Nr 5-6 (410-411) 2008

Spis treści nr 5–6/2008

Table of Contents

NIERÓWNOŚĆ I WZROST GOSPODARCZYWik­tor Rutkowski
TEORIA I LOGIKA SYSTEMU TRANSFERÓW SPOŁECZNYCH – Ryszard Szarfen­berg

DO KOGO TRAFIAJĄ TRANSFERY SOCJALNE W POLSCE? – Anna Kurowska
PROJEKCJE DEMOGRAFICZNE A POPYT NA USŁUGI OPIEKUŃCZE I EDUKACYJNEPiotr Szukalski

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POJĘCIE CZASU PRACY NA TLE ORZECZNICTWA ETSMarta Der­lacz

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DATA O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA – KIERUNKI DZIAŁAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ. SEMINARIUM IPiSS – Beata Kaczyńska
PIĘCIOLECIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. KONFERENCJA MPiPS –Jan Dzierz­gowski
PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ W POLSCE. KONFERENCJA W MPiPS – Jan Dzierz­gowski

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Wik­tor Rutkowski
Nierówność i wzrost gospo­dar­czy
Wpływ nierówności na wzrost gospo­dar­czy jest od kilku­nastu lat przed­miotem oży­wionego zain­tere­sowa­nia ekon­o­mistów. Znami­enne, i zaskaku­jące w świ­etle trady­cyjnego stanowiska ekonomii, jest to, że zde­cy­dowana więk­szość badań empirycznych wskazuje na pozy­ty­wną zależność miedzy równoś­cią i wzrostem gospo­dar­czym. Anal­iza wyników tych badań sugeruje, że więk­sza równość wpływa na wzrost poprzez: poprawę alokacji zasobów, umożli­wia­jącą wyrówny­wanie szans ksz­tałce­nia i rozwój kap­i­tału ludzkiego; ogranicze­nie wahań koni­unk­tury gospo­dar­czej; sta­bil­ność poli­ty­czną; oraz umac­ni­anie kap­i­tału społecznego.
Pobierz plik »

Ryszard Szarfen­berg
Teo­ria i logika sys­temu trans­ferów społecznych
Punk­tem wyjś­cia dla autora jest teza, że teo­ria świad­czeń społecznych jest zanied­by­wana na grun­cie teorii poli­tyki społecznej, jak również teorii zabez­pieczenia społecznego. Autor pod­waża znacze­nie zasady wza­jem­ności dla poli­tyki społecznej, a także pokazuje, jak do celów teo­re­ty­cznych można zaadap­tować kon­cepcję transakcji w społeczeńst­wie F.L. Pry­ora oraz wywodzi na tej pod­stawie kilka zasad­niczych podzi­ałów klasy­fika­cyjnych wymian i trans­ferów społecznych. Następ­nie, po wskaza­niu na możli­wość wyróżnienia świad­czeń podatkowych i rozważe­niu kwestii zatrud­nienia sub­sy­diowanego jako trans­feru społecznego, autor kon­stru­uje całoś­ciową logikę dzi­ała­nia sys­temu trans­ferów społecznych. W ostat­niej części rozważone zostają teo­re­ty­czne możli­wości błędów i prob­lemów, jakie ukazuje per­spek­tywa zin­te­growanego sys­temu trans­ferów społecznych.
Pobierz plik »

Anna Kurowska
Do kogo trafi­ają trans­fery soc­jalne w Polsce?

W niniejszym artykule autorka, wyko­rzys­tu­jąc dane z najnowszego Europe­jskiego Bada­nia Warunków Życia Lud­ności (EU-SILC), próbuje odpowiedzieć na pytanie czy w Polsce trans­fery soc­jalne docier­ają do naj­bied­niejszych i najbardziej potrze­bu­ją­cych. Przede wszys­tkim anal­izuje rozkład sumy trans­ferów soc­jal­nych (w podziale na rodzaje) pomiędzy decy­lowe grupy dochodowe. Infor­ma­cje o otrzymy­wa­niu wybranych rodza­jów świad­czeń zestawia również z innymi infor­ma­c­jami doty­czą­cymi sytu­acji życiowej członków gospo­darstw. Okazuje się, że znaczna część więk­szości badanych rodza­jów świad­czeń trafia do relaty­wnie bogatych gospo­darstw, zaś w przy­padku świad­czeń takich jak: dodatki mieszkan­iowe, pomoc dla niepełnosprawnych oraz świad­czenia związane z wyk­lucze­niem społecznym, nie tylko do osób najbardziej potrze­bu­ją­cych.
Pobierz plik »

Piotr Szukalski
Pro­jekcje demograficzne a popyt na usługi opiekuńcze i eduka­cyjne

Nad­chodzące lata to okres wzrostu liczby urodzeń. Skala tego wzrostu oce­ni­ana jest przez różne ośrodki prog­nos­ty­czne w różny sposób. Tym­cza­sem owe różnice przekładają się na odmi­enny, spodziewany poziom zapotrze­bowa­nia na usługi opiekuńcze nad małym dzieck­iem i usługi eduka­cyjne. Celem tek­stu jest wskazanie, jak w per­spek­ty­wie roku 2020 zmieniać się będzie popyt na owe usługi w zależności od liczby dzieci w wieku żłobkowym, przed­szkol­nym i szkol­nym.
Pobierz plik »

Marta Der­lacz
Poję­cie czasu pracy na tle orzecznictwa ETS
Zgod­nie ze stanowiskiem Europe­jskiego Try­bunału Spraw­iedli­wości okres dyżuru, pod­czas którego wyma­gana jest fizy­czna obec­ność pra­cown­ika w miejscu pracy na grun­cie Dyrek­tywy 2003/88 w sprawie niek­tórych aspek­tów orga­ni­za­cji czasu pracy, musi być w całości zal­iczany do czasu pracy. Okres dyżuru musi być uwzględ­ni­any przy wyz­nacza­niu min­i­mal­nych okresów odpoczynku i maksy­mal­nych lim­itów czasu pracy. Czas dyżuru może także stanowić nad­godziny. W rezulta­cie w niek­tórych branżach, np. w usłu­gach medy­cznych, pow­staje potrzeba zatrud­ni­a­nia dodatkowych pra­cown­ików. Argu­men­tacja prezen­towana w wyrokach doty­czą­cych dyżuru pozwala wnioskować, że także okres podróży służbowej powinien być zal­iczany do czasu pracy. Orzecznictwo ETS powoduje zmi­any leg­is­la­cyjne w państ­wach członkows­kich.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6 (410 — 411), 2008

INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTHWik­tor Rutkowski
THEORY AND LOGIC OF SOCIAL TRANSFERS SYSTEMRyszard Szarfen­berg
WHO GETS SOCIAL TRANSFERS IN POLAND? – Anna Kurowska
DEMOGRAPHY AND DEMAND ON CHILD CARE SERVICES AND EDUCATIONPROJECTIONS UP TO 2020 – Piotr Szukalski

SOCIAL POLICY ABROAD

THE CONCEPT OF WORKING TIME ON THE BACKGROUND OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICEMarta Der­lacz

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
NEW PERSPECTIVES ON CONTINOUS CARE SERVICES. SEMINARIUM ILSSBeata Kaczyńska
FIVE YEARS OF PUBLIC BENEFIT AND VOLUNTEER WORK ACT. CONFERENCE MLSSJan Dzierz­gowski
THE DETERMINANTS OF UNREGISTERED EMPLOYMENT IN POLAND. CONFERENCE IN MLSSJan Dzierz­gowski

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Wik­tor Rutkowski
INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH

The influ­ence of inequal­ity on eco­nomic growth is the sub­ject of heated inter­est of econ­o­mists from sev­eral years. It is symp­to­matic, and sur­pris­ing in the light of tra­di­tional stand­point of eco­nom­ics, that major­ity of empir­i­cal research point to pos­i­tive depen­dence between equal­ity and growth. The analy­sis of find­ings of this research sug­gests that equal­ity affects growth through: improved allo­ca­tion of eco­nomic resources, that enhance the pos­si­bil­ity of poor to edu­cate and increase the human cap­i­tal; reduc­tion of eco­nomic fluc­tu­a­tion; polit­i­cal sta­bil­ity; and strength­en­ing the social capital.

Ryszard Szarfen­berg
THEORY AND LOGIC OF SOCIAL TRANSFERS SYSTEM
Author starts with a point that there is a need for devel­op­ment of social trans­fers the­ory within social pol­icy and social secu­rity the­ory. He crit­i­cizes reci­procity prin­ci­ple in social pol­icy con­text and shows how to use F.L. Pryor’s con­cep­tion of trans­ac­tions in soci­ety in response to the­o­ret­i­cal needs. It is done by abstract exam­ples, clas­si­fi­ca­tions of trans­ac­tions and social ser­vices and some remarks about tax ben­e­fits, sub­si­dized employ­ment, selec­tive trans­fers etc. In the next step author presents social trans­fer logic using three­fold clas­si­fi­ca­tion of dif­fer­ent tests: cat­e­gor­i­cal, past con­tri­bu­tion and self-help. Last sec­tion describes the­o­ret­i­cal pos­si­bil­i­ties con­cern­ing errors and prob­lems which may occur when we grasp whole logic of social trans­fer sys­tem functioning.

Anna Kurowska
WHO GETS SOCIAL TRANSFERS IN POLAND?

In the fol­low­ing arti­cle the author is try­ing to answer the ques­tion whether social trans­fers in Poland go to the poor­est house­holds and those, who need them most. Using recent data for Poland, form Euro­pean Union Sta­tis­tics on Income and Liv­ing Con­di­tions, she analy­ses the dis­tri­b­u­tion of the sum of social trans­fers (divided by dif­fer­ent types of trans­fers) into income deciles. She also com­pares the infor­ma­tion about receiv­ing cer­tain types of trans­fers with infor­ma­tion about some other aspects of life sit­u­a­tion of the mem­bers of ana­lyzed house­holds. It comes out that sig­nif­i­cant part of dif­fer­ent social trans­fers goes to rel­a­tively rich house­holds, and some of them (hous­ing allowances, dis­abil­ity ben­e­fits and social exclu­sion trans­fers) seem to reach not only those, that really need them most.

Piotr Szukalski
DEMOGRAPHY AND DEMAND ON CHILD CARE SERVICES AND EDUCATIONPROJECTIONS UP TO 2020

Years-to-come will be a period when births will increase. The size and pace of the increase is assessed dif­fer­ently by insti­tu­tions mak­ing demo­graphic pro­jec­tions. The results of the pro­jec­tions is related to expected demand on child care ser­vices and on edu­ca­tional ser­vices. The text is aimed at indi­cat­ing how the demand will change depend­ing on num­bers of child at age of crèche, kinder-garden, and pri­mary and lower sec­ondary school up to 2020.

Marta Der­lacz
THE CONCEPT OF WORKING TIME ON THE BACKGROUND OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Accord­ing to the Euro­pean Court of Jus­tice on-call duty per­formed by a worker where he is required to be phys­i­cally present in the premises of the employer must be regarded as con­sti­tut­ing in its total­ity work­ing time for the pur­poses of Coun­cil Direc­tive 2003/88 con­cern­ing cer­tain aspects of the orga­ni­za­tion of work­ing time. Duty has to be taken into account when min­i­mal rest peri­ods and max­i­mum work­ing time limit are con­cerned. Duty can con­sti­tute an over­time as well. As a result in some branches e.g. med­ical ser­vices more work­ers have to be employed. Argu­men­ta­tion pre­sented in the judg­ments con­cern­ing on-call duty can lead to the con­clu­sion that also other peri­ods when worker is in dis­po­si­tion of the employer with­out per­form­ing pro­fes­sional activ­i­ties, like busi­ness trip, con­sti­tute work­ing time. Judg­ments of ECJ have their con­se­quences in the leg­isla­tive changes in Mem­ber States.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót