Nr 8 (425) 2009

Spis treści nr 8/2009

Table of Contents

BIEDA I ROZPIĘTOŚĆ DOCHODÓW JAKO ŹRÓDŁA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH — TEST KONCEPCJI POZIOMICYArka­diusz Karwacki, Tomasz Szlen­dak
PRZEMIANY POLSKIEJ RODZINYNA MARGINESIE BADAŃ NAD URODZENIAMI POZAMAŁŻEŃSKIMI — Piotr Szukalski
PROCESY MIGRACYJNE PO ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ –- Bogu­miła Mucha-Leszko, Mag­dalena Kąkol
STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI ZDROWOTNEJMarek Bryła, Irena Maniecka-Bryła

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
KAPITAŁ LUDZKI I JEGO AKUMULACJA W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH - Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
ZRÓŻNICOWANE FORMY ŚWIADCZEŃ W SYSTEMACH ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W WYBRANYCH KRAJACHGertruda Uścińska

RECENZJE
Maria Jarosz: OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH. FAKTY, WYDARZENIA, ANEGDOTY — rec. Leszek Kaz­imierz Gilejko

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM EGZYSTENCJI ORAZ ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE: DANE ŚREDNIOROCZNE (2008) — Piotr Kurowski
ZJAWISKO PÓŹNEJ DZIETNOŚCI W POLSCE. PLANY PROKREACYJNEPOLITYKA PRZYJAZNA PROKREACJI. KONFERENCJA W WARSZAWIEDorota Gło­gosz
XVII ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW PRAWA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — Marta Der­lacz
ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE WOBEC ZMIAN NA RYNKACH FINANSOWYCH. KONFERENCJA IPISSSzy­mon Pawlęga 
Pobierz plik »

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Arka­diusz Karwacki, Tomasz Szlen­dak
Bieda i rozpię­tość dochodów jako źródła prob­lemów społecznych — test kon­cepcji poziomicy
Celem artykułu jest wery­fikacja ustaleń Richarda G. Wilkin­sona i Kate E. Pick­ett (2009) wskazu­ją­cych na silną korelację między nierównoś­cią w rozkładzie dochodów a wys­tępu­ją­cymi we współczes­nych rozwinię­tych kra­jach prob­le­mami społecznymi (tezę nazy­wamy kon­cepcją poziomicy). W artykule tes­tu­jemy tę kon­cepcję porównu­jąc korelacje między biedą mier­zoną zgod­nie z uję­ciem abso­lut­nym (której wskaźnikami są odsetek osób żyją­cych za mniej niż 5 euro dzi­en­nie oraz wykazy­wanie prob­lemu z uiszczaniem opłat za wodę, gaz i prąd) i rozpię­toś­cią dochodów w danym kraju (mier­zoną za pomocą wskaźnika Giniego) a taki prob­le­mami społecznymi, jak śmiertel­ność niemowląt na 1000 urodzeń oraz liczba zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Tes­tu­jemy tę zależność w 20 kra­jach Unii Europe­jskiej. Nasze anal­izy wskazują, że to powszech­ność biedy abso­lut­nej (bardziej niż skala dochodowych nierówności) wpływa na inten­sy­fikację wys­tępowa­nia prob­lemów społecznych.
Pobierz plik »

 Piotr Szukalski
Przemi­any pol­skiej rodziny — na mar­gin­e­sie badań nad urodzeni­ami poza­małżeńskimi
Celem niniejszego artykułu jest skupi­e­nie się na urodzeni­ach poza­małżeńs­kich jako na wskaźniku zmian zachodzą­cych w sto­sunku Polaków do rodziny. Omówione zostały kole­jno zanik tri­ady małżeństwo-seks-prokreacja, rozłam kul­tur­owy pomiędzy kole­jnymi gru­pami wieku w zakre­sie zachowań demograficznych oraz przestrzenne zróżni­cow­anie przemian pol­skiej rodziny.
Pobierz plik »

Bogu­miła Mucha-Leszko, Mag­dalena Kąkol
Pro­cesy migra­cyjne po rozsz­erze­niu Unii Europe­jskiej
Celem opra­cow­a­nia jest: 1) anal­iza migracji intra UE po ostat­nim rozsz­erze­niu ugrupowa­nia, 2) ocena jej eko­nom­icznych skutków dla kra­jów najwięk­szego napływu imi­grantów oraz dla kra­jów, w których rozmi­ary emi­gracji zarobkowej były znaczące w sto­sunku do ich potenc­jału lud­noś­ciowego. Najważniejsze wnioski są następu­jące: 1) imi­granci pochodzili głównie z kra­jów o najniższym poziomie roz­woju, 2) migracja wpłynęła pozy­ty­wnie na wzrost gospo­dar­czy w UE, 3) imi­granci stanow­ili uzu­peł­ni­a­jącą siłę roboczą i nie spowodowali pogorszenia sytu­acji na rynku pracy w kra­jach UE-15, 4) trans­fery finan­sowe do kra­jów pochodzenia emi­grantów stanow­iły ważny czyn­nik wzrostu popytu.
Pobierz plik »

Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła
Starze­nie się lud­ności jako wyzwanie dla poli­tyki zdrowot­nej
Punk­tem wyjś­cia opra­cow­a­nia jest rola, jaką pomiar stanu zdrowia osób w starszym wieku powinien wywierać na ksz­tał­towanie poli­tyki zdrowot­nej, będącej częś­cią poli­tyki społecznej. Następ­nie artykuł odnosi się do zagad­nień prak­ty­cznych związanych z prob­lematyką starzenia się lud­ności. Wskazano na wyniki dwóch badań na ten temat: pier­wszego, zre­al­i­zowanego w 13 kra­jach europe­js­kich przez Reader’s Digest i drugiego – DIALOG Pop­u­la­tion Pol­icy Accep­tance Study przeprowad­zonego w 14 kra­jach Europy. Następ­nie przed­staw­iono prob­lematykę zdrowia osób starszych w świ­etle wybranych doku­men­tów Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia i Unii Europe­jskiej. Prob­lematykę tę posz­er­zono o zagad­nienia jakości życia ludzi starszych warunk­owanej stanem zdrowia, z wyko­rzys­taniem nowych miar obciążeń zdrowot­nych. W koń­cowej części pracy zarysowano pro­ces starzenia się lud­ności w Europie i w Polsce i odniesie­nie się do niego w doku­men­tach nada­ją­cych ksz­tałt poli­tyce zdrowot­nej. 
Pobierz plik »

Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz
Kap­i­tał ludzki i jego aku­mu­lacja w małych i śred­nich fir­mach

Celem pub­likacji jest przed­staw­ie­nie danych doty­czą­cych wielkości kap­i­tału ludzkiego w małych i śred­nich fir­mach, a także pokazanie zależności między wielkoś­cią firmy oraz wielkoś­cią kap­i­tału ludzkiego a sposobami aku­mu­lacji wiedzy. Artykuł bazuje na wynikach badań empirycznych przeprowad­zonych na losowej, warst­wowej pró­bie 1308 MSP. Wyniki badań pokazały, że w grupie przed­siębior­ców odsetek osób posi­ada­ją­cych wyższe wyk­sz­tałce­nie (38%) jest ponad dwa razy wyższy niż w pop­u­lacji Polaków w wieku 2465 lat (17%). 29,3% MSP inwes­t­uje w szkole­nia swoich pra­cown­ików. Tylko 5,5% małych i śred­nich firm prowadzi bada­nia mar­ketingowe, jeszcze mniej firm (2,3%) korzysta z zewnętrznego doradztwa. Odsetek firm prowadzą­cych szkoleń dla pra­cown­ików, korzys­ta­ją­cych z zewnętrznego doradztwa oraz prowadzą­cych bada­nia mar­ketingowe rośnie wraz ze wzrostem skali dzi­ałal­ności firmy oraz zwięk­sza­ją­cym się poziomem wyk­sz­tałce­nia przed­siębiorcy. Wyniki badań mogą znaleźć zas­tosowanie w prak­tyce gospo­dar­czej – za pomocą inwest­y­cji w kap­i­tał ludzki można odd­zi­ały­wać na aku­mu­lację wiedzy oraz wyniki eko­nom­iczne MSP.
Pobierz plik »

 Gertruda Uścińska
Zróżni­cow­anie formy świad­czeń w sys­temach zabez­pieczenia społecznego w wybranych kra­jach

Artykuł prezen­tuje infor­ma­cje doty­czące rozwiązań wys­tępu­ją­cych w sys­temach zabez­pieczenia społecznego w kra­jach Unii Europe­jskiej oraz Korei Połud­niowej, nazy­wanych bonami/promesami/voucherami. Instru­menty te znaleźć można głównie w sys­temach pomocy społecznej oraz opieki dłu­goter­mi­nowej.
Pobierz plik »

 Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 8 (425), 2009

POVERTY AND INCOME INEQUALITIES AS SOURCES OF SOCIAL PROBLEMS — A TEST OF THE SPIRIT LEVEL CONCEPT - Arka­diusz Karwacki, Tomasz Szlen­dak
SOME REMARKS ON FAMILY CHANGE: ON THE MARGINS OF RESEARCH ON EXTRA-MARITAL BIRTHS IN POLANDPiotr Szukalski
MIGRATION AFTER THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENTBogu­miła Mucha-Leszko, Mag­dalena Kąkol
POPULATION AGEING AS A CHALLENGE FOR THE HEALTH POLICYMarek Bryła, Irena Maniecka-Bryła

FROM RESEARCH AND STUDIES
HUMAN CAPITAL AND ITS ACCUMULATION IN SMALL AND MEDIUM COMPANIESMarek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz

SOCIAL POLICY ABROAD
DIVERSITY OF WELFARE BENEFITS WITHIN THE SOCIAL SECURITY SCHEMES IN SELECTED COUNTRIESGertruda Uścińska

BOOK REVIEWS
Maria Jarosz: MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES. FACTS, EVENTS, ANECDOTES — Reviewed by Leszek Kaz­imierz Gilejko

INFORMATION
MODYFICATION OF SUBSISTANCE MINIMUM AND MODYFICATION SOCIAL MINIMUM: 2008 — Piotr Kurowski
ADVANCED-AGED MATERNITY PHENOMENON IN POLAND. PROCREATION PLANSPROCREATION-FRIENDLY POLICY. CONFERENCE IN WARSAWDorota Gło­gosz
XVII CONVENTION OF DEPARTMENTS OF EMPLOYMENT LAW AND SOCIAL SECURITYMarta Der­lacz
SOCIAL SECURITY OF THE ELDERLY IN THE TIME OF TURBULENT FINANCIAL MARKETS. ILSS CONFERENCE - Szy­mon Pawlęga

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Arka­diusz Karwacki, Tomasz Szlen­dak
POVERTY AND INCOME INEQUALITIES AS SOURCES OF SOCIAL PROBLEMS — A TEST OF THE SPIRIT LEVEL CONCEPT
The aim of the arti­cle is to ver­ify the assump­tions by Richard G. Wilkin­son and Kate E. Pick­ett (2009) indi­cat­ing a strong cor­re­la­tion between the inequal­ity of income range and social prob­lems evi­denced in con­tem­po­rary devel­oped coun­tries (the the­sis is called the Spirit Level con­cept). In the arti­cle the con­cept is tested by the com­par­i­son of cor­re­la­tions between poverty mea­sured accord­ing to the absolute inter­pre­ta­tion (whose indi­ca­tors are the per­cent­age of peo­ple liv­ing on less than 5 euros a day and the evi­dence of dif­fi­culty in the pay­ment of water, gas and elec­tric­ity bills) as well as income range in a given coun­try (mea­sured by means of the Gini index) and such social prob­lems as infant mor­tal­ity per 1000 births and the num­ber of homi­cides per 100 000 inhab­i­tants. This rela­tion has been tested in 20 Euro­pean Union coun­tries. The analy­ses indi­cate that the spread of absolute poverty (more than the scale of income inequal­i­ties) influ­ences the inten­si­fi­ca­tion of social prob­lems occurrences.

Piotr Szukalski
SOME REMARKS ON FAMILY CHANGE: ON THE MARGINS OF RESEARCH ON EXTRA-MARITAL BIRTHS IN POLAND

Extra­mar­i­tal births and extra­mar­i­tal fer­til­ity are use­ful indi­ca­tor of fam­ily change in Poland. In the arti­cle atten­tion was given to few facets of fam­ily change — i.e. decline in ties within the triad marriage-sex-procreation, cul­tural break between suc­ces­sive cohorts in domain of demo­graphic behav­iours, and spa­tial dif­fer­ences in pace of changes in fam­ily for­ma­tion patterns.

Bogu­miła Mucha-Leszko, Mag­dalena Kąkol
MIGRATION AFTER THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT

The work aims are: 1) analy­sis of intra EU migra­tion after the recent regional block enlarge­ment, 2) eval­u­a­tion of its eco­nomic out­comes for the coun­tries with the most inflow of immi­grants and for which labour migra­tion size was sig­nif­i­cant rel­a­tive to their pop­u­la­tion poten­tial. The most impor­tant con­clu­sions are the fol­low­ing: 1) immi­grants came mainly from the less devel­oped coun­tries, 2) migra­tion had a pos­i­tive impact on EU eco­nomic growth, 3) immi­grants con­sti­tuted com­ple­men­tary labour and did not cause labour mar­ket dete­ri­o­ra­tion in the EU-15 coun­tries, 4) finan­cial remit­tances to emi­grants coun­tries were an impor­tant fac­tor of demand growth.

Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła
POPULATION AGEING AS A CHALLENGE FOR THE HEALTH POLICY

The paper departs from con­sid­er­ing the role of mea­sur­ing the health sit­u­a­tion of elderly peo­ple in rela­tion to shap­ing the health pol­icy as a part of the social pol­icy. Then the paper raises prac­ti­cal ques­tions con­cern­ing pop­u­la­tion age­ing. The results of two research stud­ies deal­ing with this issue are evolved. The first one was car­ried out in 13 Euro­pean coun­tries by the Reader’s Digest, whereas the sec­ond one – DIALOG Pop­u­la­tion Pol­icy Accep­tance Study was con­ducted in 14 Euro­pean coun­tries. Fur­ther­more, the prob­lems of health of the elderly are pre­sented on the basis of selected doc­u­ments of the World Health Orga­ni­za­tion and the Euro­pean Union. Then we delve into the issue of health-related qual­ity of life of the elderly, with the use of new mea­sures of the bur­den of dis­ease. The last part of the paper sketches the process of pop­u­la­tion age­ing in Europe and in Poland. Sev­eral ref­er­ences are made to doc­u­ments estab­lish­ing the health policy.

Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz
HUMAN CAPITAL AND ITS ACCUMULATION IN SMALL AND MEDIUM COMPANIES

The pur­pose of this paper is to pro­vide empir­i­cal quan­ti­ta­tive evi­dence con­cern­ing human cap­i­tal in SMEs, the rela­tion­ship between knowl­edge accu­mu­la­tion and firm size / firm human cap­i­tal. This arti­cle pro­vides analy­sis of the key find­ings of the sur­vey which was con­ducted among 1308 small and medium sized enter­prises in the pri­vate sec­tor in Poland. The find­ings high­light the impor­tant role played by human cap­i­tal in knowl­edge acqui­si­tion and per­for­mance of SMEs. The pro­por­tion of entre­pre­neurs who have achieved a ter­tiary edu­ca­tion (38%) is almost 21% higher than that of the 24-to-64-year-olds. 29,3% of SMEs train their employ­ees, but only 2,3% SMEs use advi­sory ser­vices of knowl­edge cen­ters, and 5,5% of SMEs carry on mar­ket­ing research. Human cap­i­tal embod­ied in busi­ness owner has pos­i­tive effect on propen­sity to train employ­ees, use of advi­sory ser­vices and car­ry­ing on mar­ket­ing research. There is also sig­nif­i­cant firm size effect that influ­ences SME knowl­edge acqui­si­tion. The results indi­cate that devel­op­ment of knowl­edge can be affected by invest­ments in human cap­i­tal, and should be of inter­est to pol­icy mak­ers devel­op­ing new strate­gies and poli­cies to sup­port the growth of SMEs in Poland.

Gertruda Uścińska
DIVERSITY OF WELFARE BENEFITS WITHIN THE SOCIAL SECURITY SCHEMES IN SELECTED COUNTRIES

The paper focuses on the area of social secu­rity schemes and presents the prob­lems of diver­sity wel­fare ben­e­fits for exam­ple: coupon, vouchers.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót