Nr 11-12 (416-417) 2008

Spis treści nr 11–12/2008

Table of Con­tents

numer monotem­aty­czny poświę­cony prob­lematyce migracji i ich wpły­wowi na sys­tem zabez­pieczenia społecznego. Wędrówka ludzi i świadczeń

OD REDAKTORÓW NUMERUGertruda Uścińska, Antoni Rajkiewicz

PRAWO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH DO RÓWNEGO TRAKTOWANIAAndrzej Świątkowski
SYTUACJA OBYWATELI POLSKICH NA RYNKU PRACY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII. KONSEKWENCJE DLA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - Simon Roberts
PRAWO DO SWOBODNEGO PRZEPŁYWU OSÓB I JEGO WPŁYW NA UPRAWNIENIA W DZIEDZINIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — Gertruda Uścińska
SPOŁECZNY WYMIAR EMIGRACJI W KRAJACH WYSYŁAJĄCYCH - Stanisława Goli­nowska
EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJEdward Marek
WPŁYW MIGRACJI NA POLSKI SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — ZMIANY PODAŻY PRACY - Anna Ruzik
KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — SKUTKI DLA POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJElż­bi­eta Czyżowska
KOORDYNACJA WSPÓLNOTOWA EMERYTUR I RENTIzabela Kryśpiak
KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHMichał Droz­dow­icz
POLITYKA UE WOBEC PRACOWNIKÓW Z KRAJÓW TRZECICH - Beata Samoraj

RECENZJE
Gertruda Uścińska (red. nauk.): ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE. PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI — rec. Maciej
Żukowski NETWORK ON FREE MOVEMENT OF WORKERS WITHIN THE EUROPEAN UNION. REPORT ON 2006 — rec. Gertruda Uścińska
J.R. Carby-Hall: SYTUACJA MIGRANTÓW EKONOMICZNYCH Z POLSKI I INNYCH KRAJÓW A8 W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ — rec. Maciej Zaw­is­towski
Mirosława Jaworowska, Bro­nisław Gołębiowski: NOWOZELANDZKIE ROZMOWY — rec. Joanna Bed­narska
Pobierz plik »

INFORMACJE
MIGRACJE ZAGRANICZNE A POLITYKA RODZINNA. SEMINARIUM NAUKOWE W WARSZAWIEBożena Kołaczek
BADANIA NAD PROCESAMI MIGRACJI W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ - Maciej Zaw­is­towski
DOSTĘP POLAKÓW DO RYNKU PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ DO 31 GRUDNIA 2007 R. - Edward Marek
Pobierz plik »

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Andrzej M. Świątkowski
Prawo pra­cown­ików migru­ją­cych do równego trak­towa­nia
Art.19 Europe­jskiej Karty Społecznej z 1961 r., raty­fikowanej przez Pol­skę zobow­iązuję władze państw członkows­kich Rady Europy do zag­waran­towa­nia pra­cown­ikom migru­ją­cym do równego trak­towa­nia m.in. w sprawach wyna­grodzenia za pracę, warunków umowy o pracę oraz warunków zatrud­nienia; członkostwa w związkach zawodowych; korzys­ta­nia z ure­g­u­lowań układów zbiorowych pracy wyne­gocjowanych przez part­nerów społecznych. Przepisy EKS anal­i­zowane przez Autora zobow­iązują władze państw członkows­kich do zag­waran­towa­nia pra­cown­ikom migru­ją­cym w sprawach podatkowych oraz w postępowa­ni­ach sądowych. Autor anal­izuje kon­kluzje Europe­jskiego Komitetu Praw Społecznych i dochodzi do wniosku, iż władze Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej sto­sują się do między­nar­o­dowych stan­dardów ochrony praw pra­cown­ików migru­ją­cych.
Pobierz plik »

Simon Roberts
Sytu­acja oby­wa­teli pol­s­kich na rynku pracy w Zjed­noc­zonym Królest­wie Wielkiej Bry­tanii i Irlandii. Kon­sek­wencje dla sys­temu zabez­pieczenia społecznego

Przed wstąpi­e­niem Pol­ski do Unii Europe­jskiej (UE) 1 maja 2004 r. pięt­naś­cie kra­jów członkows­kich oraz kraje mające wstąpić do Unii zawarły umowę doty­czącą sys­temu prze­jś­ciowego, który pozwalałby ‘starym’ członkom Unii Europe­jskiej na kon­tynu­ację restryk­cyjnej poli­tyki w sto­sunku do rynku pracy w odniesie­niu do oby­wa­teli “nowych” państw członkows­kich. Pod­czas gdy dwanaś­cie państw spośród uni­jnej “pięt­nastki” zachowało ograniczenia, Zjed­noc­zone Królestwo, wraz z Irlandią i Szwecją, przyz­nało całkow­ity dostęp do swoich rynków pracy. Jed­nocześnie, wielka Bry­ta­nia wprowadz­iła wymóg rejes­tracji w ramach Sys­temu Rejes­tracji Pra­cown­ików i wprowadz­iła poprawki do Testu Stałego Pobytu, by dodać wymóg prawa do stałego zamieszka­nia do tych, jakie spełnić trzeba by być uprawnionym do nieskład­kowych zasiłków pomocy społecznej. Artykuł stara się przy­bliżyć pro­fil pol­s­kich pra­cown­ików i ich rodzin na tle bry­tyjskiego rynku pracy w okre­sie 2004–2008; badane są uprawnienia do świad­czeń sys­temu zabez­pieczenia społecznego w kon­tekś­cie zmieni­a­ją­cych się roz­porządzeń prawa bry­tyjskiego i Unii Europe­jskiej. Artykuł broni również tezy, że spraw­iedliwa poli­tyka migra­cyjna musi włączyć imi­grantów w zakres pod­miotowy sol­i­darności społecznej stanow­iącej pod­stawę sys­temu podatkowego i zabez­pieczenia społecznego.
Pobierz plik »

Gertruda Uścińska
Prawo do swo­bod­nego przepływu osób i jego wpływ na uprawnienia w dziedzinie zabez­pieczenia społecznego

Artykuł pode­j­muje zagad­nienia roz­woju prawa do swo­bod­nego przepływu osób. Przed­stawia aktu­alny zakres tego prawa w usta­wodaw­st­wie wspól­no­towym, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem zasad określonych w dyrek­ty­wie nr 2004/38 (najnowszy akt w tej dziedzinie). Artykuł pode­j­muje także ustal­e­nie pozy­cji prawnej członków rodziny przemieszcza­jącej się w ramach tej swo­body. Wresz­cie przed­stawia aktu­alne prob­lemy, jakie pojaw­iają się w zakre­sie przed­miotowym, rozu­mi­anym jako całość praw i obow­iązków ksz­tał­tu­ją­cych swo­bodę przemieszcza­nia się. W artykule zwraca się uwagę na kom­paty­bil­ność reg­u­lacji doty­czą­cych swo­body przemieszcza­nia się z innymi reg­u­lac­jami decy­du­ją­cymi o zakre­sie korzys­ta­nia z niej. Powoduje to szereg prob­lemów prawnych, a także tych dla poziomu uprawnień soc­jal­nych osób przemieszcza­ją­cych się.
Pobierz plik »

Stanisław Goli­nowska
Społeczny wymiar emi­gracji w kra­jach wysyła­ją­cych
Społeczny wymiar emi­gracji w kra­jach wysyła­ją­cych nie był doty­chczas przed­miotem wnikli­wej anal­izy. Dlat­ego cenne jest, że autorka pode­j­muje to wieloaspek­towe zagad­nie­nie. Zwraca uwagę na korzyści emi­gracji (np. trans­fery pieniężne, poprawa kap­i­tału ludzkiego), jak i na jej nieko­rzyści (wpływ na sytu­ację demograficzną i na rynek pracy, na życie rodzinne — eurosie­roctwo i inne).
Pobierz plik »

Edward Marek
Emi­gracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europe­jskiej

Emi­gracja zarobkowa Polaków po akcesji do UE jest przed­miotem anal­izy tego artykułu. Autor pode­j­muje w nim zasady dostępu do uni­jnych rynków pracy i fak­ty­czne korzys­tanie z tego prawa. Ustala, czy i w jakim zakre­sie ograniczenia ustalone w Trak­ta­cie Akcesyjnym wpłynęły na korzys­tanie z prawa do przemieszcza­nia się. Pode­j­muje się także odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakre­sie mogą nastąpić powroty migrantów.
Pobierz plik »

Anna Ruzik
Wpływ migracji na pol­ski sys­tem zabez­pieczenia społecznego — zmi­any podaży pracy
Artykuł przed­stawia zjawisko emi­gracji zarobkowej z Pol­ski w kon­tekś­cie zmian podaży pracy i ich możli­wego wpływu na sys­tem zabez­pieczenia społecznego w kraju wysyła­ją­cym. Pokazuje zarówno pozy­ty­wne zjawiska, jakimi są trans­fery i alter­naty­wne miejsca pracy w sytu­acji trud­ności w znalezie­niu pracy w kraju, jak również możliwe zjawiska negaty­wne, szczegól­nie w długim okre­sie, wynika­jące z przyspies­zonego trendu zmi­any struk­tury wieku zasobów pracy. Dodatkowo autorka zwraca uwagę na wciąż niską (relaty­wnie do innych kra­jów UE) akty­wność zawodową osób w wieku po 55. roku życia w Polsce.
Pobierz plik »

Elż­bi­eta Czyżowska
Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego — skutki dla pol­skiego sys­temu opieki zdrowot­nej
Artykuł przed­stawia real­iza­cję przez pol­s­kich oby­wa­teli wspól­no­towego prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się po tery­to­rium Unii Europe­jskiej i Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego i jego skutki w odniesie­niu do kra­jowego sys­temu opieki zdrowot­nej w Polsce. Wprowadze­nie do tem­atyki koor­dy­nacji świad­czeń rzec­zowych stanowi krótka anal­iza najważniejszych jej zasad, tj.: równego trak­towa­nia, jed­ności stosowanego usta­wodaw­stwa, zachowa­nia praw naby­tych i w trak­cie naby­wa­nia, a także współpracy insty­tucji zabez­pieczenia społecznego państw członkows­kich. Pon­adto omówione zostały aktu­alne prob­lemy związane z real­iza­cją koor­dy­nacji świad­czeń rzec­zowych, dane liczbowe doty­czące ilości doku­men­tów potwierdza­ją­cych prawo do świad­czeń rzec­zowych, wydawanych Polakom wyjeżdża­ją­cym na pobyty cza­sowe i stałe do innych państw członkows­kich Wspól­noty. W artykule przed­staw­ione zostały również skutki finan­sowe koor­dy­nacji świad­czeń rzec­zowych dla Pol­ski.
Pobierz plik »

Izabela Kryśpiak
Koor­dy­nacja wspól­no­towa emery­tur i rent

Artykuł prezen­tuje wybrane zagad­nienia doty­czące wspól­no­towej koor­dy­nacji sys­temów emerytalno-rentowych. W pier­wszej części tego artykułu omówiono reg­u­lacje prawa wspól­no­towego stosowane przy usta­la­niu emery­tur i rent z Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych. W drugiej części przed­staw­iono prob­lemy związane z real­iza­cją tych przepisów. Kole­jna, trze­cia część zaw­iera dane statysty­czne za 2007 r. doty­czące emery­tur i rent podle­ga­ją­cych koor­dy­nacji wspól­no­towej, pozosta­ją­cych w zakre­sie właś­ci­wości Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych. W pod­sumowa­niu Autor przed­stawił skutki stosowa­nia w Polsce prawa wspól­no­towego w zakre­sie koor­dy­nacji sys­temów emerytalno-rentowych oraz postawił tezę, że prawo to jest niezbęd­nym środ­kiem zapew­ni­a­ją­cym swo­bodny przepływ osób w obrę­bie Wspól­noty.
Pobierz plik »

Michał Droz­dow­icz
Koor­dy­nacja świad­czeń rodzin­nych
Przys­tąpi­e­nie Pol­ski do Unii Europe­jskiej spowodowało, że pol­ski sys­tem zabez­pieczenia społecznego został objęty przepisami koor­dy­nacji w tym zakre­sie. Każde z 27 państw Unii Europe­jskiej ma swój własny sys­tem zabez­pieczenia społecznego. Dla osób, które w swo­jej kari­erze zawodowej podle­gają różnym sys­te­mom ubez­pieczeń w różnych państ­wach UE, ta wielość sys­temów powodowałaby negaty­wne kon­sek­wencje. Trudno byłoby bowiem ustalić oraz wypłacić różnorodne świad­czenia społeczne. Konieczne więc stało się takie sko­or­dynowanie sys­temów zabez­pieczenia społecznego, które poz­woliłoby wye­lim­i­nować pow­stawanie kolizji przepisów w tym zakre­sie. Takie zadanie speł­ni­ają właśnie przepisy o koor­dy­nacji. Artykuł sku­pia się na dziale zabez­pieczenia społecznego doty­czącego koor­dy­nacji świad­czeń rodzin­nych i przed­stawia statysty­czny obraz trans­feru tych świad­czeń.
Pobierz plik »

Beata Samoraj
Poli­tyka UE wobec pra­cown­ików z kra­jów trze­cich
Reg­u­lacje wspól­no­towe pode­j­mują także zasady zatrud­ni­a­nia w Unii Europe­jskiej pra­cown­ików z kra­jów trze­cich. W artykule tym autorka przy­bliża obow­iązu­jące przepisy w tym zakre­sie oraz poli­tykę migra­cyjną Wspól­noty wobec tych oby­wa­teli.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Spe­cial issue — Migra­tions and their impact on social secu­rity scheme. Peo­ple migrat­ing; Ben­e­fits transferred

Table of Con­tents No 11–12(416–417), 2008

EDITORS NOTE Gertruda Uścińska, Antoni Rajkiewicz

THE RIGHT OF MIGRANT WORKERS TO EQUAL TREATMENTAndrzej Świątkowski
HARD WORKING IMMIGRANTS WELCOME: SOCIAL SECURITY FOR POLISH WORKERS IN THE UNITED KINGDOMSimon Roberts
FREEDOM OF MOVEMENT OF PERSONS AND SOCIAL SECURITY ENTITLEMENTS IMPACTGertruda Uścińska
THE SOCIAL DIMENSION OF EMIGRATION IN MOTHER COUNTRIES OF MIGRANTSStanisława Goli­nowska
POLESECONOMIC MIGRATIONS AFTER THE EU ENLARGEMENTEdward Marek
MIGRATION AND POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEM IMPACT OF LABOUR SUPPLY CHANGESAnna Ruzik
SOCIAL SECURITY SYSTEM COORDINATIONCONSEQUENCES FOR POLISH HEALTH CARE SYSTEMElż­bi­eta Czyżowska
COMMUNITY COORDINATION OF PENSIONSIzabela Kryśpiak
COORDINATION OF FAMILY BENEFITSMichał Droz­dow­icz
EUROPEAN UNION’S POLICY TOWARDS THIRD COUNTRIES EMPLOYEESBeata Samoraj

BOOK REVIEWS
Gertruda Uścińska (ed.): SOCIAL SECURITY IN POLAND. PROBLEMS TO SOLVE IN NEAR FUTURE – Reviewed by Maciej Żukowski
NETWORK ON FREE MOVEMENT OF WORKERS WITHIN THE EUROPEAN UNION. REPORT ON 2006 – Reviewed by Gertruda Uścińska
J.R. Carby-Hall: THE TREATMENT OF POLISH AND OTHER A8 ECONOMIC MIGRANTS IN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATESMaciej Zaw­is­towski
Mirosława Jaworowska, Bro­nisław Gołębiowski: NEW ZEALAND CONVERSATIONS – Reviewed by Joanna Bed­narska

INFORMATION
INTERNATIONAL MIGRATIONS AND FAMILY POLICY. SEMINAR IN WARSAWBożena Kołaczek
THE REVIEW OF STUDIES ON MIGRATIONS IN POLAND AND EUMaciej Zaw­is­towski
ACCES OF POLISH EMPLOYESS TO LABOUR MARKETS IN EU COUNTRIES BEFORE DECEMBER 31TH 2007 — Edward Marek

DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers

Andrzej M. Świątkowski
THE RIGHT OF MIGRANT WORKERS TO EQUAL TREATMENT

Art. 19 of the Euro­pean Social Char­ter of 1961, rat­i­fied by Poland obliges Mem­ber States to guar­an­tee migrant work­ers who are nation­als of a party to ESC to pro­tec­tion and assis­tance. Author deals with oblig­a­tion of equal treat­ment in areas of: remu­ner­a­tion, employ­ment and other work­ing con­di­tions; trade union mem­ber­ships and the enjoy­ment of ben­e­fits of col­lec­tive bar­gain­ing, tax­a­tion and legal pro­ceed­ings. He exam­ines con­clu­sions of the Euro­pean Com­mit­tee of Social Rights and states that Poland com­plied its oblig­a­tions estab­lished in inter­na­tional labour stan­dards towards migrants workers.

Simon Roberts
HARD WORKING IMMIGRANTS WELCOME: SOCIAL SECURITY FOR POLISH WORKERS IN THE UNITED KINGDOM
Prior to Poland join­ing the Euro­pean Union (EU) on 1 May 2004, the EU 15 and the acces­sion coun­tries agreed a tran­si­tional sys­tem, which would allow the ‘old’ Mem­ber States to con­tinue to restrict access to their labour mar­kets for acces­sion coun­try work­ers for up to five years. While twelve of the EU 15 ini­tially left their restric­tions in place, the United King­dom (UK), along with Ire­land and Swe­den, granted imme­di­ate access to their labour mar­kets. At the same time, the UK intro­duced leg­is­la­tion requir­ing acces­sion coun­try work­ers to reg­is­ter with the Worker Reg­is­tra­tion Scheme and amended the Habit­ual Res­i­dence Test to add a new right to reside require­ment for non-contributory means-tested ben­e­fits. This paper looks at the posi­tion and pro­file of Pol­ish work­ers and their fam­i­lies within the UK labour mar­ket dur­ing the period 2004–2008; exam­ines enti­tle­ment to social secu­rity ben­e­fits for Pol­ish work­ers in the con­text of evolv­ing UK and EU social secu­rity reg­u­la­tions; and con­cludes that a just migra­tion pol­icy must include migrants in the sol­i­dar­i­ties that under­pin the tax and pub­lic ser­vice system.

Gertruda Uścińska
FREEDOM OF MOVEMENT OF PERSONS AND SOCIAL SECURITY ENTITLEMENTS IMPACT 

The paper is deal­ing with the issues of the law of free­dom of move­ment. It presents the cur­rent state of affairs in Com­mu­nity law in gen­eral, and with regard to the Direc­tive 2004/83 (the newest act in the field) in par­tic­u­lar. The arti­cle is also dis­cussing the notion of ‘the mem­ber of the fam­ily mov­ing within the Com­mu­nity’ and the legal frame­work of this notion. Finally, the cur­rent prob­lems with regard to the cov­er­age and the range of laws and duties that the law of the free­dom of move­ment con­sists of are dis­cussed. The com­pat­i­bil­ity with other Com­mu­nity reg­u­la­tions on the sub­ject is exam­ined. There is a num­ber of prob­lems aris­ing, also with the rela­tion to the level of social secu­rity enti­tle­ments of the per­sons mov­ing within the community

Stanisława Goli­nowska
THE SOCIAL DIMENSION OF EMIGRATION IN MOTHER COUNTRIES OF MIGRANTS

Due to the dif­fer­ence of migra­tion processes in the EU; new mem­ber states ( NMS) are mainly send­ing coun­tries while the old mem­bers of EU are mainly receiv­ing coun­tries, the bal­ance of costs and ben­e­fits in the NMS is dif­fer­ent from the old EU states. The emi­gra­tion from the NMS is mainly sea­sonal labour migra­tion. The emi­grants want to find work quickly and earn money in a short time for con­sump­tion needs: their own and their fam­ily. Among the migrants of the NMS the appli­ca­tion for social ben­e­fits in the receiv­ing coun­tries are rel­a­tively very rare. How­ever, the emi­grants cre­ate the social costs in the send­ing coun­tries. They leave their fam­i­lies in the home coun­try: chil­dren and par­ents. Sep­a­ra­tion from chil­dren and even aban­don­ing them are one of the most dra­matic results of the young, post-accession emi­gra­tion to the Great Britain, Ire­land, Italy and Spain. More­over, social costs of the emi­gra­tion of the 90s (mainly tem­po­rary and sea­sonal) after home-coming con­cerns health wors­en­ing and an increase of dis­abil­ity pay­ments in the regions of the largest emigration.

Edward Marek
POLESECONOMIC MIGRATIONS AFTER THE EU ENLARGEMENT

Many Poles have emi­grated to the Euro­pean Union coun­tries to work. In years 2004–2007, total vol­ume of such migra­tion is esti­mated at 1860 thou­sand peo­ple, mainly to the Great Britain, Ger­many, and Ire­land. Mass emi­gra­tion causes a num­ber of demo­graphic and eco­nomic prob­lems in Poland, in that also in the labour mar­ket. Because of approach­ing reces­sion in the west­ern coun­tries return­mi­gra­tion and an increase in the unem­ploy­ment should be expected

Anna Ruzik
MIGRATION AND POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEM IMPACT OF LABOUR SUPPLY CHANGES

The paper describes migra­tion from Poland, its impact on the coun­try labour sup­ply and on the social secu­rity sys­tem in the send­ing coun­try. It shows both advan­tages and dis­ad­van­tages of migra­tion. On one hand, there are remit­tances as a source of income for house­holds and pos­si­bil­ity to work abroad when unem­ploy­ment in the source coun­try is high. On the other hand, in the long run migra­tion can pos­si­bly accel­er­ate unfavourable age­ing of work­force. Addi­tion­ally, the author draws an atten­tion to still very low labour force par­tic­i­pa­tion rate of peo­ple over 55 in Poland (in com­par­i­son to other EU countries).

Elż­bi­eta Czyżowska
SOCIAL SECURITY SYSTEM COORDINATIONCONSEQUENCES FOR POLISH HEALTH CARE SYSTEM

The paper shows the real­iza­tion by Pol­ish cit­i­zens the Com­mu­nity Law of the right for free move­ment of per­sons within the ter­ri­tory of the Euro­pean Union and the Euro­pean Econ­omy Area and its effects on the national health care sys­tem in Poland. The intro­duc­tion to the sub­ject of coor­di­na­tion of ben­e­fits in kind con­tains the short analy­sis of its main prin­ci­ples i.e.: equal treat­ment, one leg­is­la­tion applica­tive, retain­ing the acquired law and the law while acqui­si­tion as well as the coop­er­a­tion of social secu­rity insti­tu­tions of the mem­ber states. The arti­cle also reviews cur­rent prob­lems con­cern­ing the real­iza­tion of coor­di­na­tion of ben­e­fits in kind, the data con­cern­ing the num­ber of doc­u­ments cer­ti­fy­ing the right for ben­e­fits in kind issued for Pol­ish dur­ing a short term stay, a long term stay or a res­i­dence in other mem­ber state. There are also reviewed the finan­cial effects of the coor­di­na­tion of ben­e­fits in kind for Poland.

Izabela Kryśpiak
COMMUNITY COORDINATION OF PENSIONS

The paper presents cho­sen issues con­cern­ing the Com­mu­nity coor­di­na­tion of pen­sion sys­tems. The first part of this arti­cle is devoted to reg­u­la­tions of the Com­mu­nity pro­vi­sions which are apply­ing when deter­mi­nat­ing pen­sions from Social Insur­ance Fund. The sec­ond part con­cerns the prob­lems con­nected with real­iza­tion of the law. The third part presents sta­tis­tics data in 2007 year con­cern­ing coor­di­nated pen­sions, which are in Pol­ish Social Insur­ance Insti­tu­tion com­pe­tence. In the sum­mary Author pre­sented results of apply­ing in Poland Com­mu­nity pro­vi­sions on the coor­di­na­tion of pen­sion sys­tems and stated the the­sis that the pro­vi­sions are essen­tial mea­sure to guar­an­tee the free move­ment of per­sons in the Com­mu­nity area.

Michał Droz­dow­icz
COORDINATION OF FAMILY BENEFITS

The paper focuses on the area of social secu­rity con­nected with the coor­di­na­tion of social secu­rity schemes and presents the prob­lems aris­ing in this matter.

Beata Samoraj
EUROPEAN UNION’S POLICY TOWARDS THIRD COUNTRIES EMPLOYEES

The paper presents the pol­icy of Euro­pean Union with regard to the work­ers being third coun­try nation­als. It presents the legal frame­work of their employ­ment as well as the phases of build­ing the migra­tion pol­icy scheme with regard to the third coun­try nationals.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót