Nr 1 (418) 2009

Spis treści nr 1/2009

Table of Contents

KOSZTY SZKOLENIAKTO MA ZA TO PŁACIĆ? WNIOSKI Z TEORII KAPITAŁU LUDZKIEGO - Łukasz Arendt
REKLAMODAWCY A REKLAMOBIORCYDOCHODZENIE DO KOMPROMISU - Anita Labus

DYSKUSJE
REFORMA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW RAZ JESZCZEMichał Sobczak

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONYMarek Walen­cik
KOBIETY W MUNDURZE. WYBRANE ASPEKTY SŁUŻBY KOBIET W WOJSKU, POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJKatarzyna Dojwa

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POWSZECHNE BONY OŚWIATOWE NA ODGÓRNIE REGULOWANYCH ZASADACH. PRZYKŁAD SZWECJIRobert Pawlak

RECENZJE
Zofia Kaw­czyńska — Butrym: WYZWANIA RODZINY: ZDROWIE, CHOROBA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚC, STAROŚĆ — rec. Ewa Gor­czy­cka
Piotr Bielecki: BONY EDUKACYJNE. GRANICE URYNKOWIENIA EDUKACJI — rec. Mał­gorzata Jan­tos  
Pobierz plik »

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA     Pobierz plik »

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU 2008 R. - Piotr Kurowski
STAN PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB STARSZYCH W POLSCE. SEMINARIUM W WARSZAWIE - Beata Kaczyńska
X EDYCJA KONKURSU IPiSS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE Z DZIEDZINY POLIRTYKI SPOŁECZNEJ - Bożena Kołaczek, Beata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Łukasz Arendt
Koszty szkole­nia — kto ma za to płacić? Wnioski z teorii kap­i­tału ludzkiego
W wysoko rozwinię­tych gospo­dark­ach rola klasy­cznych czyn­ników pro­dukcji traci na znacze­niu na rzecz czwartego czyn­nika — wiedzy, kumu­lowanej pod postacią kap­i­tału ludzkiego. Kap­i­tał ludzki podob­nie jak rzec­zowy, podlega pro­ce­som roz­woju i deprec­jacji, niezbędne jest więc ciągłe inwest­owanie w jego rozwój. Jed­nym z rodza­jów takiej inwest­y­cji są szkole­nia w miejscu pracy. Najnowsze mod­ele kap­i­tału ludzkiego wskazują, że korzyści ze szkole­nia, nieza­leżnie od tego czy jest to szkole­nie ogólne czy specy­ficzne, osiąga pra­co­dawca i pra­cownik. W związku z tym koszt szkole­nia powinien zostać podzielony między pra­co­dawcę i pra­cown­ika.

Pobierz plik »

Anita Labus
Reklam­odawcy a reklamo biorcy — dochodze­nie do kom­pro­misu

Cele i oczeki­wa­nia wobec reklamy ze strony reklam­odawcy i reklam­o­biorcy wydają się być całkowicie roz­bieżne. Jed­nak można i trzeba zbliżać stanowiska spon­sorów i twór­ców reklamy oraz sze­roko poję­tych kon­sumen­tów, co zaowocuje obopólną korzyś­cią, a również ze względu na fakt, że wymaga tego rynek. Ewalu­acja reklamy może odgry­wać wielką rolę w dia­logu pomiędzy reklam­odawcą a odbior­cami reklamy przy­czy­ni­a­jąc się tym samym do staw­ia­nia przed reklamą, oraz ich real­i­zowa­nia, celów zog­niskowanych nie tylko na efek­ty­wności i skuteczności reklamy, ale także uwzględ­ni­a­ją­cych potrzeby i oczeki­wa­nia reklam­o­bior­ców i wciąż ros­nące wymogi co do etyki i społecznej odpowiedzial­ności reklamy.
Pobierz plik »

Michał Sobczak
Reforma pomocy mate­ri­al­nej dla stu­den­tów raz jeszcze

Artykuł ten jest odpowiedzią na artykuł prof. Józefa Orczyka na temat pomocy mate­ri­al­nej dla stu­den­tów. Przed­staw­iono w nim dobre rozwiąza­nia, które przyniosła reforma sys­temu pomocy mate­ri­al­nej z 2005 r. Jed­nak wyszczegól­niono również luki prawne jakie są w sys­temie wraz z propozy­c­jami naprawy. Dodatkowo pod­jęto temat ogól­nej filo­zofii, jaką powinno się kierować, wprowadza­jąc kole­jne zmi­any do sys­temu pomocy mate­ri­al­nej dla stu­den­tów.
Pobierz plik »

Marek Walan­cik
Real­iza­cja świad­czeń społecznych i uprawnień z tytułu powszech­nego obow­iązku obrony
Zasad­nicza służba wojskowa stanow­iła i nadal stanowi jeden z najważniejszych etapów w życiu młodego człowieka i jest pod­sta­wową formą obow­iązku służby. Czas jej odby­cia zaw­ierał się pomiędzy 19. a 24. rok­iem życia, czyli w szczegól­nym okre­sie dla młodych ludzi. Pode­j­mują oni wów­czas decyzje niejed­nokrot­nie ważące na ich dal­szym życiu: kon­tyn­uowanie nauki, pod­ję­cie pracy zawodowej, sta­bi­liza­cja rodzinna. Dlat­ego też powszechny obow­iązek obronny budził zawsze wiele emocji. Artykuł jest syn­tezą szer­szego raportu z bada­nia doty­czącego poz­na­nia opinii i oczeki­wań poborowych wobec służby po zmi­anie społecznej.  
Pobierz plik »

Katarzyna Dojwa
Kobi­ety w mundurze. Wybrane aspekty służby kobiet w wojsku, policji i straży granicznej

Wojsko, policja, straż graniczna — podob­nie jak straż pożarna, służba celna oraz straż więzi­enna są pro­fes­jami trady­cyjnie określanymi mianem “męs­kich”. Ich zada­nia i sfery zain­tere­sowań, rodzaj pracy i jej poszczególne aspekty spraw­iają, że jeszcze w niedalekiej przeszłości kobi­ety bądź to nie były do niek­tórych z nich dopuszczane, bądź też stanow­iły znikomą część funkcjonar­iuszy. Obec­nie kwes­tia ta ulega zmi­anie, czego głównych przy­czyn należy upa­try­wać zarówno w ten­denc­jach o charak­terze świa­towym jak i europe­jskim, ale także w oczeki­wa­ni­ach społeczeństwa wzglę­dem samych służb. Liczba kobiet w wojsku, policji, straży granicznej, służ­bie cel­nej sys­tem­aty­cznie rośnie, panie stanowią coraz więk­szy odsetek kandy­datów i funkcjonar­iuszy. Jeśli chodzi o roz­maite grupy dys­pozy­cyjne, to zarówno na poziomie rekru­tacji i selekcji, jak i samej służby kobiet natrafi­amy na poważne różnice. Jeśli chodzi nato­mi­ast o kwestie zaj­mowa­nia wyso­kich stanowisk służbowych to w przy­padku kobiet widoczne jest wyraźnie zjawisko “szk­lanego sufitu”. 
Pobierz plik »

Robert Pawlak
Powszechne bony oświa­towe na odgórnie reg­u­lowanych zasadach. Przykład Szwecji

Kon­cepcje bonów oświa­towych stały się w ostat­nich lat­ach przed­miotem wielu dyskusji i sporów. Żywot­ność debaty na ich temat wynika przede wszys­tkim z tego, że są one propozy­cją niezwykle kon­trow­er­syjną, narusza­jącą fun­da­menty sys­temów eduka­cyjnych. Szczegól­nie wiele obaw budzi kon­cepcja powszech­nych bonów oświa­towych. Jej prze­ci­wnicy obaw­iają się, że stanowi zagroże­nie dla spójności społecznej oraz prowadzi do seg­re­gacji i nierówności społecznych. Czy ist­nieje zatem możli­wość wprowadzenia uni­w­er­sal­nych bonów oświa­towych bez szkody dla pub­licznej oświaty, demokracji i spójności społecznej? Wydaje się, że tak. Przykła­dem jest Szwecja.  
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencja


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1 (418), 2009

WHO SHOULD PAY FOR EMPLOYEES´TRAININGCONCLUSIONS FROM THE HUMAN CAPITAL THEORYŁukasz Arendt
DONORS AND RECEIVERS OF ADVERTISINGREACHING TO COMPROMISEAnita Labus

DISCUSSION
STILL ON CHANGES IN THE STUDENTS´ LOANS SYSTEMMichał Sobczak

FROM RESEARCH AND STUDIES
SOCIAL ASSISTANCE AND ENTITLEMENTS LINKED WITH THE PUBLIC DEFENCE OBLIGATIONSMarek Walen­cik
WOMEN IN UNIFORMES. SOME ASPECTS OF DUTY WOMEN IN MILITARY, POLICE AND BORDER GUARDSKatarzyna Dojwa

SOCIAL POLICY ABROAD
UNIVERSAL VOUCHERS REGULATED BY THE STATE. THE SWEDISH SUCCESSFUL EXPERIMENTRobert Pawlak

BOOK REVIEWS
Zofia Kaw­czyńska — Butrym: CHALLENGE TO THE FAMILY: HEALTH, DISEASE, DISABILITY, OLD AGEReviewed by Ewa Gor­czy­cka
Piotr Bielecki: EDUCATIONAL VOUCHERS. THE LIMITS TO MARKETISATION OF EDUCATION - Reviewed by Mał­gorzata Jantos

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
MODIFICATION OF SOCIAL MINIMUMSEPTEMBER 2008 — Piotr Kurowski
HOW DO WE RESPECTET RIGHTS OF THE ELDERLY. SEMINAR IN WARSAWBeata Kaczyńska
COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYBożena Kołaczek, Beata Kaczyńska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Łukasz Arendt
WHO SHOULD PAY FOR EMPLOYEES´TRAININGCONCLUSIONS FROM THE HUMAN CAPITAL THEORY

While the role of clas­si­cal pro­duc­tion fac­tors in the devel­oped economies is dimin­ish­ing, the fourth pro­duc­tion fac­tor — knowl­edge cumu­lated in the form of human cap­i­tal comes to play. Human cap­i­tal, like the phys­i­cal one, under­goes devel­op­ment and depre­ci­a­tion processes — there­fore, con­tin­u­ous invest­ing in human cap­i­tal is nec­es­sary. On the job train­ing is one of the kinds of invest­ments. Con­tem­po­rary human cap­i­tal mod­els point out that, regard­less of the type of train­ing (gen­eral or spe­cific), the ben­e­fits of train­ing are shared by employer as well as employee. Thus, the cost of train­ing should also be shared.

Anita Labus
DONORS AND RECEIVERS OF ADVERTISINGREACHING TO COMPROMISE

Aims and expec­ta­tions towards adver­tise­ment of adver­tis­ing donors and receivers seem to be com­pletely dif­fer­ent. But posi­tions between spon­sors, advertisement´s cre­ators and con­sumers could and ought to be approach­able. It´d bring rec­i­p­ro­cal ben­e­fit and is required by mar­ket. The eval­u­a­tion of adver­tise­ment could per­form a big role in the dia­log between donors and receivers of adver­tise­ment and con­tribut­ing to cre­ation and real­iza­tion of advertisement´s aims con­cern not only on adver­tis­ing effec­tive­ness and effi­ciency but on needs and expec­ta­tions of advertisement´s receivers and still grow­ing require­ments in the mat­ter of ethics and adver­tis­ing social respon­si­bil­ity, too..

Michał Sobczak
STILL ON CHANGES IN THE STUDENTS´ LOANS SYSTEM

This paper is an answer to Prof. Jozef Orczyk´s paper on stu­dents´ allowances. It describes good solu­tions brought by sys­tem ref­or­ma­tion of 2005. It inden­ti­fies also loop­holes of the Stu­dents´ Allowances Sys­tem and gives propo­si­tions of improve­ment. Addi­tion­ally, topic of gen­eral expec­ta­tions from fur­ther improve­ments of the sys­tem is introduced.

Marek Walan­cik
SOCIAL ASSISTANCE AND ENTITLEMENTS LINKED WITH THE PUBLIC DEFENCE OBLIGATIONS

In this arti­cle anal­ized was the under­stand­ing of pow­ers in the field of social evin­dences which have the recruites in the Funada­men­tally Mil­i­tary Ser­vice. Researches which were car­ried shows that, the mil­i­tary men knowl­edge about their ser­vice and social evi­dences that theyt are able to get because of their func­tions and pos­si­bil­i­ties in real­iza­tion of their expec­ta­tions is not so low as they may think, what is an ele­ment, which has a neg­a­tive influ­ence on real­iza­tion of their tasks con­nected with their call­ing to the Fun­da­men­tally Mil­i­tary Service.

Katarzyna Dojwa
WOMEN IN UNIFORMES. SOME ASPECTS OF DUTY WOMEN IN MILITARY, POLICE AND BORDER GUARDS

Mil­i­tary, police, bor­der guards, as well as fire, cus­toms and prison ser­vices are among pro­fes­sions tra­di­tion­ally regarded as ” mas­cu­line.” Their range of duties and cer­tain pro­fes­sional aspects made it almost impos­si­ble for women to be allowed to do these jobs, there were just a few women doing them. Nowa­days it has changed due to both world­wide and Euro­pean ten­den­cies and people’s expec­ta­tions towards the above-mentioned ser­vices. The num­ber of women in mil­i­tary, police, bor­der guards and cus­toms ser­vice sys­tem­at­i­cally rises, women make big­ger and big­ger per­cent­age of all female appli­cants and offi­cials. As regards var­i­ous groups within the said pro­fes­sions, at the level of recruit­ment and selec­tion, as well as women ser­vice itself there are sig­nif­i­cant dif­fer­ences. The phe­nom­e­non of ” glass ceil­ing” is clearly notice­able as regards women tak­ing high positions.

Robert Pawlak
UNIVERSAL VOUCHERS REGULATED BY THE STATE. THE SWEDISH SUCCESSFUL EXPERIMENT

The idea of school vouch­ers is a sub­ject of a very eager dis­cus­sion. Oppo­nents fore­warn against it and pre­dict that vouch­ers will pro­duce social inequal­i­ties in school sys­tems, seg­re­ga­tion and brain-drain of the best stu­dents from pub­lic to pri­vate insti­tu­tions. The con­cept of uni­ver­sal school voucher is con­tro­ver­sial espe­cially. So, is pos­si­ble to imple­ment a uni­ver­sal voucher pro­gram not under­min­ing the pub­lic edu­ca­tion sys­tem, democ­racy and social cohe­sion? It seems to be. Such a pro­gram was intro­duced in Sweden.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót