Nr 4 (421) 2009

Spis treści nr 4/2009

Table of Contents

OTWARTA METODA KOORDYNACJI JAKO INSTRUMENT WALKI Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM — Piotr Sałus­tow­icz
NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE I UBÓSTWO W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJWik­tor Rutkowski
FINANSOWE I NIEFINANSOWE TRANSFERY W PRÓBIE SHAREMał­gorzata Kalbar­czyk, Anna Nicińska

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
PODNOSZENIE KOMPETENCJI NA RYNKU PRACY W REGIONIEBenedykt Puczkowski

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
DODATKI MIESZKANIOWE W NIEMCZECHMirosław Gor­czyca
SYSTEM EMERYTALNY W LUKSEMBURGU - Jarosław Poteraj

INFORMACJE
KONSEKWENCJE EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI POLSKI. KONFERENCJA W WARSZAWIEPaweł Kubicki
RODZINA ZASTĘPCZA DLA DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI. KONFERENCJA W WARSZAWIE -Dorota Gło­gosz
KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. USTAWODAWSTWO WŁAŚCIWE. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA IPiSS — Szy­mon Pawlęga, Piotr Popek  
SPORY ZBIOROWE. LITERA PRAWA, PRAKTYKA STOSUNKÓW PRACY, PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. DEBATA IPISSMarta Der­lacz

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Piotr Sałus­tow­icz
Otwarta metoda koor­dy­nacji jako instru­ment walki z wyk­lucze­niem społecznym
Przyjęta w Strate­gii Lizbońskiej otwarta metoda koor­dy­nacji stała się przed­miotem oży­wionej debaty. Jej znacze­nie dla uni­jnej poli­tyki społecznej jest przed­miotem wielu kon­trow­er­sji, zwłaszcza w kon­tekś­cie dwóch ścier­a­ją­cych się wizji “Europy Soc­jal­nej”. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj rola otwartej metody koor­dy­nacji w poli­tyce inkluzyjnej Unii Europe­jskiej. Aby moc lep­iej ocenić znacze­nie tego instru­mentu, ważne jest ustal­e­nie, czym jest ta metoda i jak ona funkcjonuje w rożnych kon­tek­stach narodowo-państwowych w ramach Wspól­noty. Artykuł omawia zasad­nicze linie dyskusji nad rozu­mie­niem otwartej metody koor­dy­nacji, ilus­truje jej funkcjonowanie na przykładzie Wielkiej Bry­tanii i wynika­jące z tego wnioski dla nowych państw-członków, w tym Pol­ski.
Pobierz plik »

Wik­tor Rutkowski
Nierówności dochodowe i ubóstwa w Polsce na tle Unii Europe­jskiej
W świ­etle europe­jskiego bada­nia dochodów i warunków życia (Euro­pean Union Sta­tis­tics on Income and Liv­ing Con­di­tions — EU-SILC) za okres 2005–2007 nierówności dochodowe i zagroże­nie relaty­wnym ubóst­wem w Polsce należą do najwięk­szych wśród kra­jów Unii Europe­jskiej. Spowol­nie­nie gospo­dar­cze, spowodowane świa­towym kryzy­sem finan­sowym oraz przy­czyny struk­tu­ralne mogą wpłynąć na utrzy­manie się, lub nawet pogłę­bi­e­nie, nierówności i zagroże­nia ubóst­wem. Może to osłabić kap­i­tał społeczny niezbędny zarówno dla zachowa­nia sta­bil­ności społecznej w okre­sie pogorszenia koni­unk­tury gospo­dar­czej, jak i w dłuższym okre­sie — dla przeprowadzenia trud­nych zmian, zmierza­ją­cych do zapewnienia konkuren­cyjności pol­skiej gospo­darki. 
Pobierz plik »

Mał­gorzata Kalbar­czyk, Anna Nicińska
Finan­sowe i nie­fi­nan­sowe trans­fery w pró­bie SHARE
Artykuł przed­stawia wstępną anal­izę danych SHARE doty­czą­cych wspar­cia finan­sowego i nie­fi­nan­sowego gospo­darstw domowych. Pokazano częs­totli­wość udziela­nia i otrzymy­wa­nia pomocy finan­sowej oraz nie­fi­nan­sowej, spad­ków i opieki nad wnukami w porów­na­niu między­nar­o­dowym. Bardziej szczegółowe anal­izy sku­pi­ają się na Polsce i obe­j­mują anal­izę daw­ców i bior­ców oraz przy­czyn udzielonych jak i otrzy­manych trans­ferów, a także wysokość trans­ferów finan­sowych i częs­tość nie­fi­nan­sowych. Anal­izy pokazują, że osoby po 50. roku życia są nie tylko bior­cami, ale często daw­cami trans­ferów. Wyniki dla Pol­ski pod wieloma wzglę­dami wykazują podobieństwo do kra­jów połud­niowych Unii Europe­jskiej. 
Pobierz plik »

Benedykt Puczkowski
Pod­nosze­nie kom­pe­tencji na rynku pracy w regionie
Najważniejszym czyn­nikiem sukcesu eko­nom­icznego ludzi, grup społecznych i przed­siębiorstw staje się wiedza. Od właś­ci­wej ilości, jakości i aktu­al­ności infor­ma­cji, a także umiejęt­ności ich wdroże­nia w pro­cesy wyt­warza­nia dóbr zależy powodze­nie w gospo­darce nazy­wanej “nową ekonomią” lub “erą infor­ma­cji”. Cechą współczes­nych cza­sów jest także szy­bkie starze­nie się infor­ma­cji, dlat­ego umiejęt­ność szy­bkiego wyko­rzys­ta­nia wiedzy w pro­ce­sie wyt­warza­nia staje się pod­stawą przewagi konkuren­cyjnej przed­siębiorstw i wzrostu dobrobytu społeczeństw. Jed­nym z ważniejszych ele­men­tów w pro­ce­sie utyl­iza­cji zasobów jest wzrost wiedzy przez edukację niefor­malną. Edukacja niefor­malna staje się bardzo ważnym instru­mentem zarówno w przekazie wiedzy w regionie, jak i w indy­wid­u­al­nym roz­woju zawodowym jego mieszkańców. 
Pobierz plik »

Mirosław Gor­czyca
Dodatki mieszkan­iowe w Niem­czech

W artykule przed­staw­iono rozmi­ary pomocy mieszkan­iowej (Wohn­geld) w Niem­czech w lat­ach 1991–2007, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem 2007 r. Infor­ma­cję na ten temat poprzed­zono prezen­tacją ważniejszych danych o stan­dard­zie mieszkan­iowym w tym kraju oraz wydatkach gospo­darstw domowych na mieszkanie.
Pobierz plik »

Jarosław Poteraj
Sys­tem emery­talny w Luk­sem­burgu

Artykuł prezen­tuje sys­tem emery­talny w Luk­sem­burgu. Celem badaw­czym autora jest prezen­tacja his­to­rycznych i aktu­al­nych rozwiązań w tym sys­temie w celu odnalezienia pomysłów, które w między­nar­o­dowych porów­na­ni­ach warto wyko­rzysty­wać. W pod­sumowa­niu autor wskazuje, jako ele­ment wyróż­ni­a­jący luk­sem­burski sys­tem emery­talny na tle innych państw, możli­wość uzyska­nia zwrotu wpła­conej składki na bazowe ubez­piecze­nie emery­talne po osiąg­nię­ciu wieku 65 lat, w sytu­acji braku uzyska­nia uprawnień emery­tal­nych.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4 (421), 2009

OPEN METHOD OF CO-ORDINATION AS THE INSTRUMENT OF COMBAT OF SOCIAL EXCLUSIONPiotr Sałus­tow­icz
INCOME INEQUALITY AND POVERTY IN POLAND ON THE BACKGROUND OF THE EUROPEAN UNIONWik­tor Rutkowski
FINANCIAL AND NONFINANCIAL TRANSFERS IN SHAREMał­gorzata Kalbar­czyk, Anna Nicińska

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE GROWTH OF THE COMPETENCES ON LABOUR MARKETBenedykt Puczkowski

SOCIAL POLICY ABROAD
HOUSING ALLOWANCES IN GERMANY — Mirosław Gor­czyca
PENSION SYSTEM IN LUXEMBOURGJarosław Poteraj

INFORMATION
ECONOMIC CONSEQUENCES OF POPULATION AGEING IN POLAND. CONFERENCE IN WARSAW - Paweł Kubicki
FOSTER FAMILIES FOR DISADVANGED CHILDREN. CONFERENCE IN WARSAWDorota Gło­gosz
SOCIAL SECURITY SYSTEMS CO-ORDINATION. APPLICABLE LEGISLATION. ILSS INTERNACIONAL CONFERENCESzy­mon Pawlęga, Piotr Popek
COLLECTIVE DISPUTES. THE LETTER OF THE LAW, PRACTICE OF LABOUR RELATIONS, PROPOSALS FOR NEW SOLUTIONS. ILSS DEBATEMarta Der­lacz

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Piotr Sałus­tow­icz
OPEN METHOD OF CO-ORDINATION AS THE INSTRUMENT OF COMBAT OF SOCIAL EXCLUSION 
Since the Lis­bon Strat­egy the open method of coor­di­na­tion has become the sub­ject of an inten­sive debate. Its impor­tance for EU social pol­icy has been dis­cussed in a very con­tro­ver­sial man­ner regard­ing to two very dif­fer­ent visions of “Social Europe”. The spe­cial atten­tion should be paid to the role of the open method of coor­di­na­tion for pol­icy of social inclu­sion. In order to be able to assess prop­erly the rel­e­vance of that instru­ment it seems to be nec­es­sary to answer the ques­tions: What is the open method of coor­di­na­tion and how it is func­tion­ing? The paper dis­cusses the main approaches of the under­stand­ing of the open method of coor­di­na­tion among experts and illus­trates its func­tion­ing on the exam­ple of Great Britain. Then it points out some impli­ca­tions for the new states-member, includ­ing Poland.

Wik­tor Rutkowski
INCOME INEQUALITY AND POVERTY IN POLAND ON THE BACKGROUND OF THE EUROPEAN UNION

In the light of the Euro­pean sur­vey on income and liv­ing con­di­tions (EU-SILC) for the period 2005–2007, income inequal­ity and the risk of rel­a­tive poverty in Poland are among the largest in the Euro­pean Union. Eco­nomic slow­down caused by the world finan­cial crises, as well as struc­tural rea­sons, may affect the main­te­nance or even deep­en­ing inequal­ity and poverty risk. This may weaken the social cap­i­tal nec­es­sary, in the short term, for the preser­va­tion of social sta­bil­ity dur­ing the period of eco­nomic down­turn, and in the longer term – for the dif­fi­cult changes in order to improve the com­pet­i­tive­ness of the Pol­ish economy.

Mał­gorzata Kalbar­czyk, Anna Nicińska
FINANCIAL AND NONFINANCIAL TRANSFERS IN SHARE

The arti­cle presents pre­lim­i­nary analy­sis of SHARE data about finan­cial and non­fi­nan­cial sup­port between house­holds. Fre­quency of given and received finan­cial and non­fi­nan­cial trans­fers, inher­i­tance and grand­chil­dren care were inves­ti­gated in inter­na­tional com­par­i­son. More detailed analy­ses focus on Poland and take into account donors and recip­i­ents of trans­fers, rea­sons for received and given trans­fers, and also value of finan­cial trans­fers and fre­quency of non­fi­nan­cial trans­fers. Results show that pop­u­la­tion 50+ con­sists not only of trans­fers recip­i­ents but often of trans­fers donors. Results for Poland are sim­i­lar to the results obtained for south­ern Euro­pean countries.

Benedykt Puczkowski
THE GROWTH OF THE COMPETENCES ON LABOUR MARKET

Knowl­edge becomes the most impor­tant fac­tor of the eco­nomic suc­cess of the peo­ple, the social groups and enter­prises. Suc­cess in the econ­omy called also “the new econ­omy” or “the infor­ma­tion era” depends on proper quan­tity and qual­ity of the infor­ma­tion and skills of their ini­ti­at­ing in processes of pro­duc­tion of goods. The fea­ture of present times is also quick senes­cence of infor­ma­tion, there­fore the skill of knowl­edge quick uti­liza­tion in process of pro­duc­tion becomes the basis of com­pet­i­tive supe­ri­or­ity of enter­prises and pros­per­ity soci­eties growth. The knowl­edge growth by infor­mal edu­ca­tion is one of the most impor­tant ele­ments in process of sup­plies uti­liza­tion. The infor­mal edu­ca­tion becomes very impor­tant instru­ment both in knowl­edge trans­fer in the region, as and in indi­vid­ual pro­fes­sional devel­op­ment of its occupants.

Mirosław Gor­czyca
HOUSING ALLOWANCES IN GERMANY

The arti­cle presents hous­ing allowances at 1991–2007, espe­cially focus­ing on 2007 and pro­vid­ing impor­tant infor­ma­tion about the hous­ing sit­u­a­tion in this country.

Jarosław Poteraj
PENSION SYSTEM IN LUXEMBOURG

The arti­cle presents an insight into the old age pen­sion sys­tem in Lux­em­bourg. There, the author’s goal was to present both past and present solu­tions employed by the Luxembourgish’s pen­sion sys­tem, in search for ideas worth con­sid­er­a­tion in inter­na­tional com­par­isons. In the sum­mary, the author high­lights as a par­tic­u­lar Lux­em­bour­gish approach the pos­si­bil­ity to receive reim­burse­ment of the con­tri­bu­tions paid for the base pen­sion insur­ance after reach­ing the age of 65 in the case when a per­son is not enti­tled to the pen­sion benefit.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót