Nr 4 (409) 2008

Spis treści nr 4/2008

Table of Contents

PSYCHOSPOŁECZNE KORELATY BEZRADNOŚCI SPOŁECZNEJ – Ewa Wysocka
ZATRUDNIENIE SOCJALNE: SZANSA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ ŻYCIA SPOŁECZNEGO? – Joanna Szy­manowska

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
LUKA KOMPETENCYJNA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY Halina Sobocka-Szczapa

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SYSTEM EMERYTALNY W HOLANDIIJarosław Poteraj
STANDARD PRAWNEJ OCHRONY PRACOWNIKÓW PRZED MOLESTOWANIEM SEKSUALNYM W USA Marta Otto 

RECENZJE
Mirosław Chału­biński: STANISŁAW OSSOWSKI – rec. Leszek Gile­jko

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DATA O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2007 – Piotr Kurowski
RÓWNOWAGA PRACA – ŻYCIE – RODZINA. KONFERENCJA NAUKOWA W BIAŁYMSTOKU – Beata Kaczyńska
TELEPRACA SZANSĄ NA ZWALCZANIE NIERÓWNOŚCI I DYSKRYMINACJI NA RYNKU PRACY. KONFERENCJA W SZCZECINIEŁukasz Arendt
JOB-SHARING – ODPOWIEDŹ NA NOWE WYZWANIA RYNKU PRACY. KONFERENCJA W KAZIMIERZU DOLNYMBeata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Ewa Wysocka
Psy­chospołeczne kore­laty bezrad­ności społecznej

W artykule przed­staw­iono bada­nia młodzieży stu­denck­iej i młodych ludzi doświad­cza­ją­cych w swym życiu codzi­en­nym frus­tracji w zakre­sie real­iza­cji roli zawodowej (niemożność znalezienia pracy w ogóle lub pracy zgod­nej z wyuc­zonym zawo­dem i oso­bistymi pref­er­enc­jami w per­spek­ty­wie kilku lat po ukończe­niu studiów). W bada­ni­ach sprawd­zono kilka hipotez doty­czą­cych zróżni­cow­a­nia sposobu funkcjonowa­nia obu tych grup w następu­ją­cych zakre­sach: poziom i wymi­ary kryzysu w wartoś­ciowa­niu, strate­gie radzenia sobie z prob­le­mami życiowymi (strate­gie pasy­wne, z brakiem kon­troli i wyuc­zoną bezrad­noś­cią vs strate­gie akty­wne, związane ze spra­wowaniem kon­troli i poczu­ciem spraw­stwa), nastaw­ienia wobec siebie i świata, jako kon­sek­wencja doświad­czeń życiowych. Uzyskane wyniki pozwalają postawić wniosek, iż nieusta­bi­li­zowana sytu­acja zawodowa wyraźnie wpływa na sil­niejsze doświad­czanie kryzysu w wartoś­ciowa­niu (poczu­cie niere­al­i­zowa­nia i zagu­bi­enia wartości) i wybór destruk­cyjnych strate­gii radzenia sobie z prob­le­mami życiowymi, co skutkuje for­mowaniem się postaw życiowych o charak­terze dez­in­te­gru­ją­cym rozwój osobowy.
Pobierz plik »

 Joanna Szy­manowska
Zatrud­nie­nie soc­jalne: szansa dla osób zagrożonych mar­gin­al­iza­cją życia społecznego?
Zjawisko mar­gin­al­iza­cji społecznej stało się w ostat­nich lat­ach jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Istotną rolę w jej przezwycięża­niu przyp­isuje się aktu­al­nie nowej formie pomocy, mianowicie zatrud­nie­niu soc­jal­nemu. Artykuł jest próbą ukaza­nia możli­wości real­iza­cji pro­gramu rein­te­gracji zawodowej i społecznej grup osób wyk­luc­zonych w powołanych do tego celu cen­trach inte­gracji społecznej.
Pobierz plik »

 Halina Sobocka-Szczapa
Luka kom­pe­ten­cyjna pra­cown­ików wojew­ódz­kich i powia­towych urzędów pracy

Niedopa­sowa­nia wys­tępu­jące na rynku pracy w Polsce mają przede wszys­tkim charak­ter struk­tu­ralny, co oznacza, że wys­tępują na nim istotne trud­ności w dos­tosowa­niu kwal­i­fikacji posi­adanych przez osoby poszuku­jące pracy do oczeki­wań i pref­er­encji pra­co­daw­ców, ofer­u­ją­cych wolne miejsca pracy. W związku z tym, istotny wydaje się prob­lem skuteczności dzi­ałań, prowad­zonych na rynku pracy, który może być postrze­gany również, jako pochodna kwal­i­fikacji i umiejęt­ności, posi­adanych przez pra­cown­ików insty­tucji rynku pracy, którzy na bieżąco real­izują zada­nia, związane z poli­tyką odnoszącą się do tego seg­mentu gospo­darki w skali makroeko­nom­icznej. Dlat­ego też jed­nym z postępowań, które powinno mieć na celu pod­wyższanie kom­pe­tencji pra­cown­ików wszys­t­kich insty­tucji rynku pracy, jest doskonale­nie ich umiejęt­ności – sze­roko rozu­mi­anych – w dziedz­i­nach, związanych w sposób szczególny z funkcjonowaniem lokalnych i region­al­nych rynków pracy. Opra­cow­anie stanowi prezen­tację badań, odnoszą­cych się do luki kom­pe­ten­cyjnej, pra­cown­ików wojew­ódz­kich i powia­towych urzędów pracy. Są to bowiem kat­e­gorie zatrud­nionych, które szczegól­nie często mają kon­takt z osobami poszuku­ją­cymi pracy, a także pra­co­daw­cami. Wydaje się zatem, że dla skuteczności dzi­ałań real­i­zowanej przez nich poli­tyki rynku pracy ważna jest jakość posi­adanych kwal­i­fikacji i umiejęt­ności.
Pobierz plik »

Jarosław Poteraj
Sys­tem emery­talny w Holandii

Artykuł prezen­tuje his­to­ryczne i aktu­alne rozwiąza­nia w sys­temie emery­tal­nym Holandii w celu odnalezienia w tym sys­temie pomysłów, które w między­nar­o­dowych porów­na­ni­ach warto wyko­rzysty­wać. W pod­sumowa­niu autor wskazuje, jako ele­ment wyróż­ni­a­jący holen­der­ski sys­tem emery­talny na tle innych państw, dobrowol­ność uczest­nictwa w dużej części dodatkowych podsys­temów w ramach schematu kap­i­tałowego oraz ist­nie­nie planu oszczęd­ności cyklu życiowego.
Pobierz plik »

Marta Otto
Stan­dardy prawnej ochrony pra­cown­ików przed molestowaniem sek­su­al­nym w USA

Zjawisko molestowa­nia sek­su­al­nego po raz pier­wszy na grun­cie prawnym rozpoz­nane zostało w lat­ach 70. w USA. W Europie zain­tere­sowanie tym prob­le­mem pojaw­iło się niemal 20 lat później (w połowie lat 90). W Polsce prawną definicję molestowa­nia sek­su­al­nego przyniosła dopiero now­eliza­cja Kodeksu pracy z 14 XI 2003 r. W pol­skim usta­wodaw­st­wie nadal brakuje jed­nak przepisów kom­plek­sowo i spójnie reg­u­lu­ją­cych opisy­wane zjawisko, a samo molestowanie wciąż wydaje się być trak­towane przez społeczeństwo jako tabu. Celem artykułu jest prezen­tacja mało znanych w Polsce rozwiązań amerykańs­kich. Zdaniem autorki, stanowić one mogą pomocny wzorzec przy wypra­cowywa­niu mod­elu prawnej ochrony pra­cown­ików przed molestowaniem sek­su­al­nym w naszym kraju.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji

 


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4 (409), 2008

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL CORRELATES OF SOCIAL HELPLESSNESS Ewa Wysocka
SOCIAL OCCUPATION A CHANCE FOR PEOPLE FACING LIFE STANDARDS BELOW ACCEPTABLE NORMS? – Joanna Szy­manowska

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE GAP IN QUALIFICATIONS OF THE EMPLOYEES OF VOIVODSHIP AND POVIAT UNEMPLOYMENT AGENCIESHalina Sobocka-Szczapa

SOCIAL POLICY ABROAD
PENSION SYSTEM IN NETHERLANDSJarosław  Poteraj
STANDARD OF THE LEGAL PROTECTION OF EMPLOYEES AGAINST SEXUAL HARASSMENT IN USAMarta Otto

BOOK REVIEWS
Mirosław Chału­biński: STANISŁAW OSSOWSKI – Reviewed by Leszek Gile­jko

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
MODIFICATION OF SOCIAL MINIMUMDECEMBER 2007 – Piotr Kurowski
WORKLIFEFAMILY BALANCE. CONFERENCE IN BIAŁYSTOK – Beata Kaczyńska
TELEWORKCOMBATING INEQUALITIES AND DISCRIMINATION ON THE LABOUR MARKET. CONFERENCE IN SZCZECINŁukasz Arendt
JOB-SHARINGTHE RESPONSE TO NEW CHALLENGES OF LABOUR MARKET. CONFERENCE IN KAZIMIERZ DOLNYBeata Kaczyńska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Ewa Wysocka
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL CORRELATES OF SOCIAL HELPLESSNESS

The core aim of the arti­cle is to present fun­da­men­tal the­o­ret­i­cal issues con­cern­ing: psy­cho­log­i­cal and social mech­a­nisms of help­less­ness.. These mech­a­nisms are assumed to be a source for atyp­i­cal social func­tion­ing in young peo­ple whose social as well as occu­pa­tional sit­u­a­tion varies. The research project focused on stu­dents and other young peo­ple who con­tin­u­ously expe­ri­ence every­day frus­tra­tion within the real­i­sa­tion of their occu­pa­tional role. The source of frus­tra­tion appears to be their inabil­ity to pro­cure any occu­pa­tion within a cou­ple of years after grad­u­a­tion and par­tic­u­larly not one in the field of their spe­cial­i­sa­tion, or one to suit their per­sonal pref­er­ences. The research ver­i­fies a few hypothe­ses con­cern­ing vari­a­tion of func­tion­ing of both groups men­tioned ear­lier within the fol­low­ing areas: level and dimen­sion of cri­sis of val­u­a­tion, strate­gies in shap­ing up in every­day sit­u­a­tions (pas­sive strate­gies with­out con­trol and with learned help­less­ness vs. active strate­gies con­cern­ing wield­ing con­trol and the feel­ing of per­pe­tra­tion), and the atti­tude towards one­self and the sur­round­ing world as a con­se­quence of varies life expe­ri­ences. The results achieved from this research allow the fol­low­ing con­clu­sion to be reached: unsta­bilised occu­pa­tional sit­u­a­tion highly influ­ences a much stronger feel­ing of cri­sis in val­u­a­tion (the feel­ing of lack of self-realisation as well as lost of the feel­ing of high self-esteem) and a choice of destruc­tive strate­gies of shap­ing up with life prob­lems, which in con­se­quence forms those life style approaches which dis­in­te­grate one’s growth of personality.

Joanna Szy­manowska
SOCIAL OCCUPATION A CHANCE FOR PEOPLE FACING LIFE STANDARDS BELOW ACCEPTABLE NORMS?

Less then accept­able life stan­dards have recently become one of the most impor­tant and talked about issues fac­ing the aver­age fam­ily. Social occu­pa­tion has recently been regarded as the main rem­edy for this prob­lem. The arti­cle presents an attempt to show the pos­si­bil­i­ties of car­rier and pub­lic rein­te­gra­tion for peo­ple oth­er­wise excluded from such ser­vices pro­vided by the cen­ters of pub­lic integration.

Halina Sobocka-Szczapa
THE GAP IN QUALIFICATIONS OF THE EMPLOYEES OF VOIVODSHIP AND POVIAT UNEMPLOYMENT AGENCIES
This elab­o­ra­tion presents stud­ies, that refer to the gap in qual­i­fi­ca­tions of the employ­ees of voivod­ship and poviat unem­ploy­ment agen­cies. They are a cat­e­gory of work­ers, who have con­tact with peo­ple look­ing for a job as well as with employ­ers par­tic­u­larly often. So the qual­ity of their qual­i­fi­ca­tions and skills, seems to be very impor­tant for the effi­ciency of activ­i­ties that they real­ize within the labour mar­ket policy.

Jarosław Poteraj
PENSION SYSTEM IN NETHERLANDS

The arti­cle presents an insight into the old age pen­sion sys­tem in The Nether­lands. The intro­duc­tion is fol­lowed by four topic para­graphs: the his­tor­i­cal devel­op­ment of its pen­sion sys­tem, the present sit­u­a­tion and chal­lenges and fore­seen changes. There, the author’s goal was to present both past and present solu­tions employed by the Dutch’s pen­sion sys­tem, in search for ideas worth con­sid­er­a­tion in inter­na­tional com­par­isons. In the sum­mary, the author high­lights as a par­tic­u­lar Dutch approach the vol­un­tary par­tic­i­pa­tion in the huge part of addi­tional sub­sys­tems of fully fund scheme and exist­ing of the live cycle sav­ing plan.

Marta Otto
STANDARD OF THE LEGAL PROTECTION OF EMPLOYEES AGAINST SEXUAL HARASSMENT IN USA

The phe­nom­e­non of sex­ual harass­ment has been iden­ti­fied for the first time on legal field in 70s in the USA. An inter­est in this prob­lem turned up in Europe almost 20 years later (in the mid — 90s). In Poland the legal def­i­n­i­tion of sex­ual harass­ment has been brought by the amend­ment of labour code from 14 Novem­ber 2003. How­ever there is still lack of reg­u­la­tions in Pol­ish leg­is­la­tion, com­pre­hen­sively and coher­ently reg­u­lat­ing the described phe­nom­e­non and still harass­ment seems to be treated by the soci­ety as a taboo. A pur­pose of this arti­cle is a pre­sen­ta­tion of few known in Poland Amer­i­can solu­tions. In author’s opin­ion they can be help­ful pat­tern in work­ing out the model of legal pro­tec­tion of employ­ees against sex­ual harass­ment in our country.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót