u­la­tion causes prob­lems which have to be solved quickly. They gen­er­ally refer to dura­tion of tem­po­rary employ­ment, work­place safety and health con­di­tion, job title and equal treat­ment in terms and con­di­tions of employ­ment as per­ma­nent work­ers in the user firm. This arti­cle attempts to con­strue prob­lem­atic rules with regard to inten­tion of the leg­is­la­ture and propo­si­tion of amend­ments made by tem­po­rary agencies.

Irena Sawa
RELEVANCE OF TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT BY AN EMPLOYER IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS OF THE SUPREME COURT
In the fol­low­ing arti­cle I am try­ing to bring near the prob­lems of giv­ing notice of ter­mi­na­tion of employ­ment con­tracts. I con­cen­trat­ing the atten­tion of the reader mainly on employ­ers’ dilem­mas con­nected with statu­tory oblig­a­tion of giv­ing rea­sons for sub­mit­ted notices of ter­mi­na­tion. I am pre­sent­ing and dis­cussing the most fre­quent rea­sons of ter­mi­na­tion of a con­tract by notice, form­ing against the back­ground of judi­cial deci­sions of the Supreme Court. I am indi­cat­ing that the rad­i­cal change of view on the sub­ject of the legal aspect of a notice to ter­mi­nate an employ­ment con­tract has taken place both in the doc­trine and judi­cial deci­sions within the space of last years.

Monika Miedzik –
Mob­bing – the descrip­tion of the phe­nom­e­non In Poland

The paper the reports results of the study which focused on the quan­ti­tive and qual­ica­tive illus­tra­tion of mob­bing phe­nom­e­non in the work­place in dif­fer­ent sec­tors of econ­omy in Poland. The aim of the study was to get the fol­low­ing infor­ma­tion: the scale of the phe­nom­e­non in Poland, the iden­ti­fi­ca­tion of sec­tors of econ­omy which are at the high­est risk of mob­bing and the iden­ti­fi­ca­tion of the most pop­u­lar mob­bing tac­tics. 643 adult work­ers employed in dif­fer­ent sec­tors of econ­omy over the coun­try responded to the sur­vey. The results of this sur­vey show that almost 25% of the emploees responded that they faced mob­bing in the workplace.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót