Nr 7 (424) 2009

Spis treści nr 7/2009

Table of Contents

PAMIĘCI PROF. DR WYTOLDA NIECIUŃSKIEGO


POLITYKA SPOŁECZNA W OKRESIE KRYZYSU EKONOMICZNEGO. ARTYKUŁ DYSKUSYJNYJózef Orczyk

ORGANIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE – PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ — Piotr Błę­dowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska
SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE PIELĘGNACYJNE — WADY I ZALETYŁukasz Jurek
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I SIECI WSPARCIA SENIORÓWZofia Szweda-Lewandowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
REFORMA SPOŁECZNEGO UBEZPIECZENIA PIELĘGNACYJNEGO W NIEMCZECH — GŁÓWNE CELE I UWARUNKOWANIA - Piotr Błę­dowski
IMIGRANCI ZAROBKOWI W AUSTRALII – Włodz­imierz Anioł

RECENZJE
Monika Wojdyło-Preisner: PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH JAKO METODA PRZECIWDZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWEMU BEZROBOCIU — rec. Hanna Karaszewska

INFORMACJE
MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA — ASPEKTY PORÓWNAWCZE. DOROCZNA KONFERENCJA NAUKOWEJ POLITYKÓW SPOŁECZNYCH - Beata Kaczyńska, Marta Derlacz

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Józef Orczyk
Poli­tyka społeczna w okre­sie kryzysu eko­nom­icznego. Artykuł dyskusyjny
Zmi­any cywiliza­cyjne, które przeży­wamy w ostat­nich dziesiątkach lat, spowodowały nasile­nie wśród wielu grup społecznych potrzebę sta­bil­ności. Ostat­nie zała­manie gospo­dar­cze zwięk­sza tym­cza­sem ryzyko utraty tego, co mamy, a przynoszącej dochód pracy w pier­wszym rzędzie. Ludzie oczekują od państwa nie tylko gwarancji pomocy, ale coraz częś­ciej real­nego wspar­cia. Państwo może poma­gać bezpośred­nio w formie świad­czeń albo pośred­nio, tworząc warunki do zwięk­sza­nia liczby transakcji pomiędzy członkami społeczeństwa. To utrzy­muje prawo do świad­czeń, a jed­nocześnie stwarza możli­wość wyko­rzys­ta­nia ich jako ”mnożnika pracy”. Szczegól­nie ważne dla utrzy­ma­nia zau­fa­nia dla poli­tyki społecznej rządu jest nie dopuszcze­nie do pogorszenia dostępu do usług społecznych — to nie pociąga wzrostu nakładów. Jed­nocześnie trzeba min­i­mal­i­zować liczbę osób, których sytu­acja mate­ri­alna na skutek utraty pracy ulega nagłemu pogorsze­niu — to może istot­nie zwięk­szać wydatki z budże­towe.
Pobierz plik »

Piotr Błę­dowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Orga­ni­za­cja opieki dłu­goter­mi­nowej w Polsce — prob­lemy i propozy­cje rozwiązań

W sierp­niu 2007 r. opra­cow­any został pro­jekt Ustawy o społecznym ubez­piecze­niu pielę­gna­cyjnym. W związku z rozpisaniem wyborów par­la­men­tarnych pro­jekt nie trafił jed­nak do międzyre­sor­towych kon­sul­tacji. W 2008 r. w Sena­cie pow­stał Między­par­la­men­tarny zespół ds. osób starszych, który powołał grupę zadan­iową do przy­go­towa­nia pro­jektu rozwiąza­nia prob­lemu opieki dłu­goter­mi­nowej. Można mieć nadzieję, że efekty pracy zespołu przy­czynią się do oży­wienia dyskusji i pod­ję­cia decyzji, co staje się coraz pil­niejsze ze względu na kon­sek­wencje pro­cesów społecznych i demograficznych. Argu­menty za potrzebą orga­ni­za­cji opieki dłu­goter­mi­nowej w Polsce i propozy­c­jach rozwiązań w tym obszarze przed­staw­iają autorzy tego artykułu. 
Pobierz plik »

Łukasz Jurek
Społeczne ubez­piecze­nie pielę­gna­cyjne — wady i zalety

W per­spek­ty­wie współczes­nych przeo­brażeń demograficznych i społecznych zapewnie­nie opieki dłu­goter­mi­nowej niesamodziel­nym ludziom starym jawi się jako istotne i pilne wyzwanie dla poli­tyki społecznej. Domin­u­jącą obec­nie w Polsce kon­cepcją rozwiąza­nia tego prob­lemu jest ustanowie­nie społecznego ubez­pieczenia pielę­gna­cyjnego. To, jak się wydaje niezbędne rozwiązanie, poza licznymi zale­tami, obar­c­zone jest również wieloma wadami.
Pobierz plik »

Zofia Szweda-Lewandowska
Domy pomocy społecznej i sieci wspar­cia seniorów

Postępu­jący pro­ces starzenia się pop­u­lacji stwarza nowe wyzwa­nia w zakre­sie opieki nad osobami starszymi. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie najis­tot­niejszych czyn­ników deter­min­u­ją­cych konieczność korzys­ta­nia przez osoby starsze z pomocy społecznej, a szczegól­nie z jej insty­tucjon­al­nej formy, jaką są domy pomocy społecznej oraz sys­temu wspar­cia dostęp­nego seniorom. Aby zre­al­i­zować powyższy cel, anal­izie została pod­dana sytu­acja osób powyżej 60. roku życia oczeku­ją­cych na miejsca w domach pomocy społecznej w Łodzi oraz źródła wspar­cia otrzymy­wanego przez te osoby.
Pobierz plik »

Piotr Błę­dowski
Reforma społecznego ubez­pieczenia pielę­gna­cyjnego w Niem­czech — główne cele i uwarunk­owa­nia

W 1995 r. w Niem­czech weszła w życie ustawa o społecznym ubez­piecze­niu pielę­gna­cyjnym. Bezpośred­nią przy­czyną jej uch­wale­nia była konieczność odciąże­nia społecznego ubez­pieczenia chorobowego, którego fun­dusze w coraz więk­szym stop­niu były przez­naczane nie na lecze­nie, lecz na opiekę dłu­goter­mi­nową. Świad­czenia w ramach tej opieki adresowane były głównie do osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie rokował nadziei na poprawę, toteż zabiegi medy­czne miały na celu przede wszys­tkim zachowanie god­ności pac­jenta i utrzy­manie jego jakości życia na akcep­towal­nym poziomie. Biorąc pod uwagę dłu­gotr­wały pro­ces demograficznego starzenia się lud­ności uznano, iż coraz więk­sza część budżetu ochrony zdrowia musi­ałaby być przez­naczana na świad­czenia nielecznicze, co groz­iłoby z kolei pogorsze­niem jakości dzi­ała­nia całego sys­temu ochrony zdrowia. Celem artykułu jest ogólna prezen­tacja zmian, jakie nastąpiły w 2008 r. w zakre­sie przed­miotowym i finan­sowa­niu niemieck­iego ubez­pieczenia pielę­gna­cyjnego.
Pobierz plik »

Włodz­imierz Anioł
Imi­granci zarobkowi w Aus­tralii

Aus­tral­i­jskie doświad­czenia w ksz­tał­towa­niu poli­tyki imi­gra­cyjnej wzbudzają sze­rokie zain­tere­sowanie na świecie, zwłaszcza w kra­jach stara­ją­cych się ostat­nio przy­ciągnąć więk­szą niż do tej pory liczbę wyk­wal­i­fikowanych imi­grantów, ograniczyć zaś niele­galne przepływy. Wyspi­arska, słabo zalud­niona i geograficznie odległa od innych wysoko rozwinię­tych rejonów i państw świata Aus­tralia jest trady­cyjnym, typowym kra­jem imi­gra­cyjnym. Przy wszys­t­kich różni­cach dzielą­cych Pol­skę od Aus­tralii (jako trady­cyjnego, zamożnego i o wysokim poziomie akcep­tacji dla cud­zoziem­ców kraju imi­gra­cyjnego), może ona i powinna stanowić swoisty punkt odniesienia w pro­ce­sie kon­struowa­nia naszej dok­tryny i poli­tyki migra­cyjnej. Doty­czy to nat­u­ral­nie przede wszys­tkim reg­u­lacji odnoszą­cych się do tym­cza­sowych i na stałe przy­jazdów pra­cown­ików wysoko wyk­wal­i­fikowanych (zasady sys­tem punk­towego i jego funkcjonowanie). 
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7 (424), 2009

OBITUARYPROF. DR WYTOLD NIECIUŃSKI

 

SOCIAL POLICY IN THE TIMES OF ECONOMIC CRISIS — – Józef Orczyk
ORGANIZING LONG-TERM CARE IN POLAND – MAIN PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONSPiotr Błę­dowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska
SOCIAL LONG-TERM CARE INSURANCEADVANTAGES AND DISADVANTAGESŁukasz Jurek
SOCIAL WELFARE HOMES AND SENIOR’S SUPPORT NETWORKS - Zofia Szweda-Lewandowska

SOCIAL POLICY ABROAD
CHANGES IN LONG-TERM CARE INSURANCE SYSTEM IN GERMANY – MAIN GOALS AND PRECONDITIONSPiotr Błę­dowski
LABOUR MIGRANTS IN AUSTRALIAWłodz­imierz Anioł

BOOK REVIEWS
Monika Wojdyło-Preisner: PROFILING OF UNEMPLOYED PERSONS AS A WAY OF FIGHTING LONG-TERM UNEMPLOYMENT -– Reviewed by Hanna Karaszewska

INFORMATION
INTERIATIONAL SOCIAL POLICY – THE DIMENSIONS FOR COMPARISONS. ANNUAL CONFERENCE ON SOCIAL POLICYBeata Kaczyńska, Marta Derlacz

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Józef Orczyk
SOCIAL POLICY IN THE TIMES OF ECONOMIC CRISIS
Increas­ing dynamic of the civ­i­liza­tion changes in the last tenths years cre­ated stronger needs of sta­bi­liza­tion within the mem­bers of dif­fer­ent social groups. Last eco­nomic crises increased in the mean time the risk of loos­ing work and sta­bil­ity which is com­bin­ing with it. As a result peo­ple are expect­ing from the state not only for­mal guar­an­tee but more often real help. State can help directly in the form of ben­e­fits or indi­rectly by increas­ing chances of con­tin­u­a­tions of the work. This is giv­ing simul­ta­ne­ously a right for social pro­tec­tion and cre­at­ing the pos­si­bil­ity of mul­ti­pli­ca­tion of work. For the trust of cit­i­zens to the social pol­icy of the state basic is keep­ing the access to social ser­vice. This is not com­bin­ing with increase of the bud­get expenses. Dif­fer­ent is sit­u­a­tion when the num­ber of the peo­ple who get­ting social ben­e­fits is increas­ing rapidly.

Piotr Błę­dowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska
ORGANIZING LONG-TERM CARE IN POLAND – MAIN PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

The increas­ing num­ber of the old­est peo­ple increases the num­ber of peo­ple who need Long-Term Care. Since the abil­ity to pro­vide such ben­e­fits by the house­hold is smaller than in the past, and an increas­ing share of the elderly leads sin­gle house­holds, health care and social assis­tance increas­ingly have to par­tic­i­pate in the orga­ni­za­tion of proper care for these depen­dents. Cur­rently, pub­lic funds spent for these ben­e­fits are false allo­cated and do not ful­fill their assign­ments. The Long-Time Care Insur­ance should pro­vide ade­quate cov­er­age and ser­vice qual­ity. The pre­mi­ums for the insur­ance should be paid by every­one who receives incomes. Ben­e­fits may be awarded in the form of care for peo­ple in their homes or in insti­tu­tions or in the form of allowances, from which the depen­dent can finance the help pro­vided by the fam­i­lies and infor­mal groups.

Łukasz Jurek
SOCIAL LONG-TERM CARE INSURANCEADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Nowa­days demo­graphic and social changes cause, that ensur­ing long-term care ser­vices to depen­dent elderly is impor­tant and urgent chal­lenge for social pol­icy. In Poland dom­i­nant con­cep­tion how to solve this prob­lem is enforce­ment social long-term care insur­ance. This solu­tion, although seems to be nec­es­sary, above many advan­tages, has also many disadvantages.

Zofia Szweda-Lewandowska
SOCIAL WELFARE HOMES AND SENIOR’S SUPPORT NETWORKS

The ongo­ing process of pop­u­la­tion age­ing poses new chal­lenges to elderly care. The objec­tive of this arti­cle is to present the most impor­tant fac­tors deter­min­ing the neces­sity for the elderly to use social ser­vices, and in par­tic­u­lar their insti­tu­tional dimen­sion — social wel­fare homes as well as the sup­port sys­tem avail­able to senior cit­i­zens. To attain this goal, the arti­cle explores the sit­u­a­tion of per­sons aged 60 and more who are wait­ing for admis­sion to social wel­fare homes in Łódź. Fur­ther­more, the source of sup­port these per­sons receive is studied.

Piotr Błę­dowski
CHANGES IN LONG-TERM CARE INSURANCE SYSTEM IN GERMANY – MAIN GOALS AND PRECONDITIONS

The law on Long-Time Care Insur­ance, which is in force since 1995, was in 2008 sub­jected to a thor­ough revi­sion. As a result, the cat­a­log of the finan­cial ben­e­fits has been extended and the amount of part of these ben­e­fits was raised. These changes are intended to adjust the ben­e­fits to the actual needs of depen­dent peo­ple. Fur­ther­more, more atten­tion is paid to ensur­ing the qual­ity of ben­e­fits. For this aim, the scope of the audit by the care insur­ance fund has been extended. One of the effects of the avail­abil­ity of nurs­ing ser­vices is the fact that pace of tran­si­tion of the nursed peo­ple in the higher groups of depen­dency has been slowed down. This fact favors the reduc­tion of expen­di­tures of the insur­ances, which in recent years are forced to cover the accu­mu­lated deficit from the ear­lier pro­vi­sions. There is no change in financ­ing of the Long-Term Care Insurance.

Włodz­imierz Anioł
LABOUR MIGRANTS IN AUSTRALIA

This arti­cle pro­vides an analy­sis of Aus­tralian labour migra­tion pol­icy. The coun­try has an extended his­tory of an immi­gra­tion pro­gram man­aged by the fed­eral gov­ern­ment. In the post-war reset­tle­ment phase immi­gra­tion schemes focussed ini­tially on the United King­dom, but they were later expanded to include most coun­tries in West­ern Europe. Since the late 1960s, there was pro­gres­sively a move away from bal­anc­ing migrants from diverse world regions to exam­in­ing foreigner’s suit­abil­ity as a set­tler, wher­ever the they might come from, which meant the abo­li­tion of the ”White Aus­tralia pol­icy”. A turn­ing point was reached in 2004 when for the first time for more than two cen­turies less than a half of Australia’s overseas-born pop­u­la­tion was from Europe. In 1982, the migra­tion points test was intro­duced to attract migrants to set­tle in Aus­tralia on a planned and selec­tive basis. Since then the intake of skilled for­eign work­ers has steadily increased to meet the chronic skills short­ages expe­ri­enced by a range of national indus­tries. In 2007-08, the Skill Stream made up 68 per cent of the total Migra­tion Pro­gram. There were 108 540 peo­ple granted Skill Stream places, an increase of more than 10 per cent on 2006-07, while 49 870 peo­ple got Fam­ily Stream visas. A range of mech­a­nisms have been intro­duced to attract migrants to set­tle away from the major met­ro­pol­i­tan des­ti­na­tions on the East Coast and in South West Aus­tralia. Since the mid 1990s it has been also rec­og­nized that in the con­text of glob­alised labour mar­kets it is essen­tial to have mech­a­nisms to allow non-permanent entry of work­ers with par­tic­u­lar skills and entrepreneurs.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót