Nr 2 (419) 2009

Spis treści nr 2/2009

Table of Contents

PŁACA, WYNAGRODZENIE CZY ZAROBEK? — Zofia Jacukow­icz
SPOŁECZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU 50+ NA RYNKU PRACYAldona Klimkiewicz
POZIOMY POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGOPaweł Zieliński

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
ZAWODY DEFICYTOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM — ANLIZA TRENDÓW ZMIAN W LATACH 2006–2008 — Rafał Muster 

 POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
FUNDUSZE EMERYTALNE W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNEFilip Chy­bal­ski
PROBLEMY I REFORMY NIEMIECKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJGrzegosz Byszewski

RECENZJE
Krzysztof Łyskawa: GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W POLSCE — rec. Paweł Zieliński, Szy­mon Pawlęga 
Pobierz plik »

NFORMACJE
POLITYKA RODZINNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. WNIOSKI DLA POLSKI. SEMINARIUM W WARSZAWIE - Beata Kaczyńska
ORZECZNICTWO LEKARSKIE W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DEBATA IPiSS — Monika Rosa

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Zofia Jacukow­icz
Płaca, wyna­grodze­nie czy zarobek?
W Polsce pod­sta­wowym określe­niem dochodu z pracy jest wyna­grodze­nie. Jed­nak w prak­tyce zależnie od rodzaju pracy i formy umowy o pracę stosowane są różne określe­nia. Wywołuje to niejed­nokrot­nie wąt­pli­wości, które określe­nie zas­tosować w omaw­ianym przy­padku. Celem artykułu jest pokazanie właś­ci­wego znaczenia poszczegól­nych pojęć W artykule przy­toc­zono poję­cia najczęś­ciej stosowane, omówiono ich znacze­nie, genezę i mery­to­ryczne różnice. Wskazano także, w jaki sposób zmi­any zachodzące w proce­sach pracy oraz sys­temach płac, wpły­wają na pow­stawanie nowych określeń, lub zmieni­ają sens pojęć doty­chczas stosowanych. 
Pobierz plik »

Aldona Klimkiewicz
Społeczno-prawne uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy
Artykuł sku­pia się na prob­lematyce związanej z bezrobo­ciem wśród osób powyżej 50. roku życia. Celem poli­tyki zatrud­nienia jest akty­wiz­a­cja zawodowa osób należą­cych do tej grupy, obe­j­mu­jąca zwięk­sze­nie zdol­ności dos­tosowaw­czych zarówno pra­cown­ików jak i przed­siębiorstw. Jed­nakże doty­chczas stosowana poli­tyka rynku pracy wobec gen­er­acji 50+ zagrożonej bezrobo­ciem jest niewystar­cza­jąca, ist­nieje zatem potrzeba zas­tosowa­nia kom­plek­sowych i zróżni­cow­anych dzi­ałań. Szczególną uwagę należy zwró­cić na wspieranie udzi­ału w rynku pracy osób zna­j­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji, w tym pra­cown­ików o nis­kich kwal­i­fikac­jach, również poprzez rozsz­erzanie usług soc­jal­nych i rozwój nowych źródeł miejsc pracy. Duże znacze­nie ma ułatwianie dostępu do zatrud­nienia oraz inte­gracja społeczno-zawodowa.
Pobierz plik »

Paweł Zieliński
Poziomy pol­skiego sys­temu zabez­pieczenia emery­tal­nego
W opra­cow­a­niu przed­staw­iono alter­naty­wną do obec­nie stosowanej kon­cepcję określa­nia poszczegól­nych seg­men­tów pol­skiego sys­temu emery­tal­nego. W tym celu wyróżniono i opisano kry­te­ria, na pod­stawie których wydzielić można poszczególne stop­nie zabez­pieczenia emery­tal­nego. Następ­nie, przy pomocy kry­terium pod­miotowego (znanego z klasy­cznego mod­elu sys­temu zabez­pieczenia emery­tal­nego) oraz kry­terium metody finan­sowa­nia (zas­tosowanego w Polsce od początku reformy), uzyskano cztero­fi­larowy model sys­temu emery­tal­nego.
Pobierz plik »

Rafał Muster
Zawody defi­cy­towe w wojew­ództwie śląskim – anal­iza trendów zmian w lat­ach 2006–2008
W artykule pod­jęto próbę ukaza­nia trendów ksz­tał­towa­nia się zawodów defi­cy­towych wchodzą­cych w skład wybranych wiel­kich grup zawodowych na obszarze wojew­ództwa śląskiego. Pod­stawą rozpoczę­cia anal­izy była iden­ty­fikacja zawodów o najwyższym wskaźniku defi­cy­towości w anal­i­zowanych gru­pach wiel­kich w pier­wszej połowie 2006 r. Następ­nie dane te porów­nano do pier­wszego półrocza 2007 i ana­log­icznego okresu 2008 r. Było to pod­stawą uch­wyce­nia trendów zmian. Zawody defi­cy­towe określano opier­a­jąc się na metodologii zawodów defi­cy­towych i nad­wyżkowych, stosowanej w pub­licznych służbach zatrud­nienia.
Pobierz plik »

Filip Chy­bal­ski
Fun­dusze emery­talne w kra­jach Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane aspekty prawne, orga­ni­za­cyjne i eko­nom­iczne

Przełom wieku dwudzi­estego i dwudzi­estego pier­wszego stał się także przełomem w myśle­niu o sys­temie emery­tal­nym w kra­jach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), które na początku lat 90. rozpoczęły dłu­gotr­wały, niełatwy i kosz­towny eko­nom­icznie oraz społecznie pro­ces trans­for­ma­cji ustroju poli­ty­cznego i gospo­dar­czego. Zbiegło się to z nieko­rzyst­nymi tren­dami demograficznymi oraz wysokim bezrobo­ciem, co wymusiło na rzą­dach kra­jów CEE przeprowadze­nie reform sys­temów emery­tal­nych, mają­cych na celu znaczące opar­cie tychże sys­temów na fila­rach kap­i­tałowych. Celem artykułu jest charak­terystyka wybranych aspek­tów prawnych, orga­ni­za­cyjnych oraz eko­nom­icznych funkcjonowa­nia obow­iązkowych fun­duszy emery­tal­nych w kra­jach CEE. Porus­zono kwestię kon­strukcji sys­temów emery­tal­nych w wybranych kra­jach, omówiono pod­sta­wowe charak­terystyki rynków fun­duszy emery­tal­nych, prawne aspekty ich pod­sta­wowej dzi­ałal­ności, jaką jest inwest­owanie powier­zonych akty­wów oraz sys­temy wyna­gradza­nia towarzystw emery­tal­nych. 
Pobierz plik »

Grze­gorz Byszewski
Prob­lemy i reformy niemieck­iego sys­temu opieki zdrowot­nej
Tekst przy­bliża sytu­ację niemieck­iego sys­temu opieki zdrowot­nej. Charak­teryzuje panoramę prob­lemów oraz sposób, w jaki mają być one rozwiązane. Trzonem pracy jest opis zmian wprowadzanych do sys­temu w ramach paki­etu Gesund­heit­sre­form 2007. Anal­iza i charak­terystyka sposobu reformy może być wyko­rzysty­wana jako inspiracja dla zmian, jakie z powodów demograficznych będą musi­ały być wprowad­zone w najbliższym cza­sie także w pol­skim sys­temie ubez­pieczenia zdrowot­nego. 
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (419), 2009

WAGES, PAY OR SALARY? — Zofia Jacukow­icz
SOCIAL AND LEGAL CONDITIONINGS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF POPULATION 50 + ON THE LABOUR MARKETAldona Klimkiewicz
LEVELS OF POLISH PENSION SYSTEMPaweł Zieliński

FROM RESEARCH AND STUDIES
SCARCE PROFESSIONS IN UPPER SILESIA VOIVODESHIP. THE ANALYSIS OF THE TRENDS OF CHANGES IN YEARS 2006–2008 — Rafał Muster

SOCIAL POLICY ABROAD
PENSION FUNDS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES. SOME LEGAL, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTSFilip Chy­bal­ski
REFORM AND PROBLEMS IN THE GERMAN NATIONAL HEALTH SERVICEGrzegosz Byszewski

BOOK REVIEWS
Krzysztof Łyskawa: GROUP LIFE INSURANCE WITH CAPITAL FUND AS PART OF POLISH PENSION SYSTEM — Reviewed by Szy­mon Pawlęga, Paweł Zieliński

INFORMATION
FAMILY POLICY IN THE EU COUNTRIES. SEMINAR IN WARSAW - Beata Kaczyńska
THE DEBATE ON MEDICAL CERTIFICATION IN SOCIAL SECURITY SYSTEM. ILSS SEMINARMonika Rosa

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Zofia Jacukow­icz
WAGES, PAY OR SALARY?

In Poland, salary is the main word used to describe income from work. In prac­tice how­ever, peo­ple use a vari­ety of expres­sions, depend­ing on how the work con­tract they are refer­ring to is for­mu­lated. This dis­crep­ancy fre­quently cre­ates con­fu­sion as to which exact word should be used in which spe­cific instance. The goal of this text is to pre­cisely define those dif­fer­ent words. In the arti­cle the names for remu­ner­a­tion, which are most fre­quently used, are listed, their mean­ing is dis­cussed, their ori­gin and sub­tle dif­fer­ences are out­lined. The ques­tion, how the changes in labor rela­tions and salary sys­tems influ­ence cre­ation of new vocab­u­lary, and how they change.

Aldona Klimkiewicz
SOCIAL AND LEGAL CONDITIONINGS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF POPULATION 50 + ON THE LABOUR MARKET

This arti­cle focuses on the prob­lem of unem­ploy­ment of peo­ple over 50 years of age in Poland. Restruc­tur­ing of the econ­omy causes that they are the first to be redun­dant and the last to be re-employed. The aim of the employ­ment pol­icy is the pro­fes­sional activ­ity amongst the elderly pop­u­la­tion, but the one leaded so far is insuf­fi­cient espe­cially for these with low qual­i­fi­ca­tions. This activ­ity should be sup­ported by facil­i­tat­ing the access to the employ­ment, social and pro­fes­sional integration.

Paweł Zieliński
LEVELS OF POLISH PENSION SYSTEM

In the study author presents new, alter­na­tive to cur­rently applied, method of describ­ing seg­ments of Pol­ish pen­sion sys­tem. Author dis­tin­guishes and describes the cri­te­ria, which serve to dif­fer­en­ti­ate the lev­els of pen­sion sys­tem. Next, with the aid of sub­jec­tive cri­te­rion (being used (known) for clas­sic model of pen­sion sys­tem) and finan­cial method cri­te­rion (applied in Poland from the begin­ning of the reform started in 1999), author pro­poses model of four-pillar pen­sion system.

Rafał Muster
SCARCE PROFESSIONS IN UPPER SILESIA VOIVODESHIP. THE ANALYSIS OF THE TRENDS OF CHANGES IN YEARS 2006–2008

In the arti­cle an attempt was made to show the trends of scarce pro­fes­sions for­mu­la­tion, which are a part of cho­sen big pro­fes­sion groups in the area of Upper Sile­sia Voivode­ship. The basis for the begin­ning of the analy­sis was the iden­ti­fi­ca­tion of the pro­fes­sions which were of high­est deficit rate in the analysed big groups in the first half of the year 2006. Then the data was com­pared with the first half of the year 2007 and ana­log­i­cally the same period of 2008. It was the basis to cap­ture the change trends. The scarce pro­fes­sions were defined with the use of the method­ol­ogy of the scarce pro­fes­sions and the sur­plus pro­fes­sions used in the pub­lic employ­ment service.

Filip Chy­bal­ski
PENSION FUNDS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES. SOME LEGAL, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS

The polit­i­cal and eco­nomic trans­for­ma­tion in Cen­tral and East­ern Euro­pean Coun­tries in the last decade the 20th cen­tury coin­cided high unem­ploy­ment and unfa­vor­able demo­graph­i­cal trends. Those fac­tors resulted with the neces­sity of pen­sion reforms in CEE coun­tries. The main aim of the arti­cle is the char­ac­ter­is­tics of the selected legal, orga­ni­za­tional and eco­nomic aspects of pen­sion funds func­tion­ing. The author describes the con­struc­tion of pen­sion sys­tem in selected coun­tries, char­ac­ter­izes pen­sion fund mar­kets, legal aspects of pen­sion funds invest­ment activ­ity and the pen­sion com­pa­nies reward sys­tem for man­ag­ing pen­sion funds.

Grze­gorz Byszewski
EFORM AND PROBLEMS IN THE GERMAN NATIONAL HEALTH SERVICE
This paper treats about sit­u­a­tion of the Ger­man NHS, its’ var­i­ous prob­lems and ways of solv­ing them. The main part con­tains the report of recently imple­mented changes into Ger­man NHS enclosed in doc­u­ment called Gesund­heit­sre­form 2007. The detailed analy­sis of the reform could be an inspi­ra­tion and serve as an exam­ple for the reform in Pol­ish NHS, which is inevitable due to demo­graphic changes. Through this work I would like to empha­size the qual­ity and com­plex­ity of the reform that needs to be car­ried out in Poil­ish NHS.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót