Nr 11-12 (428-429) 2009

Spis treści 11–12/2009

Table of Contents

Numer monotem­aty­czny
poświę­cony real­iza­cji zadań poli­tyki społecznej przez samorząd terytorialny

OD REDAKTORA NUMERU - Zofia Morecka

WOKÓŁ PODSTAWOWYCH WARTOŚCI I ZADAŃ SPOŁECZNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. NIEZAKOŃCZONA DEBATA? — Stanisława Goli­nowska
SAMORZĄD LOKALNY – DOBRO PUBLICZNE. ARTYKUŁ DYSKUSYJNYJerzy Kleer
FINANSE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH A FINANSE NA ZDECENTRALIZOWANĄ DZIAŁALNOŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ — Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz
UDZIAŁ NGOs W TWORZENIU SAMORZĄDOWEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Dar­iusz Zalewski, Paweł Poławski
PLANISTYCZNE I PROGRAMOWE FUNKCJE SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO – FASADA CZY REALNE ODDZIAŁYWANIE? — Justyna Przy­wo­jska
POWIATOWA PERSPEKTYWA POLITYKI RYNKU PRACY - Elż­bi­eta Kryńska
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAMORZĄDU LOKALNEGO W SPRAWACH MIESZKALNICTWA. ZADANIA A REALIZACJAHanka Zaniewska, Maria Thiel
POLITYKA RODZINNA W GMINIE. ZAŁOŻENIA A RZECZYWISTOŚĆ — Bożena Balcerzak-Paradowska
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAMORZĄDU LOKALNEGO ZA ZDROWIEPODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I ZDROWIE PUBLICZNE. OCZEKIWANIA A RZECZYWISTOŚĆ - Iwona Kowal­ska
POMOC SPOŁECZNA — GŁÓWNA INSTYTUCJA SOCJALNA NA SZCZEBLU LOKALNYMPiotr Błę­dowski, Paweł Kubicki

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Numer monotem­aty­czny poświę­cony real­iza­cji zadań poli­tyki społecznej przez samorząd terytorialny

Do wyda­nia monotem­aty­cznego numeru “Poli­tyki Społecznej”, poświę­conego samorząd­ności tery­to­ri­al­nej w zarządza­niu sprawami soc­jal­nymi. skła­ni­ają co najm­niej trzy okoliczności: dwudziestole­cie rozpoczę­cia reformy samorzą­dowej, naras­ta­jąca nadal — a w licznych dziedz­i­nach coraz sil­niej domin­u­jąca — rola samorządu tery­to­ri­al­nego w real­iza­cji zadań poli­tyki społecznej oraz pol­ski dorobek badaw­czy na ten temat. Wyniki analiz zarówno teo­re­ty­cznych, jak i empirycznych (głównie odcinkowych), prowad­zonych w ramach różnych dyscy­plin i w zespołach między­dyscy­pli­narnych czekają na syn­tezę. Jej przy­bliże­niu powinien służyć wybór diag­noz i ocen doty­czą­cych zarówno funkcji samorządu jako całości w zarządza­niu sprawami społecznymi, jak i jego szczebli w ksz­tał­towa­niu i real­iza­cji głównych zadań poli­tyki społecznej, przekazanych im w toku reform decen­tral­iza­cyjnych. Prezen­towany zbiór trak­tu­jemy jako krok w tym kierunku, mimo że nie objął on bardzo ważnej prob­lematyki – zde­cen­tral­i­zowanej edukacji.
Kole­jność opra­cowań wyz­naczyły dwie zasady: od ogółu do szczegółu i od teorii do prak­tyki według ich dom­i­nacji w każdej pozy­cji: pier­wsze cztery doty­czą samorządu jako całości, następne — kole­jnych szczebli samorządu i ich wiodą­cych grup zadanikowych.
Pier­wszy artykuł Stanisławy Goli­nowskiej wprowadza ogól­niejsze wątki do debaty na temat samorząd­ności tery­to­ri­al­nej oraz oceny jej dokonań w kon­tekś­cie poli­tyki społecznej, tworząc teo­re­ty­czną bazę dla bardziej szczegółowych, tek­stów późniejszych. Własne inter­pre­tacje i oceny autorka wspiera poglą­dami sfor­mułowanymi we współczes­nych naukach filo­zoficznych (zwłaszcza etyce), poli­tologii, socjologii, ekonomii i zarządza­niu oraz ukazy­waniem doświad­czeń decen­tral­iza­cyjnych w innych kra­jach. Pokazują one zarówno skom­p­likowany pro­ces “usamorzą­dowia­nia”, jak i dowodzą konieczności uwzględ­ni­a­nia w refor­mach tego typu licznych, wielostron­nych uwarunk­owań ich trafności i powodzenia. Wśród tych warunków defin­iowanych na doświad­cze­niu konkret­nych kra­jów autorka wymienia m.in. ogólny poziom roz­woju gospodarczo-społecznego, trady­cje wspól­no­towe, panu­jące sys­temy wartości, ale i jed­noz­nacznie wyz­nac­zony cel reformy, a także przy­go­towane do zmian społeczeństwo i kadry nie tyko samorzą­dowe.
Prze­ci­w­staw­ia­jąc się skra­jnym poglą­dom pro– i antysamorzą­dowym lub pro– i anty­państ­wowym, autorka prezen­tuje i uza­sad­nia stanowisko, zgod­nie z którym nie ma sil­nego państwa bez sil­nego samorządu ani sil­nego samorządu bez sil­nego państwa; nie prze­ci­w­staw­ianie ich sobie, ale akcent na ich koop­er­ację i umiar w podziale władzy powinien reg­u­lować pro­cesy decen­tral­iza­cyjne. Zupełnie inny charak­ter ma artykuł Jerzego Kleera. Autor ten podtrzy­muje zgłos­zoną przed kilku laty propozy­cję wprowadzenia kat­e­gorii “samorząd tery­to­ri­alny” do zbioru dóbr pub­licznych. W swoim artykule rozważa warunki takiej kwal­i­fikacji, wymieni­a­jąc niezbędne cechy zarówno makros­fery państ­wowej, jak i mikros­fery samorzą­dowej. Nie prze­ci­w­stawia sobie tych dwóch sfer, ale prze­ci­wnie — trak­tuje “układ lokalny jako część sek­tora pub­licznego”, nie kon­cen­tru­jąc się na podziale władzy, ale na isto­cie samorządu. Nie miejsce w tym wstępie na mery­to­ryczną dyskusję; trzeba by ją prowadzić na bazie współczes­nych teorii eko­nom­icznych na temat dóbr pub­licznych oraz teorii wyboru pub­licznego, na która zresztą powołuje się J. Kleer. Może pode­jmą ją ekonomiści; dla poli­tyków społecznych ważne jest przede wszys­tkim dostrzeże­nie, że samorząd nie tyle sam jest dobrem pub­licznym, co dawcą (pro­du­cen­tem) dóbr pub­licznych przez siebie wyt­warzanych i dys­try­b­u­torem dóbr pub­licznych wyt­warzanych przez innych. Przeko­nanie autora o wartości autotelicznej, a nie instru­men­tal­nej samorządu zaciekawia uży­tymi argu­men­tami i może być w deba­cie o samorządzie użyteczne, cho­ciaż w świ­etle wspom­ni­anych teorii jest dyskusyjne.

Artykuł współau­torstwa Dar­iusza Zalewskiego i Pawła Poławskiego zaw­iera anal­izę relacji samorządu i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, związanych z ksz­tał­towaniem samorzą­dowej poli­tyki społecznej. Rozważa­nia mają charak­ter teoretyczno-empiryczny: po mod­e­lowej charak­terystyce zalet i wad oby­dwu pod­miotów jako potenc­jal­nych real­iza­torów zadań poli­tyki społecznej, autorzy — opier­a­jąc się na bogatej lit­er­aturze – wskazują na konieczność i sze­rokie możli­wości ich współdzi­ała­nia. Jed­nocześnie scep­ty­cznie oce­ni­ają najbardziej rozpowszech­nione naukowe uza­sad­nie­nie takiego stanowiska: powoła­nia na trady­cję i na kon­cepcję społeczeństwa oby­wa­tel­skiego, pro­ponu­jąc w ich miejsce raczej teorię grup interesów. Sami sto­sują ją w dal­szych rozważa­ni­ach iw inter­pre­tacji wyko­rzys­tanych w artykule mate­ri­ałów empirycznych. Ten tekst, jak sądzę, nie tylko kieruje uwagę Czytel­nika na często niedoce­ni­ane aspekty mech­a­nizmów kre­owa­nia i real­iza­cji poli­tyki społecznej, ale i może sprzy­jać łagodze­niu niekiedy nazbyt wyide­al­i­zowanych i emocjon­al­nych ocen samorzą­dowej rzeczy­wis­tości.
Ostatni artykuł tej ogól­niejszej grupy, ma głównie empiryczny charak­ter. Przy­go­towany przez Krzysztofa Surówkę i Mateusza Winiarza doty­czy on finan­sów samorządu tery­to­ri­al­nego (wydatków i dochodów) jako syn­te­ty­cznych mierników jego akty­wności.
Anal­iza ich dynamiki i struk­tury organizacyjno-przedmiotowej poz­woliła ocenić fak­ty­czny rozkład obciążeń między jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne samorządu i zmi­any skali tych obciążeń. Wydaje się jed­nak, że nie o to głównie w nim chodz­iło autorom. Znaczną uwagę zwró­cili oni bowiem na źródło oraz formy finan­sowa­nia samorzą­dowych zadań. Optu­jąc za więk­szą wol­noś­cią decyzyjną, zwłaszcza gmin, pod­dali oni kry­tyce dotacje cen­tralne, w szczegól­ności te kierowane na gminne zada­nia własne, pro­ponu­jąc ich zastąpi­e­nie sub­wenc­jami opar­tymi na zobiek­ty­wiz­owanych algo­ryt­mach.
Grupę artykułów poświę­conych poli­tyce społecznej kole­jnych szczebli samorządu tery­to­ri­al­nego otwiera opra­cow­anie Justyny Przy­wo­jskiej o planisty­cznych i pro­gramowych funkc­jach samorządu wojew­ódzkiego. Czytel­nik zna­jdzie w nim usys­tem­aty­zowany opis pod­staw i pro­ce­dur opra­cowywa­nia strate­gii poli­tyki społecznej w skali region­al­nej. Wymóg sporządza­nia region­al­nych strate­gii wprowad­zono sto­sunkowo niedawno, co wzmac­nia infor­ma­cyjne funkcje zaprezen­towanego tek­stu. W artykule zna­jdzie Czytel­nik liczbowe oceny jakości planowanych strate­gii roz­woju wojew­ództwa oraz wojew­ódz­kich strate­gii poli­tyki społecznej. Struk­tura tych ocen niekiedy zaskaku­jąco odb­iega od rozpowszech­nionych opinii o względ­nie dobrej wydol­ności organizacyjno-kulturowej konkret­nych wojew­ództw.
Kole­jna pozy­cja doty­czy szczebla powia­towego. Elż­bi­eta Kryńska pisze o powia­towej per­spek­ty­wie poli­tyki rynku pracy. Przez pryz­mat akty­wnej poli­tyki rynku pracy i jej narzędzi przy­porząd­kowanych popy­towej i/lub podażowej stronie odd­zi­ały­wa­nia na ten rynek, anal­izuje ona nakłady finan­sowe oraz efekty zatrud­nieniowe w lat­ach 2005–2008. Oce­ni­a­jąc pozy­ty­wnie mech­a­nizm poli­tyki akty­wnego rynku, pro­ponuje jed­nocześnie pewną rewizję struk­tury nakładów na nią w celu dal­szego wzmoże­nia jego efek­ty­wności. Anal­izę poli­tyki społecznej na poziomie gmin rozpoczy­nają Hanka Zaniewska i Maria Thiel wspól­nym artykułem na temat mieszkalnictwa. Po obsz­ernym przed­staw­ie­niu ogól­nych warunków i przepisów reg­u­lu­ją­cych gminną poli­tykę mieszkan­iową i domin­u­jącą odpowiedzial­ność gminy za nią, autorki dają intere­su­jący, ale pesymisty­czny obraz sytu­acji mieszkan­iowej i mech­a­nizmów zarządza­nia lokalnymi zasobami mieszkan­iowymi. Sto­sunkowo mało infor­ma­cji statysty­cznych w artykule nie przeszkadza w wyro­bi­e­niu sobie opinii o trud­noś­ci­ach prob­lematyki i w szczegól­ności nieop­tymisty­cznej per­spek­ty­wie ich rozwiązy­wa­nia. Kon­trola Najwyższej Izby Kon­troli — jak infor­mują autorki — wskazała na słabe zaan­gażowanie gmin w prowadze­niu poli­tyki mieszkan­iowej. We wnioskach autors­kich wskazano, iż gminy nie zostały wyposażone w środki finan­sowe odpowied­nie do skali zadań. Poli­tyka rodzinna na szczeblu gmin­nym stanowi przed­miot artykułu Bożeny Balcerzak-Paradowskiej. Syn­te­ty­czny opis i oceny zasad i mech­a­nizmów tej poli­tyki, uję­tych w zapisach reg­u­la­cyjnych, współwys­tępuje tu z anal­izą doświad­czeń w ich imple­men­tacji do prak­tyki samorządu tery­to­ri­al­nego. Autorka zwraca uwagę na niedookreśle­nia jej zakresu w ustawach i innych aktach prawnych, a w kon­sek­wencji — i odpowiedzial­ności władz samorzą­dowych za nią. Sprzyja to w prak­tyce kierowa­niu jej głównie na prob­lemy rodzin w trud­nych warunk­ach, zwłaszcza bytowych, i dorzu­ca­niu różnych nowych zadań, doraźności rozwiązań zami­ast ich ciągłości, inter­wen­cyjnemu charak­terowi zami­ast dłu­go­falowego zapo­b­ie­ga­nia potrze­bom takiej inter­wencji i ksz­tał­towa­nia pro­cesów umac­ni­a­nia i wszech­stron­nego roz­woju rodzin. Wymieni­a­jąc pod­sta­wowe funkcje poli­tyki rodzin­nej (napraw­cza, prewen­cyjna, kreaty­wna, akty­wiz­u­jąca, wychowawczo-socjalizacyjna) i wskazu­jąc na różnorod­ność lokalnych pod­miotów i ich roz­maite zada­nia, autorka pro­ponuje uwzględ­nie­nie jed­nych i drugich w uściśla­niu definicji poli­tyki rodzin­nej.
Prob­le­mom pomocy społecznej – głównemu zada­niu finan­sowanemu przez gminy – poświę­cony jest artykuł Pio­tra Błę­dowskiego i Pawła Kubick­iego. Po krótkiej prezen­tacji kole­jnych, głównych reg­u­lacji prawnych, autorzy akcen­tują trend rozsz­erza­nia pod­miotowego i przed­miotowego zakresu zadań pomo­cowych gminy przez stop­niowe ich prze­suwanie z admin­is­tracji rzą­dowej na samorząd, z grupy zadań mu zle­conych do grupy jego zadań włas­nych, wresz­cie przez tworze­nie nowych świad­czeń. Syg­nal­izują również zagroże­nie samorządów bari­erą finan­sową w wyniku wzrostu wagi wydatków z budżetu gminy także na niek­tóre zada­nia uprzed­nio zle­cane. Na pod­stawie mate­ri­ałów statysty­cznych za ostat­nie 10 lat autorzy zwracają uwagę na wyraźną jed­nos­tron­ność pomocy społecznej, m.in. na dom­i­nację świad­czeń pieniężnych kosztem świad­czeń w naturze, zwłaszcza pracy soc­jal­nej, na zmi­anę struk­tury świad­czenio­bior­ców z dom­i­nacji grupy wieku popro­duk­cyjnego na grupę wieku pro­duk­cyjnego, na wahli­wość dopływu środ­ków finan­sowych z budżetu państwa, a w kon­sek­wencji także na wymuszaną tym niesta­bil­ność struk­tury wydatków ze środ­ków włas­nych.
W sumie rodzi się wąt­pli­wość, czy można w tych warunk­ach mówić w ogóle o prowadze­niu przez gminy poli­tyki pomocy społecznej, celowego i dłu­gotr­wałego dzi­ała­nia; dziś jest to bieżąca, doraźna pomoc dla najuboższych środowisk. Artykuł kończą wskaza­nia dzi­ałań uspraw­ni­a­ją­cych.
Anal­izę węzłowych prob­lemów poli­tyki społecznej na poziomie gminy kończy artykuł Iwony Kowal­skiej o bazowym seg­men­cie ochrony zdrowia — pod­sta­wowej opiece zdrowot­nej. Syn­te­ty­czny obraz jej orga­ni­za­cji i zasad funkcjonowa­nia, ujęty w przepisach prawnych, kon­fron­tuje ona z doty­chcza­sową real­iza­cją i szuka głównych przy­czyn wys­tępu­ją­cych tu roz­bieżności oraz wysoce kry­ty­cznych ocen wprowadzanych zmian tak ze strony społeczeństwa, jak i ekspertów. Autorka wskazuje zarówno błędy przy for­mułowa­niu pier­wot­nej kon­cepcji reformy zdrowot­nej, jak jej wielokrotne – niekiedy prze­ci­w­stawne – zmi­any, odcinkowość kole­jnych reg­u­lacji, niedostate­czne rozez­nanie warunków, brak koor­dy­nacji i niezbęd­nej współpracy insty­tucji uczest­niczą­cych w reformie, niepre­cyzyjność przepisów i luki doku­men­ta­cyjne, ogranicza­jące możli­wości kon­troli i nad­zoru nad pod­sta­wową opieką zdrowotną, finan­sowaną z pub­licznych fun­duszy. Wskazu­jąc niek­tóre osiąg­nię­cia orga­ni­za­cyjne i funkcjon­alne w pod­sta­wowej opiece zdrowot­nej oraz luki i wady autorka przy­wiązuje szczególną wagę do spraw koor­dy­nacji dzi­ałal­ności głównych pod­miotów pol­skiej poli­tyki zdrowot­nej (Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia, władz cen­tral­nych i samorządu tery­to­ri­al­nego). Sfor­mułowała też odpowied­nie rekomen­dacje w tej sprawie, wskazu­jąc NFZ jako opty­mal­nego koor­dy­na­tora w aktu­al­nych warunk­ach.
Numer ten odd­a­jemy z przeko­naniem, iż zawarte w nim anal­izy teo­re­ty­czne i empiryczne przy­czynią się do kon­tynu­acji i pogłę­bi­enia dyskusji o ostate­cznym celu decen­tral­iza­cji poli­tyki społecznej, jej specy­fice i złożoności — zwłaszcza niek­tórych jej dzi­ałów – a także o decen­tral­iza­cji zarządza­nia wspól­nymi sprawami społecznymi w ogól­ności. Mamy nadzieję, że sfor­mułowane z per­spek­tywy pol­s­kich doświad­czeń refor­ma­tors­kich oceny, wnioski i rekomen­dacje nie miną bez echa w proce­sach badaw­czych, napraw­czych i dal­szej pracy samorządu terytorialnego.


Social Pol­icy
Spe­cial Issue — Unreg­is­tered labour

Table of Con­tents No 11–12 (428–429), 2009

EDITORS NOTEZofia Morecka

THE BASIC VALUES AND SOCIAL TASKS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT. UNFINISHED DEBATE?Stanisława Goli­nowska
LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A PUBLIC GOODJerzy Kleer
LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TMEIR FUND FOR DECENTRALIZED SOCIAL POLICYKrzysztof Surówka, Mateusz Winiarz
THE PLANNING AND PROGRAMMATIC FUNCTIONS OF THE VOIVODESHIP SELF-GOVERNMENT — A FAÇADE OR REAL IMPACT? — Justyna Przy­wo­jska
LABOUR MARKET POLICY FROM THE POVIAT PERSPECTIVEJerzy Kleer
LOCAL GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN HOUSING: TASKS AND THEIR FULFILMENTHanka Zaniewska, Maria Thiel
FAMILY POLICY IN MUNICIPALITY. ASSUMPTIONS AND REALITIESBożena Balcerzak-Paradowska
SOCIAL ASSISTANCEMAIN SOCIAL LEVEL SOCIAL INSTITUTIONPiotr Błę­dowski, Paweł Kubick
THE LOCAL GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR HEALTHPRIMARY CARE. EXPECTATION AND REALITYIwona Kowal­ska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Stanisława Goli­nowska
THE BASIC VALUES AND SOCIAL TASKS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT. UNFINISHED DEBATE?

The arti­cle is a reflec­tion on the­o­retic and axi­o­log­i­cal prin­ci­ples of the process of state insti­tu­tions decen­tral­iza­tion: from gov­ern­ment cen­tral­ism to ter­ri­to­r­ial self-governance. The delib­er­a­tions con­cern pos­si­bil­i­ties and abil­i­ties of ter­ri­to­r­ial self-governments to run inde­pen­dently a lot of social issues in the cir­cum­stances, which are not favor­able for tak­ing the bit in their hands. It relates to the weak­ness of com­mu­nity and civil soci­ety, low social cap­i­tal, weak par­tic­i­pa­tion and a ten­dency towards inequal­ity and social dis­crep­ancy. More­over, the atten­tion is drawn to the speci­ficity of social ser­vice devel­op­ment, mainly edu­ca­tion and health care, which require an effi­ciently designed part­ner­ship of the three sides: gov­ern­ment, pro­fes­sion­als (cor­po­rate orga­ni­za­tions) and — ter­ri­to­r­ial self-government. In con­clu­sion a the­sis is pre­sented that decen­tral­iza­tion reform is a chal­lenge for mod­ern reforms in the state and in the social ser­vice sec­tors. It is a request for part­ner­ship and multi-level and multi –sec­tor of pub­lic man­age­ment. It is also a request for a delib­er­ate cre­ation of self-governance on the strength of social cap­i­tal and part­ner­ship in solv­ing social prob­lems. Decen­tral­iza­tion is a long process and not yet fin­ished reform.

Jerzy Kleer
LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A PUBLIC GOOD

The main the­sis of the paper is that local low-level gov­ern­ment or self-government can become a pub­lic good if it sat­is­fies cer­tain con­di­tions. It is, how­ever, nec­es­sary to aban­don stan­dard defin­ing cri­te­ria of a pub­lic good con­cen­trat­ing on the cri­te­ria of the lack of exclu­sion and the lack of com­pe­ti­tion. For this analy­sis, two mod­els of inter­dis­ci­pli­nary char­ac­ter have been used, each con­tain­ing seven com­po­nents: Model I: Gov­ern­men­tal macro-structure, with com­po­nents: insti­tu­tional and legal order, social trust, eco­nomic pol­icy, pub­lic goods, income diver­sity, con­sen­sus reach­ing abil­i­ties, grey area activ­i­ties. Model II Local micro-sphare, with com­po­nents: rela­tion of local gov­ern­ment to envi­ron­ment, the extent of local deci­sion power, effi­ciency of local gov­ern­ment, mobil­ity of local soci­ety, the self con­scioushess of local soci­ety, the local role of pub­lic goods, the atti­tude towards oth­ers. Each com­po­nent can have diverse weight: weight­ing scale from 1 to 10 is pro­posed. We can define a limit of total weight for the trans­for­ma­tion of local self-government into pub­lic good at the level of 75–80 points.

Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz
LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TMEIR FUND FOR DECENTRALIZED SOCIAL POLICY

The paper presents the scope, dynam­ics and struc­ture of the Pol­ish self-governments, focus­ing on the period after ’04, i.e. after the new leg­is­la­tion on social assis­tance. Then, the author con­sid­ers forms of the self-governments financ­ing and takes into account their effec­tive­ness end­ing with sug­ges­tion con­cern­ing sub­sti­tut­ing dona­tions with subventions.

Justyna Przy­wo­jska
THE PLANNING AND PROGRAMMATIC FUNCTIONS OF THE VOIVODESHIP SELF-GOVERNMENT — A FAÇADE OR REAL IMPACT?

The reflec­tions under­taken in this arti­cle con­cern the issue of strate­gic plan­ning of regional social pol­icy. Due to the changes to the polit­i­cal sys­tem in Poland, ini­ti­ated in 1989 and con­tin­ued in 1999, local and regional author­i­ties have been trans­formed into a kind of inde­pen­dent orga­ni­za­tions pur­su­ing their own poli­cies based on long-term action plans — strate­gies. The require­ment to draw up voivode­ship strate­gies results not only from legal pro­vi­sions, but also from a num­ber of other motives, such as the wish to obtain fund­ing from the EU struc­tural funds, the neces­sity to inte­grate actions that are taken locally or to iden­tify basic needs, resources and prob­lems aris­ing in the region. The arti­cle focuses on this area of regional strate­gic plan­ning which relates to the wider social pol­icy. The main aim of the arti­cle is an attempt at assess­ing the plan­ning func­tion per­formed by the voivode­ship self-government. It looks into the prin­ci­ples and stages of strate­gic plan­ning, the legal con­di­tions for the devel­op­ment of voivode­ship strate­gies relat­ing to wider social pol­icy issues and presents the results of empir­i­cal stud­ies on regional strategies.

Elż­bi­eta Kryńska
LABOUR MARKET POLICY FROM THE POVIAT PERSPECTIVE

The labour mar­ket pol­icy in Poland is car­ried out by both gov­ern­ment and self-government author­i­ties. How­ever, actual respon­si­bil­ity for sit­u­a­tion on regional and local labour mar­kets lies on self-government admin­is­tra­tion. The aim of the paper is to iden­tify main prob­lems in the field of cre­ation and imple­men­ta­tion of the active labour mar­ket pol­icy (ALMP) from the poviat’s per­spec­tive. It presents the struc­ture of ALMP expen­di­tures in 2005–2008 and main fac­tors which make the pro­por­tions between the instru­ments of supply-side ALMP and these of the demand-side ALMP dis­ad­van­ta­geous. In the con­clu­sions, key actions aimed at chang­ing this pro­por­tion were listed. They include the change of the mea­sure­ments of ALMP’s effec­tive­ness and cre­ation of meth­ods and pro­ce­dures of skills needs’ diag­no­sis on the local labour market.

Hanka Zaniewska, Maria Thiel
LOCAL GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN HOUSING: TASKS AND THEIR FULFILMENT

The paper dis­cusses the scope of respon­si­bil­i­ties of the local gov­ern­ment for hous­ing issues within the commune’s area. Statu­tory pro­vi­sions (includ­ing the Pol­ish Con­sti­tu­tion) impose on local gov­ern­ments respon­si­bil­ity for imple­ment­ing the hous­ing pol­icy of the state, since it is on local level that both the iden­ti­fi­ca­tion of the scale and type of needs, and their ful­fil­ment take place. The role of the com­mune is twofold: on the one hand, it has to cre­ate con­di­tions for sat­is­fy­ing the hous­ing needs, and on the other, it acts as a sub­ject in the process of sat­is­fy­ing those needs, assum­ing the roles of an owner, man­ager, investor, or a share­holder (social hous­ing projects, or pub­lic and pri­vate part­ner­ship ones). The tasks of the com­mune in the field of hous­ing con­cern the fol­low­ing: (1) cre­at­ing con­di­tions for sat­is­fy­ing hous­ing needs of all com­mu­nity mem­bers, (2) sat­is­fy­ing hous­ing needs of those com­mu­nity mem­bers, who for finan­cial rea­sons are unable to do it in a market-based approach through the pro­vi­sion of tem­po­rary accom­mo­da­tion and social dwellings, or pro­vi­sion of shel­ter to the home­less, (3) man­ag­ing the hous­ing stock owned by the com­mune. Those tasks are car­ried out in the fol­low­ing ways: (a) cre­at­ing con­di­tions for sat­is­fy­ing hous­ing needs of all com­mu­nity mem­bers includes phys­i­cal econ­omy and land man­age­ment, com­mune devel­op­ment strate­gies and long-term pro­grammes of man­ag­ing the commune’s hous­ing stock, revi­tal­iza­tion pro­grammes, acqui­si­tion of exter­nal finan­cial resources (state bud­get or EU funds), pro­vi­sion of hous­ing ben­e­fits; (b) sat­is­fy­ing hous­ing needs of com­mu­nity mem­bers is effected through increas­ing and main­tain­ing the munic­i­pal hous­ing stock, includ­ing the con­struc­tion of new homes exclu­sively from own resources of the com­mune, or co-financed by the com­mune (Social Hous­ing Asso­ci­a­tions, or pub­lic and pri­vate part­ner­ship projects), tak­ing over for­mer fac­tory or mil­i­tary flats, con­ver­sion of school, dor­mi­tory, hos­tel, etc. build­ings or other facil­i­ties (post-industrial) to sat­isfy needs related to social dwellings, mod­ern­iza­tion, ther­mal insu­la­tion and refur­bish­ment projects; © man­ag­ing own hous­ing stock includes rent­ing flats that make up the munic­i­pal hous­ing stock, main­tain­ing that stock, sale of munic­i­pal dwellings, par­tic­i­pa­tion in estab­lish­ing and direct­ing ten­ant man­age­ment orga­ni­za­tions. The com­munes’ tasks are pre­sented at the back­ground of prob­lems per­tain­ing to their completion.

Bożena Balcerzak-Paradowska
FAMILY POLICY IN MUNICIPALITY. ASSUMPTIONS AND REALITIES

The paper begins with prin­ci­ples of local fam­ily pol­icy. Then, author presents major find­ings of the field study con­cern­ing fam­ily pol­icy in local com­mu­ni­ties in four Pol­ish voivodships.

Iwona Kowal­ska
THE LOCAL GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR HEALTHPRIMARY CARE. EXPECTATION AND REALITY

The arti­cle con­cerns the aspects of the local gov­ern­ment respon­si­bil­ity for health care with the spe­cial impor­tance of pri­mary care devel­op­ment. The author iden­ti­fied recent events con­nected with the decen­tral­iza­tion of health care pow­ers as well as those which influ­enced cur­rent func­tions of pri­mary health. To iden­ti­fied the real prob­lems of pri­mary care func­tion­ing and its rela­tion with local author­ity and National Health Found (the payer insti­tu­tion) the Min­istry of Health, Supreme Cham­ber of Con­trol and The Main Sta­tis­tic Office doc­u­ments have been used. Also the legal analy­sis con­cern­ing the aspects of local gov­ern­ment and pri­mary care qual­i­fi­ca­tions in the health care sys­tem has been done.

Piotr Błę­dowski, Paweł Kubicki
SOCIAL ASSISTANCEMAIN SOCIAL LEVEL SOCIAL INSTITUTION

The paper syn­thet­i­cally shows the role and tasks of social assis­tance on a local level, here pri­mar­ily under­stood as the low­est level of local admin­is­tra­tion — gmina. The text first presents a brief sum­mary of legal basis for social assis­tance as well as explains gmina’s tasks. Next the paper describes avail­able social secu­rity ben­e­fits. Finally those issues which can chal­lenge and under­mine the whole sys­tem are dis­cussed, for exam­ple inte­gra­tion of social assis­tance ini­tia­tives, labour mar­ket and national health service.

prze­jdź do Spisu treści

« powrót