Nr 5-6 (422-423) 2009

Spis treści nr 5–6/2009

Table of Contents

DYSKRYMINACJA KOBIET W ZATRUDNIENIUBożena Kołaczek
AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACYPOTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? — Halina Sobocka-Szczapa
KLIN PODATKOWY W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJŁukasz Nadolny

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
WYBRANE PROBLEMY ZATRUDNIENIA TYMCZASOWEGO I SEZONOWEGOMag­dalena Echaust
INSTYTUCJONALNE ZMIANY W SŁUŻBIE ZDROWIA — GDAŃSKI PRZYKŁAD - Leszek Buliński

 POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
PROBLEMY MIGRACJI ZAROBKOWYCH DO NORWEGIIWłodz­imierz Anioł

RECENZJE
Diemut Majer: KOBIETYREWOLUCJAPRAWO… — rec. Grażyna Firlit-Fesnak

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA
Pobierz plik »

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2008 R. — Piotr Kurowski
KREOWANIE ZMIANY SPOŁECZNEJ W POLITYCE REGIONALNEJ. KONFERENCJA W USTRONIUBeata Kaczyńska
POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DIALOGU SPOŁECZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE INSTYTUCJI I UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO. KONFERENCJA DEPARTAMENTU DIALOGU I PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO MPiPS — Beata Kaczyńska
KONKURS IPiSS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PROBLEMÓW PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Bożena Kołaczek
Dyskrymi­nacja kobiet w zatrud­nie­niu
Celem artykułu jest pokazanie wys­tępowa­nia zjawiska nierównego trak­towa­nia kandy­datów do pracy na rynku pracy i pra­cown­ików w zatrud­nie­niu ze względu na płeć. Przed­miotem anal­izy jest nierówne trak­towanie czyli dyskrymi­nacja kobiet, ale punk­tem odniesienia dla pokaza­nia nierówności w zatrud­nie­niu jest sytu­acja mężczyzn. Doty­chcza­sowe bada­nia dyskrymi­nacji na rynku pracy i w zatrud­nie­niu sku­pi­ały się przede wszys­tkim na kobi­etach, choć prowad­zone są bada­nia dyskrymi­nacji mężczyzn w przyję­ci­ach do pracy i w wykony­wa­niu zawodów typowo kobiecych, takich jak przed­szkolanka czy pielęg­niarka.
Pobierz plik »

Halina Sobocka-Szczapa
Akty­wność eduka­cyjna poszuku­ją­cych pracy — potrzeba czy konieczność

Jedną z przy­czyn wys­tępowa­nia nierównowagi na pol­skim rynku pracy są niedopa­sowa­nia struk­tury kwal­i­fika­cyjno — zawodowej popytu na pracę, reprezen­towanego przez pra­co­daw­ców oraz podaży pracy, czyli osób poszuku­ją­cych pracy. Kon­sek­wencją tego zjawiska jest konieczność sys­tem­aty­cznego pro­mowa­nia wśród tej kat­e­gorii zasobów pracy idei ksz­tałce­nia ustaw­icznego, ponieważ — jak wynika z badań — akty­wność eduka­cyjna bezro­bot­nych jest bardzo ogranic­zona. Celem artykułu w związku z powyższym jest syn­teza uwarunk­owań akty­wności eduka­cyjnej bezro­bot­nych, której można dokonać na pod­stawie doty­chcza­sowych badań tej pop­u­lacji, przeprowad­zonych przez pra­cown­ików IPiSS. 
Pobierz plik »

Łukasz Nadolny
Klin podatkowy w Polsce na tle kra­jów Unii Europe­jskiej
Celem artykułu jest zaprezen­towanie prob­lematyki związanej z klinem podatkowym w Polsce i doko­nanie porów­na­nia z innymi kra­jami Unii Europe­jskiej. W pier­wszej części przed­staw­iono pod­stawy teo­re­ty­czne wyjaś­ni­a­jące wpływ klina podatkowego na funkcjonowanie rynku pracy. Następ­nie omówiona została struk­tura klina podatkowego w Polsce dla prze­cięt­nego miesięcznego wyna­grodzenia brutto w 2008 r. Ostat­nia część artykułu to porów­nanie Pol­ski z innymi państ­wami Unii Europe­jskiej z punktu widzenia wysokości klina podatkowego. Uzyskane wnioski wskazują, że dla Pol­ski prob­le­mem nie jest sama wysokość klina , lecz brak zróżni­cow­a­nia jego wysokości w zależności od poziomu wyna­grodzeń. 
Pobierz plik »

Mag­dalena Echaust
Wybrane prob­lemy zatrud­nienia tym­cza­sowego i sezonowego
Artykuł doty­czy prob­lematyki zatrud­nienia tym­cza­sowego i sezonowego w Polsce. Celem artykułu jest przegląd doty­chcza­sowych badań i pub­likacji doty­czą­cych omaw­ianego tem­atu oraz anal­iza tych zagad­nień i sposobu ich real­iza­cji przez insty­tucje rynku pracy. Autor anal­izuje prob­lemy doty­czące zatrud­nienia oraz plany ich real­iza­cji przez insty­tucje rynku pracy. 
Pobierz plik »

Leszek Buliński
Instytucjonalne4 zmi­any w służ­bie zdrowia — gdański przykład

W ostat­nich lat­ach sek­tor służby zdrowia doświad­czył i doświad­cza wielu zmian, które wymusza sytu­acja poli­ty­czna kraju, w tym od 2004 r. obec­ność Pol­ski w UE. W ich efek­cie pro­cesy roz­woju społeczno-gospodarczego oparte zostały na zasadzie wol­ności dla mech­a­nizmów rynkowych w prze­ci­wieńst­wie do reg­u­la­cyjnych dzi­ałań funkcji państwa. Pojaw­ie­nie się zmian w zakre­sie ochrony zdrowia w mieś­cie Gdańsku należy ściśle wiązać z uwarunk­owa­ni­ami zarówno leg­is­la­cyjnymi, jak i społeczno-politycznymi. Gdański model zakładał pry­watyza­cję pra­cown­iczą, gdzie załoga miała prawo zaw­iązać spółki powołu­jące niepub­liczne zakłady opieki zdrowot­nej bądź tworząc indy­wid­u­alne spec­jal­isty­czne prak­tyki. Przed­staw­ione w artykule zmi­any, choć w real­iza­cji nie pozbaw­ione wad i niedo­ciąg­nięć, pokazują ten­dencję pozy­ty­wną i roz­wo­jową w zakre­sie refor­mowa­nia służby zdrowia. Ode­jś­cie od scen­tral­i­zowanego zarządza­nia i admin­istrowa­nia opieką zdrowotną na rzecz gospo­darki rynkowej z całą pewnoś­cią sprzyja pro­ce­som bardziej efek­ty­wnego i racjon­al­nego zarządza­nia.
Pobierz plik »

Włodz­imierz Anioł
Prob­lemy migracji zarobkowych do Nor­wegii

Nor­we­gia ma długie doświad­czenia his­to­ryczne w dziedzinie migracji zarobkowych, które doty­czą zwłaszcza wielkiej emi­gracji do Ameryki Północ­nej w okre­sie przed pier­wszą wojną świa­tową. Artykuł dowodzi, iż w ostat­nich lat­ach bardzo znacząco wzrosły migracje zarobkowe do Nor­wegii, sta­jąc się najważniejszą przy­czyną napływu imi­grantów do tego kraju. Pro­ces ten jest korzystny, ponieważ migru­jący pra­cown­icy poma­gają zaspoka­jać popyt na pracę, a tym samym przy­czy­ni­ają się do wzrostu gospo­dar­czego, elim­i­nowa­nia defi­cytów w różnych sek­torach rynku pracy oraz do pow­strzymy­wa­nia presji infla­cyjnej i pła­cowej. Jed­nocześnie nor­weski rząd i związki zawodowe dążą do zapo­b­ie­ga­nia temu, by migracje zarobkowe skutkowały “dual­iza­cją” rynku pracy, czyli pow­stawaniem jego odręb­nego seg­mentu dla zagranicznych pra­cown­ików, charak­teryzu­jącego się znacznie gorszymi warunk­ami i stan­dar­d­ami zatrud­nienia. Odnosi się to w szczegól­ności do tzw. pra­cown­ików dele­gowanych, prze­by­wa­ją­cych w Nor­wegii na krótkoter­mi­nowych kon­trak­tach. Po maju 2004 r. do Nor­wegii napłynęła znacząca liczba migrantów zarobkowych z nowych kra­jów członkows­kich Unii Europe­jskiej, przede wszys­tkim z Pol­ski. W 2007 r. prawie 90% poz­woleń na pracę dla migru­ją­cych pra­cown­ików zostało wydanych przy­byszom z Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego (EOG), przy czym od oby­wa­teli pozostałych państw nordy­c­kich nie wymaga się żad­nych zez­woleń. Z kolei główny punkt ciężkości w reg­u­lac­jach doty­czą­cych imi­gracji eko­nom­icznej z kra­jów trze­cich pada na ułatwianie rekru­tacji wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików. Pod­sta­wowym celem propozy­cji zaprezen­towanych przez rząd w Białej Księdze nt. migracji zarobkowych, a przed­staw­ionych nor­weskiemu par­la­men­towi w kwiet­niu 2008 r., jest wypra­cow­anie poli­tyki migra­cyjnej, która byłaby elasty­czna, a zarazem prze­jrzysta i przewidy­walna dla wszys­t­kich stron uczest­niczą­cych w tych proce­sach. 
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6 (422 — 423), 2009

WOMEN ‘S DISCRIMINATION IN EMPLOYMENTBożena Kołaczek
EDUCATIONAL ACTIVITY OF JOBSEEKERSNEED OR NECESSITY? — Halina Sobocka-Szczapa
THE TAX WEDGE IN POLAND COMPARED TO OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIESŁukasz Nadolny

FROM RESEARCH AND STUDIES
MAIN PROBLEMS OF TEMPORARY AND SEASONAL EMPLOYMENTMag­dalena Echaust
INSTITUTIONAL CHANGES IN THE HEALTH SERVICE: GDAŃSK EXAMPLELeszek Buliński

SOCIAL POLICY ABROAD
ON SOME ASPECTS OF LABOUR MIGRATION TO NORWAYWłodz­imierz Anioł

BOOK REVIEWS
Diemut Majer: WOMENREVOLUTIONLAW. THE GREAT REVOLUTIONS IN FRANCE, GERMANY AND AUSTRIA SINCE 1789 TO 1918 AND LEGAL POSITION OF WOMEN. WITH OUTLOOKS ON ENGLAND, RUSSIA, USA AND SWISS — Reviewed by Grażyna Firlit-Fesnak

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
MODIFICATION OF SOCIAL MINIMUMDECEMBER 2009 — Piotr Kurowski
IMPLEMENTING SOCIAL CHANGE ON A REGIONAL LEVEL. CONFERENCE IN USTROŃ — Beata Kaczyńska
IN SEARCH OF STRONGER AND BETTER SOCIAL DIALOGUE INSTITUTIONS. MLSP CONFERENCEBeata Kaczyńska
COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYINFORMATION

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Bożena Kołaczek
WOMEN ‘S DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT 
The aim of arti­cle is to show cir­cum­stances of dis­crim­i­na­tion by gen­der to can­di­dates for the job on the labour mar­ket and in employ­ment. The sub­ject of anal­isy is unequal­ity treat­ment of women in employ­ment in com­par­i­son to men. National sta­tis­tics dates are pre­sented dis­crim­i­na­tion of women in access to work and in pay­ment of wages. The results of stud­ies based on social opin­ions of employ­ers and employ­ees, proved that cer­tain groups of employ­ees have real­ized unequal­ity in wages, in access to train­ing and in access to pro­mo­tion to a higher office. The essen­tial explo­ration is that employ­ers have rec­og­nized their direct and indi­rect discrimination.

Halina Sobocka-Szczapa
EDUCATIONAL ACTIVITY OF JOBSEEKERSNEED OR NECESSITY?

One rea­son of appear­ing the insta­bil­ity on the pol­ish labour mar­ket is mis­match between qual­i­fi­ca­tion — occu­pa­tional struc­ture of labour demand, rep­re­sented by employ­ers, and labour sup­ply under­stood as job — seek­ers. Con­se­quence of this occur­rence is neces­sity of sys­tem­at­i­cal pro­mot­ing the con­tin­ual learn­ing idea among this group of labour assets, because — as it comes from the researches — edu­ca­tional activ­ity of unem­ployed is very lim­ited. The aim of this elab­o­ra­tion, in con­nec­tion with the above, is the syn­the­sis of the con­di­tions of the unemployed’s edu­ca­tional activ­ity, which can be made based on pre­vi­ous researches of this pop­u­la­tion, delved already by the IPiSS workers.

Łukasz Nadolny
THE TAX WEDGE IN POLAND COMPARED TO OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIES 

The aim of this arti­cle is to present the tax wedge issue in Poland and other Euro­pean Union coun­tries. The first part of the arti­cle cov­ers the the­o­ret­i­cal basis of the influ­ence of tax wedge on labor mar­ket. Then, there is an overview of the struc­ture of tax wedge in Poland for aver­age monthly gross wage in 2008. The last part con­sists of the com­par­i­son of tax wedges in Poland and other Euro­pean Union coun­tries. The results are that for Poland the prob­lem is that the size of the tax wedge does not vary with wages as opposed to many other coun­tries — mem­bers of the Euro­pean Union.

Mag­dalena Echaust
MAIN PROBLEMS OF TEMPORARY AND SEASONAL EMPLOYMENT

This paper exam­ines prob­lems con­nected with tem­po­rary and sea­sonal employ­ment In Poland. Main goal of the paper is to review for­mer and cur­rent research’s and pub­li­ca­tions con­cern­ing employ­ment. Author analy­ses inves­ti­gat­ing prob­lems at employ­ment and schemes imple­men­ta­tion of them by mar­ket work­force institutions.

Leszek Buliński
INSTITUTIONAL CHANGES IN THE HEALTH SERVICE: GDAŃSK EXAMPLE

The health ser­vice sec­tor has under­gone a range of changes within the last few years due to the polit­i­cal sit­u­a­tion of the coun­try, includ­ing Poland’s acces­sion to the EU in 2004. As a result of the changes to the sys­tem, socio-economic devel­op­ment processes were based on the prin­ci­ple of free­dom for mar­ket mech­a­nisms as opposed to the reg­u­la­tory activ­i­ties of the state func­tion. The appear­ance of health care changes in the city of Gdańsk is closely linked both to the leg­isla­tive and socio-political con­di­tions. The Gdańsk model assumed the work­ers’ pri­vati­sa­tion, under which the team had the right to estab­lish part­ner­ships in estab­lish­ing non-public health care insti­tu­tions or cre­at­ing indi­vid­ual spe­cial­ist prac­tices. Even though it is not devoid of defects and short­com­ings, the changes pre­sented in this arti­cle show a pos­i­tive devel­op­ment trend relat­ing to health ser­vice reforms. There is no doubt that the depar­ture from the cen­tral­ized man­age­ment and admin­is­tra­tion of health care to that of a mar­ket econ­omy pro­motes processes for a more effec­tive and ratio­nal man­age­ment system.

Włodz­imierz Anioł
ON SOME ASPECTS OF LABOUR MIGRATION TO NORWAY

Nor­way has expe­ri­ence of labour migra­tion in a longer his­tor­i­cal per­spec­tive, par­tic­u­larly in con­nec­tion with the large-scale emi­gra­tion to North Amer­ica until the First World War. This arti­cle argues that in recent years labour migra­tion to Nor­way has increased sig­nif­i­cantly and has become the most impor­tant rea­son for immi­gra­tion. The process is ben­e­fi­cial since migrant work­ers help meet­ing demand for labour, and thereby also con­tribute to eco­nomic growth, to unblock­ing bot­tle­necks in the labour mar­ket and to curb­ing price and costs increases. At the same time, the Nor­we­gian Gov­ern­ment and trade unions focus on pre­vent­ing labour migra­tion from result­ing in a dual­i­sa­tion of the labour mar­ket, with the cre­ation of a sep­a­rate seg­ment for for­eign labour with terms and stan­dards that are sig­nif­i­cantly infe­rior to those applic­a­ble to other work­ers. This applies espe­cially to the so-called posted work­ers who are in Nor­way on short-term con­tracts. Since May 2004 Nor­way has received a large num­ber of labour migrants from the new Euro­pean Union coun­tries, mostly from Poland. In 2007, about nine out of every ten per­mits to labour migrants were granted to per­sons from the Euro­pean Eco­nomic Area (EEA), while Nordic cit­i­zens do not require any per­mits. In turn, the main empha­sis in the reg­u­la­tion of labour migra­tion from third coun­tries is on facil­i­tat­ing the recruit­ment of skilled labour. The main aim of the pro­pos­als pre­sented in April 2008 to the Stort­ing by the Gov­ern­ment in the White Paper on labour migra­tion is to con­tribute to a migra­tion pol­icy that is flex­i­ble, more trans­par­ent and pre­dictable for all involved parties.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót