Nr 10 (415) 2008

Spis treści nr 10/2008

Table of Contents

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIAGertruda Uścińska
USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH: SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE DLA SAMOTNYCH RODZICÓW - Mateusz Kocur

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
MOTYWACJA DO PRACY OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH KARIERĘ ZAWODOWĄ — Marta Czechowska-Bieługa, Anna Kan­ios, Ewa Sarzyńska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POWSZECHNE BONY OŚWIATOWE. PRZYKŁAD CHILERobert Pawlak
PREFERENCJE PROKREACYJNE A POLITYKA LUDNOŚCIOWA CHINMichał Stanikowski 

 RECENZJE
Cezary Włodarczyk(red.): ZDROWIE PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE — rec. Dar­iusz Zalewski
Grze­gorz Gawron, Bożena Pactwa: CZYNNIKI INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ KOBIET NA REGIONALNYM RYNKU PRACY — rec. Robert Geisler
René Lüchinger: 12 IKON EKONOMII. OD SMITHA DO STIGLITZA — rec. Krzysztof Kietliński
Pobierz plik »

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2008 R. — Piotr Kurowski
SPOŁECZNE KONSEKWENCJE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. DOROCZNA KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH — Beata Kaczyńska 

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Gertruda Uścińska
Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Aktu­alne prob­lemy i wyzwa­nia
Artykuł pode­j­muje zagad­nienia mające bezpośredni wpływ na rzeczy­wisty wymiar prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się. Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego jest oparta na zasadzie wspar­cia mobil­ności zawodowej pra­cown­ików i innych osób akty­wnych zawodowo. Zmi­ana sytu­acji na rynku pracy, w tym więk­sza elasty­czność zatrud­nienia oraz zmi­any w kra­jowych usta­wodaw­st­wach zabez­pieczenia społecznego, są prawdzi­wym wyzwaniem dla reg­u­lacji prawnych doty­czą­cych koor­dy­nacji. Wresz­cie pro­ces koor­dy­nacji musi być anal­i­zowany w szer­szym kon­tekś­cie prawa wspól­no­towego, a ściślej uprawnień wynika­ją­cych z oby­wa­telstwa Unii Europe­jskiej oraz reg­u­lacji doty­czą­cych zasad swo­bod­nego przemieszcza­nia się (dyrek­tywa 2004/38). Jak przed­staw­iono w artykule nie są one w pełni kom­paty­bilne, co powoduje szereg prob­lemów prawnych i społecznych kon­sek­wencji dla osób przemieszcza­ją­cych się.
Pobierz plik »

Mateusz Kocur
Ustawa o świad­czeni­ach rodzin­nych: skutki społeczno-ekonomiczne dla samot­nych rodz­iców

Ustawa o świad­czeni­ach rodzin­nych zmieniła zasady pomocy samot­nym rodz­i­com. Anal­iza obe­j­mu­jąca okres tuż przed zmi­aną, a także w trak­cie kole­jnych przek­sz­tałceń norm prawnych wykazuje, że obciąże­nia budżetu państwa wzrosły w okre­sie zmi­any prawa, liczba osób korzys­ta­ją­cych zwięk­szyła się by po kole­jnej zmi­anie wró­cić do poprzed­niego poziomu, nato­mi­ast wysokość świad­czeń spadła. Wyniki anal­izy liczby roz­wodów i sep­a­racji w omaw­ianym okre­sie wskazują na duże, praw­dopodobieństwo, pos­tu­lowane w opra­cow­a­ni­ach pub­l­i­cysty­cznych, że zmi­ana zasad pomocy wywołała wzrost liczby pozwów o rozwód i sep­a­rację oraz orzec­zonych sep­a­racji.
Pobierz plik »

Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kan­ios, Ewa Sarzyńska
Motywacja do pracy osób rozpoczy­na­ją­cych kari­erę zawodową

Współcześnie ist­nieje wiele tysięcy miejsc pracy, ale ist­nieje również cała rzesza osób bezro­bot­nych. Można przy­puszczać, że jed­nym z powodów takiego stanu rzeczy jest motywacja do pracy. Celem badań była iden­ty­fikacja wybranych aspek­tów motywacji do pracy osób rozpoczy­na­ją­cych kari­erę zawodową oraz porów­nanie poziomów motywacji do pracy osób pracu­ją­cych i bezro­bot­nych. Anal­izy doko­nano w opar­ciu o teorię motywacji do pracy ERG C. Alder­fera. Bada­nia wykazały, że nie ma istot­nych statysty­cznie różnic między poziomem motywacji do pracy wśród bezro­bot­nych i pracu­ją­cych. Badani, zarówno w grupie pracu­ją­cych jak i bezro­bot­nych prze­jaw­iali najczęś­ciej wysoki poziom motywacji do pracy. Różnice wys­tąpiły w zakre­sie intrap­er­son­al­nych czyn­ników moty­wu­ją­cych, o ile dla pracu­ją­cych były to głównie ambicje, to dla bezro­bot­nych był to obraz samego siebie.
Pobierz plik »

Rober Pawlak
Powszechne bony oświa­towe. Przykład Chile

Zasad­niczym celem artykułu jest ukazanie założeń, prze­biegu i kon­sek­wencji reformy eduka­cyjnej wprowad­zonej przez władze Chile w lat­ach 80. poprzed­niego wieku. Reforma ta często jest określana jako podręcznikowe zas­tosowanie rynkowego mod­elu zmian w oświa­cie. Artykuł ten ukazuje jej blaski i cie­nie. Czy powszechne bony oświa­towe sprzy­jają naprawie edukacji?
Pobierz plik »

Michał Stanikowski
Pref­er­encje prokrea­cyjne a poli­tyka lud­noś­ciowa Chin

Poli­tyka demograficzna towarzyszy społeczeństwu chińskiemu od lat 50. do chwili obec­nej. W tym cza­sie przeprowad­zony został szereg kam­panii ogranicza­ją­cych przy­rost nat­u­ralny i liczeb­ność pop­u­lacji, które przy­czyniły się do znaczącego obniże­nia wskaźników demograficznych. Prócz widocznych zmian w zachowa­ni­ach prokrea­cyjnych lud­ności kam­panie demograficzne wraz z czyn­nikami natury społeczno-ekonomicznej w pewnym stop­niu wpłynęły na pref­er­encje prokrea­cyjne związane z płcią i pożą­daną liczbą dzieci. Celem artykułu jest przy­bliże­nie zagad­nienia chińskiej poli­tyki lud­noś­ciowej wraz z kon­tek­stem demograficznym oraz opis jej wpływu na pref­er­encje prokrea­cyjne społeczeństwa.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10 (415), 2008

CO-ORDINATION OF SOCIAL SECURITY SYSTEMS. CONTEMPORARY CHALLENGESGertruda Uścińska
LAW ON THE FAMILY BENEFITS: SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCESMateusz Kocur

FROM RESEARCH AND STUDIES
WORK MOTIVATION AT THE BEGINNING OF PROFESIONAL CAREERMarta Czechowska-Bieługa, Anna Kan­ios, Ewa Sarzyńska

SOCIAL POLICY ABROAD
UNIVERSAL EDUCATIONAL VOUCHERS IN CHILERobert Pawlak
FERTILITY PREFERENCES VERSUS DEMOGRAPHIC POLICY OF CHINAMichał Stanikowski

BOOK REVIEWS
Cezary Wło­dar­czyk (ed.): PUBLIC HEALTH AND MANAGEMENT – Reviewed by Dar­iusz Zalewski
Grze­gorz Gawron, Bożena Pactwa: FACTORS INFLUENCING INTEGRATION AND REINTEGRATION OF WOMEN ON REGIONAL LABOUR MARKET – Reviewed by Robert Geisler
René Lüchinger: 12 ICONS OF ECONOMY FROM SMITH TO STIGLITZ – Reviewed by Krzysztof Kietliński

INFORMATION
MODIFICATION OF SOCIAL MINIMUMMARCH AND JUNE 2008 – Piotr Kurowski
SOCIAL OUTCOMES OF THE EU ACCESSION. YEARLY CONFERENCE OF SOCIAL POLICY MAKERSBeata Kaczyńska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers

Gertruda Uścińska
CO-ORDINATION OF SOCIAL SECURITY SYSTEMS. CONTEMPORARY CHALLENGES

The paper is deal­ing with issues hav­ing a direct impact on the actual state of affairs con­nected with the rule of the free­dom of move­ment. The coor­di­na­tion of social secu­rity schemes is based on a rule of pro­fes­sional mobil­ity of work­ers and other pro­fes­sion­als. The change on the labor mar­ket, includ­ing the increased flex­i­bil­ity and changes in national leg­is­la­tions, are the true chal­lenge for coor­di­na­tion reg­u­la­tions. Finally, the process of coor­di­na­tion is to be ana­lyzed in a broader legal frame­work of com­mu­nity law, laws stem­ming from Euro­pean Cit­i­zen­ship, and the free­dom of move­ment law (Direc­tive 2004/83). As the arti­cle shows, these are not fully com­pat­i­ble and this fact is caus­ing a num­ber of prob­lems, both legal and social, for peo­ple try­ing to freely move from one EU Mem­ber Sate to another.

Mateusz Kocur
LAW ON THE FAMILY BENEFITS: SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES
Law on the fam­ily ben­e­fits had changed rules of sub­si­diz­ing lonely par­ents. Analy­sis of a period before the change of the law and dur­ing next changes shows that the change resulted in increas­ing of state budget’s costs, and of amount of enti­tled per­sons at the begin­ning of changes and later on returned to the pri­mary level, and more­over aver­age sub­sidy has decreased. Results of analy­sis divorces’ and sep­a­ra­tions’ fig­ures and dur­ing the chang­ing of law indi­cate that there is high prob­a­bil­ity, sug­gested by the jour­nal­ists, that the law’s changes in rules of sub­si­diz­ing caused an increase of peti­tions for divorce and sep­a­ra­tions and granted separations.

Marta Czechowska-Bieluga, Anna kan­ios, Ewa Sarzyńska
WORK MOTIVATION AT THE BEGINNING OF PROFESIONAL CAREER

Nowa­days, thou­sands job vacan­cies exist despite large num­bers of the unem­ployed. Work moti­va­tion may be one of the causes of this phe­nom­e­non. The pur­pose of the study was to deter­mine selected aspects of work moti­va­tion of debu­tants on the labour mar­ket as well as to com­pare moti­va­tion lev­els in peo­ple in and with­out employ­ment. The analy­sis was con­ducted with the use of C. Alderfer’s ERG The­ory of moti­va­tion. There were no sta­tis­ti­cally sig­nif­i­cant dif­fer­ences in the lev­els of work moti­va­tion between the two groups stud­ied. Both the par­tic­i­pants in employ­ment and the unem­ployed were likely to demon­strate high lev­els of work moti­va­tion. How­ever, dif­fer­ences in intrap­er­sonal moti­va­tional fac­tors were noted. The moti­va­tion of the par­tic­i­pants in work was influ­enced mainly by ambi­tions, whereas self-perception was found to be the most impor­tant fac­tor for those out of work.

Rober Pawlak
UNIVERSAL EDUCATIONAL VOUCHERS IN CHILE

The aim of the paper is to present the assump­tions, imple­men­ta­tion and con­se­quences of edu­ca­tion reform intro­duced by the Chilean gov­ern­ment in the eight­i­eth of the last cen­tury. That reform is often per­ceived as a text­book exam­ple of the mar­ket ori­ented voucher plan. The paper presents its pros and cons. Do uni­ver­sal vouch­ers improve education?

Michał Stanikowski
FERTILITY PREFERENCES VERSUS DEMOGRAPHIC POLICY OF CHINA

Demo­graphic pol­icy accompany’s Chi­nese soci­ety since fifties till now. Dur­ing that period num­ber of cam­paigns declin­ing nat­ural increase and pop­u­la­tion size were intro­duced result­ing sig­nif­i­cant decrease of demo­graphic mea­sures. Apart vis­i­ble changes in fer­til­ity behav­iors, pop­u­la­tion cam­paigns in inter­ac­tion with socio-economic fac­tors influ­enced also to some degree fer­til­ity pref­er­ences for gen­der and desired num­ber of chil­dren. Arti­cle focuses on the issue of China’s pop­u­la­tion pol­icy and it’s demo­graphic con­text as well as on it’s impact on fer­til­ity pref­er­ences of Chi­nese society.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót