Nr 9 (426) 2009

Spis treści nr 9/2009

Table of Contents

Numer monotem­aty­czny
poświę­cony poli­tyce społecznej wobec dzieci

OD REDAKTORA NUMERU - Bożena Balcerzak-Paradowska

KONDYCJA NAJMŁODSZYCH POLAKÓW
DEMOGRAFIA WSPÓŁCZESNEGO POLSKIEGO DZIECIŃSTWA — Piotr Szukalski
WARUNKI ŻYCIA RODZIN Z DZIEĆMI. TENDENCJE PIERWSZYCH LAT XXI WIEKUBożena Kołaczek
BIEDA DZIECI W ŚRODOWISKU WIELKOMIEJSKIM (NA PRZYKŁADZIE ŁODZI) — Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
BIOLOGICZNE PRZEJAWY ZMIAN SYTUACJI EKONOMICZNEJ RODZIN WIEJSKICH W LATACH 1967–2001 — Teresa Łaska-Mierzejewska, Elż­bi­eta Olszewska
DZIECI WIEJSKIE — ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DOSTĘPU DO EDUKACJIKrystyna Gutkowska, Anna Murawska
DZIECIOFIARY PRZEMOCY. SKALA I CHARAKTER ZJAWISKA. POTRZEBA INTERWENCJIMonika Sajkowska, Jolanta Szymańczak

INSTYTUCJONALNE FORMY OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI I RODZINElwira Gross-Gołacka
DZIECKO W POLITYCE RODZINNEJ. OCENA DZIAŁAŃ DOTYCHCZASOWYCH. WZORCE Z INNYCH KRAJÓW. KIERUNKI DZIAŁAŃ — Bożena Balcerzak-Paradowska
ZDROWIE DZIECIZAPOMNIANY PRIORYTETJanusz Szym­borski
RÓWNI, RÓWNIEJSINAJMNIEJ RÓWNI, CZYLI O SPOŁECZNYCH BARIERACH W DOSTĘPIE DO EDUKACJIMarta Zahorska
SPOŁECZNE FUNKCJE ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI. OBECNIE I W PRZESZŁOŚCI — Danuta Graniewska
DZIAŁANIA I STRATEGIE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY — Bożena Kołaczek, Aneta Wój­cik
ROLA PCPR W REALIZACJI ZADAŃ LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ. FUNKCJA PREWENCYJNA I NAPRAWCZADorota Glo­gosz

INICJATYWY SPOŁECZNE: PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
CARITAS W POLSCE DLA DZIECI - Zbig­niew Sobolewski
JAK REALIZOWAĆ PRAWA NAJMŁODSZYCH DZIECI DO ROZWOJU I PARTYCYPACJI — DOŚWIADCZENIA FUNDACJI KOMEŃSKIEGO — Anna Blum­sz­tajn
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIEDBANIOM EDUKACYJNYM, SPOŁECZNYM I KULTURALNYM DZIECI: DZIAŁANIA FUNDACJI “TĘCZOWY MOST” — Roman Rynkowski
PRACA Z RODZINĄ — ALTERNATYWA OPIEKI ZASTĘPCZEJ - Marek Liciński

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Numer monotem­aty­czny poświę­cony poli­tyce społecznej wobec dzieci
W dniu 20 listopada 1989 r. została uch­walona Kon­wencja o Prawach Dziecka, którą Pol­ska raty­fikowała w 1990 r. Zwraca się w niej uwagę na prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiada­jącego jego roz­wo­jowi fizy­cznemu, duchowemu, moral­nemu i społecznemu. Szczegółowy zakres praw obe­j­muje między innymi:

  •  prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udo­god­nień w zakre­sie leczenia chorób oraz reha­bil­i­tacji zdrowot­nej (art. 24),
  • prawo do nauki oparte na zasadzie równych szans (art. 28),
  • prawo do wypoczynku, czasu wol­nego, uczest­nictwa w życiu kul­tur­al­nym i artysty­cznym (art. 31),
  • prawo do korzys­ta­nia z sys­temu zabez­pieczenia społecznego (art. 26).

Real­iza­cja tych praw spoczywa na rodz­i­cach, którzy mają tworzyć swoim dzieciom określony stan­dard życia. Głównym pod­miotem zobow­iązanym do dzi­ałań wspo­ma­ga­ją­cych rodziny w real­iza­cji prawa dziecka do dobrego stan­dardu życia jest państwo, które powinno pode­j­mować dzi­ała­nia przy maksy­mal­nym wyko­rzys­ta­niu środ­ków, będą­cych w jego dys­pozy­cji. Przy­pom­nie­nie tych praw nie jest podyk­towane “uczcze­niem” 20-lecia przyję­cia tej Kon­wencji. Troska o dzieci, o młode pokole­nie jest troską o przyszłość: społeczeństwa, nar­odu, kraju. Jed­nak to ” spo­jrze­nie w przyszłość” ma swoje pod­stawy w dniu dzisiejszym, zgod­nie z tezą sfor­mułowaną przez noblistkę Gabrielę Mis­tral: na wiele potrzeb­nych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może, Właśnie teraz for­mują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł. Nie możemy powiedzieć: “Jutro”. Jego imię brzmi: “Dzisiaj”.
Niniejszy numer “Poli­tyki Społecznej” jest wyrazem troski środowiska naukowego, wspier­anego przez przed­staw­icieli decy­den­tów i dzi­ałaczy społecznych, o warunki życia i roz­woju dzieci w Polsce, wpisu­ją­cych się w cele Kon­wencji o Prawach Dziecka. Kon­cen­tracja na trud­nych prob­lemach najmłod­szych Polaków ma na celu zwróce­nie uwagi, że pomimo wielu pozy­ty­wnych zmian, które dokon­ały się w okre­sie ostat­niego dwudziestole­cia i stają się udzi­ałem coraz szer­szego kręgu młodych benefic­jen­tów, dzieci nadal pozostają w stre­fach różnego rodzaju zagrożeń, a dzi­ała­nia roz­maitych pod­miotów poli­tyki społecznej i rodzin­nej okazują się nieskuteczne dla lik­widacji tych zagrożeń i kre­owa­nia dal­szych zmian.
Przed­staw­imy Państwu kilka wątków prob­le­mowych wpisu­ją­cych się w układ numeru. Omówione zostały zagad­nienia związane z kondy­cją najmłod­szych Polaków, począwszy od spo­jrzenia na prob­lemy wynika­jące z pro­cesów demograficznych, poprzez ogólne warunki życia rodzin z dziećmi, jak i kwestie zróżni­cowań środowiskowych i ich skutków. Kole­jny blok tem­aty­czny obe­j­muje infor­ma­cje i ocenę dzi­ałań państwa i samorządów lokalnych na rzecz rodziny dziecka. Ta część została wzbo­ga­cona wypowiedzi­ami osób, które, “na co dzień” stykają się z przy­pad­kami wyma­ga­ją­cymi różnych inter­wencji i których dzi­ała­nia mogą stanowić “przykłady dobrych prak­tyk”. Treść numeru nie wycz­er­puje wszys­t­kich zagad­nień związanych z sytu­acją dzieci w Polsce. Zachę­camy do przed­staw­ia­nia kole­jnych tem­atów na łamach cza­sopisma, a w jeszcze więk­szym stop­niu — do dzi­ałań na rzecz młodego pokolenia.


Social Pol­icy
Table of Con­tents
No 9 (426), 2009

Spe­cial issue — Child

EDITORS NOTE - Bożena Balcerzak-Paradowska

THE YOUNGEST POLES PHYSICAL CONDITION
DEMOGRAPHY OF THE CONTEMPORARY POLISH CHILDHOODPiotr Szukalski
LIVING CONDITIONS OF FAMILIES WITH CHILDRENBożena Kołaczek
CHILD POVERTY IN A BIG CITY (AN EXAMPLE OF LDZ) — Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
BIOLOGICAL INDICATORS OF CHANGE IN THE ECONOMIC SITUATION OF RURAL FAMILIES IN THE PERIOD 1967–2001 — Teresa Łaska-Mierzejewska, Elż­bi­eta Olszewska
RURAL CHILDRENSOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF ACCESS TO EDUCATIONKrystyna Gutkowska, Anna Murawska
CHILDREN AS VICTIMS. SCOPE AND FORMS OF CHILD ABUSE, THE NEED OF INTERVENTIONMonika Sajkowska, Jolanta Szymańczak

INSTITUTIONAL FORMS OF CHILD AND FAMILY PROTECTION
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY FOR CHILDREN AND FAMILIESElwira Gross-Gołacka
CHILD IN FAMILY POLICY. AN EVALUATION OF ON-GOING PROGRAMS. PATTERNS FROM ABROAD. DIRECTIONS FOR ACTIONBożena Balcerzak-Paradowska
CHILDREN’S HEALTHTHE FORGOTTEN PRIORIJanusz Szym­borski
EQUAL, THE MORE EQUAL AND THE LEAST EQUAL IE. ON UNEQUAL ACCESSS TO EDUCATION  - Marta Zahorska
PRESENT AND PAST: SOCIAL FUNCTIONS OF NURSERIES AND KINDERGARTENSDanuta Graniewska
COPING WITH PROBLEMS OF CHILDREN: ACTIVITIES AND STRATEGIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN POLANDBożena Kołaczek, Aneta Wój­cik
PREVENTION AND COMPENSATION: MEETING ENDS OF LOCAL FAMILY POLICY - Dorota Glogosz

GOOD PRACTICES IN THE FIELD OF CIVIC ACTIVITIES
POLISH CARITAS FOR CHILDRENZbig­niew Sobolewski
HOW TO ENSURE YOUNG CHILDREN THEIR RIGHT TO EDUCATION AND DEVELOPMENTCOMENIUS FOUNDATION EXPERIENCESAnna Blum­sz­tajn
COPING WITH CHILDREN SOCIAL AND CULTURAL NEGLIGENCE IN SMALL COMMUNITIES: AN EXAMPLE OF FOUNDATION “TĘCZOWY MOSTIN BAKAŁARZEWO - Roman Rynkowski
SOCIAL WORK WITH FAMILY AS AN ALTERNATIVE TO FOSTER CAREMarek Liciński

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Piotr Szukalski
DEMOGRAPHY OF THE CONTEMPORARY POLISH CHILDHOOD
The last dozen or so years is a time of rapid changes in demo­graphic processes in Poland. The aim of the paper is to focus on demo­graphic com­po­nent of social and mate­r­ial sta­tus of the Pol­ish chil­dren. The atten­tion was paid to demo­graphic threat­ens (mor­tal­ity, orphan­hood, increase in non-marital par­ent­hood, teenagers’ fer­til­ity, con­cen­tra­tion of births in dis­fa­vored social strata) and to oppor­tu­ni­ties (decrease in fam­ily size, increase in prob­a­bil­ity of liv­ing in multi­gen­er­a­tional families).

Bożena Kołaczek
LIVING CONDITIONS OF FAMILIES WITH CHILDREN

At the begin­ning of XXI cen­tury, increase of income from the work is noticed in Poland. The ris­ing level of eco­nomic activ­ity decides the best level of fam­ily liv­ing. There­fore the chil­dren sit­u­a­tion in fam­ily depends on par­ents’ posi­tion on labour mar­ket. If one of the par­ents is unem­ployed, poverty of chil­dren is most likely. Irre­spec­tive of poverty line accepted in anal­isy of liv­ing con­di­tions of fam­i­lies with chil­dren, the large fam­i­lies (with three and more chil­dren) are most likely to be in dan­ger of poverty.

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
CHILD POVERTY IN A BIG CITY (AN EXAMPLE OF LODZ)

The arti­cle, based on results obtained by the project “WZLOT — Strength­en­ing oppor­tu­ni­ties and weak­en­ing trans­mis­sion of poverty among inhab­i­tants of towns in the Łódź Province”, financed by the Frame­work Pro­gram “Human Cap­i­tal” of Euro­pean Social Fund pro­vides evi­dence that poverty con­tin­ues in poverty enclaves revealed in Lodz ten years ago. Sub­se­quent gen­er­a­tion of chil­dren has been grow­ing up there in fam­i­lies liv­ing on wel­fare. One of pre­dic­tors of inter­gen­er­a­tional trans­mis­sion of poverty to sub­se­quent gen­er­a­tion seems to be teenage moth­er­hood hin­der­ing edu­ca­tional oppor­tu­ni­ties of young moth­ers. Because of hor­ri­ble hous­ing and liv­ing con­di­tions health and devel­op­ment of their chil­dren is in danger.

Teresa Łaska-Mierzejewska, Elż­bi­eta Olszewska
BIOLOGICAL INDICATORS OF CHANGE IN THE ECONOMIC SITUATION OF RURAL FAMILIES IN THE PERIOD 1967–2001

The aim of this study is the esti­ma­tion of bio­log­i­cal effects of changes of eco­nomic con­di­tions in Poland in 1967–2001. Rural girls aged 9.5–18.5 years were stud­ied in 1967, 1977, 1987 and in 2001. The strat­i­fi­ca­tion of vil­lagers (farm­ers, farm-workers and non-farmers) was based on the source of their fam­ily income. Age at menar­che (AM), body height and weight were used as bio­log­i­cal indi­ca­tors of liv­ing con­di­tions. Dur­ing the decade 1967–1977, while a rel­a­tively good eco­nomic sit­u­a­tion pre­vailed in the coun­try, AM decreased (accel­er­ated) by 0.64 years and dis­tinct sec­u­lar trends in height and weight were noted. Dur­ing the decade 1977–1987, years of eco­nomic cri­sis, sec­u­lar trends were arrested and age at menar­che increased (decel­er­ated) by 0.11 years. The study, repeated in 2001, showed pos­i­tive sec­u­lar trends in body height and a decrease (accel­er­a­tion) in AM (0.24 years per decade), but in daugh­ters of farm­ers, the AM decrease was twice as high as in non-farmer fam­i­lies. The lat­ter group expe­ri­enced acute unem­ploy­ment after the polit­i­cal and eco­nomic sys­tem trans­for­ma­tion (1989) AM appeared ear­li­est in daugh­ters of non-farmers, and lat­est in those from farmer families.

Kry­tysna Gutkowska, Anna Murawska
RURAL CHILDRENSOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF ACCESS TO EDUCATION

The prob­lem of rural chil­dren and youth uneven access to edu­ca­tional ser­vices is deter­mined not only by the edu­ca­tional infra­struc­ture or the level of teach­ers’ qual­i­fi­ca­tion but also finan­cial lim­i­ta­tion in the real­iza­tion of edu­ca­tional ambi­tions faced by the con­sid­er­able part of rural fam­i­lies and rel­a­tively low level of impor­tance of needs in the range of edu­ca­tion. On the basis of own research and analy­sis of acces­si­ble sec­ondary data one can ascer­tain the dif­fi­cul­ties in the access to edu­ca­tional ser­vices in the rural areas, par­tic­u­larly to gen­eral sec­ondary edu­ca­tion and also finan­cial lim­i­ta­tions in the real­iza­tion of edu­ca­tional needs observed in the fam­i­lies liv­ing from non paid sources, with many chil­dren and incom­plete fam­i­lies. Finan­cial prob­lems cause res­ig­na­tion from using var­i­ous edu­ca­tional ser­vices, and espe­cially addi­tional classes, pri­vate les­son and par­tic­i­pa­tion in school and extra­mural events.

Monika Sajkowska, Jolanta Szy­mańczak
CHILDREN AS VICTIMS. SCOPE AND FORMS OF CHILD ABUSE, THE NEED OF INTERVENTION

The arti­cle presents the prob­lem of child abuse, which was only noticed by Pol­ish social pol­icy as late as in 1990s. Authors try to define child abuse and describe its var­i­ous forms. Using sta­tis­ti­cal and empir­i­cal data on the scope of child abuse in Poland, they focus on phys­i­cal vio­lence — includ­ing cor­po­ral pun­ish­ments (eg. in the fam­ily) and sex­ual molesta­tion, as well as vio­lence between chil­dren them­selves. Also, laws con­cern­ing the child abuse and var­i­ous pol­icy pro­grams des­ig­nated to pre­vent it are of con­cern for the authors.

Elwira Gross-Gołacka
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY FOR CHILDREN AND FAMILIES

The arti­cle presents the poli­cies of Min­istry of Labor and Social Pol­icy towards chil­dren and fam­i­lies with depen­dent chil­dren, mainly anti-poverty and poli­cies of income-maintenance. The author focuses on fam­ily ben­e­fits and var­i­ous work-family pro­grams, and pro­grams for fam­i­lies with hand­i­capped children.

Bożena Balcerzak-Paradowska
CHILD IN FAMILY POLICY. AN EVALUATION OF ON-GOING PROGRAMS. PATTERNS FROM ABROAD. DIRECTIONS FOR ACTION

In this text the author tries to eval­u­ate poli­cies des­ig­nated for help­ing chil­dren and fam­i­lies with depen­dent chil­dren, namely prona­tal­ist solu­tions like child­birth ben­e­fits or work-family pro­grams. Also, the author is con­cerned with means of secur­ing the rights of the child and selected prob­lems of fam­ily poli­cies of EU.

Janusz Szym­borski
CHILDREN’S HEALTHTHE FORGOTTEN PRIORI

The legal basis for the pro­tec­tion of children’s lives and health in Poland is pro­vided by the Con­sti­tu­tion of the Repub­lic of Poland and Pol­ish leg­is­la­tion and also by the inter­na­tional agree­ments rat­i­fied by our coun­try. In this study, an attempt has been under­taken to assess the state of the obser­va­tion of the rights of chil­dren to health. The main source mate­ri­als were infor­ma­tion from the activ­ity of the Com­mis­sioner for Civil Rights Pro­tec­tion and data from the Cen­tral Sta­tis­ti­cal Office. Selected data have been pre­sented on the sub­ject of the con­di­tions of the life and devel­op­ment of chil­dren in Poland and the shap­ing of the fac­tors of mor­tal­ity in par­tic­u­lar age cat­e­gories. There is also a descrip­tion of the main cur­rent health prob­lems and the cur­rent state of health care for chil­dren in Poland. On account of the impor­tance of the prob­lem, the study con­cen­trates on peri­na­tal care but, on account of the scale and results of neg­li­gence, par­tic­u­lar atten­tion has also been paid to the health of chil­dren and youths of school age. In Poland, as in many other coun­tries of the Euro­pean Union, there has been noted an over-representation of chil­dren among poor peo­ple, which adversely affects their state of health and decreases their edu­ca­tional and devel­op­men­tal oppor­tu­ni­ties, par­tic­u­larly in the case of the youngest chil­dren. In the period 1990–2006, the num­ber of deaths of infants fell by almost 80% while the mor­tal­ity of chil­dren and youths from 1 to 19 years old fell by 56% but an assess­ment of the health sit­u­a­tion on the basis of mor­tal­ity fac­tors has, in rela­tion to the pop­u­la­tion of devel­op­men­tal age, a very lim­ited value. In recent years in Poland, there has been observed a dete­ri­o­ra­tion in the access afforded to preg­nant and par­turi­ent women and new­borns to pro­phy­lac­tic and ther­a­peu­tic care ade­quate to their needs, which results from an under­valu­ing of the role of invest­ment in the health of the youngest gen­er­a­tion. The health of youths is the most neglected, mar­gin­alised and ignored area of med­i­cine and health pol­icy even though this period of life decides about the health cap­i­tal with which young peo­ple enter adult life. There exists an urgent need for fun­da­men­tal re-evaluations in the health pol­icy of the state in order to improve the health care of moth­ers, chil­dren and youths, which demands the under­tak­ing of sys­temic activ­i­ties in the field of health pro­mo­tion, the pro­phy­laxis of dis­eases and risks and the restora­tion of health.

Marta Zahorska
EQUAL, THE MORE EQUAL AND THE LEAST EQUAL IE. ON UNEQUAL ACCESSS TO EDUCATION

The arti­cle is about social inequal­i­ties in edu­ca­tion by which I under­stand the rela­tion­ship between social back­ground, i.e. par­ents’ socioe­co­nomic sta­tus, and the student’s achieve­ments at school. The Pol­ish edu­ca­tional sys­tem cre­ates the chance for advance­ment only for some peo­ple. There are chil­dren liv­ing in bad mate­r­ial con­di­tions, whose fam­i­lies can­not take care of their proper devel­op­ment. Two edu­ca­tion insti­tu­tions are respon­si­ble for cre­at­ing chances to these chil­dren: kinder­garten and school. Nei­ther of them ful­fils its role accu­rately. The small num­ber of kinder­gartens that are in Poland very sel­dom are attended by chil­dren from fam­i­lies with the low­est SES. More­over, work­ing with those chil­dren at school is not very effec­tive, both in edu­ca­tional and didac­tic terms. These chil­dren form a group that only for­mally fin­ish junior high school, cre­at­ing the so called “hid­den dropouts. Pol­ish schools are proud of the fact that they have one of the low­est indi­ca­tors of school dropouts in Europe. It seems how­ever, that this is the effect of both impre­cise data and the prac­tice of „push­ing” stu­dents through junior high school. I observed this phe­nom­e­non in sev­eral schools and it was also men­tioned in many inter­views with teach­ers. It seems there­fore, that it requires a more care­ful diag­no­sis as well as apply­ing pre­ven­tive measures.

Danuta Graniewska
PRESENT AND PAST: SOCIAL FUNCTIONS OF NURSERIES AND KINDERGARTENS

The arti­cle presents past and present social func­tions of nurs­eries and kinder­gartens, the tra­di­tions of those insti­tu­tions and con­texts in which they presently oper­ate, includ­ing their var­i­ous problems.

Danuta Graniewska
PRESENT AND PAST: SOCIAL FUNCTIONS OF NURSERIES AND KINDERGARTENS 

The arti­cle presents past and present social func­tions of nurs­eries and kinder­gartens, the tra­di­tions of those insti­tu­tions and con­texts in which they presently oper­ate, includ­ing their var­i­ous problems.

Bożena Kołaczek, Aneta Wój­cik
COPING WITH PROBLEMS OF CHILDREN: ACTIVITIES AND STRATEGIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN POLAND 

The aim of the arti­cle is show­ing the prob­lems of chil­dren and youth in both the action and in the pro­grams of local author­i­ties in the opin­ions of rep­re­sen­ta­tives of social assis­tance cen­tres. The sec­ond pur­pose is anal­isy of sev­eral local strat­egy for solve social prob­lems in the view of help and pre­ven­tion of dif­fi­cult mat­ters con­cern­ing chil­dren and youth.

Dorota Gło­gosz
PPREVENTION AND COMPENSATION: MEETING ENDS OF LOCAL FAMILY POLICY

County Fam­ily Assis­tance Cen­tres (CFAC) real­ize wide scope of assign­ments. Their oblig­a­tions are con­nected with admin­is­ter of aid for fam­i­lies in cri­sis and with pre­ven­tion of cri­sis sit­u­a­tions, too. CFAC per­form their duty in dif­fer­en­tial con­di­tions. Short funds and short­age of pro­fes­sional per­son­nel limit capa­bil­i­ties of effec­tive act­ing. Social work and imme­di­ate work with fam­i­lies are very dif­fi­cult or impos­si­ble in these con­di­tions. Insta­bil­ity of fam­ily pol­icy pri­or­i­ties is a seri­ous bar­rier CFAC’s effi­ciency. Co-operation CFAC with other local family-oriented enti­ties – for­mal and infor­mal — facil­i­tates achieve­ment of local fam­ily pol­icy tasks.

ks. Zbig­niew Sobolewski
POLISH CARITAS FOR CHILDREN

The arti­cle presents actions of Car­i­tas in Poland des­ig­nated to pre­vent poverty among children.

Anna Blum­sz­tajn
HOW TO ENSURE YOUNG CHILDREN THEIR RIGHT TO EDUCATION AND DEVELOPMENTCOMENIUS FOUNDATION EXPERIENCES

The rights of chil­dren to edu­ca­tion and par­tic­i­pa­tion are in Poland almost exclu­sively lim­ited to age-school chil­dren. Young chil­dren are seen as need­ing health care, not edu­ca­tional stim­u­la­tion. This is why the Com­mitte on the Rights of the Child issued a spe­cial com­ment rec­om­mend­ing to apply all of the rights of the child, includ­ing those fos­ter­ing edu­ca­tion and par­tic­i­pa­tion, to young chil­dren. It seems par­tic­u­larly impor­tant to imple­ment the rights of the child to this age group, who can’t express its own need autonomously and does not have any polit­i­cal or insti­tu­tional sup­port. Come­nius Foun­da­tion is one of the very few pol­ish non­govern­men­tal orga­ni­za­tions, who focus on edu­ca­tional activ­i­ties for this age group. The two described Come­nius Foun­da­tion projects – show how you can imple­ment activ­i­ties that allow the youngest cit­i­zens to edu­cate them­selves and par­tic­i­pate into local social life.

Roman Rynkowski
COPING WITH CHILDREN SOCIAL AND CULTURAL NEGLIGENCE IN SMALL COMMUNITIES: AN EXAMPLE OF FOUNDATION “TĘCZOWY MOSTIN BAKAŁARZEWO 

The arti­cle presents action of foun­da­tion “Tęc­zowy Most” in Bakałarzewo des­ig­nated to pre­vent edu­ca­tional, social and cul­tural exclu­sion of chil­dren and teenagers in small towns.

Marek Liciński –
SOCIAL WORK WITH FAMILY AS AN ALTERNATIVE TO FOSTER CARE

The arti­cle presents var­i­ous forms of fam­ily ser­vices, namely fam­ily advis­ing or the sup­port of fam­ily assis­tant as an alter­na­tive for fos­ter care.

prze­jdź do Spisu treści

« powrót