Nr 10 (427) 2009

Spis treści 10/2009

Table of Contents

Numer monotem­aty­czny poświę­cony zjawisku pracy nierejestrowanej

OD REDAKTORA NUMERU - Kaz­imierz W. Frieske

PRACA NIEREJESTROWANA JAKO PROBLEM POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ — Krzysztof Pater
PRACA NIEREJESTROWANA WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE EKONOMICZNEJMieczysław Kabaj
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH SZARĄ STREFĘ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJJoanna Mirosław
PRACA NIEREJESTROWANA W POLSCE W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ GUSMieczysław Kabaj
JAK ZMIERZYĆ ZJAWISKO PRACY NIEREJESTROWANEJ? — Anna Giza-Poleszczuk
GOSPODARSTWA DOMOWE JAKO PRACODAWCYMarek Bed­narski, Wik­tor Rutkowski
ZATRUDNIENIE NIEREJESTROWANE OD STRONY PRACOWNIKÓWMateusz Walewski
ŻYCIE NA SZARO. WEWNĘTRZNE ZRÓŻNICOWANIE SZAREJ STREFYPaweł Poławski
REKOMENDACJE DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH ZJAWISKO PRACY NIEREJESTROWANEJKrzysztof Pater
LITERATURA PRZEDMIOTU

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Numer monotem­aty­czny poświę­cony zjawisku pracy niere­je­strowanej
Prze­druk kluc­zowych — zdaniem redak­tora pode­j­mu­jącego stosowne decyzje edy­torskie — tek­stów zaw­ier­a­ją­cych wyniki badań doty­czą­cych szarej strefy rynku pracy, czyli zjawiska pracy niere­je­strowanej*, służy kilku celom wykracza­ją­cym znacznie poza to, na czym kon­cen­trowali się badacze porusza­jący się w grani­cach zadań wyz­nac­zonych przez MPiPS, które ich prace finan­sowało. Oczy­wiś­cie, zależało nam — przede wszys­tkim — na spop­u­lary­zowa­niu prob­lematyki i na jej demisty­fikacji, a także na wskaza­niu na to, że z podob­nymi prob­le­mami borykają się także i inne kraje. Sądz­imy mianowicie, że nasz miesięcznik ma szer­szy krąg odbior­ców aniżeli ci, którym udało się dotrzeć do książki wydanej przez Depar­ta­ment Rynku Pracy MPiPS w 2008 r. w nakładzie zaled­wie 300 egz. Warto zatem kluc­zowe rezul­taty badań udostęp­nić nieco szerzej — zwłaszcza, że są one dziełem, na które złożył się wysiłek wielu autorów.
Jed­nakże, to dalece nie wszys­tkie racje kryjące się za decyzją o pub­likacji kole­jnego, monotem­aty­cznego numeru „Poli­tyki Społecznej”, decyzją, która zawsze jest kłopotliwa choćby dlat­ego, że opóź­nia pub­likację prac nadsyłanych do Redakcji pisma. Mieliśmy na uwadze także i inne powody, dla których warto nad prob­lematyką pracy niere­je­strowanej zas­tanowić się nieco uważniej.
Po pier­wsze, chcieliśmy skłonić naszych Czytel­ników do reflek­sji nad złożonoś­cią prob­lemów, przed którymi staje poli­tyka społeczna — i poli­tycy społeczni — dostrze­ga­jąc to, że anal­i­zowane przez nich zjawiska umykają jed­noz­nacznym ocenom. Praca — każda praca — reje­strowana czy nie jest źródłem dochodów, bez których funkcjonowanie wielu rodzin czy gospo­darstw domowych byłoby trud­niejsze, bowiem dochody te — tak czy inaczej — współt­worzą popyt kon­sump­cyjny, a zatem przy­czy­ni­ają się do dynami­zowa­nia gospo­darki etc.
Po drugie, warto może zas­tanowić się nad tym, w jakim stop­niu skala zjawiska pracy niere­je­strowanej i zjawisk z nim związanych — też prze­cież wyz­nac­zona na pod­stawie intel­li­gent guess — wpływa na wiary­god­ność roz­maitych prog­noz gospo­dar­czych, którym z zapałem odd­ają się ekonomiści spier­a­jący się — na przykład — o dziesiętne punk­tów pro­cen­towych hipote­ty­cznego wzrostu gospo­dar­czego. Spory te mają sens w tej mierze, w jakiej od ich rezul­tatów zależy szereg decyzji w sferze poli­tyki makroeko­nom­icznej, a także decyzji doty­czą­cych struk­tury budżetu pub­licznego czy wysokości defi­cytu budże­towego. Nie sprawia więk­szej przy­jem­ności zwolen­nikom tezy o racjon­al­ności rządzenia myśl, wedle której u pod­staw racjon­al­ności pro­ce­dur budże­towych tkwi beł­tanie fusów. Może bardziej zbliżymy się do real­iów, przyz­na­jąc z pokorą, że teza o racjon­al­ności zarządza­nia sprawami pub­licznymi jest wprawdzie ważna ze względów per­swazyjnych, ale przede wszys­tkim jest to oświece­niowe wyz­nanie wiary.
Wresz­cie, po trze­cie, czy­ta­jąc prace poświę­cone anal­i­zom zjawisk pracy niere­je­strowanej warto pomyśleć nieco szerzej i zas­tanowić się nad konkuren­cyjnymi inter­pre­tac­jami ładu społecznego, w którym przy­chodzi nam żyć. Mówiąc najkrócej, jedna z tych inter­pre­tacj i– pro­ponowana, na przykład, przez autorów znakomitego skąd­inąd i trafnie obec­nego w medi­ach bada­nia pt. Diag­noza Społeczna — mówi, że Polacy żyją i pracują wbrew włas­nemu państwu, które im to utrud­nia, jak tylko może, narzu­ca­jąc roz­maite zbędne reg­u­lacje i nie respek­tu­jąc ustalonych przez siebie pro­ce­dur. Powiada się nam zatem, że Polacy są zdolni do samoor­ga­ni­za­cji w tej mierze, w jakiej tworzą oni dość skutecznie jakiś ład społeczny funkcjonu­jący obok państwa, bo prze­cież w przedłuża­ją­cym się stanie anomii żadne społeczeństwo funkcjonować nie może. Inter­pre­tacja druga sprowadza się do lamentu nad defi­cy­tami społecznej samoor­ga­ni­za­cji, braku zau­fa­nia w sieci­ach społecznych inter­akcji, atrofii kap­i­tału społecznego etc. Gdyby ta inter­pre­tacja miała okazać się trafniejsza aniżeli pier­wsza, to musi­ałoby to oznaczać, że jed­nak państwo jest na tyle efek­ty­wnym orga­ni­za­torem życia zbiorowego i na tyle skutecznie wtłacza codzi­enną akty­wność Polaków w wyz­nac­zone przez siebie rutyny, że udaje się nam w tym państ­wie trwać — cią­gle jako zor­ga­ni­zowane społeczeństwo — mimo wskazanych defi­cytów. Oczy­wiś­cie, dylemat ten jest trochę prz­erysowany, idzie tu jed­nak o wskazanie na to, że co do swoich przesłanek oba te sposoby myśle­nia pogodzić się nie dają. To musi­ałoby oznaczać, że albo jeden z nich prowadzi nas na manowce, albo oba są błędne, a my — nie umiejąc wskazać na inter­pre­tację alter­naty­wną — nadal nie rozu­miemy dynamiki włas­nego społeczeństwa. Przyj­mu­jąc wer­sję pier­wszą, musielibyśmy uznać, że praca niere­je­strowana jest próbą radzenia sobie poza państ­wem, wer­sja druga każe na pracę niere­je­strowaną patrzeć jak na próbę „jazdy na gapę” i zdrożność rozsadza­jącą poli­ty­cznie ufun­dowany porządek życia zbiorowego. Nie wyk­luc­zone jest zatem, że warto uprzys­tęp­niać tek­sty o zjawiskach pracy niere­je­strowanej nie dlat­ego, że są one intere­su­jące same przez się, choć sądzić wypada, że takie są, lecz dlat­ego, że stanowią one dogodny punkt wyjś­cia dla szer­szej reflek­sji nad kondy­cją pol­skiego społeczeństwa.


*Tek­sty pow­stały w ramach pro­jektu badaw­czego pt. Przy­czyny pracy niere­je­strowanej, jej skala, charak­ter i skutki społeczne, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Dzi­ałanie 1.1., schemat a) Sek­torowego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rozwój Zasobów Ludz­kich 2004–2006. Zlece­nio­dawca: Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej. Real­iza­torzy dwóch, nieza­leżnych od siebie pro­jek­tów: (1) Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz cen­trum Bada­nia Opinii Społecznej (koor­dy­na­tor pro­jektu — Krzysztof Pater) i (2) Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Millward-Brown SMG/KRC (koor­dy­na­tor pro­jektu — Mateusz Walewski).

 


Social Pol­icy
Spe­cial issue — Unreg­is­tered labour

Table of Con­tents No 10 (427), 2009

EDITORS NOTE - Kaz­imierz W. Frieske

UNREGISTERED LABOUR AS SOCIAL POLICY PROBLEMKrzysztof Pater
UNREGISTERED LABOUR. LITERATURE OVERVIEWMieczysław Kabaj
GOOD PRACTICES IN COMBATING UNREGISTERED LABOUR: SELECTED CASES IN THE EUJoanna Mirosław
UNREGISTERED LABOUR IN THE RECENT MAIN STATISTICAL OFFICE RESEARCHMieczysław Kabaj
HOW TO QUANTIFY UNREGISTERED EMPLOYMENT? — Anna Giza-Poleszczuk
UNREGISTERED EMPLOYMENT AS SEEN BY EMPLOYEESMateusz Walewski
HOUSEHOLDS AS EMPLOYERSMarek Bed­narski, Wik­tor Rutkowski
LIFE IN A GRAY ZONE: GRAY ECONOMY DIVERSIFICATIONS - Paweł Poławski
GUIDELINES FOR ACTIONKrzysztof Pater
SELECTED BIBLIOGRAPHY

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Krzysztof Pater
UNREGISTERED LABOUR AS SOCIAL POLICY PROBLEM
The paper presents some dilem­mas we are fac­ing when it comes to unre­girestered employ­ment. Quite obvi­ously unreg­is­tered employ­ment seems to bet­ter then unem­ploy­ment, but still it remains unclear if such state­ment holds regard­less to the level of its generality.

Mieczysław Kabaj
UNREGISTERED LABOUR. LITERATURE OVERVIEW 

Eco­nomic lit­er­a­ture on shad­owy econ­omy counts at least sev­eral hun­dreds items. Major­ity of works was pub­lished in the last decade. The paper presents sum­mary con­cern­ing the scope of shad­owy econ­omy in the vari­ety of coun­tries, about its costs and ben­e­fits, etc.

Joanna Mirosław
GOOD PRACTICES IN COMBATING UNREGISTERED LABOUR: SELECTED CASES IN THE EU

The paper presents sev­eral cases of ‘good prac­tices’ in com­bat­ing unreg­is­tered employ­ment in num­ber of the EU coun­tries and ends with con­clu­sions indi­cat­ing pos­si­ble ways of turn­ing unreg­is­tered employ­ment into reg­is­tered one..

Mieczysław Kabaj
UNREGISTERED LABOUR IN THE RECENT MAIN STATISTICAL OFFICE RESEARCH

Poland is one of the very few coun­tries that sys­tem­at­i­cally inves­ti­gate employ­ment in the shad­owy econ­omy. Pol­ish Main Sta­tis­ti­cal Office car­ried out three research projects con­cern­ing unreg­is­tered employ­ment — in 1995, 1998 and 2004. Out­comes of these research projects are sum­ma­rized in the paper.

Anna Giza-Poleszczuk
HOW TO QUANTIFY UNREGISTERED EMPLOYMENT?

The paper presents selected issues that are focused on unreg­is­tered employ­ment mea­sure­ment and, in par­tic­u­lar, mea­sures of unreg­is­tered employ­ment demand and sup­ply. Inno­v­a­tive approaches to mea­sure­ment, both qual­i­ta­tive and quan­ti­ta­tive, are pre­sented and dis­cussed with an aim to grasp cul­tural aspects of the phe­nom­e­non under scrutiny.

Mateusz Walewski
UNREGISTERED EMPLOYMENT AS SEEN BY EMPLOYEES

The paper presents find­ings of the research project car­ried by the CASE and SMG/KRC Com­pany on employ­ees per­cep­tions on unreg­is­tered employ­ment. Research cov­ered such issues as the scope, as well as struc­ture of unreg­is­tered employ­ments and its major struc­tural determinants.

Marek Bed­narski, Wik­tor Rutkowski
HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS

Authors dis­cuss unreg­is­tered jobs offered by house­holds indi­cat­ing that atti­tudes towards the State are as impor­tant as cost — ben­e­fit cal­cu­la­tions. The paper presents empir­i­cal find­ings con­cern­ing house­holds deci­sions on using unreg­is­tered work.

Paweł Poławski
LIFE IN A GRAY ZONE: GRAY ECONOMY DIVERSIFICATIONS

The arti­cle addresses the prob­lem of pop­u­lar in the lit­er­a­ture and — at the same time — arti­fi­cial dis­tinc­tion between the ‘for­mal’ and ‘infor­mal’ econ­omy. It also dis­cusses why analy­ses of the grey econ­omy shall not be lim­ited to labor mar­ket, show­ing that indi­vid­ual activ­i­ties in var­i­ous dimen­sions of the infor­mal econ­omy are cor­re­lated. The author, using fac­tor analy­sis, shows to what extent indi­vid­u­als are engaged in the infor­mal exchange of goods and ser­vices, and what is the rela­tion between the engage­ment and the lifestyle in con­tem­po­rary Poland.

Krzysztof Pater
GUIDELINES FOR ACTION

Author sum­ma­rizes major find­ings of the research project and puts for­ward the pack­age of sug­ges­tions con­cern­ing legal­iza­tion of unreg­is­tered forms of eco­nomic activ­ity cov­er­ing both legal and admin­is­tra­tive and eco­nomic mea­sures that take into account diver­si­fied sen­si­tiv­ity of the vari­ety of labour mar­ket actors.

prze­jdź do Spisu treści

« powrót