Nr 9 (414) 2008

Spis treści nr 9/2008

Table of Contents

WYZWANIA SPÓJNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ — Arka­diusz Karwacki
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJIINSTRUMENT ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH? — Paweł Szwiec
ZAKRES WYKORZYSTANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCHRafał Muster
SZACOWANIE KOSZTÓW I EFEKTÓW INWESTOWANIA W KSZTAŁCENIE WYŻSZE — Woj­ciech Jarecki

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. BADANIA SOCJOLOGICZNEAlfred Czesla

RECENZJE
Anna Kier­sz­tyn: CZY BIEDA CZYNI ZŁODZIEJA? ZWIĄZKI MIĘDZY BEZROBOCIEM, UBÓSTWEM A PRZESTĘPCZOŚCIĄ — rec. Jerzy Kwaśniewski
Zenon Wiśniewski, Edward Dolny (red.): RYNEK PRACY W POLSCE W PROCESIE INTEGRACJI Z Unią Europe­jską — rec. Janusz Meller
Mirosław Grewiński, Stanisław Kamiński: OBYWATELSKA POLITYKA SPOŁECZNA — rec. Maria Theiss
Pobierz plik »

INFORMACJE
GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET”. KONFERENCJA W BIAŁOWIEŻY — Beata Kaczyńska
NIEZWIĄZKOWE PRZEDSTAWICIELSTWA PRACOWNIKÓW. SEMINARIUM IPISSMarta Der­lacz
INFORMOWANIE I KONSULTACJA PRACOWNIKÓW W PRAWIE POLSKIM — W DRUGĄ ROCZNICĘ UCHWALENIA USTAWY. KONFERENCJA W KRAKOWIEMarta Der­lacz

 NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Arka­diusz Karwacki
Wyzwa­nia spójnej poli­tyki społecznej
Tekst stanowi ogólną ocenę wdraża­nia poli­tyki akty­wiz­a­cji w Polsce. Jest to, zatem próba wskaza­nia pod­sta­wowych kierunków, idei prze­wod­nich, które w ostat­nich lat­ach orga­nizują pol­ską poli­tykę społeczną. Anal­iza skuteczności kre­owanych dzi­ałań stawia nas przed koniecznoś­cią zmi­any akcen­tów wdrażanej poli­tyki, gdzie “akty­wiz­a­cja”, jako hasło, motyw prze­wodni, powinno ustąpić miejsca “spójności”, a akty­wna poli­tyka społeczna spójnej poli­tyce społecznej z szer­szym, niż doty­chczas, defin­iowaniem wyzwań spójności, zarówno w wymi­arze –makro (jak to zwykli jesteśmy czynić), ale także w sferze –mikro (konkretne insty­tucje, pro­gramy, instru­menty). W tym kon­tekś­cie tekst syg­nal­izuje pod­sta­wowe wyzwa­nia spójnej poli­tyki społecznej.
Pobierz plik »

Paweł Szwiec
Społeczna odpowiedzial­ność orga­ni­za­cji — instru­ment rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych?

Na przestrzeni ostat­nich lat bardzo wzrosło zain­tere­sowanie kon­cepcją i prak­tyką społecznej odpowiedzial­ności orga­ni­za­cji. Pojaw­iły się nawet głosy, że kon­cepcja ta może stać się instru­mentem rozwiązy­wa­nia trud­nych prob­lemów społecznych, szczegól­nie ogranicza­nia rozmi­arów ubóstwa. Z tą opinią można się zgodzić tylko wów­czas, gdy prak­tyki społecznie odpowiedzialne staną się ele­mentem codzi­en­nej dzi­ałal­ności orga­ni­za­cji, a filantropia zostanie uznana za jej istotny cel. W artykule dowiedziono, że żaden z tych warunków nie został spełniony we współczes­nym życiu gospo­dar­czym.
Pobierz plik »

Rafał Muster
Zakres wyko­rzysty­wa­nia dotacji na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przez osoby bezro­botne w świ­etle badań socjo­log­icznych
W artykule przy­bliżono prob­lem pozyski­wa­nia przez bezro­bot­nych dotacji na uru­chomie­nie włas­nej firmy. Pod­stawą do jego napisa­nia były bada­nia empiryczne zre­al­i­zowane wśród osób, które mając sta­tus bezro­bot­nego otrzy­mały środki finan­sowe na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Przed­staw­iono opinie benefic­jen­tów doty­czące sposobu zagospo­darowa­nia otrzy­manej drogą konkur­sową dotacji pieniężnej. W artykule opisano napo­tykane przez bezro­bot­nych bari­ery prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Pod anal­izę pod­dano także plany przed­siębior­ców, którzy jeszcze niedawno zasi­lani szeregi bezro­bot­nych w zakre­sie roz­woju firmy, czy ewen­tu­al­nego zatrud­ni­a­nia pra­cown­ików.
Pobierz plik »

Woj­ciech Jarecki
Sza­cow­anie kosztów i efek­tów inwest­owa­nia w ksz­tałce­nie wyższe

Pod­sta­wowe znacze­nie we współczes­nej gospo­darce ma wiedza. Jest ona przekazy­wana w dużej mierze w szkołach wyższych. Osoby zdoby­wa­jące ją, czyli stu­denci, poprzez zdobytą wiedzę mogą rozwi­jać swoje zain­tere­sowa­nia, ale mają też szanse na wyższe wyna­grodze­nie i mniejsze ryzyko bezrobo­cia. Ze stu­diowaniem związane są koszty, które ponos­zone są głównie przez budżet i osoby indy­wid­u­alne. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie metody badań i osza­cow­anie tej części kosztów stu­diowa­nia, jakimi jest wysokość utra­conego wyna­grodzenia. Odpowiada ona wysokości wyna­grodzeń, jakie w okre­sie 5 lat studiów uzyskuje osoba z wyk­sz­tałce­niem śred­nim. Sza­cunków doko­nano na bazie danych GUS i Eurostatu. Uwzględ­niono również, w miarę możli­wości, utra­cone wyna­grodzenia na różnych kierunk­ach studiów wyższych.
Pobierz plik »

Alfred Czesla
Akty­wność eduka­cyjna bezro­bot­nych bez kwal­i­fikacji zawodowych na Warmii i Mazu­rach
Artykuł omawia akty­wność eduka­cyjną bezro­bot­nych bez kwal­i­fikacji zawodowych — stanowią oni na Warmii i Mazu­rach dwie piąte ogółu osób bez pracy. Wśród nich domin­ują kobi­ety, osoby: w wieku 35–54 lata; z wyk­sz­tałce­niem pod­sta­wowym i gim­naz­jal­nym; w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej; obciążonych obow­iązkami rodzin­nymi; zamieszku­ją­cych w wieloosobowych gospo­darst­wach domowych; mają­cych opar­cie w rodzinie i pomocy społecznej; pozosta­jący bez pracy dłużej niż pięć lat. Ich akty­wność eduka­cyjna nie napawa optymizmem. Są oni zain­tere­sowani uczest­nictwem w kur­sach: sprzedawcy, kucharza, kierowcy, murarza, sto­larza, kel­nera, fryz­jera. Ich dzi­ała­nia ukierunk­owane są przede wszys­tkim na: zapewnie­nie: warunków mate­ri­al­nych, udanego życia oso­bis­tego i włas­nego mieszka­nia. Dopiero na dalekim miejscu w rankingu staw­ianych celów znalazło się wyk­sz­tałce­nie, które szczegól­nie chcą zdobyć ludzie młodzi i absol­wenci liceów ogól­nok­sz­tałcą­cych.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table Con­tents No 9 (414), 2008

CHALLENGES OF COHERENT SOCIAL POLICY Arka­diusz Karwacki
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – A TOOL OF SOLVING SOCIAL PROBLEMS? – Paweł Szwiec
USE OF SUBSIDIES SUPPORTING ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF UNEMPLOYED: RESEARCH FINDINGSRafał Muster
LOST REMUNERATION AS A COST OF INVESTING IN EDUCATIONWoj­ciech Jarecki

FROM RESEARCH AND STUDIES
EDUCATIONAL MOBILITY OF THE UNEMPLOYED WITH NO VOCATIONAL QUALIFICATIONSAlfred Czesla

BOOK REVIEWS
Anna Kier­sz­tyn: DOES POVERTY ENGENDER CRIME? RELATIONSHIPS BETWEEN UNEMPLOYMENT, POVERTY, AND CRIME RATES – Reviewed by Jerzy Kwaśniewski
Zenon Wiśniewski, Edward Dolny (red.): POLISH LABOUR MARKET AT THE WAKE OF THE EU ACCESSION – Reviewed by Janusz Meller
Mirosław Grewiński, Stanisław Kamiński: CIVIL SOCIAL POLICY – Reviewed by Maria Theiss

INFORMATION
WORK-LIFE BALANCE AND FEMALES LABOUR MARKET ACTIVITY. INTERNATIONAL CONFERENCE IN BIAŁOWIEŻA – Beata Kaczyńska
NON-UNION REPRESENTATION OF EMPLOYEES. SEMINAR ILSSMarta Der­lacz
INFORMING AND CONSULTING EMPLOYEES IN THE POLISH LAWIN THE SECOND ANNIVERSARY OF ENACTING STATUTE. CONFERENCE IN CRACOWMarta Der­lacz

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers:

Arka­diusz Karwacki
CHALLENGES OF COHERENT SOCIAL POLICY

The text con­sti­tutes a gen­eral assess­ment of the imple­men­ta­tion of the pol­icy of acti­va­tion in Poland. It is there­fore an attempt to indi­cate the basic direc­tions, the key ideas which has orga­nized the Pol­ish social poli­cies in the last few years. The analy­sis of the effec­tive­ness of the cre­ated actions con­fronts us with a neces­sity to change the empha­sis of the employed pol­icy, in which “acti­va­tion” as the motto, the key sub­ject should give way to “coher­ence”, and the active social pol­icy to the coher­ent social pol­icy with a broader, than so far, def­i­n­i­tion of the chal­lenges of coher­ence both in the macro– sphere (as we are used to act) and in the micro– sphere (par­tic­u­lar insti­tu­tions, pro­grams, instru­ments). As regards this con­text, the text sig­nals the main chal­lenges of the coher­ent social policy.

Paweł Szwiec
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – A TOOL OF SOLVING SOCIAL PROBLEMS?
For a few last years an inter­est in enter­prise social respon­si­bil­ity has been very high. There were even opin­ions that this con­cep­tion may become a tool of solv­ing social prob­lems. It is pos­si­ble to agree with it only if social respon­si­ble prac­tices are a part of every­day oper­a­tions of orga­ni­za­tion and phil­an­thropy is its impor­tant pur­pose. In the arti­cle it was demon­strated that no of such con­di­tions is ful­fil in economy.

Rafał Muster
USE OF SUBSIDIES SUPPORTING ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF UNEMPLOYED: RESEARCH FINDINGS

The arti­cle sheds light on the issue of receiv­ing sub­si­dies by the unem­ployed to set up one’s own com­pany. The arti­cle is based on the empir­i­cal research car­ried out among the unem­ployed who obtained finan­cial assis­tance to start their own busi­nesses. Besides, the author presents the ben­e­fi­ci­ates’ opin­ions con­cern­ing the way of using the granted amount of money. The money was granted by means of the con­test. More­over, the piece of writ­ing focuses on the bar­ri­ers fac­ing by would-be busi­ness­men con­cern­ing their prospec­tive enter­prise. The author analy­ses the prospec­tive businessmen’s plans regard­ing the com­pany devel­op­ment or tak­ing on some employees.

Woj­ciech Jarecki
LOST REMUNERATION AS A COST OF INVESTING IN EDUCATION

Knowl­edge is of key impor­tance in the mod­ern econ­omy. Higher edu­ca­tion insti­tu­tions spread it to a large extent. Per­sons acquir­ing knowl­edge, i.e. stu­dents, can develop their inter­ests, are more likely to have higher earn­ings and at smaller risk of unem­ploy­ment. Study­ing involves costs incurred both from the bud­get and by indi­vid­ual per­sons. The arti­cle is aimed at pre­sent­ing the method and research as well as deter­min­ing the share of remu­ner­a­tion lost in the cost of higher edu­ca­tion. Remu­ner­a­tion lost cor­re­sponds to remu­ner­a­tion that a per­son with sec­ondary edu­ca­tion receives dur­ing five years in higher edu­ca­tion. Esti­mates were made on the basis of data derived from Cen­tral Sta­tis­ti­cal Office of Poland (GUS) and Euro­stat. Fur­ther­more, remu­ner­a­tion lost was also ana­lyzed (as far as pos­si­ble) with ref­er­ence to par­tic­u­lar areas of study.

Alfred Czesla
EDUCATIONAL MOBILITY OF THE UNEMPLOYED WITH NO VOCATIONAL QUALIFICATIONS

This study tar­gets at the unem­ployed being with­out the voca­tional qual­i­fi­ca­tion. They con­sti­tute 2/5 of the num­ber of the unem­ployed peo­ple in Warmia and Mazury region. The major­ity of which are women , aging 35 to 54, with ele­men­tary or lower sec­ondary edu­ca­tion, in dif­fi­cult finan­cial sit­u­a­tion, laden with fam­ily oblig­a­tions, liv­ing in multi-member house­holds, being sup­ported by the fam­ily and social wel­fare, and remain­ing with­out work for longer than 5 years.. They are aware of their lack of voca­tional qual­i­fi­ca­tions. Yet, their edu­ca­tional mobil­ity remains of no improve­ment. They are inter­ested in par­tic­i­pa­tion in a num­ber of courses, such as: shop assis­tant, cook, dri­ver, brick-layer, car­pen­ter, waiter, hair dresser. Their activ­i­ties are directed mainly towards: ensur­ing finan­cial con­di­tions, suc­cess­ful per­sonal life and their own home. The edu­ca­tion is placed unfor­tu­nately low in their stand­ings of the aims to reach. Young peo­ple and sec­ondary schools grad­u­ates are par­tic­u­larly inter­ested in obtain­ing higher education

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót