Nr 8 (413) 2008

Spis treści nr 8/2008

Table of Contents

POŻĄDANE KIERUNKI ZMIAN SYSTEMU RENTOWEGO W POLSCEGertruda Uścińska
ZAKAZ DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Bożena Kołaczek
WPŁYW WYBRANYCH REFORM PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH NA DOCHODY GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCELeszek Morawski
OPIEKA JAKO PRZESŁANKA SPOŁECZNEJ MARGINALIZACJIMag­dalena Julia Markowska

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
ZRÓŻNICOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2006 R. – Mirosław Gor­czyca
DETERMINANTY ROZWOJU PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH W POLSCE W ŚWIETLE OPINII PRACODAWCÓW Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
PROBLEMY INTEGRACJI IMIGRANTÓW WE FRANCJI Rafał Kruszka

RECENZJE
Andrzej Bar­czyński: KOSZTY ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -  rec. Iwona Poli­w­czak

INFORMACJE
WOKÓŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. SEMINARIUM WSP TWP W WARSZAWIEJoanna Plak
DEBATA NAD NOWYMI PROPOZYCJAMI ZMIAN SYSTEMU RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY. SEMINARIUM IPISSEdyta Pas­tor
Pobierz plik »

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Gertruda Uścińska
Pożą­dane kierunki zmian sys­temu ren­towego w Polsce

Artykuł jest wypowiedzią w pub­licznej dyskusji nad pożą­danymi kierunk­ami zmian sys­temu ren­towego w Polsce. Autorka omawia aktu­alny sys­tem rent inwalidz­kich w Polsce, przed­stawia propozy­cje jego zmi­any i dokonuje ich oceny na tle rozwiązań w innych kra­jach i zale­ceń uni­jnych. For­mułuje zakres.
Pobierz plik »

Bożena Kołaczek
Zakaz dyskrymi­nacji osób niepełnosprawnych
Zasady pol­skiej poli­tyki społecznej oparte są na równości wobec prawa i równości w prawie, czego wyrazem są zapisy praw soc­jal­nych w Kon­sty­tucji. Z obiek­ty­wnych względów sto­suje się uprzy­wile­jowanie wyrów­naw­cze w postaci zachęt eko­nom­icznych dla pra­co­daw­ców zatrud­ni­a­ją­cych osoby niepełnosprawne, więk­sze sub­wencje dla szkół, dodatkowe świad­czenia dla niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów, ulgi w sys­temie podatkowym od dochodów oso­bistych. Choć w coraz mniejszym zakre­sie, to jed­nak mamy do czynienia z przy­pad­kami dyskrymi­nacji w dostępie do pracy oraz w trak­towa­niu w miejscu pracy. Sprawnie dzi­ałają usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka­nia świad­c­zone zarówno przez pod­mioty pub­liczne czyli samorządy jak i przez pod­mioty niepub­liczne takie jak orga­ni­za­cje non-profit i wolon­tar­iusze. Z doty­chcza­sowego prze­biegu pro­cesów demograficznych oraz z prog­noz doty­czą­cych starzenia się lud­ności i zjawiska niepełnosprawności wynika wzrost zapotrze­bowa­nia na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka­nia i w insty­tuc­jach opieki, przede wszys­tkim dla osób niepełnosprawnych i starszych.
Pobierz plik »

Leszek Morawski
Wpływ wybranych reform podatkowych i ubez­pieczeniowych na dochody gospo­darstw domowych w Polsce

W 2007 r. wprowad­zono w Polsce dwie istotne reformy podatkowo-świadczeniowe. Obniżono stopę pro­cen­tową ren­towej składki ubez­pieczenia społecznego oraz zwięk­szono kwotę ulgi podatkowej na dziecko do 1145 zł. W pracy wyko­rzys­tano model podatkowo-świadczeniowy SIMPL do porów­na­nia efek­tów tych i potenc­jal­nych reform na zmi­anę wartości stopy zagroże­nia ubóst­wem. Wśród potenc­jal­nych reform znalazło się — wprowadze­nie 18% podatku lin­iowego, wprowadze­nie dwóch stóp podatkowych (18% i 32%) oraz zmi­any kosztów uzyska­nia przy­chodu. Znacze­nie anal­izy pod­kreśla fakt, że według danych Komisji Europe­jskiej Pol­ska w 2005 r. należała do kra­jów o najwyższej stopie zagroże­nia ubóst­wem wśród członków EU25. Uzyskane wyniki pokazały, że spośród rozważanych rozwiązań najlep­szym wyborem, ze względu na koszty obniże­nia stopy zagroże­nia ubóst­wem, byłoby zwięk­sze­nie ulgi podatkowej na dziecko do 572,50 zł. 
Pobierz plik »

Mag­dalena J. Markowska
Opieka jako przesłanka społecznej mar­gin­al­iza­cji

Z powodu zmi­any struk­tury demograficznej w Polsce coraz więcej jest ludzi w podeszłym wieku. Zapadają na choroby charak­terysty­czne dla starości. Na chorobę Alzheimera w Polsce cho­ruje około 250 tys. osób. Każda z nich, wraz z roz­wo­jem choroby, powinna mieć zapewnioną stałą opiekę. W naszym kraju pode­j­mują się jej najczęś­ciej członkowie rodzin. Okres choroby staje się dla opiekuna cza­sem, w którym stop­niowo jest odsuwany od społeczeństwa. Spra­wowana opieka osłabia więzi opiekuna z innymi członkami rodziny, wymusza rezy­gnacje z życia poli­ty­cznego, gospo­dar­czego i kul­tur­al­nego. Powoduje znaczące pogorsze­nie zdrowia psy­chicznego i fizy­cznego. Brak sprawnego sys­temu pomocy wyk­lucza i mar­gin­al­izuje opiekunów.
Pobierz plik »

Mirosław Gor­czyca
Zróżni­cow­anie dochodów i wydatków gospo­darstw domowych w 2006 r.

W artykule przed­staw­iono wyniki badań budżetów gospo­darstw domowych — według: (1) grup społeczno-ekonomicznych, (2) wielkości gospo­darstw domowych, (3) wielkości jed­nos­tek osad­niczych, (4) dochodowych grup kwin­talowych. Przed­staw­iono także nad­wyżkę dochodów nad wydatkami w takim uję­ciu, dla 2006 r. oraz w lat­ach 1998–2006. Zaprezen­towano struk­turę wydatków oraz porów­nanie ich poziomu z min­i­mum soc­jal­nym.
Pobierz plik »

Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek
Deter­mi­nanty roz­woju pra­cown­iczych pro­gramów emery­tal­nych w Polsce w świ­etle opinii pra­co­daw­ców

Artykuł prezen­tuje wyniki badań opinii pra­co­daw­ców na temat pra­cown­iczych pro­gramów emery­tal­nych (PPE) przeprowad­zonych w ostat­nim kwartale 2007 r. W wyniku badań stwierd­zono, że na decyzje pra­co­daw­ców odd­zi­ałują zarówno czyn­niki wewnętrzne, związane z zakła­dem pracy (endo­geniczne), jak i zewnętrzne (egzo­geniczne), przy czym rola tych pier­wszych jest bardziej istotna. Nadal bardzo istotny jest trady­cyjny motyw tworzenia zakład­owych sys­temów emery­tal­nych: chęć związa­nia pra­cown­ika z zakła­dem pracy. Współcześnie PPE postrze­gane są także jako istotny ele­ment poli­tyki kadrowej i kul­tury orga­ni­za­cyjnej. Nawet ta nieliczna grupa przed­siębior­ców (zaled­wie ok. 1% dzi­ała­ją­cych w Polsce firm), która zde­cy­dowała się uru­chomić w swoim zakładzie pracy pro­gram emery­talny, wyraża przeko­nanie, że w obec­nej formie PPE nie mają szans roz­woju. Zmi­ana tego stanu rzeczy wyma­gałaby stworzenia sil­niejszych zachęt eko­nom­icznych ze strony państwa do tworzenia PPE adresowanych zarówno do pra­cown­ików, jak i pra­co­daw­ców oraz poprawy poli­tyki infor­ma­cyjnej i doradztwa w tworze­niu dobrowol­nych zakład­owych sys­temów emery­tal­nych i wyborze ich formy. Niewyko­rzys­taną szansą roz­woju pozostają międzyza­kład­owe pra­cown­icze fun­dusze emery­talne (zarządzane wewnętrznie), które mogłyby znacznie obniżyć koszty związane z uru­chomie­niem i prowadze­niem pra­cown­iczego pro­gramu emery­tal­nego, a zarazem umożli­wić pra­co­daw­com wpływ na zarządzanie akty­wami zgro­mad­zonymi w PPE.
Pobierz plik »

Rafał Kruszka
Prob­lemy inte­gracji imi­grantów we Francji  
Artykuł kon­cen­truje się na przy­bliże­niu zbiorowości imi­grantów z uwzględ­nie­niem kraju pochodzenia oraz przy­czyn ich mar­gin­al­iza­cji w społeczeńst­wie fran­cuskim. Różnice między przy­byszami oraz rdzen­nymi mieszkań­cami są przed­staw­ione na przykładzie dziedz­ic­zonego kap­i­tału społecznego w ramach rodziny. Prob­lematyka niefor­mal­nej społecznej i przestrzen­nej seg­re­gacji opisana jest na przykładzie wydarzeń z jesieni 2005 r., określonych mianem “buntu przed­mieść”. Przy­bliże­nie zajść z fran­cus­kich przed­mieść pozwala zrozu­mieć prob­lematykę i mech­a­nizmy uniemożli­wia­jące inte­grację imi­grantów ze społeczeńst­wem fran­cuskim.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Con­tents No 8 (413), 2008

THE DESIRABLE DEVELOPMENTS IN POLISH DISABILITY PENSION SYSTEMGertruda Uścińska
ANTI-DISCRIMINATORY REGULATIONS CONCERNING DISABLED PERSONSBożena Kołaczek
IMPACT OF SELECTED TAX AND SOCIAL SECURITY REFORMS ON HOUSEHOLD INCOME IN POLANDLeszek Morawski
PRIVATE CARE AS THE FACTOR LEADING TO SOCIAL EXCLUSION OF GUARDIANS Mag­dalena Julia Markowska

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE DIFFERENTIATION OF THE INCOME AND THE EXPENDITURES OF POLISH HOUSEHOLDS IN 2006 – Mirosław Gor­czyca
THE DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL PENSION SCHEMS IN POLAND FROM THE EMPLOYERSPOINT OF VIEWMarek Szczepański, Tomasz Brzęczek

SOCIAL POLICY ABROAD
IMMIGRANTSINTEGRATION THE FRENCH SOCIETYRafał Kruszka

BOOK REVIEWS
Andrzej Bar­czyński: DISABLED COSTS OF EMPLOYMENT– Reviewed by Iwona Poli­w­czak

INFORMATION
ON SOCIAL POLICY. SEMINAR WSP TWP IN WARSAWJoanna Plak
PUBLIC DEBATES CONCERNING CURRENT CHANGES IN INCAPACITY FOR WORK BENEFITSEdyta Pas­tor

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Gertruda Uścińska
THE DESIRABLE DEVELOPMENTS IN POLISH DISABILITY PENSION SYSTEM
The paper is a state­ment in an ongo­ing pub­lic dis­pute on the sub­ject of changes in a dis­abil­ity pen­sion sys­tem in Poland. The cur­rent solu­tions are dis­cussed, there are also some pro­pos­als on the future changes con­trasted with solu­tions adopted in other Mem­ber States. The range of prob­lems that should be a sub­ject of fur­ther research in order to reform the sys­tem is also outlined.

Bożena Kołaczek
ANTI-DISCRIMINATORY REGULATIONS CONCERNING DISABLED PERSONS
The prin­ci­ples of social pol­icy in Poland are based on equal­ity to law and equal­ity in law, that is meant social rights in Con­sti­tu­tion. From objec­tive views is observed priv­i­lege in dis­abled peo­ple prin­ci­ples in employ­ment pol­icy by finan­cial incen­tives employ­ers, more state-aided edu­ca­tion, addi­tion­ally ben­e­fits for dis­abled chil­dren and their par­ents, reduc­tion tax. In real­ity, fewer dis­crim­i­na­tion is appeared in access to employ­ment and in equal treat­ment by employ­ers in the job. Nurs­ing ser­vices in a place res­i­dent are secured by pub­lic insti­tu­tions as self-governments, non-profit orga­ni­za­tions and vol­un­taries. From demo­graph­ics trends that’s means more and more older pop­u­la­tion and increas­ing phe­nom­e­non of dis­abil­ity cre­ate the growth demand on nurs­ing ser­vices in place res­i­dent and in nurs­ing insti­tu­tions, mostly for dis­abled and older peo­ple.

Leszek Morawski
PRIVATE CARE AS THE FACTOR LEADING TO SOCIAL EXCLUSION OF GUARDIANS
Two major tax and ben­e­fits reforms were imple­mented in 2007 in Poland. The first one decreased a rate of a dis­abil­ity social secu­rity con­tri­bu­tion while the sec­ond one increased an amount of a tax child credit to 1145 PLN. A paper com­pares costs of imple­men­ta­tion of these and some other poten­tial tax and social secu­rity reforms as well as presents some dis­tri­b­u­tional con­se­quences that might be caused by the reforms. Poten­tial reforms con­sid­ered in a paper are: flat-tax reform with a 18% tax rate, two tier per­sonal income tax sys­tem with 18% and 32% rates, ris­ing an amount of rev­enue costs for a per­ma­nent employ­ment. The results obtained by using a tax-benefit microsim­u­la­tion model SIMPL showed that the increas­ing a child tax credit to 572.5 PLN would have been the most effi­cient reform in terms of low­er­ing the at-risk of poverty rate. This is because this change tar­gets fam­i­lies with chil­dren bet­ter than other con­sid­ered reforms.

Mag­dalena J. Markowska
PRIVATE CARE AS THE FACTOR LEADING TO SOCIAL EXCLUSION OF GUARDIANS
Because of the change in demo­graphic struc­ture there are more and more elderly peo­ple in Poland. They develop ill­nesses com­mon in old age. From Alzheimer’s dis­ease suf­fer about 250 thou­sands of peo­ple in Poland. Each one, accord­ing to the phase of the dis­ease should be pro­vided with round-the-clock super­vi­sion. The vast major­ity of care­givers in our coun­try are fam­ily mem­bers. How­ever, the time of care­giv­ing becomes for the guide a time of grad­ual removal from the soci­ety. It weak­ens guardian’s bounds with other mem­bers of the fam­ily, make them resign from tak­ing part in polit­i­cal, social and cul­tural life. Causes a con­sid­er­able aggra­va­tion of men­tal and phys­i­cal health. Lack of effi­cient help sys­tem excludes and mar­gin­alise guardians.

Mirosław Gor­czyca
THE DIFFERENTIATION OF THE INCOME AND THE EXPENDITURES OF POLISH HOUSEHOLDS IN 2006

The arti­cle presents the results of the research on house­hold bud­gets. It includes a type of the social-economic groups, house­holds and loca­tion, as well as the quin­tiles of income groups. The author also shows sur­plus of income over expen­di­tures in 2006 and in 1998–2006. He describes the struc­ture of expen­di­tures and com­pares it to the social min­i­mum level.

Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek
THE DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL PENSION SCHEMS IN POLAND FROM THE EMPLOYERSPOINT OF VIEW

The arti­cle presents the results of sur­vey in cho­sen 100 com­pa­nies in Poland which offer occu­pa­tional pen­sion schemes (so called Employ­ees’ Pen­sion Pro­grams — EPP) for their employ­ees. The pur­pose of the sur­vey was to iden­tify the deter­mi­nants of cre­ation and shap­ing (choice of form) of the EPP. The addi­tional pur­pose was to find out the opin­ions of respon­dents about insti­tu­tional, legal and eco­nom­i­cal con­struc­tion of the occu­pa­tional pen­sion schemes. The results of the opin­ion poll show that the most impor­tant deter­mi­nants of foun­da­tion of EPP are: pro­vid­ing the employ­ees a sup­ple­men­tary pen­sion insur­ance and keep­ing the employ­ees in com­pany (strength­en­ing of loy­alty). The most impor­tant deter­mi­nants of shap­ing EPP are: a pos­si­bil­ity of insur­ance of employ­ees and of influ­ence of the com­pany on man­age­ment of EPP assets. The respon­dents see advan­tages for their com­pa­nies result­ing from EPP. But at the same time they stress the need of intro­duc­tion of stronger eco­nom­i­cal (espe­cially fis­cal) incen­tives for employ­ers and employ­ees who par­tic­i­pate in occu­pa­tional pen­sion schemes in Poland. Occu­pa­tional pen­sion schemes in form of employ­ees’ pen­sion fund, offered for the employ­ees of more than one enter­prises, could reduce oper­at­ing costs of the EPP.

Rafał Kruszka
IMMIGRANTSINTEGRATION THE FRENCH SOCIET

The arti­cle con­cen­trates on descrip­tion of the com­mu­nity of immi­grants by reveal­ing the coun­try of ori­gin and the causes of the mar­gin­al­iza­tion in the French soci­ety. The dif­fer­ences between new­com­ers and indige­nous pop­u­la­tion are pre­sented on the basis of the social cap­i­tal inher­ited from the fam­ily. Sub­ject mat­ter of non-formal social and spa­tial seg­re­ga­tion is described on the exam­ple of the events which occured at autumn 2005, called as “revolt of sub­urbs”. Descrip­tion of inci­dents in French sub­urbs allows to under­stand com­plex­ity and mech­a­nismes that unable immi­grants to become inte­grated with the French society.

Fur­ther­more:
Book reviews
Informations

prze­jdź do Spisu treści

« powrót